ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25. јануар 2013.

ДВОБРОЈ 3 и 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 3 и 4 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 24. јануара 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 3 и 4 могу преузимати од понедељка, 28. јануара 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 3 и 4 СУ:

 

Обрачун пореза на добит за 2012. годину (уводне напомене)

1. Стопа пореза на добит и рок за подношење пореских пријава

2. Порески биланси и пореске пријаве

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Утврђивање опорезиве добити

Обрачун пореза на добит предузећа (утврђивање пореске основице на Обрасцу ПБ 1)

1. Основне напомене

1.1. Рокови за достављање пореског биланса и пореске пријаве и документација која се доставља Пореској управи

1.2. Основне одредбе Закона које уређују утврђивању опорезиве добити

1.3. Признавање прихода и расхода по основу грешака ранијих периода и услед промене рачуноводствених политика

2. Састављање Обрасца ПБ 1

2.1. Финансијски резултат у билансу успеха

2.2. Капитални добици и губици

2.3. Усклађивање расхода

2.4. Корекција расхода по основу трансферних цена

2.5. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

2.6. Корекција расхода камата применом правила о трансферним ценама

2.7. Усклађивање прихода

2.8. Корекција прихода по основу трансферних цена

2.9. Опорезива добит

2.10. Капитални добици и губици

2.11. Пореска основица


Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

1. Појам капиталног добитка и губитка по рачуноводственим и пореским прописима

2. Капитални добици и губици према Закону о порезу на добит правних лица

3. Капитални добици и губици по основу продаје непокретности

3.1. Обрачун капиталних добитака и губитака по основу продаје непокретности

4. Капитални добици и губици по основу продаје удела, акција и осталих хартија од вредности

5. Капитални добици и губици по основу продаје права индустријске својине

6. Капитални добици и губици по основу продаје инвестиционе јединице

7. Пребијање капиталног добитка и губитка

8. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу – Обрасцу ПБ 1

Пореска амортизација

1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2. Почетак обрачуна пореске амортизације

3. Пореске амортизационе групе

4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

Обезвређења имовине

1. Порески третман обезвређења

2. Примери пореског тремана расхода по основу обезвређења

Трансферне цене

1. Метода упоредиве цене на тржишту

2. Meтода трошкови плус

3. Метода препродајне цене

4. Српски превод Смерница ОЕЦД за трансферне цене

Обрачун камата ван дохвата руке

1. Корекција расхода камата по основу утањене капитализације – прва корекција

2. Корекција расхода камата применом правила о трансферним ценама – друга корекција

3. Специфичности када је однос четвороструке вредности капитала и обавеза једнак или већи од један

4. Утврђивање просечног стања зајмова/ кредита од повезаних лица на дневном нивоу

5. Други припадајући трошкови

6. Зајмови и кредити од повезаних лица са валутном клаузулом

7. Корекција прихода по основу трансферних цена приликом одобравања кредита и зајмова повезаном лицу

8. Специфичности када правно лице има губитак изнад висине капитала

9. Порез по одбитку на камату која се исплаћује повезаном нерезидентном лицу

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Коначна и аконтациона обавеза

Обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација пореза на Обрасцу ПДП

1. Утврђивање и плаћање месечних аконтација за 2013. годину

2. Пореска пријава – Образац ПДП

2.1. Подаци о пореској основици и обрачунатом порезу

2.2. Утврђивање аконтација пореза

2.2. Измена месечне аконтације

2.3. Пореско консолидовање

3. Порески кредит по основу улагања у сопствену делатност (по члану 48. Закона)

3.1. Шта се сматра улагањем у основна средства

3.2. Плаћање као услов за признавање кредита

3.3. Обрачун пореског кредита за 2012. годину за извршена улагања у основна средства у складу са чланом 48. Закона

3.4. Образац ПК

3.5. Губитак права на порески кредит у случају отуђења основних средстава пре истека рока од три године

3.6. Губитак права на порески кредит који је коришћен по основу уплате аванса

3.7. Губитак права на даље коришћење неискоришћеног пореског кредита

4. Порески кредит за улагања у основна средства за производне делатности из члана 48а Закона

4.1. Образац ПК 1

5. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година

5.1. Образац СУ

6. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од пет година

6.1. Образац СУ 2

7. Обвезници из чл. 50а и 50б Закона који стекну имовину статусном променом

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, дивиденди и ауторских накнада

