ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

23. април 2013.

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 9 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 19. априла 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 9 могу преузимати од среде, 24. априла 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом

1. Ко је обвезник запошљавања особа са инвалидитетом?

2. Утврђивање обавезног броја запослених особа са инвалидитетом

3. Ко се, у смислу закона, сматра запосленим лицем?

4. Ко се, у смислу закона, сматра особом са инвалидитетом?

5. Праћење извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом – Образац ИОСИ

6. Начин извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

7. Буџетски корисници

8. Чување документације о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Усвојена је измена и допуна Закона о раду

Право запослене на паузу или скраћено радно време ради дојења детета, ако се врати на рад пре истека годину дана од дана рођења детета

Продужавање радног односа на одређено време запосленој, за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета

Ништавост решења о отказу уговора о раду

Производња и промет хлеба од брашна „Т-500“


 

РАЧУНОВОДСТВО

Јавно оспоравање примене методе фер вредности

Р е з и м е

Притисци на ревизоре финансијских извештаја банака

Нерегуларна примена методе фер вредности искривљује пословне књиге банака

Међународни рачуноводствени стандарди постали су јавно непоуздани

Финансијски извештаји банака у Србији за 2008. годину нису усклађени са изворним променама

Глобална криза и страх од банкротства захтева промене ревизорске регулативе

Нерегуларна примена фер вредности постала је „самопослуживање“ у рачуноводству

Циклична кретања изазивају неусклађеност рачуноводствене регулативе

Уместо закључка – како повратити поверење у нове регулаторне мере

Нови МСФИ који се примењују од 2013. године

МСФИ 10 – Консолидовани финансијски извештаји

МСФИ 11 – Заједнички аранжмани

МСФИ 12 – Обелодањивање улагања у друге ентитете

МСФИ 13 – Мерење фер вредности

Закључак

Послови активног оплемењивања робе

1. Разлози за овај вид међународне услуге

2. Осврт на царинске прописе

3. Рачуноводствено евидентирање послова активног оплемењивања

4. Примена Закона о девизном пословању

6. Наплата извршене услуге активног оплемењивања робе

7. ПДВ третман услуга активног оплемењивања робе

 

ПДВ

Примена прописа о ПДВ у вези са улагањима у сопствене објекте за вршење делатности (адаптација, реконструкција и модернизација пословних објеката)

1. Шта се сматра објектима за вршење делатности у смислу Закона о ПДВ

2. Шта се сматра улагањима у објекте у смислу Закона о ПДВ

3. Право на претходни порез за улагања у сопствене објекте који се користе за обављање делатности

3.1. Обвезници који врше искључиво или претежно промет добара и услуга са правом на претходни порез

3.2. Обвезници који врше искључиво или претежно промет добара и услуга без права на претходни порез

4. Исправка одбитка претходног пореза за улагања у сопствене објекте за обављање делатности, у случају када обвезник престане да испуњава услове за остваривање овог права и то у року краћем од десет година од момента завршетка улагања

4.1. Промена услова због којих је потребно извршити исправку одбитка претходног пореза

4.2. Начин утврђивања износа исправке одбитка претходног пореза

4.3. Књижење исправке претходног пореза

4.4. У којем случају обвезници не врше исправку одбитка претходног пореза?

5. Исправка одбитка претходног пореза, коју врши стицалац објекта за вршење делатности у који је претходно преносилац тог објекта извршио улагање (адаптацију) за које је користио право на претходни порез

Актуелности из прописа o ПДВ

1. Обавеза обрачуна ПДВ по основу услуга које врше страна лица у случајевима када страна лица не испоставе рачун приликом промета услуга, већ га испоставља накнадно

1.1. Обавеза обрачуна ПДВ, право на претходни порез и место промета услуга по члану 12. Закона о ПДВ

1.2. Настанак обавезе по интерном обрачуну када прималац услуге у земљи нема рачун

2. Пореско ослобођење по основу промета половних путничких моторних возила

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Опорезивање промета истрошених акумулатора који су замењени новим у грађевинским машинама и моторним возилима

2. Опорезивање промета истрошених акумулаторских батерија које су замењене новим у опреми (виљушкари) за обављање делатности

3. Промет секундарних сировина

4. Продаја путничких аутомобила без ПДВ, које је обвезник набавио без права на претходни порез и с тим у вези постојање обавезе поделе претходног пореза по члану 30. Закона о ПДВ

5. Опорезивање услуге изградње стамбеног објекта за који грађевинска дозвола гласи на правно лице – обвезника ПДВ и на физичка лица која нису у систему ПДВ, у случају када сваки власник финансира изградњу свог дела објекта

6. Фактурисање трошкова грејања за продати пословни простор, без ПДВ

7. Опорезивање топлог оброка

8. Примена прописа о ПДВ у грађевинској делатности

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порез по одбитку на примања нерезидентних правних лица

1. Основни принципи приликом опорезивања прихода нерезидената

2. Плаћање пореза по одбитку у складу са Законом

2.1. Приходи нерезидентних правних лица на које се плаћа порез по одбитку

2.2. Основице и стопе пореза по одбитку

2.3. Јурисдикције са преференцијалним пореским системом (ЈППС)

3. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

3.1. Услови неопходни за примену Уговора о избегавању двоструког опорезивања

4. Обрачун и уплата пореза

4.1. Порез по одбитку на дивиденде и уделе у добити

4.2. Порез по одбитку на приход остварен по основу ликвидационог остатка изнад вредности уложеног капитала

4.3. Порез по одбитку на камате

4.4. Порез по одбитку на ауторске накнаде

4.5. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа непокретности

4.6. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа покретних ствари

4.7. Порез по одбитку на исплате накнаде по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма

4.8. Порез по одбитку на приходе које по основу услуга остварују резиденти држава из ЈППС

Могућност састављања периодичних финансијских извештаја у току 2013. године

1. Порески биланс и пореска пријава за јануар–март 2013. године

2. Исплата међудивиденде на основу периодичног финансијског извештаја

Измена пореске пријаве пореза на добит –

1. Подношење измењене пореске пријаве

2. Грешке у обрачуну пореза на добит

Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности ППДГ-1

1. Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности ППДГ-1

2. Грешке или пропусти који захтевају измену пореске пријаве

Минимална зарада до краја 2013. године износи 115 динара (нето) по часу

1. Основна бруто минимална зарада

2. Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Сазивање и одржавање годишње редовне скупштине ад и доо

Актуелна питања и напомене о скупштини ад

Краћи осврт на могућност проширења надлежности скупштине

О позиву и дневном реду за седницу скупштине

Ко има право на постављање питања и добијање одговора на седници скупштине

У случају недостатка кворума наредна – поновљена (поновљене) седница има значај редовне скупштине и последице неодржавања скупштине

Краће напомене о положају и одржавању годишње скупштине доо

Имовина привредног друштва и одговорност чланова друштва за обавезе привредног друштва

1. Имовина привредног друштва и одговорност оснивача и других лица

2. Одговорност оснивача (власника) за обавезе друштва према трећим лицима

3. Институт пробијања правне личности, односно злоупотреба привредног друштва од стране чланова друштва (оснивача и каснијих власника)

4. Одговорност лица која према одредбама Закона имају посебне обавезе (дужности) према привредном друштву,

5. Правила за подношење тужби због повреде посебних дужности

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Нови Правилници за примену Закона о јавним набавкама и друге новине у вези са јавним набавкама

Правилник о грађанском надзорнику

Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама

Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла

Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама

Стандардни обрасци огласа о јавним набавкама

Давање мишљења о примени одредби Закона о јавним набавкама

Донета је Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке за здравствене установе

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Евидентирање прикупљања и трошења родитељског динара

2. Организовање и књиговодствена евиденција ђачких екскурзија

3. Коришћење средстава остварених од давања у закуп непокретности у јавној својини

4. Извештавање о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2013. години

5. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Празници у априлу и мају 2013. године

2. Ревалоризација отплатних рада на продате станове на дан 1. априла 2013. године

3. Од 13. марта 2013. године државни органи за пријем у радни однос на одређено време мораће да објаве оглас

4. Замена годишњих финансијских извештаја за 2012. годину била је могућа до 9. априла 2013. године

5. Усклађивање накнаде инвалидима рада II и III категорије

6. Затезна камата на износ дуга, за период доцње до 03. марта 2001. године, обрачунава се применом конформне методе (правни став Врховног касационог суда)

7. Утицај промене рока застарелости и увођењa института прекида застарелости на већ настале пореске обавезе

8. Повеља Пореске управе о правима и обавезама пореских обвезника

9. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Рачуноводство

1. Консолидовани финансијски извештаји – утврђивање обавезе када је матично правно лице у току године стекло контролу над зависним правним лицем

2. Отпис обавеза о поступку ликвидације

3. Чување пословних књига на серверу у иностранству

4. Моменат признавања прихода од продаје добара

5. Трошкови обуке запослених не могу се укључити у набавну вредност постројења и опреме

Порез на добит

1. Порески обвезник губи право на порески кредит који је искоришћен по основу уплаћеног аванса за непокретност у 2011. години у ситуацији када је она 2012. године стечена статусном променом припајања

Порези и доприноси

1. Уношење, у Образац ППДГ 5, података о зарадама и порезима и доприносима на зараде примљене од иностраног исплатиоца

2. Обавеза плаћања доприноса носиоца пољопривредног газдинства

2. Обавеза плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Привредна друштва

1. ДОО не може стицати сопствене уделе ако нема резерве за те намене

2. Документација која се прилаже уз оснивање ДОО

3. Члану ДОО не може се извршити повраћај улога у друштво

Спољнотрговинско и девизно пословање

1. Реекспортни посао је посао набавке робе у иностранству и продаје робе у иностранству, док се набавка робе у иностранству за потребе домаћег правног лица која ће бити испоручена у инострани магацин домаћег правног лица не сматра реекспортним послом

2. Образац ДИ–2 доставља се НБС, без обзира на то да ли је улог у страно правно лице новчани или робни

Рад и радни односи

1. Престанак радног односа и исплата отпремнине запосленима у случају ликвидације друштва

2. Коришћење субвенција за запошљавање новозапослених лица по Уредби о подстицању запошљавања

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде

Дивиденде

Камата

Ауторске накнаде

 

На почетак стране!