ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. фебруар 2013.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 19. фебруара 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од петка, 22. фебруара 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Достављање пореских пријава за порез на имовину за 2013. годину

1. Правна лица и предузетници који воде пословне књиге за имовину која им служи за обављање делатности – пријава на Обрасцу ППИ-1

1.1. Порески обвезник

1.2. Подношење пореске пријаве за права на непокретности на Обрасцу ППИ-1

1.3. Опорезива права на непокретности

1.4. Настанак пореске обавезе

1.5. Пореске стопе

1.6. Пореска ослобођења

1.7. Утврђивање и наплата пореза на имовину на права на непокретности

2. Предузетници који воде пословне књиге за имовину која им не служи за обављање делатности, предузетници – паушалци и физичка лица као обвезници пореза на имовину

2.1. Пореска основица

2.2. Пореске стопе

2.3. Пореска ослобођења и олакшице

2.4. Пореска пријава на Обрасцу ППИ-2


 

Годишњи порез на доходак грађана за 2012. годину – Образац ППДГ-5

1. Неопорезиви износи и износи личних одбитака

2. Порески обвезници

3. Избегавање двоструког опорезивања

4. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

5. Пореска основица

6. Пореска стопа

7. Утврђивање и наплата пореза

8. Начин попуњавања Обрасца ППДГ-5 са примерима

8.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1.)

8.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности – предузетника (редни број 3.3.)

8.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5.)

8.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан свм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

8.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9.)

8.6. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

9. Казнене одредбе

Обрачун пореске амортизације за друга правна лица која приходе остварују претежно на тржишту и који по први пут пореску обавезу за 2012. годину утврђују на обрасцима ПБ1 и ПДП

1. Утврђивање основице за пореску амортизацију за 2012. годину

2. Која стална средства подлежу обрачуну пореске амортизације за 2012. годину

3. Пример обрачуна пореске амортизације

 

ПДВ И АКЦИЗА

Туристичке услуге у систему ПДВ

1. Туристичке агенције које у потпуности примењују члан 35. Закона

2. Туристичке агенције које врше услуге сопственим средствима

3. Туристичке агенције које врше посредовање у туристичким услугама

4. Туристичке агенције које делимично примењују члан 35. Закона

Актуелности из прописа o ПДВ

1. Опорезивање ПДВ промета добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ – извођач радова врши инвеститору од 1. јануара 2013. године, а за који је инвеститор платио аванс извођачу радова до 31. децембрa 2012. године

2. Неке новине у вези са прометом добара и услуга за које је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза

2.1. Издавање рачуна за извршени промет добара и услуга

2.2. Пореско ослобођење на промет добара за која при набавци обвезник није имао право на одбитак претходног пореза

3. Уношење износа накнаде за набављена добра и примљене услуге под редним бројем 8 у поље 008 Обрасца ПППДВ

4. Промет добара и услуга из члана 25. Закона о ПДВ, у неким случајевима, се узима у укупан промет

5. Обештење у вези са променом пореског периода

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Евидентирање у систем ПДВ привредних субјеката који обављају искључиво промет услуга у иностранству

2. Откуп пољопривредних производа

3. Адаптација закупљеног простора, која је делимично извршена у 2012. години, а другим делом се врши у 2013. години

4. Опорезивање секундарних сировина

5. Одобравање каса сконта у испостављеном рачуну купцима добара за плаћaње у уговореном року

6. Уношење података из улазних рачуна на редни број 8. – у поље 008 Обрасца ПППДВ од 1. јануара 2013. године

7. Право на примену члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ приликом промета грађевинских услуга извођача радова инвеститору

8. Евидентирање у систем ПДВ и порески период

9. Право одбитка претходног пореза по рачуну добављача који је у систему наплате

10. Промет секундарних сировина и примена члана 10. став 2. тач. 1) Закона о ПДВ

11. Промет стамбених објеката и гаража у систему ПДВ од 1. јануара 2013. године

12. Уношење података у Образац ПППДВ приликом промета добара и услуга без накнаде и код мањка и расхода од 1. јануара 2013. године

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

1. Износи просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе

2. Обавеза пописа залиха цигарета због промене минималне акцизе на цигарете и плаћање разлике акцизе на цигарете

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

 

ЦАРИНЕ

Ослобађање опреме од плаћања увозних дажбина у 2013. години

У в о д

1. Нова опрема за сопствену производњу

2. Опрема по основу улога страног лица

3. Поступак са опремом која се увози у складу са Одлуком

 

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Расподела добити и покриће губитка

1. Која добит је предмет расподеле?

2. Када се врши расподела добити остварене по годишњем рачуну?

3. Расподела добити у ортачком друштву

4. Расподела добити у командитном друштву

5. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу

6. Расподела добити у акционарском друштву

7. Порески аспект расподеле добити

8. Покриће губитка

Исплата дивиденде у акцијама друштва или повећање основног капитала из нераспоређене добити друштва

1. Основне карактеристике исплате дивиденде

2. Порески аспект

3. Књиговодствено евидентирање код власника акција

4. Сходна примена на друштво с ограниченом одговорношћу

5. Губитак у правном лицу у које је уложен капитал и смањење основног капитала ради покрића губитка

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања

Државе са којима је Република Србија закључила Уговор

Земље са којима је уговор потписан и у току је поступак потврђивања

Земље са којима је уговор парафиран

Земље са којима су у току преговори ради закључења уговора

Размена Нацрта уговора и припреме за будуће преговоре

Стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде

Дивиденде

Камата

Ауторске накнаде

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Утврђивање, плаћање и књижење аконтација пореза на добит у 2013. години

2. Поступак књижења код буџетских корисника при откупу друштвених станова и прибављању станова солидарности

