ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

3. март 2014.

ДВОБРОЈ 5 и 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 5 и 6 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 28. фебруара 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 5 и 6 могу преузимати од понедељка, 3 марта 2014. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 5 и 6 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Књижење коначне обавезе пореза на добит за 2013. годину и обрачун и плаћање аконтација пореза на добит за 2014. годину

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2013. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2014. годину

 


 

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Утврђивање опорезиве добити

Обрачун пореза на добит предузећа (утврђивање пореске основице на Обрасцу ПБ 1)

1. Основне напомене

1.1. Рокови за достављање пореског биланса и пореске пријаве и документација која се доставља Пореској управи

1.2. Основне одредбе Закона које уређују утврђивање опорезиве добити

1.3. Признавање прихода и расхода по основу грешака ранијих периода и услед промене рачуноводствених политика

2. Састављање Обрасца ПБ 1

2.1. Резултат у Билансу успеха

2.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

2.3. Усклађивање расхода

2.3.1. Исправка вредности појединачних потраживања

2.3.2. Директан отпис појединачних потраживања

2.3.3. Наплата исправљеног, односно отписаног потраживања пре дана одобравања финансијских извештаја

2.4. Усклађивање прихода

2.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

2.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.8. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

2.9. Опорезива добит

2.9. Капитални добици и губици

2.11. Пореска основица

Пореска амортизација

1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2. Почетак обрачуна пореске амортизације

3. Пореске амортизационе групе

4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

5.1. Обрачун групне амортизације на Обрасцу ОА за 2013. годину

6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

1. Појам капиталног добитка и губитка по рачуноводственим и пореским прописима

2. Капитални добици и губици према Закону о порезу на добит правних лица

3. Капитални добици и губици по основу продаје непокретности

4. Капитални добици и губици по основу продаје удела, акција и осталих хартија од вредности

5. Капитални добици и губици по основу продаје права индустријске својине

6. Капитални добици и губици по основу продаје инвестиционе јединице

7. Пребијање капиталног добитка и губитка

8. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу – Обрасцу ПБ 1

Обрачун камата ван дохвата руке

1. Обрачун расхода камата по основу зајмова и кредита од повезаних лица

1.1. Корекција расхода камата по основу спречавања утањене капитализације – прва корекција

1.2. Корекција расхода камата применом правила о трансферним ценама – друга корекција

1.3. Специфичности када је однос четвороструке вредности капитала и обавеза једнак или већи од један

1.4. Утврђивање просечног стања зајмова/ кредита од повезаних лица на дневном нивоу

1.5. Други припадајући трошкови

1.6. Зајмови и кредити од повезаних лица са валутном клаузулом

1.7. Специфичности када правно лице има губитак изнад висине капитала

2. Корекција прихода по основу трансферних цена приликом одобравања кредита и зајмова повезаном лицу

3. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

4. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

5. Порез по одбитку на камату која се исплаћује повезаном нерезидентном лицу

Утврђивање и укључивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у порески биланс

1. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – трошкови који нису документовани и трошкови који нису настали у сврху обављања делатности

2. Корекције прихода и расхода по основу комерцијалних трансакција (промет добара и услуга)

2.1. Утврђивање износа корекције по основу трансферних цена – утврђивање позитивне разлике прихода и расхода

2.2. Могућност умањења износа који се укључује у пореску основицу – утврђивање негативне разлике прихода и расхода

3. Утврђивање корекције прихода и расхода по основу комерцијалних и финансијских трансакција у закључку документације и њено укључивање у пореску основицу

4. Корекције по основу капиталних добитака и губитака

5. Корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица

6. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице и затезне камате између повезаних лица

Методе за проверу трансферних цена

1. Метода упоредиве цене на тржишту

2. Метода препродајне цене

3. Метода цене коштања увећане за уобичајену зараду

4. Метода трансакционе нето марже

5. Метода поделе нето добити

6. Образложење изабране методе у студији трансферних цена

Питања и одговори

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

1. Утврђивање вредности укупних трансакција са појединачним правним лицем, а за потребе достављања документације о повезаним лицима у скраћеном облику

2. Утврђивање цене „ван дохвата руке“ приликом накнадних рабата повезаном лицу, примена метода за проверу трансферних цена при пружању услуга

3. Обавеза провере трансферних цена приликом додатних уплата из иностранства којима се не повећава капитал

4. Утврђивање статуса повезаности лица када постоје директни и индиректни удели у капиталу

5. Утврђивање цене непокретности по принципу „ван дохвата руке“ за потребе обрачуна пореске амортизације када се набавка врши од повезаног лица

6. Примена пореских правила о трансферним ценама код давања у закуп пословног простора повезаном лицу без накнаде

7. Обрачун камата „ван дохвата руке“ приликом одобравања зајма повезаном лицу када се износ камате утврђује на основу пореског трошка који зајмодавац има по том основу

РАЧУНОВОДСТВО

Када матично правно лице није обавезно да саставља консолидовани финансијски извештај?

