ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

28. јул 2014.

БРОЈ 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 13 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 26. јула 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 13 могу преузимати од уторка, 29 јула 2014. године.

 

 

 

 

 


 

ТЕМЕ БРОЈА 13 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Измене и допуне Закона о раду

1. Основне одредбе Закона о раду

2. Одредбе о заснивању радног односа

2.1. Правилник о организацији и систематизацији послова

2.2. Садржина уговора о раду

2.3. Пробни рад

2.4. Радни однос на одређено време

2.5. Специфичне врсте радног односа

3. Уговор о правима и обавезама директора

4. Радно време

4.1. Прековремени рад

4.2. Рад у сменама

4.3. Прерасподела радног времена

5. Годишњи одмор

5.1. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

6. Плаћено одсуство

7. Заштита материнства, особа са инвалидитетом и запосленог са здравственим сметњама

8. Зарада запослених и накнаде зарада

8.1. Зарада

8.2. Минимална зарада

8.3. Накнада зараде

9. Накнада трошкова и друга примања запослених

9.1. Накнада трошкова

9.2. Друга примања

10. Обрачун зараде и накнаде зараде

11. Потраживања запослених у случају стечајног поступка

12. Права запослених у случају промене послодавца и утврђивања вишка запослених (отпремнина за технолошки вишак)

13. Удаљење запосленог са рада

14. Измена Уговора о раду

15. Престанак радног односа

15.1. Отказ од стране запосленог

15.2. Отказ од стране послодавца

15.2.1. Отказ због разлога који се односи на радну способност и понашање запосленог

15.2.2. Отказ због повреде радне обавезе

15.2.3. Отказ због повреде радне дисциплине

15.2.4. Отказ због постојања оправданог разлога који се односи на потребе послодавца

15.3. Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радне обавезе

15.4. Поступак пре престанка радног односа или изрицања друге мере

15.5. Рок застарелости

15.6. Посебна заштита од отказа уговора о раду

15.7. Правне последице незаконитог отказа

16. Остваривање и заштита права запослених

17. Рад ван радног односа

18. Организација запослених и послодаваца и колективни уговори

19. Надзор и казнене одредбе

20. Прелазне и завршне одредбе

Усклађивање са Законом о раду и примена постојећих аката (основне напомене)

1. Правилник о организацији и систематизацији послова

2. Уговор о раду

2.1. Одредбе о заради, накнади зараде, накнади трошкова и другим примањима запосленог који се могу ускладити са одредбама Закона

3. Колективни уговор, односно Правилник о раду

Измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању

1. Услови за стицање права на пензију

1.1. Старосна пензија

1.2. Превремена старосна пензија

1.3. Осигураници који раде на радним местима са бенефицираним радним стажем

2. Остале измене

Донет је Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствене политике, процене и грешке у складу са МСФИ за МСП

1. Дефинисање рачуноводствних политика, рачуноводствених процена и исправки грешака из ранијих периода

2. Избор и примена рачуноводствених политика

2.1. Примена принципа материјалности

2.2. Избор рачуноводствене политике када трансакција, догађај или услов нису уређени МСФИ за МСП

2.3. Доследност рачуноводствених политика

2.3.1. Примери конзистентности рачуноводствених политика

2.4. Промене рачуноводствених политика

2.4.1. Пример – промена рачуноводствених политика

2.4.2. Примери – који нису промена рачуноводствених политика

2.4.3. Добровољна промена рачуноводствене политике

2.5. Примена промена рачуноводствених политика

2.5.1. Примери – објављивања промена у рачуноводственим политикама

2.6. Ретроактивна примена промене рачуноводствених политика

2.6.1. Примери ретроактивне примене промене рачуноводствених политика

2.7. Обелодањивање промене рачуноводствене политике која се врши на основу измена МСФИ за МСП

2.7.1. Пример обелодањивања промена рачуноводствене политике која се врши на основу измена МСФИ за МСП

