ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. септембар 2014.

ДВОБРОЈ 16 и 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 16 и 17 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 12. септембра 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 16 и 17 могу преузимати од среде, 15 септембра 2014. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 16 и 17 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Измене рачуноводствених подзаконских прописа за привредна друштва, задруге и предузетнике

1. Измене и допуне Правилника за микро и друга правна лица

2. Нови Правилник о Контном оквиру

2.1. Измене рачуна у Контном оквиру

2.2. Остале новине садржане у Правилнику о Контном оквиру

3. Нови Правилник о финансијским извештајима

Усклађивање уговора о раду и општих аката са изменама Закона о раду и примери тих аката

1. Усклађивање уговора о раду када није закључен колективни уговор, односно није донесен правилник о раду

1.1. Усклађивање уговора о раду закључењем „новог“ уговора о раду

1.2. Усклађивање уговора о раду закључењем анекса уговора о раду

2. Усклађивање уговора о раду када је закључен колективни уговор, односно донесен правилник о раду

Обавеза усаглашавања правилника о организацији и систематизацији послова

1. Назив и опис послова

2. Врста и степен стручне спреме, односно образовања

3. Посебни услови

4. Обавеза доношења Правилника и прекршајне казне

Обрачун зараде који послодавац доставља запосленом

1. Обрачун зараде је извршна исправа

2. Достављање Обрачуна зараде ако је исплаћена зарада

3. Достављање Обрачуна зараде ако зарада није исплаћена у Законом прописаном року

4. Садржина Обрачуна зараде

Питања и одговори у вези са применом Закона о раду

1. Отпремнине

1. Запосленом припада право на отпремнину за одлазак у пензију у складу са колективним уговором ако је тај износ виши од Законом прописаног минимума

2. Право на отпремнину утврђује се према пропису који је важио на дан остваривања права

3. Право на отпремнину утврђује се према одредбама општих аката, односно уговора о раду, када нису у супротности са Законом 48

4. Отпремнина за технолошки вишак не може бити нижа од 1/3 зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца

2. Минули рад

1. Начин увећања зараде по основу „минулог рада“ после измена Закона о раду

2. Увећање зараде по основу минулог рада

3. Увећање зараде по основу минулог рада у јавним службама и државним органима

4. Право на минули рад запосленог када је код истог послодавца имао мировање радног односа

3. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

1. Карактер и начин исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор

2. Накнада штете за неискоришћеном годишњи одмор за 2013. годину

4. Зарада и накнаде зарада

1. Утврђивање различите основне зараде (цене рада као елемента основне зараде) према делатностима које се обављају код истог послодавца

2. Начин утврђивања накнаде зараде за годишњи одмор после измена Закона о раду

3. Могућност уговарања зараде у страној валути

4. Обрачун зараде који се доставља запосленом када није исплаћена зарада мора да садржи, поред осталих обавезних елемената, и печат и потпис овлашћеног лица

5. Обрачун зараде који се доставља запосленом мора садржавати све податке прописане Правилником, али не мора имати назнаке о подацима који се не уносе

5. Остало

1. Врста и степен стручне спреме у Правилнику о организацији и систематизацији утврђује се сходно потребама послодавца и ниједан пропис не обавезује послодавца у избору врсте и степена стручне спреме коју ће захтевати у Правилнику

2. Радни однос на одређено време после измена Закона о раду

3. Изменама Закона о раду промењена је законска одредба на основу које се доноси решење о отказу уговора о раду запосленом по основу вишка запослених

4. Повезана лица према Закону о раду


 

ПДВ

Обрачун ПДВ по основу услуга које врше страна лица

Уводне напомене

1. Порески пуномоћник страног лица – пореског обвезника

2. У којим случајевима се сматра да је страно лице извршило промет услуга у Републици, који подлеже обавези обрачуна ПДВ

2.1. Услуге у вези са непокретностима (члан 12. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ)

2.2. Услуге превоза (члан 12. став 3. тачка 2) Закона о ПДВ)

2.3. Одређене услуге које страно лице стварно обавља на територији Републике (члан 12. став 3. тачка 3) Закона о ПДВ)

2.4. Одређене услуге које страно лице стварно врши у иностранству, а чији прималац обавља делатност у Републици Србији или има пословну јединицу за коју се пружа услуга у Републици Србији, односно има седиште у Републици Србији (члан 12. став 3. тачка 4) Закона о ПДВ)

