ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. новембар 2013.

БРОЈ 21
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 21 "Привредног саветника" изашао је19. новембра 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 21 могу преузимати од петка, 22. новембра 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 21 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је Закон о посредовању у промету и закупу непокретности

1. Услови за обављање посредовања

1.1. Упис у Регистар посредника

1.2. Услови за упис у Регистар

1.3. Подаци и промене података, који се уписују у Регистра посредника

1.4. Брисање из Регистра посредника

1.5. Стручни испит

1.6. Забрана неовлашћеног обављања посредовања и сукоб интереса

1.7. Уговор о осигурању од одговорности за штету

2. Начин обављања посредовања

2.1. Обавезе посредника

2.2. Право на посредничку накнаду

2.3. Обавезе налогодавца

2.4. Престанак важења уговора о посредовању

2.5. Општи услови пословања

2.6. Уговор о потпосредовању

3. Надзор и казнене одредбе

Усвојене су измене и допуне Закона о заштити конкуренције

У в о д

1. Критеријуми за утврђивање доминантног положаја

2. Прецизније дефинисање појма концентрације учесника на тржишту

3. Одредбе које се односе на организационе услове рада Комисије за заштиту конкуренције

4. Прекид поступка испитивања повреде конкуренције

5. Појединачно изузеће рестриктивног споразума

6. Испитивање концентрације

7. Мере заштите конкуренције

Усвојене су измене и допуне Закона о електронској трговини

У в о д

1. Основни разлози за измене и допуне Закона о електронској трговини

2. Пружање услуга информационог друштва

3. Остале измене и допуне

4. Комерцијална порука и нетражена комерцијална порука

Донета је Одлука о условима и начину обављања кредитних послова са иностранством у динарима

1. Прописи који се примењују

2. Опште одредбе

3. Динарски кредити које страни кредитор одобрава резиденту дужнику

4. Кредити које банка одобрава нерезиденту у динарима


 

ПДВ

Финансијски и оперативни лизинг – Обрачун ПДВ и рачуноводствена евиденција

1. Промет добара на основу уговора о лизингу, односно закупу који подлеже ПДВ

1.1. Уговор о лизингу којим је уговорена потпуна исплата предмета лизинга

1.2. Уговор о лизингу покретних ствари којим је уговорена делимична исплата

1.3. Уговор о лизингу непокретних ствари којим је уговорена делимична исплата

2. ПДВ на промет покретних ствари на основу уговора о лизингу

2.1. Основица ПДВ на промет покретних ствари на основу уговора о финансијском лизингу

2.2. Промена основице ПДВ услед примене варијабилне камате, превремене отплате предмета лизинга и наплате споредних трошкова

2.3. На затезне камате по основу неблаговремено плаћених лизинг рата не обрачунава се ПДВ

2.4. Право на одбитак претходног пореза даваоца лизинга

2.5. Право на одбитак претходног пореза примаоца лизинга

2.6. Пример обрачуна ПДВ и књижења финансијског лизинга опреме

3. ПДВ на лизинг непокретности

3.1. Порези на пренос апсолутних права на непокретностима које се продају путем лизинга

4. Раскид уговора о финансијском лизингу

4.1. Раскид уговора о финансијском лизингу због неплаћања лизинг накнаде

4.2. Раскид уговора о финансијском лизингу због неиспоруке предмета лизинга

4.3. Раскид уговора о финансијском лизингу због настале штете на предмету лизинга

4.4. Раскид уговора о финансијском лизингу због крађе предмета лизинга

5. Уступање уговора о финансијском лизингу

5.1. Уступање уговора о финансијском лизингу када уступилац лизинга није обвезник ПДВ

5.2. Уступање уговора о финансијском лизингу када је уступилац лизинга обвезник ПДВ

6. Трансакције продаје и повратног лизинга (Sale and Leaseback)

6.1. Појам и дефиниција трансакције продаје и повратног лизинга

6.2. Продаја и повратни лизинг као финансијски лизинг

6.3. Продаја и повратни лизинг као оперативни лизинг

7. ПДВ на оперативни лизинг

7.1. Пример обрачуна и књижења оперативног лизинга (закупа)

7.2. Оперативни лизинг када је давалац лизинга страно лице

7.3. Депозит примљен по основу оперативног лизинга не подлеже обавези ПДВ

Промет услуга без накнаде

1. Промет услуга без накнаде на који се не плаћа ПДВ

2. Промет услуга без накнаде на који се плаћа ПДВ

3. Рачуни, пореска основица, уношење у пореску пријаву и право на претходни порез (обе опције)

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Опорезивање услуге организовања смештаја у хотелима врши се по стопи од 20%

2. Право на претходни порез по основу плаћене путарине за коришћење јавних путева

3. Извођач радова и инвеститор, који испуњавају услове за примену одредбе члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ, обавезни су да поступају по тим одредбама и не могу уговором мењати обвезника обрачуна и плаћања ПДВ

4. Промет грађевинских објеката и економски дељивих целина, по уговору закљученом у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ, у случају да купац нема право на претходни порез, опорезује се порезом на пренос апсолутних права

