ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

4. новембар 2013.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 20 "Привредног саветника" изашао је 1. новембра 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од понедељка, 4. новембра 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Неопходност усклађивања финансијских извештаја и Контног оквира са новом директивом 2013/34/ЕУ Европског парламента

1. Претпоставке за устројство новог Контног оквира

2. Претпоставке за устројство нових образаца финансијских извештаја

2.1. Извештај о финансијском положају (Биланс стања)

2.2. Извештај о добитку и губитку (Биланс успеха) и Извештај о осталом свеобухватном добитку

2.3. Извештај о променама на капиталу

2.4. Извештај о токовима готовине

2.5. Напомене уз финансијске извештаје

2.6. Статистички извештај


 

ПДВ И АКЦИЗА

Примена прописа о ПДВ у промету добара са АП Косово и Метохија

1. Прописи који се примењују у промету са АПКМ

1.1. Прописи о промету добара

1.2. Прописи о платном промету

1.3. Прописи о ПДВ и акцизама

2. Промет добара страног порекла са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

3. Промет добара домаћег порекла са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

3.1. Докази да су добра домаћег порекла

3.2. Промет моторних возила

3.3. Поступак Посебног одељења Пореске управе

3.4. Услови за одбитак ПДВ

3.5. Ослобођења и неплаћање ПДВ

3.6. Примена Споразума ЦЕФТА

4. Промет добара страног порекла над којима није спроведен царински поступак са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

5. Промет домаћих добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

5.1.  Пореско ослобођење за промет добара на територију АПКМ

5.2.  Докази да су добра отпремљена на територију АПКМ

5.3. Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ на примљени аванс за испоруку добара на територију АПКМ

5.4.  Пореско ослобођење за испоруку добара физичким лицима која имају пребивалиште на територији АПКМ

5.5. Привремено отпремање добара

5.6. Примена Споразума ЦЕФТА при испоруци добара на територију АПКМ

6. Испорука добара на територију АПКМ не сматра се прометом добара у иностранство

7. Измена пореске основице у промету са АПКМ

8. ПДВ у промету услуга са АПКМ

8.1. Место промета услуга

8.2. Промет услуга за који не постоји обавеза обрачуна ПДВ, односно које су ослобођене ПДВ

Измене Правилника о рефакцији плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за одређене намене прописане чланом 9. Закона о акцизама

1. Измене Правилника о рефакцији плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности, који се користе у транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање

1.1. Измене одредаба о праву на рефакцију плаћене акцизе

1.2. Нова дефиниција овлашћеног дистрибутера

1.3. Измене одредби о праву на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

1.4. Измене одредби о праву на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају

1.5. Измене одредби о праву на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора

1.6. Подношење првог захтева за рефакцију плаћене акцизе на биогорива и биотечности

1.7. Измене образаца за рефакцију акцизе на деривате нафте биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе, за превоз у унутрашњем речном саобраћају и за грејање

1.8. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који су набављени до дана ступања на снагу измена и допуна Правилника

2. Измене Правилника о рефакцији плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности, који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

2.1. Измене одредби о праву на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности, који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

2.2. Измене одредби о праву на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и биотечности који се користе у производњи електричне и топлотне енергије

2.3. Нова листа гасних уља из члана 9. став 1. тачка 3) Закона која се користе у индустријске сврхе

2.4. Подношење првог захтева за рефакцију акцизе на биотечности која се користи у производњи електричне и топлотне енергије и у индустријске сврхе

2.5. Измене образаца за рефакцију акцизе на деривате нафте који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије и у индустријске сврхе

2.6. Рефакција плаћене акцизе на биотечности које су набављене до дана ступања на снагу измена и допуна Правилника

 

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ДРУГА ПРИМАЊА

Право на накнаду зараде за време боловања до 30 дана и преко 30 дана – обрачун и исплата

Филијале Републичког фонда

Пријава на здравствено осигурање и право на здравствену заштиту

Подношење образаца у случају наступања привремене спречености за рад

1. Боловање до 30 дана – на терет средстава послодавца

1.1. Право на накнаду зараде по основу боловања

1.2. Осигураници који не остварују право на накнаду зараде

1.3. Стицање права на накнаду зараде

1.4. Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде

1.5. Повезивање привремене спречености за рад

1.6. Утврђивање основа накнаде зараде

1.7. Примери утврђивања основа

1.8. Обрачун пореза и доприноса на накнаде зараде за време боловања на терет послодавца

2. Боловање ради одржавања трудноће

Друга права запослених који су на боловању

3. Боловање преко 30 дана – на терет обавезног здравственог осигурања

Основ за утврђивање накнаде зараде за време привремене спречености за рад на терет Фонда

Накнада за лица која нису испунила услове у погледу претходног стажа осигурања

Висина накнаде за време боловања

Минимални и максимални износ накнаде зараде за време боловања на терет Фонда

Усклађивање основа за обрачун накнаде

Наредна месечна усклађивања

Поступак остваривања права на накнаду зараде из средстава Фонда

Остали случајеви исплате накнаде зараде из средстава Фонда

Обрачун зараде и накнаде зараде преко 30 дана

4. Накнада зараде за време боловања инвалида II и III категорије инвалидности

5. Право на накнаду зараде лица које се налази на боловању у случајевима престанка рада послодавца

6. Право на накнаду зараде за време боловања оснивача који нису засновали радни однос са својим предузећем

7. Право на накнаду зараде за време боловања предузетника

8. Право на боловање и на здравствену заштиту лица која обављају привремене и повремене послове

