ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25. децембар 2013.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 21 "Привредног саветника" изашао је 23. децембра 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од четвртка, 26. децембра 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Подношење пореских пријава електронским путем и обједињена наплата пореза

1. Обједињена наплата пореза

2. Подношење пореске пријаве електронским путем

Измењена је Уредба о промету робе са АП Косово и Метохија

У в о д

1. Допремање робе са територије АПКМ

2. Упућивање робе на територију АПКМ

3. Путнички промет


 

РАЧУНОВОДСТВО И ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе

1. Рачуноводствена амортизација

1.1. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом

1.2. Стална средства која подлежу и не подлежу обрачуну амортизације

1.3. Разврставање на основна и обртна средства (резервни делови, алат и ситан инвентар)

1.4. Почетак обрачуна амортизације

1.5. Престанак обрачуна амортизације

1.6. Појединачни обрачун амортизације

1.7. Основица за обрачун амортизације

1.8. Утврђивање корисног века трајања (стопе амортизације)

1.9. Методи обрачуна амортизације

1.10. Примери обрачуна и књижења амортизације

2. Пореска амортизација

2.1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2.2. Почетак обрачуна пореске амортизације

2.3. Пореске амортизационе групе

2.4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

2.5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

2.6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

2.7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

3. Нека питања у вези са обрачуном амортизације

3.1. Висина обрачунате рачуноводствене амортизације не утиче на висину опорезиве добити и износ обрачунатог пореза на добит предузећа

3.2. Накнадни издаци (увећање набавне вредности и искњижавање књиговодствене вредности замењених делова средстава)

3.3. Стална средства намењена продаји

 

П Д В

Донета је нова Уредба о извршавању Закона о ПДВ на територији АП Косово и Метохија

У в о д

1. Новине које доноси Уредба

2. Извршавање Закона о ПДВ

3. Промет добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

4. Промет добара са територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ

5. Остале одредбе Уредбе

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2013. године

A. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза у току године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

2. Подела претходног пореза према сразмерном учешћу промета – сразмерни порески одбитак (рачуни разврстани у групу 3.Б)

3. Обавеза или могућност коришћења сразмерног одбитка претходног пореза

4. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност са ПДВ са правом на претходни порез

5. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност ослобођена ПДВ без права на претходни порез

Б. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2013. године

1. Који обвезници су дужни да изврше исправку сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2013. године

2. Када се врши исправка сразмерног одбитка претходног пореза

3. Начин на који се врши исправка сразмерног пореског одбитка за 2013. годину

4. Књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2013. годину

5. Исказивање исправке сразмерног дела пореског одбитка у пореској пријави за последњи порески период

6. Припрема података за исправку сразмерног пореског одбитка за 2013. годину

Актуелна питања у вези са применом прописа о ПДВ на крају 2013. године

1. Примена посебне пореске стопе (старе од 8% или нове од 10%) приликом обрачунавања ПДВ на мањак и опорезиви расход утврђен пописом на дан 31. децембра 2013. године

2. Обрачун ПДВ за станове који ће бити завршени и предати купцу на располагање у 2014. години извршиће се по новој посебној стопи од 10% и у случају када је инвеститор у целини наплатио уговорену вредност и платио ПДВ по важећој стопи од 8% до краја 2013. године

3. Застарелост права на претходни порез на крају 2013. године

4. Тромесечни порески обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 15. јануара 2014. године

5. Стопа ПДВ накнаде, која се примењивала за откупљене пољопривредне и шумске производе, односно пољопривредне услуге, није измењена, односно од 1. октобра 2013. године износи 8%

6. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право послодавца на претходни порез за топли оброк који угоститељско предузеће испоручује запосленима

2. Промет стана без плаћања пореза (без ПДВ и без пореза на пренос апсолутних права)

3. Порески третман услуге преузимања и уништавања добара штетних по здравље

4. Обрачун ПДВ на мањак персоналних рачунара по попису на дан 31.12.2013. године

5. Обвезник ПДВ који се добровољно евидентирао у систем ПДВ може поднети захтев за брисање из евиденције за ПДВ по истеку две године од дана евидентирања у систем ПДВ

6. Примена пореске стопе ПДВ за услугу превоза у градском саобраћају за јануар 2014. у случају када је уплата извршена у децембру 2013. године

7. Оприходовање позајмице оснивача привредног друштва не опорезује се порезом на поклон од 30. маја 2013. године

8. Брисање обвезника из евиденције за ПДВ на основу поднетог захтева за брисање, врши се на датум престанка ПДВ активности, који обвезник исказује у захтеву

9. Пореске обавезе за издати објекат у закуп страној амбасади и пословној банци

10. Хотел је обавезан да за преноћиште у јануару 2014. плати ПДВ по стопи од 10% и у случају када је уплату од физичког лица примио у децембру 2013. године, у износу утврђене цене преноћишта са обрачунатим ПДВ по 8%

