ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

12. јун 2014.

БРОЈ 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 11 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 11. јуна 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 11 могу преузимати од петка, 13 јуна 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 11 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Прелазак на прву примену МСФИ за МСП

1. Уводне напомене

2. Основи за признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима

3. Усвајање и прелазак на примену МСФИ за МСП

4. Процедуре за припрему финансијских извештаја на дан преласка на МСФИ за МСП

5. Немогућност усклађивања упоредних података за претходну годину

6. Ретроспективна примена одредби МСФИ за МСП

6.1. Признавање средстава и обавеза која раније нису била призната (параграф 35.7(а))

6.2. Непризнавање средстава и обавеза у складу са МСФИ за МСП (параграф 35.7(б))

6.3. Рекласификација ставки које се према МСФИ за МСП друкчије приказују (параграф 35.7(ц))

6.4. Мерење признатих средстава и обавеза која се према МСФИ за МСП друкчије вреднују (параграф 35.7(д))

7. Обавезни изузеци од ретроспективне примене МСФИ за МСП (параграф 35.9)

7.1. Престанак признавања финансијских средстава и финансијских обавеза (параграф 35.9(а))

7.2. Примена рачуноводства хеџинга на датум преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.9(б))

7.3. Забрана ретроспективне примене рачуноводствене процене на датум преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.9(ц))

7.4. Рачуноводствено обухватање обустављеног пословања које је отуђено пре почетка примене МСФИ за МСП (параграф 35.9(д))

7.5. Забрана ретроспективне примене мерења учешћа без права контроле (параграф 35.9(е))

8. Опциони изузеци код преласка на прву примену МСФИ за МСП (параграф 35.10)

8.1. Признавање пословних комбинација које су настале пре датума примене МСФИ за МСП (параграф 35.10(а))

8.2. Признавање трансакција плаћања акцијама која су извршена пре датума примене МСФИ за МСП (параграф 35.10(б))

8.3. Фер вредност некретнина, постројења и опреме, инвестиционих некретнина или нематеријалне имовине на датум преласка на МСФИ за МСП као нова набавна вредност (параграф 35.10(ц))

8.4. Ревалоризација некретнина, постројења и опреме, инвестиционих некретнина или нематеријалне имовине на датум преласка на МСФИ за МСП као нова набавна вредност (параграф 35.10(ц))

8.5. Опције у вези са кумулативним курсним разликама превођења иностраног пословања (параграф 35.10(е))

8.6. Опције у вези са састављањем засебних финансијских извештаја (параграф 35.10(ф))

8.7. Опције у вези са исказивањем сложених финансијских инструмената на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(г))

8.8. Опције у вези са одложеним порезима на добитак на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(х))

8.9. Опције у вези са уговорима о концесији за пружање услуга на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(и))

8.10. Опције у вези са екстрактивним активностима на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(ј))

8.11. Опције у вези са уговорима који садрже лизинг на дан преласка на МСФИ за МСП (параграф 35.10(к))

8.12. Опције у вези са трошковима демонтаже и уклањања који се укључују у набавну вредност некретнина, постројења и опреме (параграф 35.10(л))

9. Обелодањивање преласка на МСФИ за МСП (параграфи 35.12-35.15)

Измена стопа доприноса почев од 1. августа 2014. године

1. Примена нових стопа доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање


 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Биланс поделе

1. Врсте подела друштва капитала

2. Акта и документа о подели

2.1. Потпуни акти и документи о подели

2.2. Сачињавање биланса пре поделе

3. Подела акционарског друштва „ПТ“

3.1. Биланс стања АД „ПТ“ имовинске (фер) вредности

3.2. Подела имовине, обавеза и капитала

4. Биланс спајања

4.1. Биланс спајања АД „М“

4.2. Курс акција и замена акција

4.3. Биланс спајања АД „К“

4.4. Курс акција и замена акција

4.5. Регистрација и обавештење

5. Биланс издвајања уз оснивање

5.1. Подела имовине, обавеза и капитала

5.2. Подела обртне имовине и краткорочних обавеза

5.4. Финансијски положај после издвајања

5.5. Књижење по основу биланса издвајања

5.6. Регистрација и обавештење

Закључак

 

ПДВ И АКЦИЗА

Издавање и садржина ПДВ рачуна

1. Обавеза издавања рачуна и вођења пореске евиденције по рачунима

1.1. Обвезници ПДВ који су дужни да издају ПДВ рачун

1.2. Лица која стекну статус обвезника ПДВ, обавезна су да издају ПДВ рачун почев од наредног дана од дана стицања статуса обвезника

1.3. Обвезници ПДВ који нису дужни да издају ПДВ рачун

1.4. Лица која нису обвезници ПДВ не издају ПДВ рачун

2. Облик, рок издавања и садржина рачуна

2.1. Рок за издавање рачуна

2.2. Садржина рачуна

3. Други рачуни и обрачуни које издаје и саставља обвезник ПДВ за извршен промет добара и услуга

3.1. Рачун који се издаје иностраном примаоцу

3.2. Рачун који издаје обвезник који евидентира промет преко фискалне касе

3.3. Признаница која се издаје пољопривреднику

3.4. Рачун који издаје туристичка агенција

3.5. Рачун код промета половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета

3.6. Рачун који се издаје лицу које има право на рефакцију ПДВ

4. Интерни рачуни и интерни обрачун ПДВ

4.1. Интерни рачуни код употребе добара и услуга у пословне и непословне сврхе

4.2. Интерни обрачун за услуге које врше страна лица

4.3. Интерни обрачун који врше порески дужници из члана 10. став 2. Закона

5. Исправка рачуна

5.1. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан већи износ ПДВ

5.2. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан мањи износ ПДВ

5.3. Која лица не могу да врше исправку рачуна

Питања и оговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Обвезник ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза за набављену опрему коју у року краћем од пет година извози у иностранство

2. Обвезник ПДВ може купљени пословни простор продати без плаћања пореза, уз задржавање права на претходни порез, који је стекао приликом набавке простора

3. Издавање ПДВ рачуна за промет услуге превоза путника, која се наплаћује унапред у целокупном износу

4. Промет неизграђеног грађевинског земљишта на којем постоји право грађења на основу грађевинске дозволе издате обвезнику ПДВ – преносиоцу земљишта, заједно са пројектном и другом документацијом, врши се без ПДВ

5. Приликом расходовања опреме чија је појединачна вредност испод 500.000 динара, без ПДВ, без обзира на то када је набављена, не врши се исправка одбитка претходног пореза

6. Промет стамбеног објекта и рефакција ПДВ

7. Порески третман изнајмљивања изложбених површина на сајму у иностранству и посредничких услуга у вези са изнајмљивањем изложбених површина у иностранству

8. Обавезе плаћања ПДВ ако је у питању крађа робе из магацина (а постоји записник полиције)

9. Испостављање привремених ситуација пре датума правоснажности решења о грађевинској дозволи и после тог датума

10. Обвезник има право на законску затезну камату у случају када је купац са којим је уговорио плаћање уз примену валутне клаузуле закаснио са плаћањем

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

1.1. Порез на зараде

1.2. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

1.3. Допринос за здравствено осигурање

1.4. Допринос за осигурање од незапослености

1.5. Пријава на осигурање

1.6. Највиша и најнижа основица за обрачун социјалних доприноса и сразмерна најнижа основица

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

3.1. Незапослена лица и лица која раде код другог послодавца са непуним радним временом

3.2. Привремени и повремени послови које обављају корисници старосне пензије

3.3. Лице које ради преко задруге (задругар осигураник) старије од 26 година

3.4. Лице – члан задруге на школовању, а није старије од 26 година

Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд у систему обједињене наплате

1. Примери обрачуна пореза и доприноса кроз систем обједињене наплате

 

ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

Измиривање обавеза и наплата потраживања по основу промета робе и услуга у земљи путем пребијања промене повериоца, односно дужника (компензацијом, асигнацијом, цесијом, преузимањем дуга и др.)

Прописи којима је уређена ова материја

I. Измиривање обавеза путем пребијања (компензације)

1. Појам компензације

2. Дејство и ефекат компензације

3. Укинута је обавеза евидентирања спроведене компензације преко пословног рачуна код банке

4. Спровођење уговорне компензације

4.1. Уговорна компензација између два учесника (билатерална компензација)

4.2. Уговорна компензација између више од два учесника (мултилатерална компензација)

II. Измиривање обавеза путем асигнације

1. Односи између учесника у асигнацији

а) Ако је прималац упута поверилац упутиоца

б) Ако је упућеник дужник упутиоца

2. Које обавезе могу да се измирују путем асигнације

3. Асигнација у условима неликвидности (блокаде рачуна) учесника

4. Подношење и извршавање налога за обрачун и налога за плаћање по основу асигнације

III. Измиривање обавеза путем цесије

1. Цесија у условима неликвидности (ако су пословни рачуни цедента блокирани)

2. Подношење налога за плаћање, односно налога за обрачун по основу цесије

IV. Преузимање дуга

V. Компензација, асигнација, цесија и др. у случају блокаде пословних рачуна

1. Измиривање обавеза дужника у блокади закључењем уговора о јемству

VI. Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга када је једна од уговорних страна физичко лице

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Пребијање дуговања и потраживања по основу спољнотрговинског промета робе и услуга

1. Основне карактеристике садржаја Уредбе

2. Предмет и врсте пребијања дуговања и потраживања

3. Билатерално пребијање дуговања и потраживања

4. Интракорпоративно пребијање дуговања и потраживања

5. Пребијање дуговања и потраживања на основу међународних уговора

6. Казне за прекршаје за непоштовање Уредбе

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Решења Закона о привредним друштвима о искључењу члана из доо, односно акционара
из ад

1. Уводна напомена

2. Случајеви искључења члана – акционара из друштва

3. Начин искључења

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење набавке материјала и опреме из датих аванса

2. Књижење набавке опреме из средстава од примљених донација

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са применом прописа о избегавању двоструког опорезивања

Остали доходак (накнада по основу раскида уговора о раду)

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Упутство о изводу из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку

2. Oбјављени су нови начелни правни ставови Републичке комисије за заштиту права понуђача у вези са применом Закона о јавним набавкама

3. Саопштење Управе за јавне набавке у вези са набавкама ради обезбеђивања основних животних услова у ванредној ситуацији

4. Објављен је нови Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица

5. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!