ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

17. октобар 2014.

БРОЈ 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 19 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 15. октобра 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 18 могу преузимати од петка, 17. октобра 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 19 СУ:

 

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Закон о рачуноводству добио најбољу оцену у извештају европске комисије о напретку Србије за 2014. годину

1. Оцена Европске комисије о усклађености одређених области са правом ЕУ

2. Оцена Европске комисије о усклађености Закона о рачуноводству са правом ЕУ

3. Неосноване критике новог Закона о рачуноводству

Донета Уредба о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте

1. Обвезници плаћања накнаде

2. Висина накнаде

3. Начин обрачуна

4. Начин плаћања накнаде

5. Обавештење о уплати накнаде

Донета је Уредба о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви нафте и деривата нафте

1. Достављање података од стране произвођача деривата нафте и трговаца дериватима нафте

2. Обавезе министарства надлежног за послове енергетике

3. Новчане казне за непоступање у складу са Уредбом

Обавезе трговаца приликом примене прописа о заштити потрошача

1. ОБАВЕЗЕ ТРГОВАЦА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ИНФОРМИСАЊЕ И ЕДУКАЦИЈУ ПОТРОШАЧА

1.1. Истицање цене робе или услуге

1.2. Обавеза издавања рачуна

1.3. Обавеза обавештавања потрошача пре закључења уговора

1.4. Едукацијe и информисање потрошача које спроводе удружења и савези

2. OБАВЕЗЕ ТРГОВАЦА И ПРОДАВАЦА ИЗ УГОВОРА О ПРОДАЈИ РОБЕ

2.1. Испорука робе и прелазак ризика

2.2. Саобразност робе

2.3. Гаранција и гарантни лист

2.4. Рекламација и начин решавања рекламације

3. БЕЗБЕДНОСТ ПОТРОШАЧА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОДЕ СА НЕДОСТАТКОМ

3.1. Одговорност за безбедност

3.2. Одговорност за производе са недостатком

 


 

ПДВ И АКЦИЗА

Право на одбитак претходног пореза (спорна питања из праксе)

I. Услови за одбитак претходног пореза и случајеви у којима обвезник ПДВ има право одбитка претходног пореза

Општи услови под којима обвезници ПДВ имају право одбитка

1. Испуњење првог кумулативног услова за одбитак ПДВ

2. Испуњење другог кумулативног услова за одбитак ПДВ

3. Испуњење трећег кумулативног услова за одбитак ПДВ

3.1. Набавка опреме и право одбитка претходног пореза

3.2. Услуге добављача и право одбитка претходног пореза

3.3. Грађевинска делатност и право одбитка претходног пореза

3.4. Закуп, префактурисање и право одбитка претходног пореза

3.5. Аванс и право одбитка претходног пореза

3.6. Увоз, извоз и право одбитка претходног пореза

3.7. Донације у роби и промет без накнаде (право одбитка претходног пореза)

3.8. Топли оброк и право одбитка претходног пореза

3.9. Возила и право одбитка претходног пореза

II. Карактеристични случајеви у којима обвезник ПДВ нема право одбитка претходног пореза

III. Накнадно остваривање права на одбитак претходног пореза и рок застарелости права на одбитак претходног пореза

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обвезник ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза због неплаћања рачуна добављачима добара и услуга који су брисани из евиденције Агенције за привредне регистре

2. Промет стана са припадајућом оставом врши се по стопи од 10%

3. Услуга организовања сајма у иностранству изузета је од ПДВ

4. За рефундацију плаћених туђих трошкова не испоставља се ПДВ рачун

5. Обвезник ПДВ има право на претходни порез по рачуну хотелско-угоститељског предузећа за смештај и исхрану запослених за рад на терену

6. Опорезивање промета старих акумулатора

7. Извођач радова обавезан је да испоставља ситуације инвеститору без ПДВ када су испуњени услови из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

8. Промет земљишта и пословног простора изграђеног пре 2005. године у смислу могуће примене члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ

9. ПДВ и први пренос права располагања

10. Неисправни рачун и право одбитка претходног пореза

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Приходи од капитала које остварују резидентна и нерезидентна физичка лица у земљи

1. Камате

1.1. Камате које остварују резидентна физичка лица

1.2. Камате које остварују нерезидентна физичка лица

1.3. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

2. Дивиденде и учешће у добити

2.1. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

2.2. Дивиденде које остварују резидентна физичка лица

2.3. Дивиденде које остварују нерезидентна физичка лица

2.4. Умањење прихода од дивиденде по основу куповине друштвеног капитала на рате

2.5. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

3. Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда

3.1. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

4. Приход од издавања сопствених непокретности

4.1. Примена пореских уговора

4.2. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Узимање из имовине привредног друштва

