ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

19. март 2014.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 18. марта 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од четвртка, 20 марта 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

РАЧУНОВОДСТВО

Усклађивање пословних књига са новим Контним оквиром за привредна друштва, задруге и предузетнике у 2014. години

1. Уводне напомене

2. Примена МСФИ за МСП

3. Разлике између МСФИ за МСП и потпуних МСФИ

4. Прекњижавање са старих на нове рачуне Контног оквира код привредних друштава и задруга који примењују пуне (комплетне) МСФИ

5. Прекњижавања са старих на нове рачуне Контног оквира код субјеката који примењују МСФИ за МСП

5.1. Прва примена МСФИ за МСП

5.2. Обелодањивање ефеката преласка на МСФИ за МСП

5.3. Практична питања у вези са усклађивањем почетног стања код субјеката који прелазе на примену МСФИ за МСП

6. Прекњижавање код субјеката који примењују Правилник о начину признавања и вредновања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица


 

 

КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Консолидовани финансијски извештаји за 2013. годину

1. Уводне напомене

2. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

3. Замена консолидованих финансијских извештаја

4. Достављање усвојених ревидираних консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

5. Финансијско извештавање о повезаним привредним друштвима према Закону о привредним друштвима

6. Утврђивање обавезе консолидовања

7. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

8. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

9. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна правна лица, придружена правна лица и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

10. Поступци консолидовања

11. Пример консолидовања рачуна

12. Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу

13. Састављање образаца консолидованог Биланса успеха и консолидованог Биланса стања

14. Састављање Консолидованог Извештаја о токовима готовине

15. Консолидовани Извештај о променама на капиталу

16. Састављање консолидованог Статистичког анекса

17. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја када је матично друштво мало правно лице?

2. Да ли је матично друштво које је разврстано у микро или мало правно лице дужно да и своје годишње појединачне финансијске извештаје састави у складу са МСФИ и достави их Агенцији за привредне регистре у пуном обиму

3. Када не постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја?

4. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/већинског власника – физичко лице?

5. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у микро или мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ и годишње финансијске извештаје доставља у скраћеном обиму

6. У круг консолидовања се укључује и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

7. Шта је преовлађујући фактор за утврђивање контроле – већински удео у капиталу или већинско право гласа?

8. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2013. годину за матично правно лице које је у току 2013. године основало зависно правно лице

9. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

10. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

11. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

12. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

13. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

14. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

15. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

16. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

17. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

18. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

19. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

20. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

21. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

22. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

23. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

24. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

25. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

26. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

27. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

28. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

29. Утврђивање обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за правно лице које је члан конзорцијума

30. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит)

 

ПДВ И АКЦИЗА

Повраћај и прекњижавање више плаћеног ПДВ

1. Повраћај разлике између оствареног претходног пореза и ПДВ обавезе

1.1. Повраћај разлике између претходног пореза и пореске обавезе заокруживањем опције „ДА“ на ред. бр. 11 Обрасца ПППДВ

1.2. Повраћај неискоришћеног износа пореског кредита, подношењем захтева за повраћај

2. Прекњижавање ПДВ за измиривање пореских и других обавеза по основу јавних прихода

3. Повраћај и прекњижавање неискоришћеног пореског кредита код обвезника који су поднели захтев за брисање из евиденције за ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Порески третман обрачунатог износа за тзв. казнене пенале за неизвршену испоруку робе

2. Примена прописа о ПДВ по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта

3. Промет добара страном правном лицу када се испорука врши у земљи а не у иностранству

4. Приликом продаје расходоване машине, као старог гвожђа (машина нема употребну вредност), физичком лицу које се бави сакупљањем секундарних сировина, обвезник ПДВ обрачунава ПДВ по стопи од 20%

5. Накнадна измена основице за обрачун ПДВ

6. У основицу за обрачун ПДВ укључују се и субвенције општине, које су непосредно повезане се ценом комуналне услуге

7. Примена прописа о ПДВ приликом исплате накнаде штете

8. Промет старог камиона као секундарне сировине

9. Примена прописа о ПДВ у случају промета новог стамбеног објекта страној амбасади

10. Исказивање накнаде за прибављене услуге у Обрасцу ПППДВ

11. У случају када је обвезник ПДВ обрачунао ПДВ, а није био обавезан, по Закону о ПДВ дужан је да изврши исправку подношењем измењене пореске пријаве

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Питања и одговори у вези са порезом на имовину

1. Уплата пореза на имовину за 2014. годину и даље године врши се на „старе“ уплатне рачуне

2. Утврђивање пореске основице када је у пословним књигама вредност земљишта и објекта који се налази на том земљишту исказана јединствено по фер вредности

