ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

14. јул 2014.

БРОЈ 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 12 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 11. јула 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 12 могу преузимати од уторка, 15 јула 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 12 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

1. Шта Закону о рачуноводству замера тзв. „стручна јавност“

2. Ко је та „стручна јавност“ која на овакав начин критикује Закон о рачуноводству

3. Зашто „стручна јавност“ критикује Закон о рачуноводству и захтева доношење новог Закона

Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа

1. Лажи у вези са приватизацијом Привредног саветника

2. Лажи у вези са новим Законом о рачуноводству

3. Услови који морају бити испуњени да би се вршило сертификовање рачуновођа

4. О примени IFAC-овог Кодекса етике за професионалне рачуновође

5. Лажи у вези са повећаним трошковима примене Правилника за микро и друга правна лица уместо МСФИ за МСП

6. Лажи у вези са Правилником о Контном оквиру

7. Лажи у вези са Правилником о обрасцима финансијских извештаја


 

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској админи-страцији

1. Подношење пореских пријава електронским путем

2. Подношење појединачне пореске пријаве из члана 41. ЗПППА (Образац ППП за 2014. годину)

3. Редослед намирења пореског дуга

4. Одлагање плаћања пореског дуга и могућност плаћања у ратама

5. Поступање приликом доделе и привременог одузимања ПИБ-а

6. Прецизирање правила електронске размене података између Пореске управе и других државних органа

7. Контрола мењачког пословања и организовања игара на срећу

8. Поступање приликом отпочињања и трајања теренске контроле у односу на предмет и сложеност контроле

9. Плаћање пореза путем прекњижавања

10. Застарелост и застој застарелости

11. Достављање пореских аката као и могућност да се порески акти пореском обвезнику достављају електронском поштом

12. Могућност да лице које према пореском закону није одговорно за плаћање пореске обавезе пореску обавезу плати уместо пореског обвезника

13. Измене у одредбама о пореској контроли

14. Измене у одредбама о пореским прекршајима

14.1. Прекршајни налог

14.2. Пореска кривична дела

15. Усаглашавање ЗПППА са одредбама других закона

Олакшице приликом запошљавања нових радника у складу са прописима о порезу на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

Попуњавање Обрасца ППП ПД и подношење захтева за повраћај

Шта треба послодавац да понесе као доказе уз захтев за повраћај пореза и доприноса

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку примењује се од 1. јула 2014. године

РАЧУНОВОДСТВО

Усклађивање општег акта о рачуноводству и рачуноводственим политикама са новим рачуноводственим прописима за правна лица и предузетнике која примењују Правилник за микро и друга правна лица

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лице које примењује Правилник за микро и друга правна лица

АКЦИЗА И ПДВ

Обрачун акцизе за период јануар–јун 2014. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе за период јануар–јун 2014. године

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2014. години

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2014. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

7.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1 и 2

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период април–јун 2014. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

9.1. Умањење обрачунате акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

12.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

12.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

12.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

12.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

12.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

12.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

12.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

Примена прописа о ПДВ у случају промета добара и услуга, који врши извођач радова из области грађевинарства, инвеститору дужнику

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Измене и допуне правилника о ПДВ

1.1. Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави – прописан је нови Образац ПП ПДВ

1.2. Правилник о изменама Правилника о повраћају ПДВ

2. Обавеза обрачуна ПДВ по основу промета услуге закупљеног пословног простора у случају када се закуподавац успротивио употреби пословног простора а закупопримац наставио са употребом по истеку рока који је по уговору био закључен

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Стопа ПДВ приликом промета музичких дискова

2. Порески третман услуге оснивања и одржавања интернет странице страном правном лицу

3. Уношење основице у поља 003 и 008 Обрасца ПП ПДВ у случају фактурисања затезне камате и услуга осигурања имовине и возила

4. Префактурисање са ПДВ или рефундација плаћених туђих трошкова без ПДВ

5. Опорезивање промета воћњака

ЦАРИНЕ

Измењена је Уредба о Царинској тарифи за 2014. годину

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Питања и одговори у вези са применом прописа о привредним друштвима

1. Могућност поништења одлуке о располагању имовином велике вредности

2. Сва питања у вези са преносом удела у потпуности се уређују уговором о преносу удела

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Евидентирање производње код буџетских корисника

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–јун 2014. године

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Од 1. јула 2014. године не примењује се Уредба о подстицању запошљавања

