ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

19. новембар 2014.

ДВОБРОЈ 21 и 22
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 21 и 22 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 19. новембра 2014. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 21 и 22 могу преузимати од петка, 21. новембра 2014. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 21 И 22 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

У сусрет новој професији пореског саветника – упоредна анализа услова за обављање делатности пореског саветовања

1. Значај пореског саветовања

2. Послови и услуге пореских саветника

3. Ко може да обавља послове пореског саветовања?

3.1. Услови за бављење делатношћу

3.2. Испит за добијање лиценце за рад

3.3. Обавеза континуираног стручног усавршавања

4. Мировање делатности пореског саветовања

5. Закључак

Примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

1. Корисници јавних средстава на које се Закона односи и примања која су предмет умањења

2. Обрачун умањења по одредбама Закона

3. Умањење зарада – практични примери

Уредба о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања са јавним надметањем („Службени гласник РС“, бр. 122/14)

1. Правни основ за доношење Уредбе

2. Уредба о поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања са јавним надметањем – појединачна правна решења и институти

2.1. Део први Уредбе – Уводне одредбе

2.2. Део други Уредбе – Услови за спровођење поступка

(а) Продајна документација

(б) Јавни позив

2.3. Део трећи Уредбе – Поступак и начин

 


 

ПРИПРЕМЕ ЗА ГОДИШЊИ РАЧУН 2014

Новине у вези са састављањем и достављањем финансијских извештаја за 2014. годину

1. Главне новине које се примењују на састављање и достављање финансијских извештаја

2. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

3. Могућност истовременог достављања годишњег финансијског извештаја и извештаја за статистичке потребе

4. Достављање изјаве о неактивности

5. Достављање годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

5.1. Достављање статистичког извештаја и финансијских извештаја микро правних лица за 2014. годину у папирном облику

5.2. Изјава да није усвојен финансијски извештај, односно вршена расподела добити или покриће губитака

5.3. Остала документација која се доставља уз редовне годишње финансијске извештаје

5.4. Накнада за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја

5.5. Обавеза предузетника да обавести Агенцију о вођењу или престанку вођења двојног књиговодства

Прекњижавање са старих на нове рачуне контног оквира за привредна друштва, задруге и предузетнике за 2014. годину

1. Уводне напомене

2. Измене Контног оквира у 2014. години

3. Датум под којим се врши прекњижавање са старих на нове рачуне Контног оквира

4. Прекњижавање са старих на нове рачуне Контног оквира код привредних друштава и задруга који примењују пуне (комплетне) МСФИ

5. Прекњижавања са старих на нове рачуне Контног оквира код субјеката који примењују МСФИ за МСП

5.1. Прва примена МСФИ за МСП

5.2. Обелодањивање ефеката преласка на МСФИ за МСП

5.3. Практична питања у вези са усклађивањем почетног стања код субјеката који прелазе на примену МСФИ за МСП

6. Прекњижавање код субјеката који примењују Правилник за микро и друга правна лица

7. Садржина нових рачуна у Контном оквиру

8. Упоредни преглед за прекњижавање са старих на нове рачуне Контног оквира

Примена нових рачуноводствених политика услед преласка на прву примену МСФИ за МСП и Правилник за микро и друга правна лица и третман грешака ранијих периода

Примена „нових“ рачуноводствених политика услед преласка на прву примену МСФИ за МСП и Правилник за микро и друга правна лица

2. Утврђивање рачуноводствених грешака из ранијих периода код лица која примењују МСФИ за МСП и Правилник за микро и друга правна лица

2.1. Утврђивање прага материјалности грешке из ранијих периода

2.3. Начин исправке грешке из ранијих година у пословним књигама

Некретнине, постројења и опрема (могућности које треба прихватити приликом преласка на МСФИ за МСП, односно на нови Правилник за микро правна лица)

1. Прелазак на МСФИ за МСП, односно Правилник за микро правна лица (прва примена)

2. Фер вредност као вероватна набавна вредност

3. Ревалоризована вредност као вероватна набавна вредност

4. Одвајање вредности земљишта од вредности некретнине уз истовремено прихватање фер вредности као вероватне набавне вредности

