ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

12. децембар 2014.

БРОЈ 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 23 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 11. децембра 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 23 могу преузимати од понедељка, 15. децембра 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 23 СУ:

 

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Донесен је нови Закон о запошљавању странаца

1. Основни појмови из Закона

2. Лица на која се Закон не примењује

3. Законска регулатива боравка странаца у Србији

4. Услови за запошљавање странаца

5. Врсте дозвола за рад

5.1. Лична радна дозвола

5.2. Радна дозвола

6. Ограничавање запошљавања странаца

7. Поступак издавања дозволе за рад

8. Прелазне и завршне одредбе Закона

Усвојене су измене и допуне Закона о планирању и изградњи

1. Измене општих одредаба и одредаба о просторном и урбанистичком планирању

2. Измене одредаба о грађевинском земљишту

3. Измене одредаба о грађевинској дозволи

4. Измене одредаба о грађењу

5. Легализација објеката изграђених без грађевинске дозволе уређена је посебним законом

6. Измене других одредаба

Приказ Уредбе о стратешком партнерству

Објашњење основних правних института и појединачних решења

I. Уводне одредбе (чл. 1. и 2)

II. Јавно прикупљање понуда (чл. 3–8)

III. Припрема (чл. 9–12)

IV. Подношење и пријем понуда (чл. 13–16)

V. Отварање пријава и оцена понуда (чл. 17– 21)

VI. Преговори и одлука о закључењу уговора о стратешком партнерству

VII. Закључивање уговора о стратешком партнерству

VIII. Контрола извршења уговорних обавеза

IX. Ступање на снагу

 


 

РАЧУНОВОДСТВО

Обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе

1. Рачуноводствена амортизација

1.1. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом

1.2. Стална средства која подлежу и не подлежу обрачуну амортизације

1.3. Разврставање на основна и обртна средства (резервни делови, алат и ситан инвентар)

1.4. Почетак обрачуна амортизације

1.5. Престанак обрачуна амортизације

1.6. Појединачни обрачун амортизације

1.7. Основица за обрачун амортизације

1.7.1. Основица за обрачун амортизације зависи од усвојеног накнадног мерења основних средстава

1.7.2. Преостала (резидуална) вредност

1.8. Утврђивање корисног века трајања (стопе амортизације)

1.8.1. Преиспитивање корисног века трајања основног средстава

1.8.2. Пример обрачуна амортизације при промени корисног века трајања

1.9. Методи обрачуна амортизације

1.9.1. Пропорционални метод

1.9.2. Дегресивни метод

1.9.3. Функционални метод

1.9.4. Преиспитивање метода амортизације

1.10. Примери обрачуна и књижења амортизације

1.10.1. Пример обрачуна годишње амортизације

1.10.2. Средство које је обезвређено

1.10.3. Средство које се ревалоризује

2. Пореска амортизација

2.1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2.2. Почетак обрачуна пореске амортизације

2.3. Пореске амортизационе групе

2.4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

2.5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

2.5.1. Обрачун групне амортизације на Обрасцу ОА за 2014. годину

2.6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

2.7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

3. Накнадни издаци (увећање набавне вредности и искњижавање књиговодствене вредности замењених делова средстава)

3.1. Накнадни издаци код лица која примењују МСФИ и МСП и Правилник за микро и друга правна лица

3.2. Накнадни издаци код лица која примењују потпуне МСФИ

3.3. Пример обрачуна амортизације приликом накнадног улагања на сталним средствима

Исказивање улагања у развој

 1. Улагања у развој према МРС 38

 2. Рекласификација улагања у развој код правних лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

 3. Рекласификација улагања у развој и порез на добит

Питања и одговори са семинара о припреми за састављање финансијских извештаја

1. Примена рачуноводствених прописа

1. Микро правно лице, односно мало правно лице које је обавезно да саставља консолидован финансијски извештај, приликом састављања својих појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину треба да примењује пуне МСФИ

2. Микро и мала правна лица која нису јавна друштва а која улазе у круг консолидације као зависна друштва, своје појединачне финансијске извештаје за 2014. годину не састављају у складу са пуним МСФИ

3. Да ли мала правна лица која су обвезници ревизије могу да примењују пуне МСФИ?

4. Који ће Контни оквир у 2014. години применити приватни факултет разврстан у мало правно лице?

5. Средња правна лица: МСФИ за МСП или комплетни МСФИ – шта је боље?

