ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

19. август 2014.

ДВОБРОЈ 14 и 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 14 и 15 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 16. августа 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 14 и 15 могу преузимати од среде, 20 августа 2014. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 14 и 15 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Значај и новине које доноси нови Закон о приватизацији

1. Разлози за доношење нове законске регулативе

2. Најзначајније новине Закона о приватизацији

3. Кључне новине на које се односе посебна поглавља Закона

3.1. Кључне новине које се односе на одељак I – Основне одредбе Закона

3.2. Кључне новине које се односе на одељак II Закона – Припрема за приватизацију

3.3. Кључне новине које се односе на одељак III Закона – Методи приватизације

3.4. Кључне новине које се односе на одељак IV Закона – Продаја капитала

3.5. Кључне новине које се односе на одељак V Закона – Продаја имовине

3.6. Кључне новине које се односе на одељак VI Закона – Поступак и начин контроле извршења обавеза из уговора о продаји капитала или имовине

3.7. Кључне новине које се односе на одељак VII Закона – Продаја акција и удела

3.8. Кључне новине које се односе на одељак VIII Закона – Пренос капитала без накнаде

9. Кључне новине које се односе на одељак IX Закона – Стратешко партнерство

10. Кључне новине које се односе на одељак X Закона – Мере за припрему и растерећење обавеза субјеката приватизације

3.11. Кључне новине које се односе на одељак XI Закона – Приватизација друштвеног капитала из сукцесије

3.12. Кључне новине које се односе на одељак XII Закона – Покретање стечаја ради окончања приватизације

3.13. Кључне новине које се односе на одељак XIII Закона – Приватизација субјеката при-ватизације са мањинским капиталом

3.14. Кључне новине које се односе на остале одредбе Закона

Производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

1. Обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500“

2. Највиши проценти марже у промету белог хлеба

3. Образовање произвођачких цена хлеба

4. Калкулација малопродајне цене хлеба

5. Ремитенда

6. Рокови плаћања испорученог хлеба

7. Надзор над применом Уредбе

Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „T-500”


 

ПДВ

Префактурисање трошкова у систему ПДВ

1. Префактурисање трошкова који су настали у вези са прометом добара и услуга

1.1. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп пословног простора

1.2. Префактурисање трошкова насталих у пословном простору, који је издат у закуп, без накнаде

1.3. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп станова

1.4. Префактурисање трошкова у случају закупа земљишта

1.5. Префактурисање трошкова (осигурање, поправка и сл.) у случају закупа покретних добара (моторних возила)

1.6. Префактурисање трошкова есконтовања менице коју је купац дао добављачу

1.7. Префактурисање трошкова камате по кредиту банке

1.8. Префактурисање ПТТ трошкова у случају отпремања добара преко поште

1.9. Префактурисање трошкова превоза извезене робе иностраном купцу

1.10. Префактурисање трошкова осигурања робе у међународном превозу

1.11. Префактурисање трошкова осигурања робе у транспорту

1.12. Префактурисање трошкова међународног превоза у ваздушном саобраћају

1.13. Префактурисање трошкова царинског посредовања

2. Префактурисање трошкова без обавезе обрачуна и плаћања ПДВ

2.1. Расподела заједничких трошкова (ел. енергије, комуналних услуга, услуга одржавања и др.) између више правних лица у случају када заједнички користе исту пословну зграду, а када рачуни добављача гласе на једно правно лице – обвезника ПДВ

2.2. Префактурисање трошкова премије осигурања

2.3. Префактурисање плаћања извршених по уговору о јемству

2.4. Префактурисање трошкова обраде кредита, камате и ефеката валутне клаузуле

2.5. Префактурисање плаћених трошкова смештаја и превоза пословних партнера из земље и иностранства

2.6. Префактурисање трошкова који настају у вези са увозом добара и услуга (нпр. превоз), а које купац у складу са уговором са добављачем из иностранства, рефундира од добављача

2.7. Новчана средства која обвезник ПДВ потражује од инопартнера на име покрића трошкова добијања атеста и дозвола потребних за стављање у промет лека

2.8. Порески третман потраживања инвеститора од извођача радова на име престанка банкарске гаранције

2.9. Префактурисање трошкова прикључка на грејање, које врши извођач радова инвеститору по уговору о изградњи грађевинског објекта

2.10. Префактурисање трошкова гаранције стране банке, које врши матично правно лице из иностранства

2.11. Порески третман префактурисаних трошкова ноћења путника страној авио-компанији због отказаног лета

2.12. Префактурисање трошкова авионске карте привредном субјекту за чије потребе је запослени извршио путовање

2.13. Рефундација адвокатских и судских трошкова

2.14. Рефундација плаћених туђих трошкова

2.15. Префактурисање трошкова сервисера за поправку лифта извођачу радова на уградњи лифта

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Зараде запослених у земљи

I. Радни однос

1. Лица која могу да заснују радни однос

1.1. Правилник о систематизацији

2. Лица која не могу да заснују радни однос

3. Уговор о раду

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

1. Шта чини зараду према Закону о раду

2. Зарада за обављени рад и време проведено на раду

2.1. Основна зарада

2.2. Зарада за радни учинак

2.3. Увећана зарада

3. Зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.)

