ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. јануар 2014.

ДВОБРОЈ 2 и 3
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 2 и 3 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 17. јануара 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 2 и 3 могу преузимати од понедељка, 20 јануара 2014. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 2 и 3 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Обрачун обавезе по основу јавних прихода за предузетнике од јануара 2014. године и уплата на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода

1. Паушално опорезовани предузетници који задржавају паушални статус и у 2014. години

2. Предузетник који води пословне књиге, а који се од 1. јула 2013. године определио за исплату личне зараде предузетника

3. Предузетник који води пословне књиге, а који се од 1. јануара 2014. године определио за исплату личне зараде предузетника

4. Предузетник који води пословне књиге, а који се није определио за исплату личне зараде

5. Утврђивање обавезе за јавне приходе предузетника који су били паушално опорезовани, а у 2014. години воде пословне књиге

Новине у погледу самоопорезивања физичких лица које се примењују од 1. јануара 2014. године

1. Од 1. јануара 2014. године порез на приходе физичких лица по основу издавања сопствених непокретности, давања покретних ствари у закуп и капиталних добитака утврђује се и плаћа самоопорезивањем

2. Од 1. јануара 2014. године подноси се пореска пријава на новом Обрасцу ПП ОПО

3. Продужен је рок за подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО за приходе остварене од 1. јануара 2014. године

Закон о стечају, очекиване и афирмативно најављене измене и допуне

Уводне напомене

Стечајни управник и законске измене и допуне

О другим законским изменама и допунама


 

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Састављање, достављање и регистрација финансијских извештаја за 2013. годину

1. Актуелности у вези са састављањем финансијских извештаја за 2013. годину

2. Састављање и достављање финансијских извештаја за 2013. годину

3. Поступак пријема, регистрације и објављивања финансијских извештаја који се достављају Агенцији

4. Обавеза састављања годишњих финансијских извештаја

5. Садржина финансијског извештаја

6. Достављање финансијских извештаја Агенцији

7. Износи и врсте накнада које се плаћају за регистрацију финансијских извештаја

8. Рокови за достављање финансијских извештаја Агенцији

9. Документација која се доставља уз финансијске извештаје

10. Посебна документација коју достављају обвезници ревизије

11. Замена финансијских извештаја

12. Контрола финансијских извештаја

13. Регистрација финансијских извештаја и издавање потврде о регистрацији

14. Обрада финансијских извештаја

15. Објављивање финансијских извештаја

16. Достављање пореског биланса и пореских пријава Пореској управи

17. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја правних лица и предузетника

18. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја буџетских корисника

19. Поступци приликом састављања финансијских извештаја

20. Одговорност управе друштва за финансијске извештаје и пословне књиге

21. Обавештење за предузетнике

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2013. годину

1. Уводне напомене

2. Критеријуми за разврставање правних лица по величини

 

 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Процењивање позиција Биланса стања

Уводне напомене

I. Неуплаћени уписани капитал

1. Процењивање позиција неуплаћеног уписаног капитала

2. Поступци на дан биланса

4. Мала правна лица која нису дужна да примењују МРС/МСФИ и предузетници

II. Нематеријална улагања

1. Основица за амортизацију и методе амортизације

2. Обелодањивање

3. Процењивање позиција нематеријалних улагања

4. Процењивање позиција нематеријалних улагања код малих правних лица и предузетника који не примењују МРС/МСФИ

III. Некретнине, постројења и опрема

1. Намена средства и разврставање у групе средстава

2. Некретнине, постројења и опрема

3. Инвестиционе некретнине

IV. Биолошка средства

Фер вредност биолошких средстава

 Признавање процене биолошких средстава по фер вредности у пореском билансу

Вредновање биолошких средстава по набавној вредности

V. Процењивање дугорочних финансијских пласмана

1. Класификација и вредновање финансијских пласмана

2. Учешћа у капиталу

3. Дужничке хартије од вредности

4. Дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству

5. Сопствене акције и сопствени удели

6.Употреба резерви за откуп сопствених акција

7. Остали дугорочни пласмани

8. Умањење вредности дугорочних финансијских пласмана

VI. Залихе

1. Залихе материјала, резервних делова и алата и инвентара

2. Обрачун утрошка материјала

3. Књижење материјала преко рачуна 910 – Материјал, у оквиру обрачуна трошкова учинака