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2014. години – крајњи рок је 30. новембар 2013. године –

1. Увод

2. Услови за паушално опорезивање

3. Подношење захтева за паушално опорезивање у 2014. години

4. Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

5. Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

6. Надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева

7. Порески орган може у току године укинути право на паушално опорезивање

8. Надлежни порески орган решењем утврђује основицу за плаћање пореза на доходак грађана и осталих јавних прихода у паушалном износу

9. Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу плаћања доприноса за социјално осигурање

10. Када паушалац постане обвезник ПДВ, од тога дана губи статус паушалца и обавезан је да води пословне књиге

11. Паушалци губе тај статус ако им приход до краја 2013. године пређе 6.000.000 динара

12. Паушалци су ослобођени обавезе вођења двојног и простог књиговодства

13. Паушално опорезовани предузетници који обављају производну делатност ослобођени су обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

14. Располагање и плаћање средствима са текућег рачуна паушалаца

Гашење радње и привремено затварање радње

1. Појам предузетника

2. Гашење радње – губитак својства предузетника

3. Коначни обрачун пореза и доприноса приликом престанка обављања делатности предузетника – брисања предузетника и привременог престанка (прекида) обављања делатности

4. Обавеза пописа имовине и обавеза

5. Пореске обавезе у вези са прометом добара које настају приликом брисања предузетника

5.1. Обавеза обрачуна ПДВ на промет који се обавља између радње и оснивача, уколико је предузетник био обвезник ПДВ до престанка обављања делатности

5.2. Не постоји обавеза обрачуна пореза на пренос апсолутних права код преноса целокупне имовине са радње на оснивача

6. Наставак обављања делатности у форми привредног друштва

7. Специфичности код привремене одјаве радње (прекида обављања делатности)

Процена вредности капитала, односно имовине у Србији сагласно важећим законским прописима

(1) Процена вредности капитала, односно имовине – појам

(2) Законодавна регулатива која уређује методологију за процену вредности капитала, односно имовине у Србији

(3) Методи процене у развијеним земљама

(а) Приносни концепт

(б) Тржишни концепт

(в) Трошковни концепт

(г) Остали методи

(4) Методи процене у Србији

(а) Метод кориговане књиговодствене вредности (метод ККВ)

(б) Метод дисконовања новчаних токова (метод ДНТ)

(1) Начин формирања дисконтне стопе у нашој земљи

(2) Ограничен избор дефиниције новчаног тока

(в) Метод ликвидационе вредности (метод ЛВ)

(г) Закључак о вредности укупног капитала

Промена јавног у нејавно ад, дводомног у једнодомно управљање и утицај тих промена на корпоративно управљање ад

Организовање јавног у нејавно АД и последице у погледу управљања друштвом и права акционара

Остала дејства промена јавног у нејавно АД, односно дводомног у једнодомно управљање

Специфичности промена дводомног у једнодомно управљање у ДОО

 

ТРГОВИНА

Обавезне евиденције у трговини на Oбрасцу КЕПУ

У в о д

1. Врсте евиденција у трговини

2. Принципи на којима се заснива вођење евиденција у трговини

3. Књига евиденције промета и услуга – Oбразац КЕПУ

4. Евиденција на Обрасцу КЕПУ у трговини на велико

4.1. Задужење по продајним ценама са ПДВ

(а) задужење код трговаца

(б) задужење код комисионара

(в) задужење складиштара

(г) задужење осталих привредних субјеката који врше услуге у промету робе, а који се задужују робом

(д) задужење привредних субјеката који врше услуге у промету робе, а који се не задужују робом

(А) књижење раздужења код трговаца

(Б) раздужење комисионара

(В) раздужење складиштара

(Д) раздужење привредних субјеката који обављају услуге у промету робе, а не задужују се робом

4.2. Задужење по набавним ценама

4.4. Књижење на Обрасцу КЕПУ уколико се задужење врши по продајним ценама без ПДВ

 

ИГРЕ НА СРЕЋУ

Наградне игре у роби и услугама – поступак приређивања и пореске обавезе

1. Доношење одлуке о приређивању наградне игре у роби и услугама

2. Утврђивање правила наградне игре у роби и услугама

3. Прибављање сагласности Министра финансија на правила наградне игре

4. Прибављање сагласности Управе за игре на срећу за приређивање наградне игре

5. Објављивање правила наградне игре у дневном листу

6. Плаћање накнаде за приређивање наградне игре у роби и услугама

7. Извлачење и објављивање добитника у наградној игри

8. Извештај о резултатима наградне игре

9. База података о лицима која су остварила добитак у наградној игри

10. Промет добара и услуга по основу наградних игара ослобођен је ПДВ без права на одбитак претходног пореза

10.1. Непокретност – новоизграђени стан као добитак у наградној игри

10.2. Нова моторна возила као добитак у наградној игри

10.3. Остала покретна добра као добитак у наградној игри

10.4. Услуге као добитак у наградној игри

11. Порез на доходак грађана на добитке у наградним играма

12. Остала питања

13. Казнене одредбе

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење набавке опреме из средстава амортизације

2. Могућност формирања и коришћења средстава амортизације у наредном периоду

3. Основице за обрачун плата за буџетске кориснике почев од исплате плате за октобар 2013. године

4. Питања и одговори

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

2. Донет је Правилник о садржини Регистра факторинга

3. Донет је Правилник о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга

4. Укинут је Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на непокретностима

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!