11. Право на рефундацију ПДВ купцу првог стана купац не може да оствари у случају када је уплату стана извршио у благајни продавца уместо на текући рачун

12. Опорезивање продаје неупотребљиве расходоване машине као старог гвожђа физичком лицу које се бави сакупљањем секундарних сировина

13. Случајеви у којима се промет без права на претходни порез урачунава у укупан промет

14. Обвезник ПДВ, по правилу, нема право на претходни порез за станове које прибавља ради даље продаје (од овог правила постоје одређени изузеци)

15. Продаја отпадних пластичних буради која нису за даљу употребу због тога што садрже киселине штетне за здравље људи

16. Продаја административних контејнера који су набављени као опрема за обављање делатности, врши се са ПДВ по стопи од 20%

17. Улагања у закупљени објекат за која при набавци обвезник није имао право на одбитак претходног пореза, ослобођена су ПДВ по истеку уговора о закупу

18. Расход опреме и примена члана 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ

19. Порески третман надокнаде штете и обавеза надокнаде ПДВ

20. Период настанка ПДВ обавезе по интерном обрачуну

21. Обавеза обрачуна ПДВ по задужењу за адвокатске и судске трошкове

 

АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–децембар 2013. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе за период јануар–децембар 2013. године

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2013. години

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2013. години

8. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

8.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1–4

9. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобар–децембар 2013. године

10. Ослобођења од плаћања акцизе

10.1. Умањење обрачунате акцизе

11. Рефакција акцизе

12. Повраћај акцизе

13. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

13.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

13.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

13.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

13.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

13.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

13.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

13.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

Плаћање акцизе на промет акцизних производа на територији АП Косово и Метохија

1. Увод

2. Промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије Републике ван АПКМ на територију АПК

3. Промет акцизних производа који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

4. Отпремање акцизних производа на територију АПКМ и допремање акцизних производа са територије АПКМ

Повећање акциза од 1. јануара 2014. године и износи акцизе који се могу повратити

Годишње извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

1.1. Евиденција произвођача дуванских производа

1.2. Евиденција трговаца на велико дуванским производима

1.3. Евиденција трговаца на мало дуванским производима

1.4. Евиденција увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

1.5. Евиденција извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

3.1. Обрасци за произвођаче дувана

3.2. Обрасци за обрађиваче дувана

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порески третман давања поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Давања поклона деци запослених радника

1.1. Исплата у новцу

1.2. Давање у роби

1.3. Давања из средстава синдиката

2. Исплате и поклони пензионерима, пословним партнерима и другим лицима која нису у радном односу код послодавца

2.1. Давања поклона пословним партнерима из аспекта пореских закона

3. Организовање новогодишњег програма за децу

4. Давање новогодишњих поклона запосленима у новцу или роби

5. Исплате и давања у новцу или добрима деци без родитељског старања, деци војних инвалида из средстава хуманитарних, социјалних и других организација правних и физичких лица

Обрачун пореза и доприноса на приходе од обављања делатности пољопривреде и шумарства – опорезивање физичких лица која се баве пољопривредом и шумарством

1. Неусаглашеност одредаба закона у вези са опорезивањем пољопривредника

2. Приход од самосталне делатности остварен обављањем делатности пољопривреде и шумарства

3. Изузимање од опорезивања носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигура-ника и корисника пољопривредне пензије за приходе од од продаје пољопривредних и шумских производа, односно плодова и лековитог биља

4. Опорезивање прихода од продаје пољопривредних и шумских производа које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

5. Опорезивање прихода од пољопривредних услуга

6. Право на ПДВ надокнаду по основу промета пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга од стране пољопривредника

 7. Опорезивања приходе од продаје шумских плодова и лековитог биља које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

8. Табеларни преглед пореских обавеза приликом откупа пољопривредних и шумских производа

Измењен је Образац ИОСИ о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Евидентирање курсних разлика код буџетских корисника

2. Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

3. Донет је Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину

4. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2013. године

5. Инструкција за повраћај неутрошених средстава буџета Републике Србије у 2013. години на рачун извршења буџета Републике Србије

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Обавеза подношења пореске пријаве на Обрасцу ППДСО односи се и на предузетнике који су откупљивали секундарне сировине и отпад од правних лица у периоду од 7. до 31. децембра 2013. године (рок за подношење је 15. јануар 2014)

2. Празници у јануару и фебруару 2014. године

3. Донесен је нови Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

4. Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

5. Репрограм пореског дуга за јавна предузећа која обављају комуналну делатност

6. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите

7. Примена Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране

8. Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, ступио је на снагу 27. новембра 2013. године

9. Донет је Правилник о изменама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

10. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

Порез на доходак грађана

Имовина

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2014. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!