ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

6. март 2013.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 5. марта 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од петка, 8. марта 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Нови Закон о јавним набавкама

1. Основне одредбе

2. Спречавање корупције и сукоба интереса

3. Услови и начин поступка јавне набавке

4. Јавне набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга

5. Јавне набавке у области одбране и безбедности

6. Евиденција и извештаји о јавним набавкама

7. Службеник за јавне набавке

8. Управа за јавне набавке

9. Заштита права понуђача и јавног интереса

10. Ништавост уговора

11. Казнене одредбе

12. Прелазне и завршне одредбе

Усвојене су измене и допуне Закона о трговини

1. Либерализација и рационализација при обављању унутрашње трговине

2. Прецизирање одређених решења у Закону

3. Нова решења у Закону

4. Овлашћења за доношење спроведбених прописа

Информативна пореска пријава

Донет је нови Правилник о регистрацији пољопривредних газдинстава

1. Упис породичног пољопривредног газдинства

2. Упис пољопривредног газдинства

3. Обнова регистрације у Регистру

4. Промена података уписаних у Регистар

5. Статус пољопривредног газдинства

Нови тренд у међународној трговини и механизмима плаћања

Спољнотрговинско и девизно пословање

Избор одговарајућег платног механизма

1. Плаћање унапред – Cash in advance

2. Документарни акредитив – Documentary Letter of Credit

3. Инкасо – Collection

4. На отворено – Open account

5. Нови тренд


 

РАЧУНОВОДСТВО

Консолидовани финансијски извештаји за 2012. годину

1. Уводне напомене

2. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

3. Замена консолидованих финансијских извештаја

4. Достављање усвојених ревидираних консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

5. Најзначајније измене у МРС 27 од 2009. године

6. Финансијско извештавање о повезаним привредним друштвима према Закону о привредним друштвима

7. Утврђивање обавезе консолидовања

8. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

9. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

10. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна правна лица, придружена правна лица и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

11. Поступци консолидовања

12. Пример консолидовања рачуна

13. Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу

14. Састављање образаца консолидованог биланса успеха и консолидованог биланса стања

15. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

16. Консолидовани извештај о променама на капиталу

17. Састављање консолидованог статистичког анекса

18. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

19. Укинуто је достављање биланса успеха зависног правног лица у иностранству Девизном инспекторату

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја када је матично друштво мало правно лице?

2. Да ли је матично друштво које је разврстано у мало правно лице дужно да и своје годишње појединачне финансијске извештаје састави у складу са МСФИ и достави их Агенцији за привредне регистре у пуном обиму

3. Када не постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја?

4. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/ већинског власника – физичко лице?

5. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ и годишње финансијске извештаје доставља у скраћеном обиму

6. У круг консолидовања се укључује и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

7. Шта је преовлађујући фактор за утврђивање контроле – већински удео у капиталу или већинско право гласа?

8. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2012. годину за матично правно лице које је у току 2012. године основало зависно правно лице

 9. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2012. годину за матично правно лице које је у току 2012. године купило друго (зависно) правно лице

10. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

11. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

12. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

13. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

14. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

15. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

16. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

17. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

18. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

19. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

20. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

21. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

22. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

23. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних
правних лица

24. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

25. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

26. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

27. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

28. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

29. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

30. Утврђивање обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за правно лице које је члан конзорцијума

31. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит)

Достављање и објављивање годишњих финансијских извештаја јавних акционарских друштава

1. Годишњи финансијски извештај јавног АД за 2012. године доставља се и објављује до 30. априла 2013. године

2. Начин достављања финансијских извештаја Комисији за хартије од вредности

3. Изузеци од обавезе финансијског извештавања јавних акционарских друштава

4. Календар за достављање и објављивање финансијских извештаја јавних АД

 

ПДВ И АКЦИЗА

Префактурисање трошкова у систему ПДВ

1. Префактурисање трошкова који су настали у вези са прометом добара и услуга

1.1. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп пословног простора

1.2. Префактурисање трошкова насталих у пословном простору, који је издат у закуп, без накнаде

1.3. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп станова

1.4. Префактурисање трошкова у случају закупа земљишта

1.5. Префактурисање трошкова (осигурање, поправка и сл.) у случају закупа покретних добара (моторних возила)

