ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2014. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

6. јануар 2014.

БРОЈ 1
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 1 "Привредног саветника" за 2014. годину изашао је 3. јануара 2014. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2014. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2014. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 1 могу преузимати од среде, 8 јануара 2014. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 1 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Појединачна пореска пријава за порезе по одбитку

1. Брисане су одредбе о Обрасцу ПП-ПД С

2. Начин достављања Обрасца ППП-ПД за исплате прихода у периоду од 1.1.2014. до 28.2.2014. године

3. Састављање Обрасца ППП-ПД

3.1. Подаци о пореској пријави

3.2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода

3.3. Подаци о примаоцима прихода/физичким лицима и врстама прихода

4. Примери попуњавања пријаве

Пример 1: Коначна исплата зараде у јануару 2014. године, аконтација исплаћена у децембру 2013. године

Пример 2: Исплата накнаде трошкова превоза запосленима и накнаде по уговору о делу у јануару 2014. године

Од 1. jануара 2014. године примењују се шифре плаћања из Прилога 2 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења инструмената платног промета

Донет је нови Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице

1. Умањење пореске основице у складу са Правилником

2. Неопорезиви износ за запослене који раде са пуним радним временом код једног послодавца

2.1. Сразмерни неопорезиви износ

2.2. Сразмерни неопорезиви износ кад послодавац за исти месец остварује зараду и накнаду зараде на терет другог исплатиоца

3. Неопорезиви износ за запослене који раде са непуним радним временом

4. Неопорезиви износ за инвалиде рада II и III категорије

5. Неопорезиви износ за лица која сама утврђују обавезу плаћања пореза

6. Усклађивање неопорезивог износа

7. Напомена око практичне примене исказивања неопорезивог износа

Подношење пореске пријаве код исплате за откупљене секундарне сировине, пољопривредне производе и слично

Измене и допуне Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

1. Измене услова за паушално опорезивање

2. Измене критеријума за утврђивање висине паушалног прихода

3. Измене елемената за утврђивање висине паушалног прихода

4. Закључен напомене:

Начин утврђивања и плаћања пореза на имовину и подношење пореских пријава за 2014. годину

1. Начин утврђивања пореза за обвезнике који воде пословне књиге

1.1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

1.2. На која се права на непокретности плаћа порез на имовину

1.3. Начин утврђивања пореске основице

1.4. „Тржишна“ вредност као пореска основица

1.5. Књиговодствена вредност као пореска основица

1.6. Утврђивање пореске основице применом просечне цене м2 за најопремљенију зону

1.7. Утврђивање пореске основице када орган локалне самоуправе не донесе акт којим се утврђују просечне цене м2 за одговарајуће зоне, као ни за најопремљенију зону

1.8. Пореска стопа

1.9. Пореска ослобођења

1.10. Утврђивање и плаћање пореза

1.11. Начин попуњавања пореске пријаве и прилога уз пријаву

2. Начин утврђивања пореза за обвезнике који не воде пословне књиге

2.1. Ко су обвезници који не воде пословне књиге

2.2. Начин утврђивања пореске основице и пореске стопе

2.3. Пореска ослобођења и порески кредит

2.4. Рокови за плаћање пореза и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППИ-2

Спровођење Закона о умањивању нето прихода запослених у јавном сектору

1. Основни појмови уређени Законом

2. Начин умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору

3. Казнене одредбе

4. Спровођење Закона

Извршене су измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна – примена од 1. јануара 2014. године

1. Нови рачуни за уплату јавних прихода од 1. јануара 2014. године

2. Измена назива уплатних рачуна

3. Измена припадности прихода

Донети су нови подзаконски прописи из области рачуноводства

1. Нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике

2. Нови Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике

2.1. Биланс стања

2.2. Биланс успеха и Извештај о осталом резултату

2.3. Извештај о променама на капиталу

2.4. Извештај о токовима готовине

2.5. Напомене уз финансијске извештаје

3. Нови Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица

4. Нови Правилник о садржини позиција у Обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике

5. Нови Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем


 

