ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

3. новембар 2014.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 20 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 31. октобра 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од уторка, 4. новембра 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

 

НОВИ ПРОПИСИ

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

1. Корисници јавних средстава на које се Закон односи

2. Примања која су предмет умањења

3. Начин умањења плата

4. Уплата разлике између зараде обрачунате са умањењем и оне која би била обрачуната без умањења

5. Остале одредбе

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију и Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

1. Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр. 115/14)

1.1 Новине које доноси Закон о изменама Закона о Агенцији за приватизацију

2. Закон о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС“, бр. 115/14)

2.1. Значајне новине Закона

(а) Измене Закона које су настале ради усаглашавања са новим Законом о приватизацији, као и са Законом о Агенцији за приватизацију

 (б) Измене Закона које су извршене због промене концепта остваривања права грађана из имовине Фонда, исплатом новчане накнаде грађанима, уместо поделе акција Фонда

 (в) Техничке измене Закона

 (г) Измене Закона које су извршене ради усаглашавања са другим законима

Донети су правилници за спровођење Закона о трговини

1. Правилник о истицању јединичне цене за поједине врсте производа

2. Правилник о изјави у трговини личним нуђењем

 


 

ПОПИС

Новине у вези са пописом имовине и обавеза на крају 2014. године

1. Примена новог Правилника о попису

2. Новине у Контном оквиру које се односе на годишњи попис

3. Примена прописа о акцизама на годишњи попис акцизних производа

4. Присуствовање ревизије годишњем попису имовине и обавеза

5. Рок за усвајање извештаја о попису и достављање рачуноводству на књижење

6. Исказивање разлика по попису недовршене производње и готових производа

7. Доношење општег акта о нормативу кала, растура, квара и лома добара

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2014. године

I. Напомене у вези са годишњим пописом

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања – Група 01

IV. Попис некретнина, постројења и опреме (група рачуна 02)

V. Попис биолошких средстава

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Усаглашавање обавеза и потраживања

VIII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

IХ. Попис недовршене производње и готових производа

Х. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

XI. Попис готовинских еквивалената и готовине

XII. Дугорочна и краткорочна резервисања –

XIII. Попис временских разграничења –

XIV. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве –

XV. Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја о попису

XVI. Обрачун акцизе и ПДВ на разлике утврђене по попису

XVII. Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника –

Специфичности пописа код предузетника

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства

2. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

2.1. Попис репроматеријала

2.2. Попис основних средстава

2.3. Уношење података из пописне листе у Пословну књигу прихода и расхода

3. Попис код паушално опорезованих предузетника

3.1. Попис код паушално опорезованих предузетника који ће од 1. јануара 2015. године пословне књиге да воде по систему простог књиговодства

3.2. Попис код предузетника који ће од 1. јануара 2015. године пословне књиге да воде по систему двојног књиговодства

Отпис и исправка вредности потраживања (рачуноводствени и порески аспект)

1. Исправка и отпис потраживања у књиговодству

1.1. У финансијском извештају не може да буде исказано исправљено потраживање ако је оно наплаћено пре дана одобрења за издавање тог финансијског извештаја

1.2. Књижење наплате раније исправљеног потраживања

2. Исправка и отпис потраживања по пореским прописима

3. Отпис потраживања у случају вансудског поравнања

4. Отпис потраживања у случају када суд донесе решење о извршењу и у случају када је покренут поступак стечаја над обвезником дужником

5. Исправка вредности потраживања по основу продаје некретнина (прибављених ради даље продаје) физичком лицу

6. Услови за признавање расхода по основу директног отписа потраживања исправљеног у ранијим пореским периодима

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

1.1. Општи рок застарелости

1.2. Потраживања из уговора о промету роба и услуга

1.3. Потраживања из међународних уговора о купопродаји робе

1.4. Повремена потраживања и потраживања за ануитете

1.5. Потраживања по основу накнаде штете и потраживања по основу закупнине

1.6. Потраживања утврђена правноснажном судском одлуком

1.7. Потраживања код уговора о осигурању

1.8. Потраживања за испоручену електричну енергију, воду, ТВ претплату, ПТТ услуге, претплате на часописе и сл.

1.9. Застој застарелости

1.10. Прекид застарелости

1.11. Приговор застарелости

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

2.1. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора о купопродаји робе према међународној конвенцији о застарелости

2.2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора о купопродаји робе према Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља

2.3. Застарелост потраживања из осталих врста уговора са међународним елементом према Закону о решавању сукоба закона са прописима других земаља

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Књижење обезвређења застарелих потраживања и обавеза

8. Судска пракса и застарелост

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. до 5. августа 2010. године

2. Застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. до 5. августа 2010. године

3. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

4. ЗПППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

5. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

6. Прекид и застој застарелости права на утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

7. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

8. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

Нормативи расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Расход добара услед више силе

4. Расход добара због истека рока трајања производа

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2015. години – крајњи рок је
1. децембар 2014. године –

1. Увод

2. Услови за паушално опорезивање

3. Подношење захтева за паушално опорезивање у 2015. години

4. Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

5. Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

6. Надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева

7. Порески орган може у току године укинути право на паушално опорезивање

8. Надлежни порески орган решењем утврђује основицу за плаћање пореза на доходак грађана и осталих јавних прихода у паушалном износу

9. Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу плаћања доприноса за социјално осигурање

10. Када паушалац постане обвезник ПДВ, од тога дана губи статус паушалца и обавезан је да води пословне књиге

11. Паушалци губе тај статус ако им приход до краја 2014. године пређе 6.000.000 динара

12. Паушалци су ослобођени обавезе вођења двојног и простог књиговодства

13. Паушално опорезовани предузетници који обављају производну делатност ослобођени су обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

14. Располагање и плаћање средствима са текућег рачуна паушалаца

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Специфичности годишњег пописа имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања

2. Измене и допуне Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину (ребаланс буџета)

3. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру за буџетски систем

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. 11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату, празнује се нерадно

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања

5. Запошљавање странаца

6. Објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава

7. Обрачун и плаћање накнаде за формирање обавезник резерви нафте и деривата нафте

8. Уплата добити јавних предузећа за 2013. годину у буџет

9. Усвојен Национални акциони план запошљавања за 2015. годину

10. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2014. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!