4. Недовршена производња

5. Залихе робе

6. Стална средства намењена продаји

7. Дати аванси за залихе и услуге

VII. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

1. Краткорочна потраживања

2. Краткорочни финансијски пласмани

3. Готовински еквиваленти и готовина

VIII. Порез на додату вредност

IX. Активна временска разграничења

1. Унапред плаћени трошкови

2. Потраживања за нефактурисани приход

3. Разграничени трошкови по основу обавеза

4. Разграничени порез на додату вредност

5. Одложена пореска средства

6. Остала активна временска разграничења

7. Губитак изнад висине капитала

X. Капитал

1. Основни и остали капитал

2. Неуплаћени уписани капитал

3. Резерве

4. Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици

5. Нераспоређена добит

6. Губитак

7. Губитак изнад висине капитала – карактеристична књижења –

XI. Дугорочна резервисања и обавезе

1. Дугорочна резервисања

2. Обавезе

3. Обавезе у страној валути

4. Дугорочне обавезе

5. Краткорочне финансијске обавезе

6. Обавезе из пословања

7. Обавезе по основу зарада и накнада зарада

8. Усаглашавање обавеза

9. Обавезе за ПДВ

10. Пасивна временска разграничења

Признавање расхода и прихода за 2013. годину

Уводне напомене

1. Новине и измене у прописима у вези са утврђивањем расхода и прихода у 2013. години

2. Подсетник за обављање одређених радњи у вези са обрачуном и утврђивањем расхода, прихода и финансијског резултата на крају године

Утврђивање резултата пословања

1. Закључак рачуна и пренос расхода

2. Закључак рачуна и пренос прихода

3. Закључак рачуна успеха

4. Утврђивање добити или губитка пре опорезивања

5. Утврђивање нето добитка или нето губитка

6. Примери утврђивања пословног резултата пословања

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Увод

2. Процењивање залиха недовршене производње и готових производа

3. Трошкови производње

4. Главне карактеристике књиговодства трошкова и учинака

5. Утврђивање цене коштања залиха недовршене производње и готових производа

6. Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство

7. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

8. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

9. Специфичности процењивања залиха у грађевинарству

10. Обелодањивање информација о залихама у финансијским извештајима

Обрачун набавне вредности продате робе

1. Књиговодствено обухватање залиха робе у складу са МРС

2. Обрачун набавне вредности робе

3. Продаја робе – излаз робе са залиха

4. Различити начини обрачуна набавне вредности продате робе

5. Књижење датог рабата и његов утицај на обрачун набавне вредности продате робе

6. Утицај књижења примљеног рабата на обрачун набавне вредности продате робе

7. Остала књижења која могу утицати на правилан обрачун набавне вредности продате робе

8. Закључак

Обрачун курсних разлика и ефеката валутне клаузуле на дан биланса

1. Увод

2. Монетарне и немонетарне ставке

3. Класификација спорних ставки (аванси)

Обавеза накнађивања разграничених курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у 2013. години и могућност разграничења тих ефеката на крају 2013. године

1. Обавеза накнађивања сразмерног износа разграничених курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у 2013. години

2. Могућност разграничења курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у финансијским извештајима за 2013. годину

Укалкулисавање зарада, накнада трошкова и других примања запослених

1. Обавеза укалкулисавања зараде

2. Укалкулисавање минималне зараде

3. Укалкулисавање накнада трошкова и других примања

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези) према МРС 12 – Порез на добит

1. Неке напомене о утврђивање одложених пореза за 2013. годину

2. Случајеви у којима се утврђују одложена пореска средства и одложене пореске обавезе

3. Ко је обавезан да исказује одложене порезе

4. Текући порез и одложени порез

5. Дугорочна резервисања и одложена пореска средства

6. Обезвређења имовине и одложена пореска средства

7. Одложена пореска средства по основу обрачунатих а неплаћених јавних дажбина

8. Финансијска средстава расположива за продају и одложени порези

9. Инвестиционе некретнине по фер вредности и одложени порези

10. Утврђивања одложених пореза по основу привремених пореских разлика по основу амортизације ако се средства не ревалоризују

11. Начин утврђивања одложених пореза по основу привремених пореских разлика по основу амортизације ако се средства процењују по моделу ревалоризације

12. Одложена пореска средства по основу губитка ранијих година који је исказан у пореском билансу и по основу неискоришћених пореских кредита исказаних на Обрасцу ПК, односно Обрасцу ПК-1

13. Обелодањивање

14. Пребијање одложених пореских средстава и обавеза

15. Правна лица којима престаје обавеза исказивања одложених пореза

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

4. Догађаји након дана биланса стања код малих правних лица и предузетника који не примењују МСФИ

