ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

27. јануар 2014.

БРОЈ 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 4 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 24. јануара 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 4 могу преузимати од уторка, 28 јануара 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 4 СУ:

 

ГОДИШЊИ РАЧУН

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја банака у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања

Уводне напомене

1. Усклађеност рачуноводствених политика

2. Основни захтеви и делокруг МСФИ 7

3. Обелодањивање позиција Биланса стања

4. Структура Биланса успеха према МСФИ 7

5. Резервисања за потенцијалне губитке

6. Процењивање хартија од вредности

7. Кредити и други пласмани

8. Стална средства

9. Приказивање обавеза и капитала

10. Извештај о променама на капиталу и резервама

11. Одложена пореска средства и обавезе

12. Извештај о токовима готовине

13. Напомене уз финансијске извештаје

2. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2.1. Процењивање расхода

2.1.1. Накнада штета из осигурања и саосигурања

2.1.2. Резервисања и процењивање техничких резерви

2.1.3. Допринос за превентиву

2.1.4. Разграничење трошкова прибављања осигурања

2.2. Утврђивање прихода

2.2.1. Приходи од премија осигурања

2.2.2. Утврђивање преносне премије

2.3. Утврђивање резултата пословања

2.4. Процењивање хартија од вредности и потраживања

3. Састављање финансијских извештаја за берзе и брокерско-дилерска друштва

3.1. Достављање финансијских извештаја Агенцији

3.2. Специфичности финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3.3. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја за 2013. годину

3.4. Састављање финансијских извештаја за 2013. годину

3.5. Финансијски инструменти

3.5.1. Финансијска средства (ХОВ) по фер вредности кроз биланс успеха

3.5.2. Финансијска средства (ХОВ) која се држе до доспећа

3.5.3. Зајмови и потраживања

3.5.4. Финансијска средства (ХОВ) расположива за продају

3.5.5. Финансијске обавезе

3.6. Утврђивање финансијског резултата

4. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4.1. Законска регулатива

4.2. Специфичности рачуноводства инвестиционих фондова и друштва за управљање инве-стиционим фондовима

4.3. Обрасци за састављање финансијских извештаја

4.4. Извештај о ревизији финансијских извештаја

5. Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга

5.1. Уводне напомене

5.2. Достављање финансијских извештаја Агенцији

5.3. Обелодањивања у складу са МРС 17 – Лизинг

Специфичности финансијског извештаја малих правних лицa и предузетника који не примењују МРС, односно МСФИ за 2013. годину

1. Која мала правна лица и предузетници могу да не примењују МРС/МСФИ

1.1. Мала правна лица

1.2. Предузетници

2. На који начин мала правна лица и предузетници доносе одлуку да не примењују МРС/МСФИ

3. Разлози због којих се мала правна лица и предузетници одлучују да примењују Правилник за мала правна лица

4. Примена Правилника о Контном оквиру за привредна друштва

5. Специфичности у процењивању позиција биланса стања и биланса успеха

5.1. Неуплаћени уписани капитал

5.2. Процењивање нематеријалних улагања, основних средстава и обрачун амортизације

5.3. Предузетници – обрачун пореза и доприноса на приходе од самосталних делатности

5.4. Привредна друштва (мала правна лица) – обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање оснивача, односно чланова привредног друштва и обрачун пореза на добит за 2013. годину

5.5. Исправљање грешака из претходне и ранијих година

5.6. Догађаји након биланса стања

5.7. Дугорочна резервисања

5.8. Губитак и добитак пословања које се обуставља

5.9. Одложени порески расходи и приходи периода

6. Састављање и подношење образаца финансијских извештаја

7. Закључне напомене

Специфичности састављања финансијских извештаја за друга правна лица

1. Упис у регистар

2. Пословне књиге и процењивање имовине и обавеза

3. Достављање финансијских извештаја

4. Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања других правних лица

5. Отварање рачуна, платни промет, готов новац

6. Финансирање других правних лица

Специфичност састављања финансијских извештаја за физичка лица – обвезнике ПДВ и обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности и пољопривредника обвезника пореза на стварне приходе

1. Увод

2. Физичко лице – обвезник ПДВ дужно је да поднесе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-1

3. Обавеза вођења пословних књига

4. Обрачун пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности

5. Годишњи порез на доходак грађана

6. Обрачун и плаћање пореза на имовину

7. Правна лица и предузетници – закупци приликом плаћања закупнине физичком лицу обвезнику ПДВ нису дужни да обрачунавају порез по одбитку

8. Плаћање заосталих обавеза физичким лицима од стране исплатилаца – закуподаваца

9. Обавеза подношења финансијских извештаја од стране пољопривредника

Зарада по акцији

1. Ко је обавезан да исказује зараде по акцији

2. Обичне, преференцијалне и потенцијалне обичне акције

2.1. Обичне акције

2.2. Преференцијалне (приоритетне) акције

2.3. Одобрене (неиздате, овлашћене) акције

2.4. Уписане неуплаћене акције

2.5. Сопствене акције

2.6. Потенцијалне акције

3. Обрачунавање зараде по акцији

4. Друштва која су издала само обичне акције

5. Друштва која су издала обичне акције и незамењиве преференцијалне акције

6. Друштва која су издала обичне акције и потенцијалне акције

7. Посебни случајеви који захтевају ретроактивно прерачунавање свих упоредивих зарада по акцијама