2.5. Услуге посредовања у промету добара и услуга (члан 12. став 4. Закона о ПДВ)

3. Одређивање дана када је страно лице извршило услугу

4. Основица за обрачун ПДВ за услугу коју је извршило страно правно лице

5. Обавезе примаоца услуге коју је извршило страно лице, у случају када је истовремено и обвезник ПДВ (евидентиран за ПДВ)

5.1. Обавеза обрачуна ПДВ

5.2. Обавеза евидентирања интерно обрачунатог ПДВ у књизи издатих рачуна

5.3. Право на одбитак претходног пореза

5.4. Евидентирање интерно обрачунатог ПДВ у књизи примљених рачуна за набављена добра и услуге

5.5. Обавеза евидентирања ПДВ у сопственој пореској пријави дужника ПДВ (за ове сврхе обвезник ПДВ не подноси посебну пореску пријаву)

5.6. Књижење ПДВ на основу интерног обрачуна за примљене услуге страног лица

5.7. Примери интерног обрачуна ПДВ код пореског дужника – примаоца услуге страног лица који је регистрован за ПДВ

6. Обавезе пореског дужника – примаоца услуге страног лица који није порески обвезник (није евидентиран за ПДВ)

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ 

1. Казнени пенали које добављач плаћа купцу за неизвршене услуге у уговореном року нису предмет ПДВ и не подлежу обавези обрачуна и плаћања ПДВ

2. Обавеза исправке одбитка претходног пореза по авансном рачуну у случају раскида купопродајног уговора

3. У случају промета грађевинског објекта који је у целини изграђен пре 1.01.2005. године, који врши инвеститор, може се применити одредба члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ

4. Обвезник ПДВ – инвеститор, промет грађевинског објекта на којем је започео изградњу (изградио само темеље) врши као промет новоизграђеног објекта

5. Утврђивање обавезе и права на претходни порез приликом куповине секундарних сировина

6. Исправно попуњавање ПППДВ у случају накнадног пријема Обрасца СНПДВ

7. Датум почетка ПДВ активности и право одбитка претходног пореза

8. Обавеза обрачуна ПДВ у случају бесплатног давања појединих артикала из продајног асортимана уз куповину одређених производа

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Приходи од ауторских права која остварују резиденти

1. Ауторска права, права сродна ауторском праву и права индустријске својине

2. Обрачун пореза и доприноса на ауторске накнаде

2.1. Прерачун са нето на бруто накнаду

2.2. Пример обрачуна и књижења ауторских накнада

2.3. Пореске пријаве које се достављају по основу исплаћених ауторских накнада

2.4. Пример обрачуна пореза и доприноса када се признају стварни уместо нормираних трошкова

2.5. Пример обрачуна пореза и доприноса када се поред нормираних признају и стварни трошкови

2.6 Плаћање пореза на приходе од ауторства када је обвезник уплате физичко лице – аутор

2.7 Временско разграничење прихода од ауторства

3. Процена пореске основице

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

1. Увод – опште напомене

2. Обрачун пореза и доприноса

3. Пореске пријаве

4. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

5. Закључивање уговора о делу са инвалидским или породичним пензионером

6. Пример обрачуна уговора о делу и попуњени обрасци

7. Књижење накнаде

8. Пример уговора о делу

Допунски рад

1. Допунски рад у здравству

2. Допунски рад у високом образовању

3. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовања и васпитања

4. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунском раду

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима

1. Трошкови одржавања и коришћења закупљене ствари

2. Утврђивање пореза

3. Коефицијент за прерачун са нето на бруто

4. Попуњавање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

5. Књижење трошка закупнине од физичких лица

6. Обавеза физичког лица да поднесе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-4

7. Опорезивање прихода од давања у закуп покретних ствари који остварују нерезидентна физичка лица

Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп

Приходи спортиста и спортских стручњака

1. Увод

2. Примања спортиста аматера, спортских стручњака и стручњака у спорту који нису запослени код исплатиоца

3. Примања професионалних спортиста и спортских стручњака који су запослени код исплатиоца

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Увод – опште напомене

2. Лица која остварују остале приходе могу да буду и нерезиденти

3. Приходи од осигурања лица

4. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнаде посланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима, судским тумачима и судским вештацима, итд.)