2.8. Обелодањивање промене рачуноводствене политике која се врши добровољно

3. Промена рачуноводствених процена

3.1. Примери промена рачуноводствене процене

3.2. Признавање промена рачуноводствене процене

3.3. Обелодањивање промена рачуноводствене процене

3.3.1. Пример обелодањивања промена рачуноводствене процене

4. Исправке грешака из претходних периода

4.1. Примери исправки грешака из претходног периода

4.2. Примери ретроспективне корекције материјално значајних грешака

4.2.1. Примери ретроспективног признавања материјално значајних грешака

4.3. Примери неизводљивости утврђивања материјално значајних грешака за одређени период

4.4. Обелодањивање грешака из претходног периода

Доношење Општег акта о рачуноводству и рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује МСФИ ЗА МСП

I. Опште одредбе

II. Организација рачуноводственог система и интерне рачуноводствене контроле

Пословне књиге

Вођење пословних књига

Рачуноводствене исправе

Рокови достављања рачуноводствених исправа и рокови књижења

Рачуноводствени софтвер

Интерне рачуноводствене контроле

Чување пословних књига и рачуноводствених исправа

III. Рачуноводствене политике

Исправка грешака из претходних периода

Нематеријална имовина

Некретнине, постројења и опрема

Табеларни преглед

Алат и ситан инвентар

Резервни делови

Инвестиционе некретнине

Биолошка средства

Финансијски инструменти

Основни финансијски инструменти

Остали сложени финансијски инструменти

Залихе

Материјал и резервни делови

Роба

Готови производи и недовршена производња

Залихе пољопривредних производа

Умањење вредности залиха

Резервисања

Резервисање за трошкове у гарантном року

Резервисања по основу примања запослених

Резервисања за отпремнине запосленима по основу одласка у пензију

Резервисања за јубиларне награде запосленима

Одложени порески ефекти

Приходи и расходи (пословни, финансијски и остали)

IV. Прелазне и завршне одредбе

Прва примена МСФИ за МСП

Ретроспективна примена МСФИ за МСП

Алтернативе за члан 39(д) овог Правилника

Примена фер вредност некретнина, постројења и опреме, инвестиционих некретнина или нематеријалне имовине на датум преласка на МСФИ за МСП као нова набавна вредност (параграф 35.10(ц))

Ревалоризација некретнина, постројења и опреме, инвестиционих некретнина или нематеријалне имовине на датум преласка на МСФИ за МСП као нова набавна вредност (параграф 35.10(д))

Достављање усвојених финансијских извештаја oбвезника ревизије за 2013. годину

Шта обвезници ревизије треба да доставе Агенцији за привредне регистре?

Јавна акционарска друштва

 

ПДВ И АКЦИЗА

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обвезник нема право на претходни порез по рачуну за адвокатске услуге приликом куповине удела у другом правном лицу

2. Отпадно јестиво уље из фритезе не сматра се секундарном сировином, што значи да подлеже обавези обрачуна ПДВ по стопи од 20%

3. Обвезник ПДВ који врши промет производа по посебној и по општој стопи, дужан је да посебно искаже и основицу за обрачун ПДВ за једну, односно за другу стопу

4. Промет станова, по правилу, не може се вршити без ПДВ и без пореза на пренос апсолутних права

5. Поступак у случају када је инвеститор уплатио аванс извођачу радова пре добијања грађевинске дозволе

6. Обвезник ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза приликом продаје грађевинског земљишта заједно са грађевинском дозволом

 

ЦАРИНЕ

Промене стопа царине за увоз одређене робе пореклом из ЕУ

1. Протокол уз Споразум о стабилизацији и придруживању

2. Измене Царинске тарифе за 2014. годину

3. Закључне напомене

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Материјално-финансијско пословање ученичке задруге

2. Књижење промета роба у малопродаји код буџетских корисника

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Утврђена је минимална зарада за период јул–децембар 2014. године

