ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

27. март 2013.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 26. марта 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од петка, 29. марта 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Замена финансијских извештаја и грешке ранијих периода

1. Замена финансијских извештаја

2. Исправке рачуноводствених грешака у пословним књигама

3. Поступак са финансијским извештајима за претходну и текућу годину у случају постојања материјално значајне грешке

Од 31. марта 2013. године почиње примена Закона о роковима за измирење новчаних обавеза

1. Прописи

2. Дефиниције

3. Рокови за измирење новчаних обавеза

4. Права поверилаца у случају кашњења дужника у плаћању

5. Надзор над спровођењем Закона и овлашћење за доношење подзаконских аката

6. Судски поступак извршења

7. Новчане казне за прекршаје

8. Примена Закона

9. Ступање на снагу Закона и почетак примене


 

ПДВ

Издавање и садржина ПДВ рачуна

1. Обавеза издавања рачуна и вођења пореске евиденције по рачунима

1.1. Обвезници ПДВ који су дужни да издају ПДВ рачун

1.2. Лица која стекну статус обвезника ПДВ, обавезна су да издају ПДВ рачун почев од наредног дана од дана стицања статуса обвезника

1.3. Обвезници ПДВ који нису дужни да издају ПДВ рачун

1.4. Лица која нису обвезници ПДВ не издају ПДВ рачун

2. Облик, рок издавања и садржина рачуна

2.1. Рок за издавање рачуна

2.2. Садржина рачуна

3. Други рачуни и обрачуни које издаје и саставља обвезник ПДВ за извршен промет добара и услуга

3.1. Рачун који се издаје иностраном примаоцу

3.2. Рачун који издаје обвезник који евидентира промет преко фискалне касе

3.3. Признаница која се издаје пољопривреднику

3.4. Рачун који издаје туристичка агенција

3.5. Рачун код промета половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета

3.6. Рачун који се издаје лицу које има право на рефакцију ПДВ

4. Интерни рачуни и интерни обрачун ПДВ

4.1. Интерни рачуни код употребе добара и услуга у пословне и непословне сврхе

4.2. Интерни обрачун за услуге које врше страна лица

4.3. Интерни обрачун који врше порески дужници из члана 10. став 2. Закона

5. Исправка рачуна

5.1. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан већи износ ПДВ

5.2. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан мањи износ ПДВ

5.3. Која лица не могу да врше исправку рачуна

Примена прописа о ПДВ код улагања у туђе објекте (најчешће у закупљене објекте) који се користе за обављање делатности, од 1. јануара 2013. године

1. Шта се сматра објектима за вршење делатности у смислу Закона о ПДВ

2. Шта се сматра улагањима у објекте у смислу Закона о ПДВ

3. Шта треба прецизирати у уговору о закупу пословног објекта, односно простора

4. Право на претходни порез за улагања у туђе објекте који се користе за обављање делатности

5. Улагања у туђи објекат за потребе обављања делатности, која у целини терете пословна средства улагача, односно која се врше без икакве накнаде од стране власника простора

6. Улагања у туђи објекат, која врши закупац, с тим што у износу улагања неће плаћати закупнину закуподавцу за одговарајући број месеци

7. Улагања у туђи објекат – адаптација објекта за потребе обављања делатности закупца у случају када је адаптација започета у 2012. години, за коју је извођач радова испоставио једну или више ситуација до краја те године, а завршена је у 2013. години

8. Улагања закупца, обвезника ПДВ у закупљени објекат за потребе обављања делатности, чији је власник – закуподавац физичко лице које није евидентирано у систем ПДВ

9. Улагања привредног друштва – закупца, обвезника ПДВ, за потребе обављање делатности, у објекат чији је власник физичко лице које је истовремено и оснивач, власник тог друштва

Пренос целокупне или дела имовине пореског обвезника у редовном промету са или без накнаде или као улог – порески и рачуноводствени аспекти

1. Пренос целокупне или дела имовине из аспекта Закона о ПДВ

1.1. Пренос целокупне или дела имовине и исправка одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности и накнадно стицање права на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности

1.2. Још неки примери преноса целокупне или дела имовине пореског обвезника у редовном промету путем продаје и улагања

2. Утврђивање вредности неновчаног улога једног друштва у друго друштво и начин његовог рачуноводственог обухватања

3. Пренос целокупне или дела имовине из аспекта Закона о порезима на имовину

3.1. Пренос целокупне или дела имовине путем продаје и као улог у друго привредно друштво

3.2. Пренос целокупне или дела имовине без накнаде

4. Пренос целокупне или дела имовине из аспекта Закона о порезу на добит правних лица

5. Обједињени примери преноса целокупне или дела имовине са књижењем

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. ПДВ по уговору о заједничком улагању

2. Промет опреме која је набављена од физичког лица без ПДВ

3. Уношење вредности услуга превоза везаних за увоз од стране увозника у Образац ПППДВ

4. Обавеза поновног обавештавања надлежног пореског органа од стране обвезника о пољо-привреднику који није евидентиран у систем ПДВ а који му је у претходних 12 месеци извршио промет пољопривредних производа већи од 1.000.000 динара

5. Обавеза евидентирања улазних рачуна односно накнаде по тим рачунима у поље 008

6. Евидентирање услуга превоза везаних за извоз у ПППДВ и КИР

7. Могућност примене члана 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ, приликом промета искоришћеног јестивог уља и промета неисправних акумулатора за возила

