ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. децембар 2014.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 24 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 26. децембра 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од понедељка, 29. децембра 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Измене и допуне Закона у децембру 2014. године

I. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

1. Измене у вези са недобитним организацијама

2. Измене у вези са нерезидентним обвезницима

3. Измене у вези са признавањем расхода у пореском билансу

4. Порез на добит у поступку ликвидације и стечаја

5. Порез по одбитку на приходе нерезидентних правних лица

6. Повезана правна лица

7. Подношење пореских пријава

II. Усвојене измене и допуне Закона о акцизама

1. Уводне напомене

2. Брисање одредаба о регресирању моторног горива за пољопривредна газдинства

3. Прописује се нови начин подношења пореских пријава за акцизе

4. Укинуто је састављање коначног обрачуна акцизе по истеку године

5. Обавеза пописа акцизних производа и достављања пописне листе Пореској управи

6. Продужен је рок за ослобођење од плаћања акцизе на ТНГ и остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 3800С

7. Подношење обрачуна акцизе за 2014. годину и 2015. годину врши се на досадашњи начин

8. Подношење пореске пријаве у електронском облику врши се од 1. јануара 2016. године

III. Измена Закона о порезу на додату вредност

IV. Измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу

V. Измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

VI. Измене и допуне Закона о осигурању

 


 

РАЧУНОВОДСТВО

Донети су нов Контни оквир и обрасци финансијских извештаја за друга правна лица

1. Друга правна лица

2. Друга правна лица примењују Правилник за микро и друга правна лица, а добровољно могу да примењују МСФИ за МСП

3. Контни оквир за друга правна лица

4. Финансијски извештаји за друга правна лица

5. Статистички извештај за друга правна лица

Комисиони промет добара

1. Разлика између комисионе и консигнационе продаје

2. Обрачун ПДВ код комисионе продаје

2.1. Предмет опорезивања и време настанка пореске обавезе

2.2. Начин обрачуна ПДВ приликом комисионе продаје

2.3. Промет добара као дан настанка пореске обавезе код комисионара и комитента

2.4. Место промета добара

2.5. Пореска основица

2.6. Пореска основица када промет половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета врши комисионар

3. Уговор о комисиону

4. Рачуноводствено евидентирање комисиона

5. Обавезне евиденције код комисионе продаје

5.1. Евиденција комисионог промета у књизи евиденције (Образац КЕПУ)

5.2. Вођење евиденције комисионе продаје код предузетника који воде књиге по систему простог књиговодства

6. Истицање и промена цене комисионе робе

7. Доказивање порекла робе

8. Обрачун пореза на доходак грађана када су комитенти физичка лица

9. Декларисање комисионих производа

10. Пример вођења евиденције комисионе продаје

Књижење пословних промена које се односе на 2014. годину по којима ПДВ доспева
у 2015. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса у 2014. години по којима се ПДВ плаћа у 2015. години

3. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2014. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2015. години

4. Књижење рачуна који се односе на 2014. годину, а право на претходни ПДВ се остварује
у 2015. години

5. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2014. години

6. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2014. године

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–децембар 2014. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе за период јануар–децембар 2014. године

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2014. години

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2014. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

7.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1, 2, 3 и 4

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобар–децембар 2014. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

9.1. Умањење обрачунате акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

12.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

12.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

12.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

12.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

12.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

12.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

12.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

Повећање акциза од 1. јануара 2015. године и износи акцизе који се могу рефундирати

1. Износи акциза од 1. јануара 2015. године

2. Обавеза пописа затечених залиха цигарета због промене динарских износа акцизе

2.1. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

3. Продужен рок за ослобођење од плаћања акцизе на ТНГ и остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 3800С

Kомуналне услуге у систему ПДВ

1. Досадашње измене код опорезивања комуналних услуга

2. Стопа ПДВ по којој се опорезују комуналне услуге

2.1. Спорни случајеви примене одговарајуће стопе ПДВ (примери и мишљења)