5. Уговори о заступању и посредовању

6. Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

7. Стипендије и кредити ученицима и студентима

8. Професионална пракса, производни рад и практична настава ученика и студената

Приходи по основу Уговора о волонтерском раду и Уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Уговор о волонтирању

1.1. Ко може бити волонтер, организатор волонтирања и корисник волонтирања?

1.2. Начела на којима се заснива волонтирање

1.3. Плаћање пореза и социјалних доприноса на накнаду трошкова волонтеру

1.4. Организовање волонтирања од стране привредних друштава и јавних предузећа

1.5. Уговор о волонтирању

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

2.1. Уговор о оспособљавању за самостални рад у струци – приправнички стаж

2.2. Уговор о стручном усавршавању, стицању посебних знања и специјализације

2.3. Обрачун доприноса када се не исплаћује накнада

2.4. Обрачун доприноса када се исплаћује накнада за рад

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

1. Увод

2. Накнада трошкова службених путовања и других расхода лицима која нису запослена код исплатиоца на које се плаћа порез

3. Накнада трошкова по основу службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца на које се не плаћа порез

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи, као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

3. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

4. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору из радног односа

5. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених

6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

7. Порески третман уплате премије и доприноса по основу добровољног пензијског осигурања и добровољног здравственог осигурања

8. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представља друго примање које чини зараду

9. Издаци за рекреацију запослених

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терете трошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

11. Издаци за репрезентацију, рекламу и пропаганду

12. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће на такмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

13. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичких лица

14. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичком лицу, са посебним освртом на банке

15. Остварени попусти у малопродаји и сл.

16. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацији пројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ – НЕРЕЗИДЕНТИ

Примања нерезидентних физичких лица од стране домаћих правних лица и предузетника

1. Прописи који се примењују приликом опорезивања нерезидената

2. Примена пореских уговора

2.1. Услови за примену пореских уговора

2.2. Доказивање статуса резидентности физичког лица – нерезидента

3. Примена социјалних споразума

3.1. Примена социјалних споразума на обавезно социјално осигурање запослених у једној држави уговорници а који раде на територији Републике Србије као друге државе уговорнице

3.2. Примена споразума на лица која привремено започну обављање самосталне делатности на територији друге земље уговорнице

3.3. Примена споразума на лица запослена у компанијама које се баве превозом путника у друмском, железничком и авио саобраћају и лица која чине посаду брода

3.4. Примена споразума на лица запослена у дипломатским и конзуларним представништвима

3.5. Примена споразума на лица запослена у државним органима и јавним установама и службама

3.6. Социјално осигурање страних држављана који обављају уговорене послове (уговор о ауторском делу, уговор о делу и др.)

3.7. Социјално осигурање оснивача привредног друштва када је закључен социјални споразум

3.8. Потврде о социјалном осигурању за потребе примене социјалних споразума

4. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ-а

5. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

6. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

7. Уговор о делу и други уговори уз накнаду (самосталне личне делатности – слободне професије)

7.1. Избегавање двоструког опорезивања дохотка од самосталних личних делатности (слободних професија)

7.2. Опорезивање дохотка од самосталних личних делатности у конкретним пореским уговорима између Републике Србије и других земаља

7.3. Обрачун пореза и доприноса на приход нерезидентних физичких лица од консултантских услуга

8. Опорезивање уметника и спортиста (спортских стручњака)

8.1. Порески третман прихода по основу извођења естрадно-забавног, односно уметничког програма на територији Републике Србије

9. Порез по одбитку на приходе од закупа непокретности

Примена пореских уговора

10. Ауторски уговори

10.1. Порески третман ангажовања нерезидентног предавача

Зарадe које остварују упућени радници страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Обрачун пореза на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1.1. Обрачун пореза на зараде када порески уговор није закључен

1.2. Примања из радног односа према пореским уговорима

1.3. Обрачун пореза на зараде када је порески уговор закључен

1.4. Накнада трошкова од стране домаћег правног лица које је резидент Републике Србије накнадио упућеним радницима из иностранства када остварују зараду од послодавца из иностранства (са којим имају закључен уговор о раду) који их је упутио на рад у домаће правно лице (са којим не закључују уговор о раду)