8. Исказивање зараде по акцији у Билансу успеха

Књижење расхода и прихода по основу камата на дан биланса

1. Књижење расхода по основу камата на дан биланса

2. Књижење прихода од камата на дан биланса

Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запосленима у складу са МРС 19

1. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

2. Јубиларне награде

3. Закључна разматрања


 

 

ПДВ И АКЦИЗА

Годишњи обрачун акцизе за 2013. годину

1. Увод

2. Новине у прописима који се примењују на годишњи обрачун акцизе за 2013. годину

3. Прописи о акцизама

4. Годишњи обрачун акцизе

5. Преглед износа и стопа акциза у 2013. години

6. Састављање годишњег обрачуна акцизе

7. Ослобођења од плаћања акцизе

8. Умањење обрачунате акцизе

9. Рефакција акцизе

10. Повраћај акцизе

11. Промет акцизних производа на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

12. Промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

13. Промет акцизних производа који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

14. Отпремање акцизних производа на територију АПКМ и допремање акцизних производа са територије АПКМ

Нови усклађени износи акциза и накнада прописаних Законом о дувану

Усклађени динарски износи акциза на биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу и дуванске прерађевине

Износи акциза који могу да се поврате од 20. јануара 2014. године

Усклађени динарски износи акциза на биогорива и биотечности и на дуванске прерађевине

Усклађени износи накнада прописаних Законом о дувану

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обрачун ПДВ од стране пореског дужника по рачуну страног правног лица за извршени превоз добара која се извозе

2. Физичко лице – обвезник ПДВ може вршити продају грађевинског објекта без плаћања пореза под прописаним условима

3. Исказивање смањења ПДВ обавезе у пореској пријави

4. Исправка претходног пореза приликом расходовања опреме

5. Опорезивање продаје опреме која је набављена од физичког лица

6. Брисање из евиденције за ПДВ – исправка одбитка претходног пореза садржаног у залихама робе

7. Продаја отпадака од расходованог канцеларијског намештаја од дрвета не сматра се секундарном сировином и подлеже обавези обрачуна ПДВ по стопи од 20%

8. Обрачун ПДВ на расходовану опрему

9. Примена стопе ПДВ за извршени промет воде у децембру 2013. године

10. Префактурисање трошкова банкарске гаранције

11. Порески аспект раскида уговора за продају непокретности

12. Уношење података у поље 001 Обрасца ПППДВ и ЈЦИ приликом извоза робе

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених почев од 1. фебруара 2014. године

1. Основица за обрачун пореза на зараде

2. Умањење пореске основице

2.1. Примања за која се примењује умањење пореске основице

2.2. Умањење основице пореза на зараде у пуном износу (11.242 ) и у сразмерном износу

2.3. Умањење пореске основице на зараде и накнаде зарада инвалида рада II и III категорије

2.4. Умањење пореске основице када се зарада исплаћује у деловима

3. Коефицијенти за прерачун са нето на бруто

4. Пример обрачуна зараде у фебруару 2014. године

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде, који се примењују од 1. фебруара 2014. до 31. јануара 2015. године

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и у иностранству)

4. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ

5.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

5.2. Солидарна помоћ у случају смрти других чланова породице и лица која нису запослена код исплатиоца

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Јубиларна награда

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима и хранарина спортистима аматерима

9. Премије за добровољно додатно осигурање

Рад са непуним радним временом и умањење пореске основице (од 1. фебруара 2014. године)

1. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са непуним радним временом

1.1. Запослени са непуним радним временом код једног послодавца

1.2. Запослени са непуним радним временом код више послодаваца

2. Обавештење о запосленима који раде са непуним радним временом доставља се на исплате зарада извршене до 28. фебруара 2014. године

 

УМАЊЕЊЕ ЗАРАДЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Нека питања у вези са спровођењем Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Уплатни рачун пореза на (личне) зараде – исправка грешке

2. Уплатни рачуни за уплату прихода од издавања сопствених непокретности и од закупа покретних ствари

3. Откуп пољопривредних и шумских производа од носиоца пољопривредног газдинства који није пољопривредник осигураник ни корисник пољопривредне пензије

4. Од 1. јануара 2014. године примењују се уговори о избегавању двоструког опорезивања са Канадом и Тунисом

5. Крајњи рок за подношење захтева за легализацију бесправно саграђених објеката

6. Годишњи порез на доходак грађана плаћају обвезници који су остварили укупан доходак у 2013. години преко 2.185.488 динара

7. Новине у вези са извршавањем Закона о акцизама на територији АП Косово и Метохија за време важења Резолуције савета безбедности ОУН број 1244

8. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!