ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

1. октобар 2014.

БРОЈ 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 18 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 30. септембра 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 18 могу преузимати од четвртка, 2 октобра 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 18 СУ:

 

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Правни учинак најважнијих измена Закона о стечају

У в о д

Приказ најважнијих измена

Уместо закључка

Oбрачун плата запослених у јавним службама, државним органима, државних службеника и намештеника према изменама Закона о платама у државним органима и јавним службама и Закона о платама државних службеника и намештеника

1. Измене Закона о платама у државним органима и јавним службaма

1.1. Минули рад

1.2. Обрачун плата у јавним службама

1.3. Пример обрачуна и исплате плата у јавним службама по умањењу неопорезивог износа од 11.242 динара

1.4. Обрачун плате запослених у здравственим установама

2. Измене Закона о платама државних службеника и намештеника

 2.1. Минули рад

 2.3. Исплата отпремнине државном службенику и намештенику

3. Исплата минималне зараде

4. Обрачун плате који послодавац доставља запосленом

5. Одговори Министарства државне управе и локалне самоуправе на питања постављена у вези са новим законским решењима у Закону о платама државних службеника и намештеника и Закону о платама у државним органима и јавним службама

 


 

ПДВ И АКЦИЗА

Утврђивање основице за обрачун ПДВ у случају размене непокретности између физичких лица (власника земљишта) и грађевинских предузећа (инвеститора нових стамбених објеката)

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Аванс из 2012. године за промет секундарних сировина у 2014. години

2. Порески третман услуга царињења робе која се упућује на територију АПКМ

3. ПДВ надокнада пољопривредницима

4. Промет на АПКМ, услови за ослобођење и Образац КМПДВ

5. Обвезник ПДВ не може вршити смањење ПДВ обавезе због ненаплативости потраживања од купаца

6. Исправка одбитка претходног пореза приликом расходовања опреме

7. Обавеза обрачуна ПДВ за радове извршене у области грађевинске делатности

8. У случају статусне промене (припајања) обвезник ПДВ није дужан да врши исправку одбитка претходног пореза по члану 32. Закона о ПДВ

9. Обрачун ПДВ у случају адаптације старог објекта на којем се врши надзиђивање

10. Прометом добара сматра се пренос права располагања на телесним стварима, укључујући и позајмицу добара

11. Промет секундарних сировина

Обрачун акцизе за период јануар–септембар 2014. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе за период јануар–септембар 2014. године

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2014. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јул–септембар 2014. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Оснивачи привредног друштва, облици радног ангажовања и обавезе по основу социјалних доприноса

Шта је рад оснивача, односно члана друштва?

Тумачење Републичког Фонда за ПИО

Тумачење „Привредног саветника“

1. Плаћање социјалних доприноса за оснивача, односно члана привредног друштва који није засновао радни однос у свом привредном друштву

1.1. Образац ПП ОД-О

2. Оснивачи привредног друштва који су засновали радни однос у свом привредном друштву

2.1. Право на зараду, дивиденду, накнаду трошкова и друга примања

3. Оснивач привредног друштва који у свом привредном друштву ради а истовремено је запослен код другог послодавца (оснивање привредног друштва из радног односа)

4. Оснивачи више привредних друштава и оснивач привредног друштва и радње

4.1. Оснивач, односно члан више привредних друштава

4.2. Лице које је истовремено оснивач, односно члан привредног друштва и власник радње

5. Пензионери као оснивачи, односно чланови привредног друштва

5.1. Корисник старосне пензије као оснивач, односно члан привредног друштва

5.2. Корисник инвалидске и породичне пензије као оснивач, односно члан привредног друштва

6. Страни држављани као оснивачи, односно чланови привредног друштва

6.1. Социјално осигурање странаца – оснивача привредног друштва када међудржавни уговор о социјалном осигурању није закључен

6.2. Социјално осигурање странаца – оснивача привредног друштва када је закључен међудржавни уговор о социјалном осигурању

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарних сировина, узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова

1. Исплата физичком лицу за откупљене секундарне сировине и отпад

2. Опорезивање прихода од продаје добара остварених обављањем привремених или повремених
послова

2.1. Откуп појединих врста пољопривредних производа (печурке, пчеле, пчелињи производи, пужеви)

2.2. Откуп сирове коже, млечних и месних прерађевина, рукотворина и др.

2.3. Продаја добара преко комисиона

2.4. Подношење пореске пријаве, уплатни рачун

Примања по основу чињења погодности запосленом

1. Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе

1.1. ПДВ аспект коришћења службеног аутомобила у приватне сврхе

1.2. Обрачун примања по основу коришћења службених возила у приватне сврхе

2. Коришћење станова у власништву послодавца од стране запослених

2.1. Из аспекта Закона о ПДВ

2.2. Обрачун примања по основу коришћења станова у власништву послодавца у приватне сврхе запослених

 

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

Евидентирање промета преко фискалних каса

1. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

1.1. Евидентирање услуга физичком лицу за које накнаду сноси правно лице, односно предузетник

1.2. Eвидентирање промета када се у истом објекту пружају услуге физичким и правним лицима

1.3. Продаја непокретности и грађевинске услуге

1.4. Продаја преко синдиката

1.5. Евидентирање промета у радничким ресторанима и угоститељским објектима удружења грађана

1.6. Обавеза евидентирања промета бројева и картица „допуна“ преко фискалне касе

1.7. Продаја одузетог предмета лизинга (аутомобила) физичком лицу евидентира се преко фискалне касе