1.6. Префактурисање трошкова есконтовања менице коју је купац дао добављачу

1.7. Префактурисање трошкова камате по кредиту банке

1.8. Префактурисање ПТТ трошкова у случају отпремања добара преко поште

1.9. Префактурисање трошкова превоза извезене робе иностраном купцу

1.10. Префактурисање трошкова осигурања робе у међународном превозу

1.11. Префактурисање трошкова међународног превоза у ваздушном саобраћају

2. Префактурисање трошкова без обавезе обрачуна и плаћања ПДВ

2.1. Расподела заједничких трошкова (ел. енергије, комуналних услуга, услуга одржавања и др.) између више правних лица у случају када заједнички користе исту пословну зграду, а када рачуни добављача гласе на једно правно лице – обвезника ПДВ

2.2. Префактурисање трошкова премије осигурања

2.3. Префактурисање плаћања извршених по уговору о јемству

2.4. Префактурисање трошкова обраде кредита, камате и ефеката валутне клаузуле

2.5. Префактурисање плаћених трошкова смештаја и превоза пословних партнера из земље и иностранства

2.6. Префактурисање трошкова који настају у вези са увозом добара и услуга (нпр. превоз), а које купац у складу са уговором са добављачем из иностранства, рефундира од добављача

2.7. Новчана средства која обвезник ПДВ потражује од инопартнера на име покрића трошкова добијања атеста и дозвола потребних за стављање у промет лека

2.8. Порески третман потраживања инвеститора од извођача радова на име престанка банкарске гаранције

2.9. Префактурисање трошкова гаранције стране банке, које врши матично правно лице из иностранства

2.10. Порески третман префактурисаних трошкова ноћења путника страној авио-компанији због отказаног лета

2.11. Префактурисање трошкова авионске карте привредном субјекту за чије потребе је запослени извршио путовање

2.12. Префактурисање трошкова сервисера за поправку лифта извођачу радова на уградњи лифта

Порески третман јавне продаје добара одузетих (заплењених) у поступку пореске контроле, принудне наплате пореза и у судском извршном поступку

1. Порески третман продаје добара одузетих у поступку контроле

2. Порески третман продаје добара у поступку принудне наплате пореза, односно споредних пореских давања

3. Порески третман промета добара у судском извршном поступку

Промет ремитенде као старог папира, од 1. јануара 2013. године опорезује се као промет секундарних сировина по члану 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ

1. Опорезивање промета секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама

2. Ремитенда која се продаје као стари папир, сматра се секундарном сировином (остатак хартије за поновну прераду)

3. Правила из прописа о ПДВ, која се односе на обвезника ПДВ, продавца ремитенде као старог папира

4. Правила из прописа о ПДВ, која се односе на купца ремитенде као старог папира, обвезника ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Измене пореске основице врши се у пореском периоду када је наступила измена

2. Обавеза исправке претходног пореза у случају крађе моторног возила

3. Пореске обавезе у случају промета путничког возила које је увезло физичко лице и продало правном лицу

4. Ослобођење од обавезе обрачуна и плаћања ПДВ у случају изградње грађевинског објекта у слободној зони, за који је инвеститор корисник слободне зоне

5. Измена пореске пријаве за јануар 2013. године у случају грешака инвеститора – пореског дужника

6. Порески третман бесплатног давања опреме на коришћење и евиденција тог промета у Обрасцу ПППДВ

7. Обавеза издавања књижног одобрења

8. Порески третман услуга одвожења и прераде кланичног отпада и могућност третирања кланичног отпада као секундарних сировина

9. Префактурисање трошкова превозних услуга које су везане за извоз

10. Префактурисање трошкова смештаја пословних партнера и боравишне таксе

11. Обавеза инвеститора да изврши интерни обрачун

12. Примена члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ у ситуацији када је инвеститор уједно и главни извођач

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење финансијског и оперативног лизинга код буџетских корисника

2. Састављање годишњег финансијског извештаја директних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и Републичког завода за здравствено осигурање за 2012. годину

3. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за станове за период јануар–јун 2013. године

2. Донета је Уредба о накнадама и другим примањима запослених у организацијама обавезног социјалног осигурања

3. Давања поводом 8. марта – Дана жена

4. Усвојен je предлог Закона о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

5. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Вијетнамом

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

На почетак стране!