2. Измењена је Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

3. Новине у области запошљавања

Општи део програма за полагање испита за рад у запошљавању

Посебан део програма за полагање испита за рад у запошљавању/p>

4. Правилник о изменaмa Правилника о начину издавања, садржини и изгледу легитимације инспектора за вршење надзора над спровођењем Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

5. Усвојен је нови Закон о заштити потрошача

6. Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Норвешком – одржана прва рунда преговора

7. Потврђен уговор о избегавању двоструког опорезивања са Јерменијом

8. Подношење пореске пријаве ППП ПД по службеној дужности

9. Обавеза подношења пореске пријаве на Обрасцу ППДСО о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку за извршени откуп секундарних сировина и отпада у периоду април–јун 2014. године

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

1. Обвезник ПДВ – извођач радова за промет који врши у оквиру реконструкције, односно ревитализације грађевинског објекта дужан је да као порески дужник обрачуна и плати ПДВ у складу са Законом

2. Ако обвезник ПДВ врши други промет права располагања на стану који није опорезив ПДВ, у том случају нема право да ПДВ који му је обрачунат од стране претходног учесника у промету за први пренос права располагања на том стану одбије као претходни порез

3. Услуге провере земаљских навигационих и надзорних система, рачуноводствених комуникација и опреме за светлосну сигнализацију на аеродромима одређује се према месту где се непокретност налази

4. Средства за дезинфекцију руку и коже сматрају се материјалом за дијализу и ПДВ се обрачунава по стопи од 10%

5. На улог у добрима који нерезидент унесе у домаће правно лице плаћа се ПДВ

6. У случају када школа (обвезник ПДВ) врши промет услуга образовања одраслих, а које се не сматрају услугама професионалне преквалификације, дужна је да обрачуна ПДВ по стопи од 20%

7. Доказом да је физичко лице пољопривредник сматра се сваки документ којим се доказује да је власник или закупац пољопривредног или шумског земљишта (извод из катастра, уговор о закупу, уговор о коришћењу и др.), односно извод из регистра пољопривредног газдинства, односно доказ о активном статусу пољопривредног газдинства

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

1. Удружење је ослобођено обавезе плаћања пореза на поклон на новчане донације уз испуњење законом прописаних услова

2. На објекат који порески обвезник не користи јер има намеру да га реконструише, порез на имовину се плаћа

ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

1. Трофејно оружије није предмет пореза на регистровано оружје

2. Обвезник пореза на регистровано оружије може да буде ослобођен пореза само у случајевима прописаним законом

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

1. Могућност коришћења пореског кредита по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави

2. Признавање прихода од камата и накнада за финансијске услуге (накнаде за обраду кредитног захтева) признају се у Пореском билансу банке

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Даном плаћања пореза (даном када је доспела пореска обавеза измирена) сматра се дан када је дуговани износ пореза пренет на прописани уплатни рачун јавних прихода, а не дан када је дуговани износ пореза плаћен код поште, односно банке

2. Пореску обавезу преминулог лица испуњавају наследници, у оквиру вредности наслеђене имовине и у сразмери са уделом појединог наследника, у моменту прихватања наследства

РАЧУНОВОДСТВО

1. Да ли је у складу са Законом о рачуноводству дозвољено измештање дела рачуноводствених послова на инострани „XY center”, уколико привредно друштво „X” d.o.o. Београд обезбеди потпуни приступ и контролу над прокњиженим подацима у локалном одељењу за књиговодство?

2. Да ли обвезник (банка) може као књиговодствену вредност непокретности у својим пословним књигама да унесе њену набавну вредност, без обавезе да (иако се ради о добру намењеном даљој продаји које се према подацима из захтева већ годинама води као такво) поново изврши процену, односно утврди фер вредност у складу са међународним стандардима финансијског извештавања (МРС/МСФИ)?

3. На који начин и по којој набавној цени би Лице А требало да евидентира (призна) стечени удео у Лицу Б у свом билансу стања, односно на који начин би лице а требало да обелодани означену трансакцију у својим појединачним и консолидованим финансијским извештајима?

РЕВИЗИЈА

1. Да ли је привредно друштво „X“ d.о.о. из Београда, с обзиром на то да је разврстано у велико правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство, обавезно да формира комисију за ревизију, имајући у виду то да ово правно лице није јавно друштво и да није у већинском власништву Републике Србије и ако треба, које услове да испуне лица за именовање у том телу?

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2014. године

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

КАТАЛОГ ВРСТЕ ПРИХОДА

Каталог врсте прихода

1. Приходи из радног односа

2. Приходи ван радног односа

 

 

На почетак стране!