2. Састављање и достављање финансијских извештаја за 2014. годину

1. Како ће се потписати финансијски извештај електронским потписом када постоје два законска заступникa чији су потписи ограничени супотписом другог заступника?

2. Која правна лица могу извештај за статистичке потребе и редован годишњи финансијски извештај за 2014. годину да достављају у папирној форми, без квалификованог електронског потписа

3. Како ће Посебан информациони систем препознавати да ли обвезник има обавезу да доставља пуни сет образаца финансијских извештаја или скраћени сет финансијских извештаја?

4. Како ће саставити обрасце финансијског извештаја за 2014. годину привредно друштво које је постојало у претходној години, а није исказало податке у обрасцима финансијских извештаја?

5. Исказивање упоредних података у финансијском извештају код средњег правног лица које наставља да примењује комплетне МСФИ

3. Процењивање позиција финансијских извештаја и рекласификације

1. Исказивање вредности комуналних мрежа у књиговодству комуналних предузећа

2. Како се врши прелазак на примену МСФИ за МСП малих правних лица која су примењивала ранији Правилник о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, прихода и расхода малих правних лица и предузетника?

3. Правно лице које примењује МСФИ за МСП треба да својом рачуноводственом политиком уреди начин резервисања за отпремнине и јубиларне награде

4. Лица која примењују МСФИ за МСП не морају да исказују резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију уз испуњење одређених услова

5. Микро и друга правна лица која су закључно са 2013. годином у складу са пуним МСФИ исказивала резервисање за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде, а која их од 2014. године не исказују јер примењују нови Правилник за микро и друга правна лица, врше њихово укидање преко рачуна 340

6. Када се користе рачуни 502 и 503 при продаји сталних средстава намењених продаји?

7. Како треба извршити књижење грађевинског земљишта које је раније набављено а није исказано у пословним књигама предузетничке радње

8. Како се у пословним књигама евидентира уговор о субвенцији ако средства по том уговору нису уплаћена до истека пословне године

9. Евидентирање губитка изнад висине капитала

10. Књижење мањка недовршене производње и готових производа

11. Микро и друга правна лица која су закључно са 2013. годином у складу са пуним МСФИ исказивала одложене порезе, а која их од 2014. године не исказују јер примењују нови Правилник за микро и друга правна лица, врше њихово укидање преко рачуна 340

12. Да ли се може вршити покриће губитка по основу ревалоризационих резерви које су пренете у нераспоређену добит приликом преласка на прву примену МСФИ за МСП?

4. Остала питања из рачуноводства и ревизије

1. Друштво за ревизију које обавља ревизију финансијских извештаја правног лица, том правном лицу не може истовремено да пружа услугу израде извештаја о трансферним ценама

2. (Не)могућност вођења пословних књига од стране физичког лица на основу уговора о делу или уговора о допунском раду

5. Умањење зарада (основица) у јавном сектору

1. Накнада чланова савета регулаторног тела сматра се другим сталним примањем у смислу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

2. На уговоре о привременим и повременим пословима не примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

3. Одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава имају индиректан утицај на висину увећања зараде по основу минулог рада

 

ПДВ

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2014. године

A. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза у току године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

1.1. Поступак код пријема рачуна или другог документа за набавку добара и услуга у пореском периоду

1.1.1. Набавка добара, односно примање услуга по једном рачуну у целини извршена за обављање промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 1)

1.1.2. Набавка добара, односно примање услуга у целини извршена за обављање промета добара и услуга без права на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 2)

1.1.3. Набавка добара, односно примање услуга по једном рачуну извршена и за потребе обављања промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза и за потребе обављања промета добара без права на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 3.А.1. и групу 3.А.2)

2. Подела претходног пореза према сразмерном учешћу промета – сразмерни порески одбитак (рачуни разврстани у групу 3.Б)

2.1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

3. Обавеза или могућност коришћења сразмерног одбитка претходног пореза

4. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност са ПДВ са правом на претходни порез

5. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност ослобођена ПДВ без права на претходни порез

Б. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2014. године

1. Који обвезници су дужни да изврше исправку сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2014. године

2. Када се врши исправка сразмерног одбитка претходног пореза

3. Начин на који се врши исправка сразмерног пореског одбитка за 2014. годину

4. Књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2014. годину

5. Исказивање исправке сразмерног дела пореског одбитка у пореској пријави за последњи порески период