3. Примена пореског ослобођења за непокретност која је 2011. године набављена и евидентирана као добро намењено продаји

4. Пореска основица за порез на имовину не књижи се у пословним књигама пореског обвезника

5. Утврђивање пореске основице за складишта и стоваришта пореског обвезника који као претежну регистровану делатност нема делатност складиштења

6. Власник пословног простора који се налази у стамбено-пословној згради је обвезник пореза на имовину и на сразмерној површини земљишта на којем се налази објекат

7. Утврђивање пореске основице за непокретности које закупац користи за складиштење робе и архиве

8. Порез на имовину плаћа се само када је површина земљишта, на којем постоји право својине или право коришћења грађевинског земљишта, преко 10 ари

9. Прокњижена процена непокретности која је извршена ради приватизације обвезника не сматра се фер вредношћу према МРС и МСФИ

10. Обвезник који обавља делатност производње и у пословним књигама посебно евидентира вредност земљишта и објеката, пореску основицу за те објекте утврђује у висини књиговодствене (садашње) вредности на дан 31.12.2013. године

11. Ако је објекат оспособљен за коришћење пореска обавеза је настала чак и ако није издата употребна дозвола и ако се објекат не користи

12. Пореско ослобођење за станове које порески обвезник, који обавља делатност изградње станова, по завршетку градње евидентира на рачуну 120 – Готови производи

13. Ако је површина земљишта преко 10 ари, опорезује се укупна површина земљишта а не разлика укупне површине и 10 ари

14. Порески обвезник који остварује право на пореско ослобођење у складу са чланом 12. Закона подноси одговарајућу пореску пријаву и Прилог 2

15. Земљиште које се налази на две или више катастарских парцела које се граниче и чија је укупна површина (збир површина) преко 10 ари чини физичку целину која се опорезује порезом на имовину

16. Порез на имовину не плаћа се на простор који се налази у заједничкој недељивој својини власника посебних делова зграде (степениште, подрум, кровна тераса, котларница и сл.)

17. Уз пореску пријаву ППИ–1 и Прилог – 2 не подносе се докази о пореском ослобођењу

18. Нема законског основа за умањење пореске основице утврђене као производ корисне површине непокретности и просечне цене квадратног метра обвезника који води пословне књиге по основу амортизације

19. Начин утврђивања пореске основице за станове, пословни простор и гараже у јединственом стамбено-пословном објекту

20. Обвезник који издаје објекат нема право на умањење обрачунатог пореза на земљиште за површину под објектом

21. Пореска основица за бунаре је књиговодствена вредност

Годишњи извештај о посебним токовима отпада

1. Обвезници плаћања накнаде

2. Вођење евиденције о производима који постају посебни токови отпада

3. Годишњи извештај

4. Састављање годишњег извештаја за период краћи од календарске године

5. Уплатни рачун за производе који после употребе постају посебни токови отпада

6. Годишње усклађивање износа накнаде

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом – годишњи извештај и обрачун накнаде за амбалажу

1. Годишњи извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

2. Изузетак од обавезе достављања извештаја

3. Обрачун накнаде за амбалажу или упаковани производ

4. Ослобађање од плаћања накнаде

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Питања и одговори у вези са привредним друштвима и јавним предузећима

Привредна друштва

Јавна предузећа

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануара 2014. године

Државе са којима је Република Србија закључила Уговор

Државе са којима је уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Државе са којима је уговор парафиран

Државе са којима су у току преговори ради закључења уговора

Размена Нацрта уговора и припреме за будуће преговоре

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде

Обрачун фискалних обавеза по домаћем пореском законодавству Републике Србије и уговорима о избегавању међународног двоструког опорезивања

Закључак

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Утврђивање, плаћање и књижење аконтација пореза на добит у 2014. години

2. Поступак књижења код буџетских корисника при откупу друштвених станова и прибављању станова солидарности

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Извештај о извршењу плана набавки за 2013. годину

2. Право на накнаду зараде за време празника – Сретења – дана државности Србије

3. Књижење плаћања пореза и доприноса по новом систему обједињене наплате од 1. марта 2014. године

4. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

5. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима

Објашњење о начину попуњавања Обрасца ЗИП-1

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору

Порески поступак и пореска администрација

Девизно пословање

Факторинг

Платни промет

Рачуноводство и ревизија

Обједињена мишљења

 

УПУТСТВО

Упутство о шифрама плаћања за које се у налог којим се налаже плаћање пореза по одбитку, односно плаћање прихода на које се плаћају порези по одбитку, уноси број одобрења за плаћање који додељује Пореска управа

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ, почиње 25. марта 2014. године

 

 

На почетак стране!