5. Опорезивање промета секундарних сировина обавезно се врши по прописима који су важили у периоду када је промет извршен

6. Услуге страних лица, интерни обрачун и време настанка обавезе (да ли обавеза настаје и по авансу ако промет није још извршен)

7. Евентуална обавеза обавештавања ПУ о измени података из евиденционе пријаве (достављања Обрасца ИЕПДВ) код обвезника који се баве прометом добара и услуга из члана 25. Закона о ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Примена прописа о ПДВ у случају прибављање топлог оброка од угоститељског предузећа

2. Опорезивање промета грађевинских објеката, делом са ПДВ, а делом са порезом на пренос апсолутних права

3. Обвезник који врши промет добара са правом на претходни порез није дужан да утврђује сразмерни порески одбитак у случају продаје удела у капиталу

4. Промет теретног моторног возила које је набављено пре 1. јануара 2005. године

5. Предузетник је обавезан да приликом плаћања добављачу секундарних сировина и отпада обустави и на прописани рачун уплати 1% пореза по одбитку

6. Отпадно јестиво уље не сматра се секундарном сировином у смислу Закона о ПДВ

7. Рефакција ПДВ страном правном лицу

8. Право на претходни порез на набавку фрижидера, шпорета и веш-машина за опремање контејнер-насеља за смештај грађевинских радника на терену

9. Примена прописа о ПДВ у случају поправке опреме која је привремено увезена из иностранства

10. Услуге превоза робе од стране инодобављача (превозника) везане за извоз робе, обавеза „поделе“ у рачуну на део превоза у Републици Србији и на део ван Републике Србије (евидентирање у одговарајућа поља ПППДВ)

11. Погрешно евидентирање захтева за промену пореског периода из календарског тромесечја у календарски месец

12. Право на одбитак претходног пореза по основу набавке репроматеријала за пробну производњу

13. Место промета рударско-грађевинских услуга и брисање из система ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

1. Статус и накнаде за рад директора према Закону о привредним друштвима

1.1. Заступници у ортачком и командитном друштву

1.2. Директори у друштву с ограниченом одговорношћу

1.3. Директори у акционарском друштву

2. Положај и накнада за рад директора према Закону о раду

2.1. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који није запослен код другог послодавца

2.2. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који је запослен код другог послодавца

2.3. Могућност закључења уговора о правима и обавезама са лицем које је директор у привредном друштву чији је истовремено и оснивач, а запослено је код другог послодавца

2.4. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад и накнаду трошкова

2.5. Уговор о правима и обавезама закључен са директором који за свој рад не остварује накнаду за рад али има право на накнаду трошкова који су настали у вези са његовим радом

2.6. Старосни пензионер као директор који није засновао радни однос

2.7. Примања директора и чланова управе – нерезидената

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Од 1. јануара 2014. године примењује се Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Канадом

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину

2. Приказ Предлога буџета Републике за 2014. годину

3. Нормативни део Закона

4. Програми пословања (планирање зараде и запослености) у 2014. године у јавном сектору

5. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Обавештења Управе за спречавање прања новца у вези са полагањем стручних испита у новембарском испитном року

2. Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику који обавља делатност одржавања и поправке моторних возила

3. Прописани су нови износи трошкова процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом

4. Могућност сторнирања камате у случају када је извршена погрешна уплата доприноса за социјално осигурање

5. Усклађивање накнаде инвалидима рада II и III категорије од 1. октобра 2013. године

6. Подношење пријава обавезног социјалног осигурања Централном регистру обавезног социјалног осигурања

7. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

1. Да ли један члан друштва може другом члану друштва (ако имају једнаке улоге) гарантовати и исплатити одређени износ добити и када се добит не оствари

2. Да ли је потребно вршити процену вредности акција приликом стицања сопсвених акција

3. Да ли у рачунима и другим документима огранка треба да стоји пун назив огранка или назив правног лица оснивача огранка

РАЧУНОВОДСТВО

1. Рачуноводствено обухватање некретнине у складу са МРС када се један део некретнине држи за потребе обављања редовне делатности а други за потребе издавања у закуп

2. Услови за исказивање инвестиционе некретнине у складу са МРС 40 на рачуну 024 и обрачун рачуноводствене и пореске амортизације инвестиционих некретнина

3. Књижење прихода од продаје биолошких средстава

4. Да ли се врши обрачун амортизације на инвестициону некретнину која не доноси приходе од закупа

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

1. Утврђивање повезаности између правних лица у складу са чланом 59. Закона о порезу на добит правних лица

2. Да ли постоји обавеза израде елабората о трансферним ценама када између правних лица којима је исти оснивач постоје само новчане позајмице

3. Да ли се повезаним лицима сматрају правна лица чији су оснивачи супружници који су власници својих друштава са уделом од 100%

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

1. Начин плаћања пореза на имовину на објектима – пословним зградама и накнаде за коришћење грађевинског земљишта од 1. јануара 2014. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

РОКОВНИК

Роковник

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

На почетак стране!