1. Приходи од дивиденде

1.1. Исплатилац дивиденде је резидентно правно лице

1.2. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентна филијала (утврђивање кредита у складу са Законом)

1.3. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентно правно лице (утврђивање кредита у складу са Уговорима о избегавању двоструког опорезивања)

2. Приходи од камата и ауторских накнада

2.1. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде према Закону

2.2. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде према Уговорима о избегавању двоструког опорезивања

3. Могућност преношења пореског кредита

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

1. Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања и порез на добит огранка

2. Остваривање права на порески кредит према члану 51. Закона о порезу на добит

3. Остваривање права на порески кредит позивањем на Међународни уговор којим је предвиђен метод изузимања за отклањање двоструког опорезивања

4. Остваривање права на порески кредит позивањем на Међународни уговор којим је предвиђен метод кредита за отклањање двоструког опорезивања

5. Остваривање права на порески кредит позивањем на Међународни уговор, којим је предвиђен метод кредита за уштеђени порез

6. Нису испуњени услови за остваривање пореских уштеда у погледу пореза на добит

7. Какав је утицај коришћења права на порески кредит и права на изузимање од опорезивања по основу пореза на добит сталне пословне јединице у иностранству на утврђивање висине аконтације пореза на добит?

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Пореско консолидовање

Пореско консолидовање

1. Разлике између пореског консолидовања и консолидовања финансијских извештаја

2. Услови за пореско консолидовање

3. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

4. Пример пореског консолидовања

5. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

6. Остала мишљења Министарства финансија о пореском консолидовању

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Остали обвезници

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица која примењују Контни оквир за предузећа и задруге

1. Дефиниција другог правног лица као обвезника пореза на добит

2. Утврђивање пореза на добит

3. Пореско ослобођење

4. Порески биланс – Образац ПБН 1

5. Пореска пријава – Образац ПДН

Порез на добит иностраног огранка у земљи

1. Прописи којима је утврђен статус огранка страног правног лица

2. Финансијски извештаји за 2012. годину

3. Обрачун пореза на добит за 2012. годину за огранак страног правног лица

Порез на добит иностране пословне јединице

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – Ликвидација

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

1. Утврђивање и плаћање пореза на добит правних лица

2. Финансијско извештавање у случају стечаја и ликвидације

3. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације и утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

4. Утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

5. Порез на добит у току и приликом окончања поступка ликвидације, односно стечаја

6. Периоди за које се утврђују пореске основице за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији

7. Опорезивање остатка имовине ликвидационемасе изнад вредности уложеног капитала

8. Примери

9. Састављање образаца финансијских извештаја на крају 2012. године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку стечаја и ликвидације

10. Годишњи ликвидациони извештаји

11. Резиме

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Финансијски извештаји и порески биланс за предузетнике

Уводне напомене

1. Финансијски извештаји

Биланс успеха за предузетнике који воде просто књиговодство

2. Порески биланс – Образац ПБ 2

А. Пословна добит и губитак

Б. Капитални добици и губици

В. Обрачунати порез и умањење пореза

 

ГОДИШЊИ РАЧУН

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја банака у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања

Уводне напомене

1. Усклађеност рачуноводствених политика

2. Основни захтеви и делокруг МСФИ 7

3. Обелодањивање позиција Биланса стања

4. Структура Биланса успеха према МСФИ 7

5. Резервисања за потенцијалне губитке

6. Процењивање хартија од вредности

7. Кредити и други пласмани

8. Стална средства

9. Приказивање обавеза и капитала

10. Извештај о променама на капиталу и резервама

11. Одложена пореска средства и обавезе

12. Извештај о токовима готовине

13. Напомене уз финансијске извештаје

2. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2.1. Процењивање расхода

2.2. Утврђивање прихода

2.3. Утврђивање резултата пословања

2.4. Процењивање хартија од вредности и потраживања

3. Састављање финансијских извештаја за берзе и брокерско-дилерска друштва

3.1. Достављање финансијских извештаја Агенцији

3.2. Специфичности финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3.3. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја за 2012. годину