2. Обавеза обрачуна социјалних доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

2.1. Радници су упућени из државе са којом није закључен социјални споразум

2.2. Радници су упућени из државе са којом је закључен социјални споразум

3. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

4. Упућивање запослених у сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица (представништво, огранак) у Републици Србији

4.1. Примена споразума на лица запослена у компанијама које се баве превозом путника у друмском, железничком и авио саобраћају и лица која чине посаду брода

 

РАЧУНОВОДСТВО

Евиденција учешћа у капиталу зависних и придружених правних лица у складу са МСФИ за МСП

1. Уводне напомене

2. Учешћа у капиталу зависних правних лица

2.1. Примери књижења учешћа у капиталу зависног правног лица

3. Учешћа у капиталу придружених правних лица

3.1. Примери књижења учешћа у капиталу придружених правних лица

Поверавање рачуноводствених послова другом правном лицу/предузетнику који (ни)је регистрован за рачуноводствене послове

1. Поверавање рачуноводствених послова повезаном правном лицу у оквиру групе које није регистровано за рачуноводствене услуге

2. Поверавање рачуноводствених послова иностраном правном лицу које нема седиште у Србији (измештање рачуноводствених послова у иностранство)

 

КАМАТЕ

Обрачун затезне камате по дужничко-поверилачким односима

1. Основне карактеристике затезне камате

1.1. Дани доцње који се узимају у обрачун затезне камате

1.2. Уговарање затезне камате

1.3. Обрачун затезне камате ако је уговорена камата виша од стопе затезне камате

1.4. Урачунавање камате и трошкова

1.5. Обрачун камате на камату

2. Обрачун затезне камате у складу са Законом о затезној камати

2.1. Стопе затезне камате

2.2. Начин (метод) обрачуна камате

3. Обрачун затезне камате за раније периоде врши се у складу са прописима који су важили у периодима за које се врши обрачун

3.1. Обрачун затезне камате за период до 24. јануара 1994. године

3.2. Обрачун затезне камате за период од 24. јануара до 7. априла 1994. године

3.3. Обрачун затезне камате за период од 8. априла 1994. до 28. јуна 1996. године

3.4. Стопе затезне камате за период од 29. јуна 1996. до 2. марта 2001. године

3.5. Стопе затезне камате за период од 3. марта 2001. до 16. маја 2011. године

4. Обрачун затезне камате на потраживања која гласе у страној валути и на потраживања обезбеђена „валутном клаузулом“

4.1. Период од 3. јула 1993. до 2. марта 2001. године

4.2. Период од 3. марта 2001. до 24. децембра 2012. године

5. Обрачун затезне камате применом Збирних коефицијената

Камата за неплаћене (неблаговремено плаћене) јавне приходе

1. Јавни приходи на које се плаћа законска камата

2. Стопа законске камате

2.1. Стопа законске камате у случају одлагања плаћања дугованог пореза

3. Метод обрачуна законске камате

3.1. Прелазак са конформног метода на метод простог интересног рачуна

4. Од ког дана се обрачунава законска камата

5. Дани за које се обрачунава законска камата

6. Дан измирења пореске обавезе

6.1. Измирење пореске обавезе прекњижавањем

7. Редослед намирења

8. Право обвезника на камату за више плаћен јавни приход

9. Примери обрачуна законске камате

10. Књижење законске камате

 

ДЕВИЗНО И СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Послови реекспорта

У в о д

1. Прописи

2. Куповина робе која се налази у иностранству и продаја те робе у иностранству

2.1. Куповина и продаја робе која се налази у иностранству и не прелази преко царинског подручја Републике Србије

2.2. Куповина и продаја робе која прелази преко царинског подручја Републике Србије

2.3. Рачуноводствено обухватање послова реекспорта када се роба не уноси у земљу

3. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у другом поступку

3.1. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у поступку царинског складиштења

3.2. Послови реекспорта када се роба уноси у земљу у поступку активног оплемењивања (реекспортна дорада)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Књижење изградње грађевинског објекта у сопственој режији који се финансира из текућих прихода

2. Књижење промета робе путем комисионе продаје код буџетских корисника

3. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар – септембар 2014. године

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ (Ђурђина Бркић)

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!