Обрачун пореза и доприноса на приходе од обављања делатности пољопривреде и шумарства

1. Дефинисање пољопривредника у складу са одредбама Закона о пољопривреди и руралном развоју и Закона о пензијском и инвалидском осигурању

2. Пољопривредни и шумски производи и пољопривредне услуге

3. Приход од самосталне делатности остварен обављањем делатности пољопривреде и шумарства

4. Изузимање од опорезивања носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије за приходе од од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља

5. Опорезивања приходе од продаје пољопривредних и шумских производа које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

6. Опорезивање прихода од пољопривредних услуга

7. Право на ПДВ надокнаду по основу промета пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга од стране пољопривредника

8. Признаница и откупни лист

9. Евидентирање ПДВ надокнаде, попуњавање пореске пријаве

10. Обавеза обавештавања надлежног пореског органа од стране обвезника о пољопривреднику који није евидентиран у систем ПДВ а који му је у претходних 12 месеци извршио промет пољопривредних производа већи од 1.000.000 динара

11. Опорезивање прихода од продаје шумских плодова и лековитог биља које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

12. Подношење пореске пријаве, уплатни рачун

13. Табеларни преглед пореских обавеза приликом откупа пољопривредних и шумских производа

14. Откуп пољопривредних производа на пијацама

15. Робна размена, кооперација и обрачун ПДВ

16. Приходи по основу узгоја и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева остварених обављањем привремених и повремених послова

17. Откуп инкубаторски произведене живине

Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом

1. Ко је обвезник запошљавања особа са инвалидитетом?

2. Утврђивање обавезног броја запослених особа са инвалидитетом

3. Ко се, у смислу закона, сматра запосленим лицем?

4. Ко се, у смислу закона, сматра особом са инвалидитетом?

5. Праћење извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом – Образац ИОСИ

5.1. Попуњавање Обрасца ИОСИ

5.2. Достављање Обрасца ИОСИ електронским путем

6. Начин извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

6.1. Извршавање обавезе уплатом средстава у Буџетски фонд

6.2. Измиривање обавезе извршавањем финансијске обавезе из уговора са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

6.3. Извршавање обавезе подношењем захтева за процену радне способности

6.4. Казнене одредбе

7. Буџетски корисници

8. Чување документације о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

 

РАЧУНОВОДСТВО

Стицање и располагање сопственим уделима друштва с ограниченом одговорношћу

1. Појам и статус стечених сопствених удела

1.1. Основи стицања сопствених удела

1.2. Ограничења стицања сопствених удела

1.3. Статус сопствених удела

2. Располагање сопственим уделом

3. Примери стицања и располагања сопственим уделима

3.1. Сопствени удео стечен по основу искључења члана друштва

3.2. Сопствени удео стечен по основу иступања члана друштва

3.3. Сопствени удео стечен откупом од члана друштва

3.4. Сопствени удео стечен принудним откупом удела преминулог члана друштва

3.5. Сопствени удели стечени по основу статусне промене

4. Сопствени удели стечени у складу са Законом о приватизацији

 

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

Извршитељи – примена Закона о фискалним касама кроз питања и одговоре

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори

I. Порез на доходак грађана

1. Послодавац који користи субвенцију за отварање нових радних места коју му је доделила скупштина општине у сарадњи са Националном службом за запошљавање нема право на пореску олакшицу прописану Законом о порезу на доходак грађана и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање

2. Право на повраћај дела пореза и доприноса по основу запошљавања нових лица има послодавац који запосли лице које је прималац накнаде за случај незапослености, ако испуњава услове прописане законом

3. Ако је закључењем уговора о раду на одређено време са новозапосленим лицем остварено право на пореску олакшицу по основу запошљавања, закључењем новог уговора са тим лицем након истека првог не може се остварити право на повраћај дела пореза и доприноса

4. Обавеза плаћања пореза на доходак грађана у случају закупа путничког возила без накнаде

II. Избегавање двоструког опорезивања

1. Дивиденда која се исплаћује резиденту Немачке може се опорезовати у Србији

2. Капитални добитак по основу продаје удела који оствари нерезидентни обвезник

III. Привредна друштва

1. Превазилажење блокаде у управљању д.о.о. које има два члана са истим уделима – по 50%

 

СУДСКА ПРАКСА

Сентенце из пресуда Управног суда

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. За обуставе из зараде запослених од 9. октобра 2014. године примењује се нова шифра плаћања 46, уместо досадашње 41

2. 21. октобар 2014. године, празнује се и обележава радно

3. На сајту Пореске управе објављено је Обавештење за породиље предузетнице

4. Заказани су термини за одржавање испита за службеника за јавне набавке

5. Позив свим заинтересованим лицима за достављање мишљења о радној верзији Закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

РАЧУНОВОДСТВО

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!