3.4. Састављање финансијских извештаја за 2012. годину

3.5. Финансијски инструменти

3.6. Утврђивање финансијског резултата

4. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава

4.1. Законска регулатива

4.2. Примена МРС/МСФИ и интерне регулативе

4.3. Обрасци за састављање финансијских извештаја

4.4. Извештај о ревизији финансијских извештаја

5. Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга

5.1. Уводне напомене

5.2. Достављање финансијских извештаја Агенцији

5.3. Обелодањивања у складу са МРС 17 – Лизинг

Специфичности финансијског извештаја малих правних лицa и предузетника који не примењују МРС, односно МСФИ за 2012. годину

1. Која мала правна лица и предузетници могу да не примењују МРС/МСФИ

2. На који начин мала правна лица и предузетници доносе одлуку да не примењују МРС/МСФИ

3. Разлози због којих се мала правна лица и предузетници одлучују да примењују Правилник за мала правна лица

4. Примена Правилника о Контном оквиру за привредна друштва

5. Специфичности у процењивању позиција Биланса стања и Биланса успеха

6. Састављање и подношење образаца финансијских извештаја

7. Закључне напомене

Специфичности састављања финансијских извештаја за друга правна лица

1. Упис у регистар

2. Пословне књиге и процењивање имовине и обавеза

3. Достављање финансијских извештаја

4. Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања других правних лица

5. Отварање рачуна, платни промет, готов новац

6. Финансирање других правних лица

Специфичност састављања финансијских извештаја за физичка лица – обвезнике ПДВ и обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности и пољопривредника обвезника пореза на стварне приходе

1. Увод

2. Физичко лице – обвезник ПДВ дужно је да поднесе пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-1

3. Обавеза вођења пословних књига

4. Обрачун пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности

5. Годишњи порез на доходак грађана

6. Обрачун и плаћање пореза на имовину

7. Правна лица и предузетници – закупци приликом плаћања закупнине физичком лицу обвезнику ПДВ нису дужни да обрачунавају порез по одбитку

8. Плаћање заосталих обавеза физичким лицима од стране исплатилаца – закуподаваца

9. Обавеза подношења финансијских извештаја од стране пољопривредника

 

АКЦИЗА И ПДВ

Годишњи обрачун акцизе за 2012. годину

1. Уводне напомене

2. Прописи о акцизама

3. Годишњи обрачун акцизе

4. Обвезници акцизе

5. Преглед износа и стопа акциза у 2012. години

6. Састављање годишњег обрачуна акцизе

7. Ослобођења од плаћања акцизе

8. Умањење обрачунате акцизе

9. Рефакција акцизе

10. Повраћај акцизе

Опорезивање промета добара и услуга из области грађевинарства – статус извођача радова и инвеститора грађевинског објекта

Нови критеријуми на основу којих обвезници ПДВ стичу статус претежног извозника у 2013. години

1. Образац ПИД ПДВ

2. Образац ПИД ПДВ 1

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Замена добара у гарантном року од 1. јануара 2013. године

2. Измене у опорезивању, издавању рачуна и исказивању у пореској пријави промета добара и услуга без накнаде, од 1. јануара 2013. године

2.1. Опорезивање промета добра без накнаде

2.2. Опорезивање промета услуга без накнаде

2.3. За извршени промет добара и услуга без накнаде, обвезник ПДВ није дужан да изда ПДВ рачун

2.4. У пореској пријави – Обрасцу ПППДВ исказује се податак о износу пореске основице за промет добара и услуга извршен без накнаде

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Могућност стицања статуса претежног извозника уз пореску пријаву за јануар 2013. године

2. Исказивање података на ред. броју 8 у пољу 008 у Обрасцу ПППДВ

3. Пренос грађевинског објекта као оснивачког улога

4. Продаја адаптираног објекта

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Утврђивање пореза на добит за 2012. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

1.1. Уводни део

1.2. Састављање пореског биланса на Обрасцу ПБН

1.3. Састављање пореске пријаве на Обрасцу ПДН

2. Отварање пословних књига за 2013. годину

2.1. Уводни део

2.2. Евидентирање исказаног вишка прихода по завршном рачуну за 2012. годину приликом отварања пословних књига за 2013. годину

2.3. Пренос стања (салда) исказаних у завршном рачуну за 2012. годину која су резултат добити по основу промене вредности и промене у облику нефинансијске имовине, приликом отварања пословних књига (почетних стања) у 2013. години

3. Покриће дефицита по завршном рачуну за 2012. годину

 

МИШЉЕЊА НАЛЕЖНИИХ ОРГАНА

Министарство финансија и привреде Републике Србије

ПДВ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!