ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

26. мај 2014.

БРОЈ 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 10 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 23. маја 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 10 могу преузимати од понедељка, 26 маја 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 10 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Предлози Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

1. Предложене олакшице приликом запошљавања нових радника

2. Предложене измене стопа доприноса

Пружање помоћи поплављеним подручјима

1. Уплата новчаних средстава

1.1. Уплата новчаних средстава на посебан рачун отворен за ову намену на нивоу Републике, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе

1.2. Уплата новчаних средстава на пословни рачун правног лица које је претрпело штету од поплаве

1.3. Давање новчаних средстава физичким лицима са поплављеног подручја

2. Давања помоћи правним и физичким лицима у предметима који чине пословну имовину правног лица

3. Набавка добара (куповином или на други начин) ради давања помоћи правним и физичким лицима за санирање последица поплаве

4. Пружање услуга правним и физичким лицима у отклањању последица разарања услед пополава

5. Донације путем мобилне телефоније ослобођене су ПДВ

6. Све донације из иностранства одлобођене су царине и ПДВ

7. Књижење примљене помоћи код правних лица и предузетника

Подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у случају набавке и отуђења непокретности у току пореске године

1. Поступак и рокови за подношење пореске пријаве у току године

2. Промене у току године које не утичу на утврђену пореску обавезу за ту годину

3. Начин утврђивања и плаћања пореске обавезе која је настала, односно престала у току пореске године

Закон о изменама Закона о приватизацији

Одлука Уставног суда

Објашњење законодавних решења у Закону о измени Закона о приватизацији


 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Сегментно извештавање у контексту екстернализације интерних управљачко рачуновод-ствених информација –

1. Дивизионално рачуноводство као идејно исходиште сегментног финансијског извештавања опште намене

2. Потреба екстерног извештавања по сегментима пословања

3. Регулатива о екстерном извештавању по сегментима пословања

4. Актуелни концепт извештајног сегмента за екстерно финансијско извештавање

5. Информациони садржај извештаја по сегментима пословања

5.1. Систематика извештајних захтева према МСФИ 8 – Сегменти пословања

5.2. Извештај о сегментним добицима или губицимa, средствима и обавезама

5.3. Усаглашавање извештаја по сегментима пословања са финансијским извештајима ентитета

5.4. Аналитичко–информационо коришћење извештаја по сегментима пословања

 

ПДВ И АКЦИЗА

Туристичке услуге у систему ПДВ

1. Туристичке агенције које у потпуности примењују члан 35. Закона

1.1. Место вршења јединствене туристичке услуге

1.2. Настанак пореске обавезе и пореска основица

1.3. Право на одбитак претходног пореза

1.4. Обрачун и плаћање ПДВ

1.5. Пореска пријава – Образац ПППДВ

1.6. Садржина рачуна

1.7. Евидентирање промета преко фискалне касе

1.8. Евиденције о ПДВ

1.9. Књижење по систему двојног књиговодства

2. Туристичке агенције које врше услуге сопственим средствима

2.1. Место промета услуга

2.2. Пореска основица

2.3. Пореска стопа

2.4. Право на одбитак претходног пореза

2.5. Обрачун и плаћање ПДВ

2.6. Садржина рачуна и пореске евиденције

3. Туристичке агенције које врше посредовање у туристичким услугама

3.1. Место промета услуга

3.2. Пореска основица и стопа

3.3. Обрачун ПДВ и пореза на приходе од непокретности код туристичких агенција које посредују код изнајмљивања соба путницима по уговору са физичким лицем – закуподавцем

3.4. Пореска пријава – Образац ПППДВ

4. Туристичке агенције које делимично примењују члан 35. Закона

5. Туристичке услуге као добици у наградним играма

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порез по одбитку на примања нерезидентних правних лица

1. Основни принципи приликом опорезивања прихода нерезидената

2. Плаћање пореза по одбитку у складу са Законом

2.1. Приходи нерезидентних правних лица на које се плаћа порез по одбитку

2.1.1. Исплата прихода сталној пословној јединици нерезидентног обвезника

2.2. Основице и стопе пореза по одбитку

2.3. Јурисдикције са преференцијалним пореским системом (ЈППС)

3. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

3.1. Услови неопходни за примену Уговора о избегавању двоструког опорезивања

3.1.1. Пружање доказа о резидентности државе са којом постоји закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања

3.1.2. Пружање доказа о томе да ли је прималац прихода стварни власник прихода

4. Обрачун и уплата пореза

4.1. Порез по одбитку на дивиденде и уделе у добити

4.1.1. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

4.1.2. Исплата дивиденде, уплата пореза на приходе од дивиденде и обрасци који се достављају Пореској управи

4.2. Порез по одбитку на приход остварен по основу ликвидационог остатка изнад вредности уложеног капитала

4.2.1. Образац ДПДЛ

4.2.2. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања.

4.3. Порез по одбитку на камате

4.3.1. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

4.3.2. Исплата камате, уплата пореза на приходе од камате и обрасци који се достављају Пореској управи

4.4. Порез по одбитку на ауторске накнаде

4.5. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа непокретности

4.5.1. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

4.5.2. Исплата закупнине, уплата пореза на приходе од закупа и подзакупа непокретности и обрасци који се достављају Пореској управи

4.6. Порез по решењу на накнаде по основу закупа непокретности

4.7. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа и подзакупа покретних ствари

4.8. Порез по решењу на накнаде по основу закупа и подзакупа покретних ствари

4.9. Порез по одбитку на исплате накнаде по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма

4.10. Порез по одбитку на приходе које по основу услуга остварују резиденти држава из ЈППС

Порез по решењу на капиталне добитке које остварују нерезидентна правна лица

1. Избегавање међународног двоструког опорезивања капиталног добитка

1.1. Капитални добитак по основу промета непокретности

1.2. Капитални добитак по основу промета акција и удела

2. Пореска пријава за капиталну добит нерезидентних правних лица (Образац ППКДЗ)

2.1. Територијална надлежност пореског органа коме се подноси пореска пријава

2.2. Рок за подношење пореске пријаве

2.3. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ нерезидентног обвезника

2.4. Документација која се подноси уз пореску пријаву

2.5. Уношење података у пореску пријаву на Обрасцу ППКДЗ

2.6. Пример попуњавања пореске пријаве приликом остваривања прихода од закупа непокретности

3. Начин плаћања пореза на капитални добитак

3.1. Да ли се плаћање по основу промета капиталне имовине мора вршити на нерезидентни рачун у Србији

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама

1. Увод

2. Предмет пребијања дуговања и потраживања

3. Услови и начин пребијања дуговања и потраживања

4. Извештавање Народне банке Србије и чување документације о пребијању

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Реструктурирање привредних друштава

Новина Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 51/2014)

Процес реструктурирања – увод

1. Реструктурирање – појам

 

3. Реструктурирање које се спроводи у поступку приватизације субјеката приватизације

3.1. Мере за реализацију приватизационог реструктурирања

3.2. Одлука о реструктурирању

3.3. Обавеза пријаве потраживања

3.4. Оспоравање пријављеног потраживања

реструктурирања у субјектима приватизације

4.1. Отпис главнице дуга, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично

4.2. Отпуштање дуга ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала или имовине предузећа

4.3. Одлагање плаћања или репрограмирање дугова

4.4. Конверзија новчаних потраживања поверилаца са већинским државним капиталом у капитал субјекта приватизације

5. Забрана принудног извршења над имовином субјекта приватизације, који се налази у реструктурирању

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење финансијског и оперативног лизинга код буџетских корисника

2. Књижење угоститељских услуга код корисника буџетских средстава

3. Уредба о начину коришћења службених возила

4. Одлука о распореду радног времена у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву и јавним агенцијама

5. Питања и одговори

 

СУДСКА ПРАКСА

Судска заштита државних службеника у управном спору

1. Увод

2. Покретање управног спора. Тужба.

2.1 Тужба због ћутања управе

3. Фаза претходног поступка код Суда

4. Утврђивање чињеница. Расправа.

5. Врсте пресуда у управном спору

6. Обавезе државног органа после поништаја донетог акта. Обавезност пресуда.

7. Правна средства у управном спору

7.1. Захтев за преиспитивање судске одлуке

7.2. Понављање поступка

Закључак

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ЗАКОН О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!