2. Објављени су правилници донети на основу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

3. На сајту Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) дато је обавештење о начину добијања уверења о броју запослених код послодавца који остварује право на повраћај дела плаћених пореза и доприноса за новозапослена лица

4. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса

5. Измена Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите

6. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕД СТОПА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА, КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ПРЕРАЧУН НА БРУТО И НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦУ ППП ПД ЗА ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ПРИХОДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА (ЗА ИСПЛАТЕ ОД 01.08.2014. ГОДИНЕ)

 

 

ТЕМЕ ДОДАТКА БРОЈА 13 СУ:

 

ОБВЕЗНИЦИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

Увод

Велика и средња правна лица

Ревизија финансијских извештаја новооснованих правних лица која су у години оснивања разврстана у средње или велико правно лице

Микро и мала правна лица и предузетници чији је пословни приход за претходну годину већи од 4.400.000 EUR

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

Јавна предузећа

Јавна акционарска друштва

Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације

Енергетски субјекти који обављају једну или више делатности

Политичке странке

 

УГОВАРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ

Увод

Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију?

Рок за избор ревизора

Закључење уговора о ревизији

Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

Цена ревизорских услуга

Писмо о ангажовању

Изаберите искључиво предузеће за ревизију које има дозволу Министарства финансија и уписано је у регистар ревизорских друштава који води Комора овлашћених ревизора

Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

Када ревизор не може да обавља ревизију финансијских извештаја код правног лица?

Када одређено предузеће за ревизију не може да обавља ревизију?

Присуствовање попису залиха од стране ревизора

Права и обавезе ревизора

Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНИХ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА

Листа ревизорских друштава која могу да обављању ревизију финансијских извештаја јавних акционарских друштава

Узастопност ревизије код истог јавног акционарског друштва

Забрана истовременог пружања консултантских услуга

Независност лица која обавља ревизију

Ревизорски извештај

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ РЕВИЗОРСКОГ ИЗВЕШТАЈА

2. ОД ЧЕГА ЗАВИСИ ВРСТА МИШЉЕЊА КОЈЕ ЋЕ РЕВИЗОР ИЗДАТИ?

3. ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ

4. ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ СА СКРЕТАЊЕМ ПАЖЊЕ НА ОДРЕЂЕНА ПИТАЊА

5. МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ

6. УЗДРЖАВАЊЕ ОД МИШЉЕЊА

7. НЕГАТИВНО МИШЉЕЊЕ

8. ПИСМО РУКОВОДСТВУ

 

СПИСАК ОБВЕЗНИКА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
– на основу података из годишњих финансијских извештаја за 2013. годину –

Списак привредних друштава и задруга разврстаних у велика правна лица према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак привредних друштава и задруга разврстаних у средња правна лица према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак других правних лица разврстаних у велика правна лица према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак других правних лица разврстаних у средња правна лица према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак банака према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак друштава за осигурање према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак берзи и брокерско-дилерских друштава према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак других финансијских организација према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак давалаца финансијског лизинга према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак друштава за управљање добровољним пензијским фондовима према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак друштава за управљање инвестиционим фондовима према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак затворених и приватних инвестиционих фондова према подацима из редовних годишњих финансијских извештаја за 2013. годину

Списак малих и микро привредних друштава која су према подацима из финансијских извештаја за 2013. годину исказала пословни приход већи од 4.400.000 EUR-а

Списак малих и микро других правних лица која су према подацима из финансијских извештаја за 2013. годину исказала пословни приход већи од 4.400.000 EUR-а

Списак предузетника који су према подацима из финансијских извештаја за 2013. годину исказала пословни приход већи од 4.400.000 EUR-а

Списак јавних предузећа која су Агенцији за привредне регистре – регистру финансијских извештаја доставила редовне годишње финансијске извештаје за 2013. годину

 

На почетак стране!