5. Закључак

Закључак пословних књига за 2013. годину и отварање пословних књига за 2014. годину

1. Закључак пословних књига за 2013. годину

2. Отварање пословних књига за 2014. годину

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

I. Припреме за састављање финансијских извештаја

II. Састављање образаца финансијских извештаја за 2013. годину за мала правна лица и предузетнике који нису примењивали МСФИ

III. Састављање обрасца биланс успеха

IV. Састављање обрасца Биланс стања

V. Састављање статистичког анекса

1. Општи подаци о правном лицу, односно предузетнику

2. Бруто промене нематеријалних улагања и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3. Структура залиха

4. Структура основног капитала

5. Структура акцијског капитала

6. Потраживања и обавезе

7. Други трошкови и расходи

8. Други приходи

9. Остали подаци

10. Разграничени негативни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

11. Разграничени позитивни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

12. Шема контроле према врсти посла и према кодексу (логичке контроле) за опште податке о правном лицу, односно предузетнику

VI. Састављање извештаја о токовима готовине

1. Увод

2. Значај Извештаја о токовима готовине

3. Садржина Извештаја о токовима готовине

4. Пример Извештаја о токовима готовине

5. Логичка контрола попуњавања обрасца Извештај о токовима готовине

VII. Састављање Извештаја о променама на капиталу

1. Које промене на позицијама капитала могу да настану у извештајном периоду

2. Исправка грешака ранијих периода и промене рачуноводствене политике

3. Попуњавање Обрасца извештаја

4. Како најлакше попунити Образац извештаја

VIII. Напомене уз финансијске извештаје –

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, продаје, стечаја и ликвидације

 

ПДВ

Превозне услуге у систему ПДВ

Измене код опорезивања услуга превоза

1. Превозне услуге у земљи

2. Међународни транспорт

3. Посредовање у превозу добара

4. Посредовање у превозу лица

5. Начин попуњавања пореске пријаве и рачуна за услуге превоза

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Награђивање запослених и чланова управе путем учешћа у процењеној добити (бонуси) и путем учешћа у расподели остварене добити

1. Учешће запослених у процењеној добити (бонуси)

2. Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

3. Рачуноводствено обухватање примања запослених и чланова управе по основу учешћа у процењеној и учешћа у оствареној добити

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Студија трансферних цена која се доставља Пореској управи –

1. Студија трансферних цена обавезно се доставља уз порески биланс

2. Последице у случају недостављања студије трансферних цена пореском органу

3. Садржај и обавезни елементи студије трансферних цена

4. Поступање Пореске управе

5. Ангажовање спољњег консултанта

6. Пример студије трансферних цена за трговачко друштво „Алфа“

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

1. Стварни власник дивиденди, камата и ауторских накнада

2. Порески третман дивиденди које остварује нерезидент (физичко лице из Македоније)

3. Добит од обављања међународног саобраћаја или ауторске накнаде

4. Порески третман исплате банкарске контра-гаранције

5. Капитални добитак (од отуђења удела у српском привредном друштву)

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Састављање завршног рачуна за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2013. годину

1. Уводни део

2. Прописи за састављање и подношење финансијских извештаја

3. Обвезници састављања завршних рачуна по прописима о буџетском рачуноводству

4. Садржај завршног рачуна

5. Рокови за састављање завршног рачуна

6. Достављање завршног рачуна

7. Процењивање позиција финансијских извештаја корисника буџета

8. Припреме за састављање завршног рачуна

9. Усклађивање књиговодствене евиденције према готовинској основи

10. Успостављање равнотеже између конта класе 000000 и класе 100000 са контима класе 300000

11. Утврђивање и књижење резултата пословања

12. Начин попуњавања образаца завршног рачуна

Образац 1 – Биланс стања

Образац 2 – Биланс прихода и расхода

Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању

Образац 4 – Извештај о новчаним токовима

Образац 5 – Извештај о извршењу буџета

13. Закључивање пословних књига за 2013. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима – пореска пријава, уплатни рачун

2. Промењен је уплатни рачун за приходе физичких лица од издавања сопствених непокретности правним лицима и предузетницима

3. Рачуни за уплату социјалних доприноса које привредно друштво уплаћује за своје чланове остају непромењени

4. У налозима за уплату пореза и доприноса по одбитку и даље може да се уноси „стара“
шифра плаћања

5. Измењена је и допуњена Уредба о посебним токовима отпада

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!