Рачуноводствено обухватање државних давања

1. Појам и дефиниција државних давања

2. Основне разлике Одељка 24 МСФИ за МСП и МРС 20

3. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

3.1. Подела државних давања по врстама

3.2. Признавање државних давања која примаоцу не намећу услове у вези са његовим одређеним будућим резултатима

3.3. Признавање државних давања која примаоцу намећу услове у вези са његовим одређеним будућим резултатима

3.4. Обелодањивање

4. Прелазак на прву примену МСФИ за МСП

5. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују потпуне МСФИ

5.1. Дaвања по основу средстава

5.2. Дaвања по основу прихода

5.3. Повраћај државних давања

5.4. Обелодањивање државних давања

6. Донације добијене од невладиних развојних агенција

Признавање трошкова позамљивања у пословним књигама

1. Признавање трошкова позајмљивања код примене пуних МСФИ

1.1. Пример књижења капитализације трошкова позајмљивања

2. Признавање трошкова камата код лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

Утврђивање одложених пореских средства и обавеза за 2014. годину

1. Неке напомене о утврђивању одложених пореза за 2014. годину

2. Одложени порези и прва примена МСФИ за МСП

3. Текући порез и одложени порез

4. Случајеви у којима се утврђују одложена пореска средства и одложене пореске обавезе

5. Резервисања и одложена пореска средства

5.1. Одложена пореска средства по основу резервисања за отпремнине ради одласка у пензију

5.2. Одложена пореска средства по основу резервисања за издате гаранције и друга јемства

5.3. Одложена пореска средства по основу резервисања (укалкулисавања) отпремнина за технолошки вишак

6. Пример утврђивања одложених пореских средства и одложених пореских обавеза лица која примењују МСФИ за МСП а одложене порезе утврђују први пут

6.1. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2012. (за почетно стање 1.1.2013) године

6.2. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2013. године

6.3. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2014. године

Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде и друга резервисања по основу примања запослених

1. Укратко о новинама које се примењују од 2014. године

2. Примања запослених и резервисања која се по том основу исказују у нашим условима

3. Појам резервисања по основу примања запослених

4. Да ли уводити резервисања по овим основама?

5. Критички осврт на обавезу малих и средњих лица у погледу исказивања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларних награда запосленима

6. Резервисања по основу примања запослених из угла Закона о порезу на добит

7. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

7.1. Признавање и одмеравање резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

7.2. Отежавајући фактори за увођење резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у нашим условима

7.3. Основне разлике у Одељку 28 МСФИ за МСП у односу на МРС 19 у погледу резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

7.4. Резервисање за отпремнине приликом одласка у пензију код лица која примењују МСФИ за МСП

7.5. Пример обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

7.6. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19

8. Резервисања за јубиларне награде

8.1. Пример резервисања за јубиларне награде у складу са МСФИ за МСП

9. Резервисање за отпремнине по основу технолошког вишка

10. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора

Резервисања за трошкове и ризике

1. Појам резервисања

2. Признавање резервисања

2.1. Резервисања која се могу признати у складу са МРС 37, Одељком 21 МСФИ за МСП и Правилником за микро и друга правна лица

3. Обавезност резервисања и рачуноводствене политике

4. Признавање расхода по основу резервисања у пореском билансу

5. Почетно и накнадно одмеравање резервисања (процена, преиспитивање и употреба резервисања)

5.1. Процена резервисања

5.2. Употреба резервисања

5.3. Преиспитивање резервисања

6. Обавеза дисконтовања

7. Резервисања за трошкове у гарантном року

8. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

9. Резервисања за трошкове реструктурирања

10. Резервисања за трошкове судских спорова

11. Остала резервисања у складу са МРС 37

11.1. Штетни уговори

12. Резервисања за задржане кауције и депозите

13. Исказивање обавеза по основу краткорочних резервисања

14. Надокнаде од других

15. Потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

16. Обелодањивање резервисања, потенцијалних обавеза и потенцијалне имовине

Стална средства намењена продаји

1. Стална средства намењена продаји у складу са МСФИ за МСП

1.1. Рачуни у оквиру групе 14

1.2. Пример преласка на прву примену у складу са Одељком 35 МСФИ за МСП

2. Стална средства намењена продаји у складу са МРС/МСФИ

2.1. Вредновање сталних средстава намењених продаји

2.2. Рачуноводствена и пореска амортизација сталних средстава намењених продаји

2.3. Поступак са сталним средствима која су продата у истој години у којој су испунила услове за признавање као средства намењеног продаји