1.8. Евидентирање продаје лекова на рецепт преко фискалне касе

1.9. Издавање фискалног исечка у угоститељству (ресторани и хотели)

1.10. Остали случајеви и обвезници евидентирања промета преко фискалне касе

2. Лица и делатности за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

2.1. Ослобођење од обавезе евидентирања промета које је уређено директно Законом о фискалним касама

2.2. Делатности које су ослобођене обавезе евидентирања на основу Уредбе о ослобађањима

2.3. Трговина на мало посредством поште или интернета

2.4. Специфични случајеви изузимања од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

2.5. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе када агенти и оператери врше продају игара на срећу у име и за рачун приређивача игара на срећу – Државне лутрије Србије

2.6. Евидентирање промета електронских допуна за мобилне телефоне

2.7. Узимање добара у пословне сврхе, односно у сврху обављања делатности не евидентира се преко фискалне касе

2.8. Продаја расходоване опреме

2.9. Размена и фискалне касе

2.10. Закуп непокретности и фискалне касе

2.11. Продаја добара и услуга физичким лицима – обвезницима ПДВ ослобођене су обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

2.12. Забавна и рекреативна делатност ослобођене су обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

2.13. Остали примери ослобођења од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

3. Фискални документи и евиденције у вези са фискалним касама

3.1. Фискални исечак

3.2. Фискални рачун

3.3. Фискални рачун не може да се издаје у случају нестанка струје

3.4. Дневни извештај – штампање дневног извештаја на крају радног дана

3.5. Периодични извештај – штампање на крају пореског периода

3.6. Пресек стања – штампање по потреби

3.7. Штампање фискалних докумената

3.8. Чување фискалних докумената и књиге дневних извештаја

3.9. Књига дневних извештаја

3.10. Штампање података из фискалних докумената на нефискалним документима није дозвољено

4. Евидентирање промета, отклањање грешака при евидентирању промета и ресетовање фискалне касе

4.1. Издавање фискалног исечка

4.2. Датум евидентирања промета преко фискалне касе

4.3. Евидентирање авансне уплате

4.4. Евидентирање продаје страном држављанину који има право на рефакцију ПДВ преко фискалне касе

4.5. Евидентирање продаје робе на мало страним дипломатама који су ослобођени ПДВ

4.6. Евидентирање промета насталог обављањем више делатности

4.7. Одобравање попуста купцима

4.8. Отклањање грешака у евидентирању промета преко фискалне касе пре издавања фискалног исечка

4.9. Отклањање грешке у евидентирању промета преко фискалне касе после издавања фискалног исечка

4.10. Неисправност и ресетовање фискалне касе

5. Означавање пореских стопа, унос адресе, унос артикала, означавање начина плаћања

5.1. Означавање пореских стопа у фискалној меморији

5.2. Промена пореских стопа у фискалној меморији на дан промене статуса обвезника ПДВ, на дан промене пореских стопа или режима опорезивања

5.3. Унос артикала у меморију фискалне касе

5.4. Унос адресе у меморију фискалне касе

5.5. Означавање начина плаћања у бази података фискалне касе

6. Техничке и функционалне карактеристике фискалне касе

7. Додатна опрема фискалне касе

7.1. Терминал за даљинско очитавање свих дневних извештаја из фискалне касе

7.2. Платне картице

8. Набавка и фискализација, сервисирање и поправка фискалне касе

8.1. Набавка фискалне касе

8.2. Фискализација фискалне касе

8.3. Фискализација због промене адресе објекта у којем се налази фискална каса

8.4. Фискализације због промене назива обвезника, адресе седишта обвезника или ПИБ-а обвезника

8.5. Промена података у оперативној меморији фискалне касе о адреси објекта или места продаје у случају продаје добара или пружања услуга на сајмовима, изложбама, вашарима, музичким фестивалима и другим културним и сличним манифестацијама

8.6. Сервисирање и поправка фискалне касе

8.7. Технички преглед фискалне касе

8.8. Отпочињање обављања делатности

8.9. Престанак обављања делатности

8.10. Поступање са фискалном касом у случају привременог престанка обављања делатности

8.11. Поступак у случају крађе и уништења и оштећења фискалне касе услед више силе

8.12. Досије и сервисна књижица фискалне касе

9. Подизање готовине са текућег рачуна на име „депозита у фискалној каси“

10. Контрола евидентирања промета преко фискалне касе, контрола фискалних пломби, фискалне касе и сервисне пломбе фискалне касе

11. Казнене одредбе

11.1. Наплате новчане казне на лицу места

11.2. Мера забране обављања делатности

11.3. Поступак вршења контроле евидентирања промета преко фискалне касе и примена мера забране обављања делатности

12. Евидентирање промета код лица која нису дужна да евидентирају промет преко фискалне касе

 

СУДСКА ПРАКСА

Судска заштита права на суђење у разумном року у грађанско-правним стварима

Субјекти заштите

Поступак по захтеву

1. Време трајања поступка

2. Сложеност конкретног предмета

3. Значај предмета спора

4. Понашање подносиоца захтева

5. Поступање судова који воде поступак

Одлука суда о захтеву

Уместо закључка

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Ревалоризација потраживања и отплатних рата за станове и зајмове на дан 30. септембра 2014. године

2. Достављање кварталних извештаја о закљученим уговорима и спроведеним поступцима набавки

3. Предлог Закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији

4. Минимална цена рада oд 1. јануара 2015. године износи 121 динар по радном часу

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

УМАЊЕЊЕ НЕТО ПРИХОДА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

 

На почетак стране!