Измене Правилника о трансферним ценама

1. Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Брисана је одредба да уз студију трансферних цена порески обвезник није дужан да доставља документацију о трансакцијама са појединачним правним лицем, осим на захтев надлежног пореског органа

3. Укидање обавезе достављања списка свих повезаних лица и дефинисања начина на који је утврђена повезаност са сваким од њих

4. Функционална анализа: укидање описа планираног развоја пословних односа, као и објашњење политике трансферних цена

5. Интерна упоредива цена

6. Формуле за бруто маржу

7. Неповезано лице

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Коначна и аконтациона обавеза

Обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација пореза на Обрасцу ПДП

1. Уводне напомене

2. Пореска пријава – Образац ПДП

2.1. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу

2.2. Утврђивање аконтација пореза

2.3. Измена месечне аконтације

2.4. Пореско консолидовање

3. Порески кредит по основу улагања у сопствену делатност (по члану 48. Закона)

3.1. Шта се сматра улагањем у основна средства

3.2. Плаћање као услов за признавање кредита

3.3. Обрачун пореског кредита за 2013. годину за извршена улагања у основна средства у складу са чланом 48. Закона

3.4. Образац ПК

3.5. Губитак права на порески кредит у случају отуђења основних средстава пре истека рока од три године

3.6. Губитак права на порески кредит који је коришћен по основу уплате аванса

3.7. Губитак права на даље коришћење неискоришћеног пореског кредита

4. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година

4.1. Образац СУ

5. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од пет година

5.1. Образац СУ 2

6. Обвезници из чл. 50а и 50б Закона који стекну имовину статусном променом

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству –

1. Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања и порез на добит огранка

2. Остваривање права на порески кредит према члану 51. Закона о порезу на добит

3. Остваривање права на порески кредит позивањем на порески уговор којим је предвиђен метод изузимања за отклањање двоструког опорезивања

4. Остваривање права на порески кредит позивањем на пореског уговор којим је предвиђен метод кредита за отклањање двоструког опорезивања

5. Остваривање права на порески кредит позивањем на порески уговор, којим је предвиђен метод кредита за уштеђени порез

6. Нису испуњени услови за остваривање пореских уштеда у погледу пореза на добит

7. Какав је утицај коришћења права на порески кредит и права на изузимање од опорезивања по основу пореза на добит сталне пословне јединице у иностранству на утврђивање висине аконтације пореза на добит?

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу

1. Порески третман прихода од дивиденде

1.1. Приходи од дивиденде

1.2. Исплатилац дивиденде је резидентно правно лице

1.3. Исплатилац дивиденде је нерезидентно правно лице које не испуњава услове из чл. 52.
и 53. Закона

1.4. Порески кредит у складу са УГОВОРОМ

2. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентна филијала (утврђивање кредита у складу са Законом)

2.1. Услови за остваривање пореског кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Документација која се подноси уз пореску пријаву

2.4. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.5. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе
по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних
и непокретних ствари

1. Приходи од камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

2. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према члану 53а Закона

2.1. Услови за остваривање кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.4. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

2.5. Немогућност преношења пореског кредита

3. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према УГОВОРУ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Пореско консолидовање

Пореско консолидовање

1. Разлике између пореског консолидовања и консолидовања финансијских извештаја

2. Услови за пореско консолидовање

3. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

4. Пример пореског консолидовања

5. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

6. Остала мишљења Министарства финансија о пореском консолидовању

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Остали обвезници

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица која примењују Контни оквир за предузећа и задруге

1. Дефиниција другог правног лица као обвезника пореза на добит

2. Утврђивање пореза на добит

2.1. Приходи који нису предмет опорезивања

2.2. Приходи остварени на тржишту који су предмет опорезивања

3. Пореско ослобођење

4. Порески биланс – Образац ПБН 1

5. Пореска пријава – Образац ПДН

Порез на добит иностраног огранка у земљи

1. Прописи којима је утврђен статус огранка страног правног лица

2. Финансијски извештаји за 2013. годину

3. Обрачун пореза на добит за 2013. годину за огранак страног правног лица

Порез на добит иностране пословне јединице

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Ликвидација

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

1. Утврђивање и плаћање пореза на добит правних лица

2. Финансијско извештавање у случају стечаја и ликвидације

3. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације и утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

4. Утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

5. Порез на добит у току и приликом окончања поступка ликвидације, односно стечаја

6. Периоди за које се утврђују пореске основице за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији

7. Опорезивање остатка имовине ликвидационе масе изнад вредности уложеног капитала

8. Примери

9. Састављање образаца финансијских извештаја на крају 2013. године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку стечаја и ликвидације

10. Годишњи ликвидациони извештаји

11. Резиме

ПДВ

Стицање статуса претежног извозника по прописима о ПДВ у 2014. години

1. Образац ПИД ПДВ

2. Образац ПИД ПДВ 1

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Финансијски извештаји за предузетнике и физичка лица која су дужна да воде

пословне књиге

1. Уводне напомене

2. Биланс успеха за предузетнике који воде просто књиговодство

Утврђивање пореза на нето приход предузетника за 2013. годину (порески биланс и пореска пријава за предузетнике)

1. Уводне напомене

1.1. Обавеза састављања финансијских извештаја за период јануар–јун 2013, односно јул–децембар 2013. године ради достављања Пореског биланса и Пореске пријаве за те периоде

1.2. Предузетници и трансферне цене

2. Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2013. годину

2.1. Резултат у Билансу успеха

2.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

2.3. Усклађивање расхода

2.4. Усклађивање прихода

2.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

2.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.8. Опорезива добит

2.9. Капитални добици и губици

2.10. Обрачунати порез

3. Утврђивање обавезе пореза на нето приход и социјалних доприноса за 2013. годину и аконтација за 2014. годину на Обрасцу ППДГ-1С

3.1. Информативни подаци који се уносе у Образац ППДГ-1С

3.2. Подаци за новоосноване предузетнике

3.3. Подаци о пословном резултату

3.4. Подаци значајни за остваривање пореских подстицаја и пореских кредита

3.4.1. Улагања у основна средства и право на умањење пореза у складу са чланом 48. Закона о порезу на добит правних лица

3.4.2. Умањење обрачунатог пореза за улагања у основна средства у одређене делатности по члану 48а Закона

3.4.3. Умањење обрачунатог пореза по основу улагања на Обрасцима СУ 2 и СУ 3

3.5. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу

3.6. Подаци о основици доприноса и о обрачунатим доприносима

3.7. Подаци значајни за утврђивање висине аконтације пореза и доприноса

3.8. Подаци значајни за измену месечне аконтације

3.9. Остали подаци који се исказују у пореској пријави

4. Прописан је нови Образац ПДГГ-1П који подносе паушално опорезовани предузетници

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Састављање и достављање годишњег извештаја о пословању привредног друштва

 

1. Уводне напомене

2. Обвезници састављања годишњих извештаја о пословању

3. Садржина годишњег извештаја о пословању

4. Елементи годишњег извештаја о пословању

5. Опис очекиваног развоја привредног друштва у наредном периоду

6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека извештајне године

7. Значајнији послови са повезаним лицима

8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја

9. Подаци о сопственим акцијама

10. Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

11. Резиме годишњег извештаја о пословању

 

УПЛАТНИ РАЧУНИ

Измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

1. Прописан је рачун за обједињену наплату пореза и доприноса по одбитку

2. Извршене су измене рачуна за плаћање пореза на имовину

3. Извршена је измена назива одређених рачуна за плаћање доприноса за социјално осигурање за предузетнике који воде пословне књиге као и за осниваче, односно чланове привредног друштва, а који нису засновали радни однос у свом друштву

4. Остале измене

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Утврђивање пореза на добит за 2013. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

2. Отварање пословних књига за 2014. годину

3. Покриће дефицита по завршном рачуну за 2013. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Питања и одговори у вези са Законом о јавним набавкама

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Неки обрачуни, односно пореске пријаве за 2013. годину, за разлику од претходне и ранијих година, уместо у марту, подносе се у мају, односно у јуну 2014. године

2. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2013. године

3. Фонд здравственог осигурања исплатилац је износа од 35% приликом исплате накнаде за трудничко боловање

4. Измена и допуна Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

5. Објављене су – највишa годишњa основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2013. и процењена највиша годишња основица доприноса за 2014. годину

6. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде

за рад хранитеља

7. Давања поводом 8. марта – Дана жена

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ЗАКОН О УМАЊЕЊУ ЗАРАДА НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ

 

На почетак стране!