3. Стална средства набављена ради даље продаје

3.1. Нематеријална улагања набављена ради продаје

3.2. Земљиште купљено ради даље продаје

3.3. Грађевински објекти набављени ради продаје

4. Стална средства која су коришћена, а за која је донета одлука о продаји

4.1. Коришћена нематеријална улагања за која је донета одлука о продаји

4.2. Коришћено земљиште за које је донета одлука о продаји

4.3. Коришћени грађевински објекти намењени продаји

5. Промена плана продаје

6. Продужетак периода потребног за завршетак продаје

7. Средства пословања које се обуставља

Обезвређење друге имовине

1. Обезвређење залиха

2. Обезвређење сталних средстава намењених продаји

3. Обезвређење биолошких средстава и залиха у делатности пољопривреде

4. Обезвређење нематеријалних улагања

5. Обезвређење средстава за истраживање и процењивање минералних ресурса

6. Обезвређење средстава које је проистекло из уговора о изградњи

7. Обезвређење финансијских средстава

7.1. Обезвређење финансијских средстава која се обухватају по фер вредности кроз биланс успеха

7.2. Обезвређење хартија од вредности које се држе до доспећа

7.3. Обезвређење пласмана по кредитима

7.4. Обезвређење потраживања

7.5. Обезвређење финансијских средстава која су расположива за продају

Евиденција готових производа и робе у малопродајним објектима произвођача

1. Увод

2. Евиденција готових производа и робе преко рачуна 912

2.1. Књижење готових производа преко рачуна 912 када се залихе воде по стварној цени коштања

2.2. Књижење робе преко рачуна 912

2.3. Књижење готових производа преко рачуна 912 када се залихе воде по планским ценама

3. Евиденција робе у продавници произвођача преко рачуна групе 13

4. Продаја сопствених производа произвођача преко рачуна 134

 

МСФИ 13 – Одмеравање фер вредности

1. Шта уређује МСФИ 13?

2. Фер вредност

3. Примарно и најповољније тржиште

4. Примена за нефинансијску имовину – претпоставка „највеће и најбоље употребе“ и за финансијску имовину и обавезе, сопствени капитал

5. Фер вредност приликом почетног признавања

6. Технике (методе) процене

7. Инпути (улазни подаци) за процену

8. Хијерархија фер вредности

9. Обелодањивања

 

ПДВ

Исправка одбитка претходног пореза

1. Исправка одбитка претходног пореза приликом измене пореске основице (члан 31. Закона о ПДВ)

2. Исправка одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности (члан 32. Закона о ПДВ)

3. Исправка одбитка претходног пореза, коју врши стицалац опреме и објеката за вршење делатности (члан 32. ст. 4, 5. и 6. Закона о ПДВ)

4. Исправка одбитка претходног пореза за улагања у сопствене или туђе објекте за обављање делатности

5. Исправка одбитка претходног пореза на основу одлуке пореског или царинског органа (члан 31а Закона)

6. Нека карактеристична питања у вези са исправком одбитка претходног пореза

6.1. Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају расходовања опреме за обављање делатности

6.2. У случају продаје или давања опреме без накнаде не врши се исправка одбитка претходног пореза

6.3. Обавеза исправке одбитка претходног пореза за затечену опрему приликом престанка статуса обвезника ПДВ (по сопственом опредељењу или приликом престанка обављања делатности)

6.4. Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају када добављач за накнадно одобрени рабат, попуст, каса сконто и сл., не жели да врши исправку ПДВ обавезе

6.5. Обвезник није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза по рачунима добављача који су због ликвидације и стечаја брисани из регистра надлежног органа

6.6. Обвезник није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза у случају извоза опреме пре истека рока од пет година од дана пуштања у рад