3. Логичка контрола образаца завршног рачуна буџетских корисника за 2012. годину

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

Утврђивање сразмерног пореског одбитка од 1. јануара 2013. године

Клиничко испитивање лекова и медицинских средстава које се врши страној фармацеутској фирми, не опорезује се ПДВ од 1. јануара 2013. године

Примена прописа о ПДВ на услуге контроле прехрамбених намирница

 

СУДСКА ПРАКСА

Дозвољеност захтева за преиспитивање судске одлуке

Сентенце из пресуда Врховног касационог суда

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са применом прописа

Рачуноводство

1. Губитак текуће године не може се покрити у току израде годишњег рачуна, али се може избећи оприходовањем обавеза по основу опроста зајма

2. Ималац акција банке у стечају треба да изврши обезвређење акција

3. Учешће у капиталу иностраног правног лица не курсира се, а по основу губитка тог правног лица не врше се књижења у матичном правном лицу

4. Уколико је улог у привредно друштво учешће у капиталу другог привредног друштва, разлика између процењене вредности улога и књигодовдствене вредности учешћа исказује се као добитак или губитак на рачуну 572, односно 672

5. Обавезе по основу затезних камата, по основу прерачуна применом простог интересног рачуна, коригују се у пословним књигама у зависности од материјалне значајности

6. Начин утврђивања амортизационе стопе у случају корекције процењеног века трајања основног средства

7. Измена критеријума вероватне ненаплативости потраживања је измена рачуноводствене процене и не производи ретроактивно дејство

8. Износ одложене пореске обавезе настао по основу ревалоризације основних средстава не коригује се због промене стопе пореза на добит на 15%

9. Податак на позицији за АОП 023 Биланса стања може да се појави само у случају ако је на позицији за АОП 109 исказан губитак до износа капитала

10. Ефекти валутне клаузуле и курсних разлика који су предмет разграничења не могу се књижити у нето износима

11. Привредно друштво које је у току године настало променом правне форме предузетничке радње у д.о.о., за ту годину финансијске извештаје саставља као новоосновано правно лице

12. Могућност покрића губитка на терет ревалоризационих резерви

13. У ситуацији када су трошкови гарантног рока већи од износа резервисања, разлика износа књижи се на терет трошкова

14. Како се у Билансу успеха исказује смањење залиха производње које су веће од пословних прихода због чега на АОП 201 добијамо негативну вредност

15. Како се књиговодствено евидентирају убране малине из сопственог засада

16. Књиговодствено евидентирање грађевинског земљишта на којем је изграђен објекат и извршена конверзија закупа у право својине и могућност стављања објекта у употребу пре издавања грађевинске дозволе

17. Књиговодствено обухватање производње фазана у ловачком друштву

Порез на добит

1. Прималац бескаматне позајмице од повезаног лица нема обавезу корекције ни по основу „утањене капитализације“ ни по основу „камата ван дохвата руке“, а давалац позајмице има корекцију по основу „камата ван дохвата руке“

2. Да би се одредио рок у којем се преостали неискоришћени порески кредит по Обрасцу ПК може користити, неопходно је сачинити посебну евиденцију

3. Друга правна лица која приходе остварују претежно на тржишту, не могу опорезиву добит по пореском билансу за 2012. годину умањити за губитке из ранијих пореских биланса, нити могу користити неискоришћене пореске кредите

4. Капитални добитак остварен у 2012. години не изузима се из обрачуна аконтације пореза на добит за 2013. годину

5. Одговорно лице обвезника, односно предузетник дужни су да рачуновођи пруже информацију о томе ко су повезана лица обвезника

6. Право на порески кредит по основу улагања у основна средства у 2011. години и раније не могу користити друга правна лица која су за те године састављала порески биланс на Обрасцу ПБН 1 и пореску пријаву на Обрасцу ПДН

7. Приликом утврђивања аконтација пореза на добит за 2013. годину на редном броју 10.1. пореске пријаве на Обрасцу ПДП уноси се податак тако што се износ са редног броја 9.1. помножи стопом од 15% и поред тога што у опису ове позиције пише да се уноси податак са редног броја 9.3. Обрасца ПДП

8. На редном броју 47. Обрасца ПБ 1 се поред прихода од неискоришћених дугорочних резервисања исказују још и приходи по основу наплате потраживања за које у ранијим периодима није био признат расход по основу исправке, односно отписа, без обзира на то што се опис позиције на редном броју 47. Обрасца ПБ 1 није променио

9. На редном броју 9.10. пореске пријаве на Обрасцу ПДП за 2012. годину уноси се износ аконтација уплаћених за 2012. годину, укључујући и износ који је покривен више плаћеним порезом за 2011. годину

10. Исплата међудивиденде у току године не захтева корекцију добити у пореском билансу

Усклађивање капитала са стањем код АПР

1. Приликом конверзије дуга у основни капитал, разлика настала по основу курсних разлика, књижи се у корист (или на терет) емисионе премије

2. У поступку усклађивања са АПР није могуће смањити основни капитал формирањем ревалоризационих резерви нити исказивањем прихода

3. Ако се не може извршити усклађивање капитала са стањем у АПР, то треба обелоданити у напоменама уз финансијске извештаје

Предузетници

1. Паушално опорезован обвезник за потребе годишњег пореза као опорезиви приход уноси податак о паушално утврђеном приходу по решењу пореског органа

2. Утврђивање промета паушално опорезованих предузетника од стране пореског органа

3. Ако предузетник на име аконтација нето прихода подигне износ већи од остварене добити, може исказати потраживање за више подигнут нето приход

Друга правна лица

1. Удружење грађана које се, поред основне делатности, бави привредном или другом делатношћу, дужно је да ту делатност упише у Регистар привредних субјеката

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

АКЦИЗА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

На почетак стране!