ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. јануар 2013.

БРОЈ 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 5 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 27. јануара 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 5 могу преузимати од четвртка, 31. јануара 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 5 СУ:

 

ПДВ И АКЦИЗА

Порески период, састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ

1. Састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ

1.1. Лица која су обавезна да подносе пореску пријаву

1.1.1. Обвезници ПДВ

1.1.2. Порески дужници који нису обвезници ПДВ

1.2. Рок за подношење пореске пријаве

1.3. Порески период за који се подноси пореска пријава

1.3.1. Промена пореског периода

1.4. Надлежни порески орган којем се подноси пореска пријава

1.5. Садржина и начин попуњавања пореске пријаве

1.5.1. Промет добара и услуга и друге активности о којима се не исказују подаци у Обрасцу ПППДВ

1.5.2. Подаци који се исказују у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ

1.6. Преглед обрачуна ПДВ по издатим и примљеним рачунима и Образац ПППДВ

Актуелности из области прописа о акцизама

1. Нови усклађени динарски износ акциза на алкохолна пића и цигаре и цигарилосе

2. Нови износи накнада за производњу и промет дуванских производа


 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених почев од 1. фебруара 2013. године

1. Основица за обрачун пореза на зараде

2. Умањење пореске основице

2.1. Примања за која се примењује умањење пореске основице

2.2. Умањење основице пореза на зараде у пуном износу (8.776) и у сразмерном износу

2.3. Умањење пореске основице на зараде и накнаде зарада инвалида рада II и III категорије

2.4. Умањење пореске основице када се зарада исплаћује у деловима

3. Коефицијенти за прерачун са нето на бруто

4. Пример обрачуна зараде у фебруару 2013. године

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде који се примењују од 1. фебруара 2013. до 31. јануара 2014. године

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и у иностранству)

4. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ

5.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

5.2. Солидарна помоћ у случају смрти других чланова породица и лица која нису запослена код исплатиоца

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Јубиларна награда

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима и хранарина спортистима аматерима

9. Премије за добровољно додатно осигурање

Рад са непуним радним временом и умањење пореске основице (од 1. фебруара 2013. године)

1. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са непуним радним временом

1.1. Запослени са непуним радним временом код једног послодавца

1.2. Запослени са непуним радним временом код више послодаваца

2. Образац И и Образац Обавештење о запосленима који раде са непуним радним временом

 

ГОДИШЊИ РАЧУН

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у складу са МРС

1. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

Разлози насталих актуарских добитака/губитака

2. Јубиларне награде

Разлози насталих актуарских добитака/губитака

3. Закључна разматрања

Зарада по акцији

1. Ко је обавезан да исказује зараде по акцији

2. Обичне, преференцијалне и потенцијалне обичне акције

2.1. Обичне акције

2.2. Преференцијалне (приоритетне) акције

2.3. Одобрене (неиздате, овлашћене) акције

2.4. Уписане неуплаћене акције

2.5. Сопствене акције

2.6. Потенцијалне акције

3. Обрачунавање зараде по акцији

4. Друштва која су издала само обичне акције

5. Друштва која су издала обичне акције и незамењиве преференцијалне акције

6. Друштва која су издала обичне акције и потенцијалне акције

7. Посебни случајеви који захтевају ретроактивно прерачунавање свих упоредивих зарада по акцијама

8. Исказивање зараде по акцији у Билансу успеха

Књижење расхода и прихода по основу камата на дан биланса

1. Књижење расхода по основу камата на дан биланса

Условни отпис камате

2. Књижење прихода од камата на дан биланса

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Примена Закона о јавним предузећима и усаглашавање јавних предузећа са новим законским решењима

1. Уводне напомене

2. Сагласности које државни органи дају на функционисање јавних предузећа

3. Статус јавних предузећа

3.1. Битни елементи који опредељују статус јавног предузећа и усаглашавање

3.2. Напомене о оснивању и пословању јавних предузећа и друштава капитала

3.3. Краће напомене о оснивању, циљевима оснивања и условима за обављање делатности од општег интереса (чл. 4. до 8)

4. Осврт на имовину и одговорност јавног предузећа

5. Управљање и органи јавног предузећа

5.1. Надзорни одбор јавног предузећа

5.2. Извршни одбор

5.3. Директор јавног предузећа

6. Зависна друштва јавног предузећа

7. Усаглашавање јавних предузећа, зависних друштава, општих аката и органа са новим законским решењима

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Повезивање привредних друштава

Увод

1. Појам и основне карактеристике повезивања привредних друштава

а) Појам повезивања привредних друштава

б) Повезивање привредних друштава са становишта Закона о заштити конкурениције („Службени гласник РС“, бр. 51/09)

в) Карактеристике повезивања привредних друштава

2. Облици повезивања привредних друштава

а) Група друштава (концерн)

б) Холдинг

в) Друштва са узајамним учешћем у капиталу

3. Уговори о контроли и управљању

а) Појам

б) Закључење уговора

в) Измена и престанак уговора

4. Права, обавезе и одговорности из уговора о контроли и управљању

а) Обавезујућа упутства

б) Одговорност по основу уговора о контроли и управљању

в) Накнада за управљање и контролу

5) Повезивање привредних друштава и положај акционара у зависним друштвима

а) Повезивање друштава путем капитала и положај акционара (чланова) у зависним друштвима

б) Повезивање друштава путем уговора и положај акционара у зависним друштвима

6. Питање заштите акционара и поверилаца зависног (контролисаног) друтшва приликом повезивања (груписања) привредних друштава

а) Зашита спољних акционара

б) Заштита поверилаца

 

СУДСКА ПРАКСА

Сукоби надлежности између судова опште и посебне надлежности привредних судова

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Предузетници регистровани за рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске послове, као и за пореско саветовање не могу бити паушалци

2. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

3. Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2012. године који се примењује за потребе пореске амортизације износи 325.825 динара

4. Уредба о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним

службама

5. Накнада за посебне токове отпада (еколошка такса) поново се плаћа на возила стављена на тржиште од 1. јануара 2013. године

6. Управа за јавне набавке објавила је позив за пријављивање наручилаца ради утврђивања списка наручилаца који испуњавају услове за изузимање од примене Закона о јавним набавкама (искључива права, набавке ради даље продаје)

7. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. фебруара до 30. априла 2013. године)

8. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

9. Основицa на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

10. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31. децембра 2012. године

1. Ревалоризација отплатних рата за уговоре закључене од 19. јула 1994. до 30. јуна 2012. године

2. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31. 12. 2012. године по уговорима закљученим до 1. августа 1992. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

АКЦИЗА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2013.

године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

На почетак стране!