6.7. Инвеститор стамбено-пословног објекта обавезан је да изврши исправку одбитка претходног пореза у случају да непродате станове користи за становање запослених или других физичких лица, уз надокнаду или без надокнаде

6.8. Физичко лице (обвезник ПДВ), инвеститор стамбено-пословног објекта намењеног за продају на тржишту, обавезно је да изврши исправку одбитка претходног пореза за станове које узима за потребе становања своје породице

6.9. Обвезник ПДВ који је набавио стан са ПДВ за пословне сврхе дужан је да изврши исправку одбитка претходног пореза у случају када стан користи за становање физичких лица

6.10. У случају продаје грађевинског објекта – пословног простора без обавезе пореза, у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ, продавац – обвезник ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза

6.11. Обвезник ПДВ дужан је да изврши исправку одбитка претходног пореза по решењу царинског органа, којим овај орган врши исправку грешком више обрачунатог ПДВ

6.12. Закупац је дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза за улагања у закупљени простор ако закуп траје краће од 10 година, осим у случају ако наплаћује накнаду за ту услугу

6.13. Инвеститор има право на одбитак претходног пореза по рачуну извођача радова за грађевински објекат за који није прибавио одобрење за градњу и обавезу да изврши исправку одбитка претходног пореза у случају да добије решење за рушење тог објекта

6.14. Исправка одбитка претходног ПДВ због промене намене путничког возила које је набављено за обављање делатности

6.15. Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају повраћаја аванса

6.16. Обвезник ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза плаћеног приликом увоза у случају када му инодобављач накнадно одобри попуст за ту робу

6.17. Обавеза исправке одбитка претходног пореза за стари објекат који је обвезник стекао у својству пореског дужника, у случају када престане да испуњава услове за остваривање овог права

6.18. Обвезник ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза за робу коју је увезао, а затим део робе који није био исправан, вратио добављачу у иностранство

6.19. Исправка одбитка претходног пореза не врши се у случају када су престали услови за исправку по истеку пет година од дана набавке опреме

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право на одбитак претходног пореза предузетника – обвезника по исправним рачунима у ситуацији када је предузетник променио назив и делатност

2. Порески третман испоруке топлотне енергије (испорука паре и топле воде) за потребе грејања из котларнице предузећа спортско рекреативном центру

3. Интерни обрачун ПДВ по рачунима који су испостављени од стране нерезидентног правног лица по основу извршених услуга тренинга запослених (у домаћем правном лицу) за руковање опремом

4. Право коришћења претходног пореза правног лица – обвезника који префактурише трошкове закупцима у случају када рачуни гласи на физичко лице

5. Утврђивање основице за обрачун ПДВ код сукцесивне испоруке добара за коју је уговорена валутна клаузула

6. Поступак пореског дужника у случају када испоручилац секундарних сировина обрачуна и у рачуну искаже ПДВ обавезу

7. Примена одредбе члана 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ (промет секундарних сировина)

8. У укупан промет добара и услуга не узима се промет који је ослобођен ПДВ без права
на претходни порез

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања

Уопште

Резидентност

Опорезивање сталне пословне јединице

Опорезивање дохотка од непокретности, опорезивање добити од пословања или опорезивање ауторских накнада

Опорезивање дивиденди

Опорезивање камате

Опорезивање ауторских накнада

Опорезивање зарада из радног односа

Опорезивање осталог дохотка

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Основице за обрачун плата за буџетске кориснике почев од исплате плате за новембар 2014. године

1.1. Основице за обрачун плата у јавним службама почев од новембра 2014. године

1.2. Основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе почев од плате за новембар 2014. године

1.3. Основица за обрачун и исплату плата запослених у Министарству унутрашњих послова

1.4. Основица за обрачун и исплату плата професионалних припадника Војске Србије

1.5. Основица за обрачун и исплату плата припадника Безбедносно-информативне агенције

1.6. Основица за обрачун и исплату плата државних службеника, намештеника, судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, председника и судија Уставног суда

2. Донет је нов Образац статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

3. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

ИМОВИНА

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

 

На почетак стране!