6. Припрема података за исправку сразмерног пореског одбитка за 2014. годину

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Застарелост права на претходни порез на крају 2014. године

2. Тромесечни порески обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 15. јануара 2015. године

3. Тромесечни порески обвезник којем је Пореска управа одобрила за 2014. годину промену пореског периода у месечни, ако жели да и у 2015. години буде месечни обвезник, треба да поднесе захтев Пореској управи, најкасније до 15. јануара 2015. године

4. Обвезници ПДВ који су први пут започели ПДВ активност у 2013. години, за које је порески период за 2013. и 2014. годину календарски месец, уколико желе да и у 2015. години задрже тај статус, треба да поднесу захтев Пореској управи до 15. јануара 2015. године

5. Обвезници ПДВ који су се добровољно пријавили у систем ПДВ на почетку 2013. године, уколико желе могу на почетку 2015. године да поднесу захтев за брисање из евиденције за ПДВ

6. Обавеза инвеститора грађевинског објекта (пореског дужника) у случају када прими ситуацију извођача радова са обрачунатим ПДВ, супротно Закону о ПДВ

7. Обавеза исправке одбитка претходног пореза по основу плаћеног аванса у случају када дође до раскида уговора о промету добара и услуга, по основу којег је аванс плаћен

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право на претходни порез по основу датог аванса за који прималац није испоставио авансни рачун

2. Промет секундарних сировина за које је приликом увоза плаћен ПДВ по стопи од 20%

3. Промет путничких аутомобила која се у књигама послодавца воде као основна средства

4. Услуга поправке машине, коју је извршило страно правно лице у нашој земљи, опорезује се ПДВ

5. Примена прописа о ПДВ у случају када је оснивач предузећа дао новчану позајмицу свом предузећу са уговореном валутном клаузулом

6. Обавеза издавања авансног рачуна за промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ са правом на претходни порез

7. Право на одбитак претходног пореза по делимично исплаћеној надокнади пољопривреднику (откуп и плаћање у ратама)

8. Право на одбитак претходног пореза када предузеће набавља стамбене објекте за потребе становања сопствених радника

9. Стопа ПДВ приликом промета балиране сојине сламе и сојине сламе у ринфузи

10. Право на одбитак претходног пореза, обавеза обрачуна ПДВ и уношење података у одговарајућа поља ПППДВ у случају давања донације

11. Статусна промена поделе и преноса дела имовине из угла Закона о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порески третман давања поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Давања поклона деци запослених радника

1.1. Исплата у новцу

1.2. Давање у роби

1.3. Давања из средстава синдиката

2. Исплате и поклони пензионерима, пословним партнерима и другим лицима која нису у радном односу код послодавца

2.1. Давања поклона пословним партнерима из аспекта пореских закона

3. Организовање новогодишњег програма за децу

4. Давање новогодишњих поклона запосленима у новцу или роби

5. Исплате и давања у новцу или добрима деци без родитељског старања, деци војних инвалида из средстава хуманитарних, социјалних и других организација правних и физичких лица

Примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава са примером књижења зарада код јавних предузећа

1. Корисници јавних средстава на које се Закон односи и примања која су предмет умањења

2. Обрачун умањења по одредбама Закона

3. Умањење зарада – практични примери

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Питања и одговори из области спољнотрговинског и девизног пословања

 

ЦАРИНЕ

Нова царинска тарифа за 2015. годину

У в о д

1. Усаглашавање номенклатуре са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2015. годину

2. Усаглашавање преференцијалних стопа за 2015. годину

3. Усаглашавања превода наименовања и напомена

3.1. Основне карактеристике Уредбе за 2015. годину

3.2. Номенклатурне промене

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Евидентирање курсних разлика код буџетских корисника

2. Књижење набавке и отписа ситног инвентара

3. Књижење уплате обрачунатих средстава по основу умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

4. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију

2. Прописан je уплатни рачун за уплату средстава по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

3. Прописани су нови уплатни рачуни за уплату 30% средстава награде јавних бележника (нотара) и за накнаде у Регистар Коморе социјалне заштите

4. Пријава предузетника о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства
за 2014. годину

5. Доставање обавештења Пореској управи о опредељењу за исплату личне зараде

6. Омогућен је јавни увид у Регистар промета непокретности (подаци о тржишним ценама непокретности)

7. Измене Правилника о попису

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

УМАЊЕЊЕ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

 

На почетак стране!