РАЧУНОВОДСТВО

Оснивачки биланс привредног друштва

Садржина оснивачког биланса

Разрада идеје о оснивању привредног друштва

Правна форма привредног друштва које се оснива

Делатност будућег привредног друштва

Тржишни положај будућег друштва

Могућност прибављања ресурса за пословање привредног друштва

Оснивачки биланс

Оснивачки биланс трговинског друштва

Пројекција сталне имовине

Пројекција обртног капитала

Пројекција биланса успеха

Пројекција обртног капитала

Утврђивање оснивачког капитала

Утврђивање власништва капитала

Оснивачки биланс производног друштва

Пројекција сталне имовине

Пројекција обртног капитала

Пројекција биланса успеха

Пројекција биланса успеха

Пројекција обртног капитала

Утврђивање оснивачког капитала

Утврђивање власништва капитала

Тест оснивачког капитала

Закључак

 

ПДВ

Књижење пословних промена које се односе на 2013. годину по којима ПДВ доспева у 2014. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса у 2013. години по којима се ПДВ плаћа у 2014. години

3. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2013. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2014. години

4. Књижење рачуна који се односе на 2013. годину а право на претходни ПДВ се остварује у 2014. години

5. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2013. години

6. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2013. године

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Продаја пословног простора без ПДВ, уз исправку одбитка претходног пореза

2. Издавање коначног рачуна страном правном лицу за извршене услуге у земљи, које су у целини или делимично авансно наплаћене

3. Право на претходни порез по коначном рачуну у случају када обвезник ПДВ није издао авансни рачун

4. Исправке грешака у примени прописа о ПДВ у вези са прометом секундарних сировина

5. Издавање рачуна за промет услуге давања на коришћење софтвера на одређени период

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Подношење појединачне пореске пријаве за исплате зарада и других примања у 2013. години (Образац ППП)

1. Обвезници, рок за подношење Обрасца ППП и место подношења обрасца

2. Најважније напомене у вези са попуњавањем обрасца

3. Садржина и начин попуњавања Обрасца ППП

3.1. Подаци о пореском плацу (исплатиоцу прихода)

3.2. Подаци о примаоцима прихода из радног односа – физичким лицима

3.3. Подаци о примаоцима прихода ван радног односа – физичким лицима

3.4. Подаци о примаоцима прихода – правним лицима

3.5. Казнене одредбе

4. Потврда физичким и правним лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку

Обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са изменама Закона о порезу на доходак грађана

1. Измене у обрачуну пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

2. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са изменама Закона

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара за 2014. годину

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Нека актуелна питања у вези са предузетницима, прелазак са простог на двојно књиговодство и обратно, од 1. јануара 2014. године

1. Утврђивање обавезе за порез на приход од самосталне делатности и социјалних доприноса од 1. јануара 2014. године

2. Исплата личне зараде и подизање прихода од самосталне делатности од 1. јануара 2014. године

3. Прелазак са простог на двојно књиговодство у 2014. години

4. Прелазак са двојног на просто књиговодство у 2014. години

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Донесен је Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке код наручиоца

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Смањење царинских дажбина, односно изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години

У в о д

1. Сировине и репроматеријали из тачка 2. Одлуке

2. Обрађени дуван из тачке 4. Одлуке

3. Закључне напомене

Царинска тарифа за 2014. годину

1. Разлози за доношење Уредбе за 2014. годину

2.1. Усаглашавање номенклатуре са Комбинованом номенклатуром ЕУ за 2014

2.2. Усаглашавање преференцијалних стопа за 2014. годину

2.3. Усаглашавања превода наименовања и напомена

2. Основне карактеристике Уредбе за 2014. годину

Номенклатурне промене

Oслобађање опреме од плаћања увозних дажбина у 2014. години

У в о д

1. Нова опрема

2. Опрема по основу улога страног лица

3. Закључне напомене

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

2. Измене и допуне Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

3. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Продужава се рок за разграничавање послова животног и неживотног осигурања

2. Објављен је превод МСФИ за мала и средња правна лица

3. Нови Правилник о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава

4. Од 1. јануара 2014. године боловање ради одржавања трудноће за првих 30 дана и од 31. дана утврђује се у висини од 100%

5. Oд 1. јануара 2014. године примењује се јединствена накнада за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма

6. Измене у исплати накнаде зараде породиљама, после измена прописа у области пореског поступка и пореске администрације, доприноса за обавезно социјално осигурање и умањења нето прихода у јавном сектору

7. Промена пореских стопа у фискалној меморији на дан промене пореске стопе и режима опорезивања

8. Рок за подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику Централном регистру обавезног социјалног осигурања померен је на 1. март 2014. године

а) Законски заступник који поседује сертификат

б) Законски заступник који не поседује сертификат

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

Порези на имовину

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Каталог врсте прихода

 

На почетак стране!