ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

4. децембар 2013.

ДВОБРОЈ 22 и 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" изашао је 2. децембра 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 22 и 23 могу преузимати од среде, 4. децембра 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 22 и 23 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предложене су измене Закона о порезу на додату вредност

1. Посебна стопа од 8% повећава се на 10% за промет добара и услуга или увоз добара, који се врши од 1. јануара 2014. године

2. Промет и увоз персоналних рачунара и компоненти од којих се састоје персонални рачунари од 1. јануара 2014. године врши се по општој стопи од 20%

3. Пољопривредницима се, у погледу права на ПДВ надокнаду, од 1. јануара 2014. године, између осталих, сматрају и физичка лица – власници, закупци и други корисници пољопривредног и шумског земљишта, који врше промет пољопривредних и шумских производа или пољопривредних услуга обвезницима ПДВ

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

1. Прецизирање основице пореза на доходак грађана по основу зараде за физичка лица упућена на рад у иностранство

2. Прецизирање начина опредељења предузетника за утврђивање пореске обавезе по систему исплате личне зараде

3. Приход од самосталне делатности остварен обављањем делатности пољопривреде и шумарства

4. Порески третман прихода од продаје пољопривредних и шумских производа, шумских плодова и лековитог биља

5. Опорезивање прихода од прикупљања и продаје секундарних сировина и отпада

6. Уводи се порез по одбитку од 1% када предузетник исплаћује приход домаћем правном лицу по основу откупа секундарних сировина и отпада

7. Остале измене

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално оси-гурање –

1. Социјални доприноси оснивача привредних друштава који нису засновали радни однос
у свом друштву

2. Одредбе Предлога Закона у вези са предузетницима, односно пољопривредницима

3. Основица доприноса за запослене који раде са непуним радним временом (код два или више послодаваца)

4. Остале предложене измене

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској админи-страцији

1. Измене и допуне у вези са плаћањем пореза на имовину

2. Изузимање банака од обавезе уношења броја одобрења приликом исплате камате на штедне улоге депонентима

3. „Старе“ збирне пореске пријаве за плаћање пореза и доприноса по одбитку подносиће се само за порезе по одбитку који су плаћени закључно са 31. децембром 2013. године

4. Појединачна пореска пријава на Обрасцу ППП („стара“ појединачна пореска пријава) подносиће се до 31. јануара 2014. године за исплате извршене у 2013. години

5. Остале предложене измене и допуне

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Предлог Закона о усклађивању висине нето прихода запослених у јавном сектору

1. Основни појмови уређени Законом

2. Начин усклађивања нето прихода запосленог у јавном сектору

3. Спровођење одредаба Закона

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о дувану

1. Произвођачи дувана

2. Обрађивачи дувана

3. Произвођачи дуванских производа

4. Трговина на велико дуванским производима

5. Трговина на мало дуванским производима

6. Увоз дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

7. Извоз дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

8. Посебне одредбе

9. Надзор

10. Казнене одредбе


АКТУЕЛНОСТИ

Актуелна питања у вези примене новог Закона о рачуноводству и новог Закона о ревизији –

1. Објашњења у вези са применом новог Закона о рачуноводству

2. Објашњења у вези са применом новог Закона о ревизији

 

ПОПИС

Актуелна питања и новине у вези са пописом имовине и обавеза на крају 2013. године

1. Примена нових рачуноводствених прописа на вршење пописа на крају 2013. године

2. Измене Закона о ПДВ и њихова примена на попис имовинe на крају 2013. године

3. Примена прописа о акцизама на годишњи попис акцизних производа

4. Присуствовање ревизије годишњем попису имовине и обавеза

5. Исказивање разлика по попису недовршене производње и готових производа

6. Доношење општег акта о нормативу кала, растура, квара и лома добара

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2013. године

I. Напомене у вези са годишњим пописом

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања – група 01

IV. Попис некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (основна средства)

V. Попис основног стада

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза –

VII. Усаглашавање обавеза и потраживања

VIII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

IX. Попис недовршене производње и готових производа

Х. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

XI. Попис готовинских еквивалената и готовине

XII. Дугорочна резервисања

XIII. Попис временских разграничења

XIV. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XV. Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја о попису

XVI. Обрачун акцизе и ПДВ на разлике утврђене по попису

XVII. Књижење резултата пописа код предузећа – обвезника ПДВ

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Књижење обезвређења застарелих потраживања и обавеза

8. Судска пракса и застарелост

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

2. Застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

3. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

4. ЗППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

5. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

6. Прекид и застој застаревања утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

7. Застарелост покретања и вођења пореско-прекршајног поступка по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. до 5. августа 2010. године

8. Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

9. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

10. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

Специфичности пописа код предузетника

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства

2. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

3. Попис код паушално опорезованих предузетника

 

РАЧУНОВОДСТВО

Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запосленима у складу са МРС 19

1. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

2. Јубиларне награде

3. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора

4. Закључна разматрања

Пример утврђивања одложених пореских средства и одложених пореских обавеза

1. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2012. године

2. Утврђивање одложених пореза на дан 31.12.2013. године

Обезвређење некретнина, постројења и опреме

1. Правни оквир

2. Обавеза обезвређења некретнина, постројења и опреме

3. Укидање губитка због обезвређења средстава

4. Обелодањивање

5. Порески аспект обезвређења

Обезвређење друге имовине

1. Обезвређење залиха

2. Обезвређење сталних средстава намењених продаји

3. Обезвређење биолошких средстава и залиха у делатности пољопривреде

4. Обезвређење нематеријалних улагања

5. Обезвређење средстава за истраживање и процењивање минералних ресурса

6. Обезвређење средства које је проистекло из уговора о изградњи

7. Обезвређење финансијских средстава

Отпис и исправка вредности потраживања (рачуноводствени и порески аспект)

1. Исправка и отпис потраживања у књиговодству

2. Исправка и отпис потраживања по пореским прописима

Стална средства намењена продаји

1. Када сталну имовину треба класификовати као стална средства намењена продаји?

2. Вредновање сталних средстава намењених продаји

3. Стална средства набављена ради даље продаје

4. Стална средства која су коришћена, а за која је донета одлука о продаји

5. Промена плана продаје

6. Продужетак периода потребног за завршетак продаје

7. Средства пословања које се обуставља

Kaпитализација трошкова позајмљивања

 1. Основне одредбе МРС 23 – Трошкови позајмљивања

 2. Капитализовања трошкова позајмљивања код квалификованих средстава која се обавезно примењују

 3. Књижење капитализације трошкова позајмљивања са закључним разматрањима

Стицање и располагање сопственим акцијама акционарског друштва

1. Појам и врсте акција

2. Услови стицања и правни статус сопствених акција

3. Поступак стицања сопствених акција

4. Располагање сопственим акцијама

5. Извештавање о сопственим акцијама

6. Рачуноводствено исказивање стицања и располагања сопственим акцијама

7. Карактеристични примери књижења сопствених акција

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Новине у Закону о порезу на добит које се први пут примењују за потребе утврђивања пореза на добит за 2013. годину

1. Стопа пореза на добит за 2013. годину је 15%

2. Продужен је рок за подношење пореске пријаве

3. Укинута је обавеза достављања финансијских извештаја пореском органу

4. Приликом утврђивања месечних аконтација пореза неће се узимати у обзир утврђени капитални добици

5. Друго правно лице које није организовано као привредно друштво или задруга

6. Недобитне организације

7. Нерезидентни обвезник који делатност на територији РС остварује преко сталне пословне јединице

8. Измене у погледу усклађивања расхода

9. Измене у погледу усклађивања прихода

10. Измене у погледу утврђивања капиталних добитака и губитака

11. Значајне измене у области трансферних цена

12. Обрачун камата „ван дохвата руке“

13. Измењени су услови за остваривање права на порески кредит

14. Укидање осталих пореских подстицаја и промена услова за њихово коришћење

15. Смањење броја новозапослених лица са 200 на 100 за пореско ослобођење из члана 50а Закона

16. Укидање обавезе подношења доказа да је порески обвезник извршио уплату мање плаћеног пореза

17. Порески кредит за порез на добит/порез по одбитку у иностранству

Пореске олакшице код пореза на добит правних лица по основу улагања у основна средства

1. Пореске олакшица по основу улагања у основна средства – члан 48. Закона

2. Пример утврђивања пореског кредита по основу улагања у основна средства за 2013. годину

 

ПДВ

Нормативи расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Расход добара услед више силе

4. Расход добара због истека рока трајања производа

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Актуелна питања из области јавних набавки

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Специфичности годишњег пописа имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања

2. Разрешење дилеме која је постојала при утврђивању коефицијената запослених у предшколским установама

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

СУДСКА ПРАКСА

Сентенце из пресуда Врховног касационог суда

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Мароком

2. Предлог Закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника

3. Утврђен је Предлог Закона о измени Закона о пензијско-инвалидском осигурању

4. АПР почиње брисање предузетника по сили закона, на основу захтева Народне банке Србије

5. Рок за усклађивање основног капитала привредних друштава истиче 1. јануара 2014. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења Министарства финансија у вези са применом новог Закона о рачуноводству и новог Закона о ревизији

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!