3. Стопа ПДВ приликом префактурисања комуналних услуга

4. Пореско ослобођење за комуналне услуге

5. Лица која обрачунавају ПДВ на комуналне услуге

6. Место промета комуналних услуга

7. Настанак пореске обавезе

8. Пореска основица

9. Претходни порез

10. Издавање рачуна

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Исправка грешака у примени прописа о ПДВ код извођача радова и инвеститора
грађевинских објеката

1.1. Примена одредбе члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ обавезујућа је под прописаним условима, и за извођача радова и за инвеститора грађевинског објекта

1.2. Извођач радова и инвеститор не могу уговором предвидети другачији обрачун ПДВ од законом прописаног обрачуна

2. Порески период у којем је обвезник ПДВ дужан да обрачуна и плати ПДВ обавезу на разлике по попису за 2014. годину

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Порески третман промета консултантских услуга, који привредно друштво са седиштем у иностранству врши огранку тог друштва у Републици Србији

2. Које лице се сматра обвезником који се бави прометом половних моторних возила у смислу члана 36. Закона о ПДВ

3. Префактурисање трошкова адаптације заједничког пословног простора

4. Време настанка пореске обавезе за пореског дужника у случају плаћања аванса страном правном лицу за прибављање софтвера

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Подношење појединачне пореске пријаве за исплате зарада и других примања у 2014. години (Образац ППП) и достављање потврде о исплаћеним приходима на Обрасцу ППП-ПО

1. Обвезници, рок и место за подношење Обрасца ППП

2. Најважније напомене у вези са попуњавањем обрасца

3. Садржина и начин попуњавања Обрасца ППП

3.1. Подаци о пореском плацу (исплатиоцу прихода)

3.2. Подаци о примаоцима прихода из радног односа – физичким лицима

3.3. Подаци о примаоцима прихода ван радног односа – физичким лицима

3.4. Подаци о примаоцима прихода – правним лицима

4. Потврда физичким и правним лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку

Годишње извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

1.1. Евиденција произвођача дуванских производа

1.2. Евиденција трговаца на велико дуванским производима

1.3. Евиденција трговаца на мало дуванским производима

1.4. Евиденција увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

1.5. Евиденција извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и заштите животне
средине

3.1. Обрасци за произвођаче дувана

3.2. Обрасци за обрађиваче дувана

Награђивање запослених и чланова управе путем учешћа у процењеној добити (бонуси) и путем учешћа у расподели остварене добити

1. Учешће запослених и чланова управе у процењеној добити (бонуси)

2. Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

2.1. Примања чланова управе по основу учешћа у оствареној добити

2.2. Обрачун пореза и доприноса

2.3. Примање запослених и чланова управе по основу учешћа у оствареној добити и годишњи порез на доходак грађана

2.4. Исплате лицима која се у једном истом привредном друштву појављују и као власници и као запослени, односно чланови управе

3. Рачуноводствено обухватање примања запослених и чланова управе по основу учешћа у процењеној и учешћа у оствареној добити

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Организовање јавног акционарског друштва као нејавног а.д.– послови, акти, правне последице и др

Уводна напомена

Сличности и разлике између јавног и нејавног а.д.

Поступак, акти и радње организовања јавног као нејавног а.д.

Доношење одлуке о повлачењу акција са тржишта

Доношење статута и других аката нејавног а.д.

 

СУДСКА ПРАКСА

Банка у стечају и њени стечајни повериоци у првом исплатном реду

Уводне напомене

Тематско излагање – Први исплатни ред –

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину

2. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

3. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2014. године

4. Упутство за повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2014. години на рачун извршења буџета Републике Србије

5. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измењене су накнаде Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

2. Потписивање финансијских извештаја за 2014. годину, квалификованим електронским потписом законског заступника

3. Измене у паушалном опорезивању одређених група предузетника у 2014. години

4. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2015. године

5. Минимална цена рада за период јануар–децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу

6. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2015. године

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Оглас за радно место саветника

 

 

 

На почетак стране!