4. Друга примања запослених која чине зараду

4.1. Накнада за исхрану у току рада  (топли оброк)

4.2. Регрес за годишњи одмор

4.3. Теренски додатак

4.4. Коришћење службеног возила у приватне сврхе и коришћење станова који су у власништву послодавца од стране запослених

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом

V. Прерачун са нето на бруто зараду

Обрачун и плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензионер поново заснује радни однос

2. Који се порези и доприноси плаћају по основу зараде пензионисаног лица

2.1. Обрачун пореза на зараде

2.2. Обрачун доприноса за ПИО

2.3. Обрачун доприноса за здравствено осигурање

2.4. Обрачун доприноса за осигурање од незапослености

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица почев од 1. 08. 2014. године

4. Примери обрачуна зараде и попуњене пријаве ППП ПД

Специфични облици зарада

1. Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца

1.1. Закључивање уговора о раду

1.2. Обрачун пореза и доприноса за рад ван просторија послодавца

2. Радни однос са кућним помоћним особљем

2.1. Закључивање уговора о раду

2.2. Обрачун пореза и доприноса на зараде кућног помоћног особља

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Накнада зараде за време државних и верских празника

2. Накнада зараде за време годишњег одмора

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

5. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходних 12 месеца)

Остале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

1.1. Одредбе Закона о раду које уређују удаљење са рада и износ накнаде за време удаљења

1.2. Обрачун накнаде за време удаљења са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнада инвалидима рада II и III категорије

4.1. Износ накнаде и начин њеног усклађивања по Закону и тумачењима надлежних органа

4.2. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде инвалида II и III категорије

4.3. Подношење захтева за рефундацију накнаде зараде

5. Накнада за вршење војне обавезе

Зараде запослених упућених на рад у иностранство

1. Упућивање на рад у иностранство или службени пут у иностранство

2. Обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

2.1. Опорезивање зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са Законом

2.2. Опорезивање зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са пореским уговорима

3. Обрачун доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

3.1. Обрачун доприноса према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање

3.2. Примена социјалних споразума

4. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

5. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

6. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП ПД

7. Илустративни примери примене међународних уговора приликом упућивања запослених на рад у иностранство

8. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о заштити грађана на раду у иностранству

9. Коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде трошкова и друга примања запослених после измена прописа о раду

I. Накнаде трошкова запосленима

1. Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада

1.1. Нормативно регулисање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла

1.2. Порески третман исплата по основу накнаде трошкова за долазак и повратак са посла

1.3. Могућност разграничења исплате накнаде трошкова превоза

1.4. Порески третман исплата по основу превоза на рад и са рада лицима ангажованим по уговору

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

2.1. Право запосленог на дневницу и висина дневнице

2.2. Порески третман дневница за службени пут у земљи

2.3. Трошкови преноћишта на службеном путовању у земљи

2.4. Накнада трошкова превоза на службеном путовању у земљи

2.5. Употреба сопственог аутомобила на службеном путовању

3. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

3.1. Упућивање на службени пут у иностранство

3.2. Трошкови који се накнађују на службеном путу

Списак дневница по страним државама

4. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

5. Накнада трошкова службених путовања оснивачима – власницима привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву

6. Накнада трошкова службеног пута директору који није власник привредног друштва, а није засновао радни однос са послодавцем

7. Накнада трошкова и други расходи физичким лицима која нису у радном односу код исплатиоца

7.1. Накнада трошкова исплаћена лицима ангажованим по основу обављања привремених и повремених послова

8. Накнада трошкова службених путовања одређеним лицима на која се не плаћа порез на доходак грађана, односно где су признати стварни трошкови

9. Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

10. Право на одбитак претходног пореза при накнади трошкова запосленима

11. Казнене одредбе

Друга примања запослених која немају карактер зараде

1. Исплата отпремнине

1.1. Исплата отпремнине при одласку у пензију

1.2. Отпремнина запосленом који је проглашен технолошким вишком

1.3. Исплата отпремнине при споразумном раскиду радног односа

2. Исплата других примања запосленима у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Солидарна помоћ

4.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

4.2. Солидарна помоћ запосленом у случају смрти других чланова породице и солидарна помоћ лицима која нису запослена код исплатиоца

4.3. Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

5. Јубиларна награда

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Премије осигурања

7.1. Добровољно додатно пензијско-инвалидско осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

7.2. Колективно осигурање од последица незгода и за случај тежих болести и хируршких интервенција

8. Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

 

ДИРЕКТОРИ

Положај и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима и Закону о раду

1. Увод

2. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

2.1. Заступници у ортачком и командитном друштву

2.2. Директори у друштву с ограниченом одговорношћу

2.3. Директори у акционарском друштву

2.4. Накнада за рад директора у друштву с ограниченом одговорношћу и акционарском друштву према Закону о привредним друштвима

3. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

4. Обрачун накнаде за рад код обављања послова директора без заснивања радног односа

5. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад и накнаду трошкова

6. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад али има право на накнаду трошкова који су настали у вези са његовим радом

7. Исплата накнаде остварене до ступања на снагу Закона о раду

8. Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за претходну годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години

9. Пример уговора о правима и обавезама директора

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Лична зарада предузеника

1. Уводне напомене

2. Обавезе по основу пореза и доприноса на приходе предузетника

3. Лична зарада предузетника

3.1. Предузетници који су осигураници самосталних делатности (нису осигурани по другом основу)

3.2. Предузетници који су осигурани по другом основу (запослени код другог послодавца или су пензионери)

3.3. Исплата другог дела личне зараде после 1. августа, а аконтација зараде је исплаћена у јулу 2014. године

 

САМООПОРЕЗИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса за остварене приходе од стране физичког лица као пореског обвезника (Образац ПП ОПО)

1. Приходи резидентних физичких лица од резидентних правних лица

2. Приходи резидентних физичких лица од нерезидентних правних лица

2.1. Приход од зарада и други приходи по основу запослења физичког лица остварени од исплатиоца из друге државе

2.2. Приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине и други приходи физичког лица – резидента за доходак остварен од исплатиоца из друге државе

2.3. Приход од капитала физичког лица – резидента за доходак остварен од стране исплатиоца из друге државе

2.4. Приход од спортиста и спортских стручњака остварених у другој држави

2.5. Други приходи остварени у другој држави

3. Приходи резидентних физичких лица од других (не)резидентних физичких лица

4. Приходи нерезидентних физичких лица од резидентних правних лица

5. Приходи нерезидентних физичких лица од нерезидентних правних лица

6. Попуњавање и достављање Обрасца ПП ОПО

7. Уплата пореза и доприноса по Обрасцу ПП ОПО

Зараде које остварују физичкa лица – резиденти од исплатиоца из друге државе

1. Зараде по основу запослења физичког лица – резидента са страним правним лицем, при чему се рад обавља у Србији (инострани исплатилац нема представништво или огранак регистрован на територији Србије)

1.1. Обрачун пореза на зараде

1.2. Обрачун доприноса на зараде

2. Исплатилац – страно дипломатско и конзуларно представништво или међународна организација

 

РАЧУНОВОДСТВО

Усклађеност рачуноводствених прописа са новом рачуноводственом директивом ЕУ

1. Обавеза усклађивања прописа са правним тековинама ЕУ

2. Усклађеност наших рачуноводствених прописа са новом рачуноводственом директивом ЕУ

3. Уместо закључка

Директива 2013/34/ЕУ Европског парламента и Савета

од 26. јуна 2013.о годишњим финансијским извештајима, консолидованим финансијским извештајима и повезаним извештајима за одређене врсте предузећа, о измени директиве

        2006/43/ЕЗ   европског  парламента и савета и о стављању ван снаге директива савета 78/660/

        ЕЕЗ и 83/349/ЕЕЗ

Поглавље 1. Подручје примене, дефиниције и категорије предузећа и група

Поглавље 2. Опште одредбе и начела

Поглавље 3. Биланс стања и биланс успеха

Поглавље 4. Напомене уз финансијске извештаје

Поглавље 5. Извештај управе

Поглавље 6. Консолидовани финансијски извештаји и извештаји

Поглавље 7. Објављивање

Поглавље 8. Ревизија

Поглавље 9. Одредбе о изузецима и ограничењима за изузеће

Поглавље 10. Извештај о плаћањима државама

Поглавље 11. Завршне одредбе

Уредба Европског парламента и Савета Европске уније о усвајању и примени међународних рачуноводствених стандарда у Европској унији

 

ЦАРИНЕ

Нови прописи за примену Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању

У в о д

1. Посебне дажбине при увозу пољопривредних и прехрамбених производа

2. Извоз шећера у земље Европске уније

3. Увоз цигарета по преференцијалној стопи

4. Попуњавање образаца у царинском поступку

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Уговори о избегавању двоструког опорезивања Табеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода

Увод:

Метод изузимања

Метод кредита

Кредит за уштеђен порез

Опорезивање зарада из радног односа и уговори о избегавању двоструког опорезивања

Примања која се исплаћују након престанка радног односа

Период од дванаест месеци који почиње или се завршава у односној пореској години

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. Добровољно осигурање)

3. Локалне комуналне таксе за територију Града Београда

4. Локалне административне таксе

6. Одлука о измени Одлуке о боравишној такси

7. Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

8. Усвојена је Уредба о изменама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

9. Утврђени су предлози Закона о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника и Закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама

10. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за станове за период јул–децембар 2014. године

11. Исправка прегледа стопа пореза и доприноса, коефицијената за прерачун на бруто из „Привредног саветника“, бр. 13/14

12. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове на дан 30. јуна 2014. године

13. Годишње усклађивање износа накнаде за посебне токове отпада (износи накнада су остали непромењени)

14. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

 

РОКОВНИК

Роковник

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 18. септембра 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Упутство за коришћење електронског издања CD 2013

 

 

На почетак стране!