 

АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–март 2013. године

1. Увод

2. Прописи о акцизама

3. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4. Рокови плаћања акцизе

5. Обвезници акцизе

6. Преглед износа и стопа акциза у 2013. години

7. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

8. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јануар-март 2013. године

9. Ослобођења од плаћања акцизе

10. Рефакција акцизе

11. Повраћај акцизе

12. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

Актуелна питања у вези са рефакцијом плаћене акцизе на деривате нафте

1. Могућност подношења више захтева за рефакцију акцизе за исти период

2. Остваривање права на рефакцију акцизе на деривате нафте који се користе за обављање превоза за сопствене потребе

3. Остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за грејање пословног простора

4. Назив и ознаке гасних уља у промету

5. Назив и ознаке ТНГ у промету

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2012. годину (Обрасци М-4, М-4К, М-4/СП И М-4К/СП)

1. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике – запослене

2. Обрасци за пријаву података за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

3. Обрасци за пријаву података за лица која обављају самосталну делатност, а истовремено су запослена код другог послодавца

4. Стаж осигурања

5. Утврђивање зарада и основица осигурања за запослене који раде пуно радно време

6. Уношење података о плаћеним доприносима за запослена лица старија од 45, односно од 50 година, за приправнике и лица млађа од 30 година, за лица са инвалидитетом, у складу са чл. 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

7. Утврђивање основице за запослене који раде са непуним радним временом

8. Уношење података у матичну евиденцију о накнадама за време проведено на боловању

9. Уношење података када је запослена у години била и на раду и на породиљском одсуству

10. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

11. Уношење података у Образац М-4 за осигуранике из члана 15. Закона и лица која се сама укључе у обавезно осигурање

12. Инвалиди рада II и III категорије инвалидности и Образац М-4

13. Утврђивање основице за запослене упућене на рад у иностранство

14. Закашњење у исплати зараде и попуњавање Обрасца М-4

15. Највише и најниже основице које су се примењивале у 2012. години

16. Утврђивање основице за лица која обављају привремене и повремене послове

17. Накнаде по основу уговора на које је плаћен допринос за ПИО (уговор о делу, ауторски уговор, заступање и др.)

18. Подаци који се уносе у матичну евиденцију када је допринос плаћен у 2012. години, а односи се на раније године

19. Утврђивање износа неизмирених обавеза за допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица којима се врши повезивање стажа у складу са Закључком Владе Републике Србије

20. Подаци који се уносе у Образац М-4, односно у Образац М-4К за 2012. годину

21. Пријава М-4/СП за осниваче привредних друштава који су засновали радни однос у свом предузећу

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2012. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2013. години

1. Повраћај доприноса према Закону о социјалним доприносима

2. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

3. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености

4. Поступак повраћаја социјалних доприноса

5. Престанак плаћања доприноса у 2013. години

6. Пример Захтева за издавање уверења

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом – годишњи извештај и обрачун накнаде за амбалажу

1. Годишњи извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом

2. Изузетак од обавезе достављања извештаја

3. Обрачун накнаде за амбалажу или упакован производ

4. Ослобађање од плаћања накнаде

Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада

Годишњи извештај о посебним токовима отпада

1. Обвезници плаћања накнаде

2. Вођење евиденције о производима који постају посебни токови отпада

3. Годишњи извештај

4. Уплатни рачун за производе који после употребе постају посебни токови отпада

5. Годишње усклађивање износа накнаде

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Претварање јавног акционарског друштва у нејавно друштво

1. Акционарска друштава – појам и карактеристике

2. Јавна и нејавна друштва – појам и карактеристике

3. Претварање јавног у нејавно акционарско друштво

4. Неопходни услови за претварање јавног у нејавно акционарско друштво

5. Могућност претварања јавног а.д. у нејавно друштво у друштвима која у структури власништва као акционара имају државу, тј. Акционарски фонд.

6. Поступак претварања јавног у нејавно друштво

7. Обавезе нејавних друштава након повлачења акција са организованог тржишта

Пренос акција нејавног – затвореног акционарског друштва

1. Проблем законског решења о преносу акција затвореног а.д.

2. Како се сходна примена о преносу удела примењује на пренос акција затвореног а.д.

3. Последице недостављања понуде о преносу акција осталим акционарима

4. Услов за продају акција трећем лицу које није акционар друштва и пренос акција уз сагласност друштва

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење прибављања грађевинских објеката

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2013. године

3. Измене и допуне Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Продужен рок за достављање информативне пореске пријаве до 30. јуна 2013. године

2. Донет је Правилник о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса

3. Новине у вези са обавезом запошљавања особа са инвалидитетом

4. Тромесечно извештавање према прописима о дувану

5. Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе

5.1. Право на накнаду зараде

5.2. Право на новчану накнаду

5.3. Исплата новчане накнаде и право на накнаду трошкова

6. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

7. Донета је Уредба о условима и начину подстицања производње и продаје путничких возила произведених у Републици Србији у 2013. години

8. Измене и допуне Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

9. Прописан је посебан уплатни рачун за порез по одбитку на примања нерезидентних правних лица из јурисдикција са преференцијалним пореским системом

10. Потврђен je уговор о избегавању двоструког опорезивања са Уједињеним арапским емиратима

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!