ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

14. јануар 2013.

ДВОБРОЈ 1 и 2
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 1 и 2 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 11. јануара 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 1 и 2 могу преузимати од уторка, 15. јануара 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 1 и 2 СУ:

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Састављање, достављање и регистрација финансијских извештаја за 2012. годину

1. Актуелности у вези са састављањем финансијских извештаја за 2012. годину

2. Састављање и достављање финансијских извештаја за 2012. годину

3. Поступак пријема, регистрације и објављивања финансијских извештаја који се достављају Агенцији

4. Обвеза састављања годишњих финансијских извештаја

5. Садржина финансијског извештаја

6. Достављање финансијских извештаја Агенцији

7. Износи и врсте накнада које се плаћају за регистрацију финансијских извештаја

8. Рокови за достављање финансијских извештаја Агенцији

9. Документација која се доставља уз финансијске извештаје

10. Посебна документација коју достављају обвезници ревизије

11. Замена финансијских извештаја

12. Контрола финансијских извештаја

13. Регистрација финансијских извештаја и издавање потврде о регистрацији

14. Обрада финансијских извештаја

15. Објављивање финансијских извештаја

16. Достављање финансијских извештаја Пореској управи

17. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја правних лица и предузетника

18. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја буџетских корисника

19. Поступци приликом састављања финансијских извештаја

20. Одговорност управе друштва за финансијске извештаје и пословне књиге

21. Обавештење за предузетнике

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2012. годину

1. Уводне напомене

2. Критеријуми за разврставање правних лица по величини


 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Процењивање позиција Биланса стања

Уводне напомене

I. Неуплаћени уписани капитал

1. Процењивање позиција неуплаћеног уписаног капитала

2. Поступци на дан биланса

3. О чему треба водити рачуна

4. Мала правна лица која нису дужна да примењују МРС/МСФИ и предузетници

II. Нематеријална улагања

1. Основица за амортизацију и методе амортизације

2. Обелодањивање

3. Процењивање позиција нематеријалних улагања

4. Процењивање позиција нематеријалних улагања код малих правних лица и предузетника који не примењују МРС/МСФИ

III. Некретнине, постројења и опрема

1. Намена средства и разврставање у групе средстава

2. Некретнине, постројења и опрема

3. Инвестиционе некретнине

IV. Биолошка средства

Фер вредност биолошких средстава

Признавање процене биолошких средстава по фер вредности у пореском билансу

Вредновање биолошких средстава по набавној вредности

V. Процењивање дугорочних финансијских пласмана

1. Класификација и вредновање финансијских пласмана

2. Учешћа у капиталу

3. Дужничке хартије од вредности

4. Дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству

5. Сопствене акције и сопствени удели

6.Употреба резерви за откуп сопствених акција

7. Остали дугорочни пласмани

8. Умањење вредности дугорочних финансијских пласмана

VI. Залихе

1. Залихе материјала, резервних делова и алата и инвентара

2. Обрачун утрошка материјала

3. Књижење материјала преко рачуна 910 – Материјал у оквиру обрачуна трошкова учинака

4. Недовршена производња

5. Залихе робе

6. Стална средства намењена продаји

7. Дати аванси за залихе и услуге

VII. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

1. Краткорочна потраживања

2. Краткорочни финансијски пласмани

3. Готовински еквиваленти и готовина

VIII. Порез на додату вредност

IX. Активна временска разграничења

1. Унапред плаћени трошкови

2. Потраживања за нефактурисани приход

3. Разграничени трошкови по основу обавеза

 4. Разграничени порез на додату вредност

5. Одложена пореска средства

6. Остала активна временска разграничења

7. Губитак изнад висине капитала

X. Капитал

1. Основни и остали капитал

2. Неуплаћени уписани капитал

3. Резерве

4. Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици

5. Нераспоређена добит

6. Губитак

7. Губитак изнад висине капитала – карактеристична књижења –

XI. Дугорочна резервисања и обавезе

1. Дугорочна резервисања

2. Обавезе

3. Обавезе у страној валути

4. Дугорочне обавезе

5. Краткорочне финансијске обавезе

6. Обавезе из пословања

7. Обавезе по основу зарада и накнада зарада

8. Усаглашавање обавеза

9. Обавезе за ПДВ

10. Пасивна временска разграничења

Признавање расхода и прихода за 2012. годину

Уводне напомене

1. Новине и измене у прописима у вези са утврђивањем расхода и прихода у 2012. години

2. Подсетник за обављање одређених радњи у вези са обрачуном и утврђивањем расхода, прихода и финансијског резултата на крају године

Утврђивање резултата пословања

1. Закључак рачуна и пренос расхода

2. Закључак рачуна и пренос прихода

3. Закључак рачуна успеха

4. Утврђивање добити или губитка пре опорезивања

5. Утврђивање нето добитка или нето губитка

6. Примери утврђивања пословног резултата пословања

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Увод

2. Процењивање залиха недовршене производње и готових производа

3. Трошкови производње

4. Главне карактеристике књиговодства трошкова и учинака

5. Утврђивање цене коштања залиха недовршене производње и готових производа

6. Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство

7. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

8. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

9. Специфичности процењивања залиха у грађевинарству

10. Обелодањивање информација о залихама у финансијским извештајима

Актуелна питања у вези са обрачуном и књижењем недовршене производње и готових производа

1. Промена планских цена на почетку или у току године

2. Евиденција производа и робе у малопродајним објектима

3. Исказивање залиха неутрошеног материјала који се налази на градилишту

4. Разлике у књижењу производа у погонском и финансијском књиговодству

5. Књижење производње вина и ракије у финансијском и погонском књиговодству

6. Књижење производње сепарисаног каменог агрегата (шљунка)

7. Како на крају године треба поступити ако се залихе производње воде по продајним ценама

8. Књижење утрошка материјала на грађевинском објекту који се гради за познатог инвеститора

9. Евидентирање образаца које штампарија дорађује и продаје као сопствени производ

10. Евидентирање производње препарата у апотекама

11. Књижење утрошка сопствених производа (силаже) за исхрану основног стада

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези) према МРС 12 – Порез на добит

1. На крају 2012. године одложени порези утврђују се применом пореске стопе од 15%

2. Случајеви у којима се утврђују одложена пореска средства и одложене пореске обавезе

3. Ко је обавезан да исказује одложене порезе

4. Текући порез и одложени порез

5. Дугорочна резервисања и одложена пореска средства

6. Обезвређења имовине и одложена пореска средства

7. Одложена пореска средства по основу обрачунатих а неплаћених јавних дажбина

8. Финансијска средстава расположива за продају и одложени порези

9. Инвестиционе некретнине по фер вредности и одложени порези

10. Утврђивања одложених пореза по основу привремених пореских разлика по основу амортизације ако се средства не ревалоризују

11. Начин утврђивања одложених пореза по основу привремених пореских разлика по основу амортизације ако се средства процењују по моделу ревалоризације

12. Одложена пореска средства по основу губитка ранијих година који је исказан у пореском билансу и по основу неискоришћених пореских кредита исказаних на Обрасцу ПК, односно Обрасцу ПК-1

13. Обелодањивање

14. Пребијање одложених пореских средстава и обавеза

15. Правна лица којима престаје обавеза исказивања одложених пореза

16. Правна лица која први пут исказују одложене порезе

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

4. Догађаји након дана биланса стања код малих правних лица и предузетника који не примењују МСФИ

5. Закључак

Обрачун курсних разлика и ефеката валутне клаузуле на дан биланса

1. Увод

2. Монетарне и немонетарне ставке

3. Класификација спорних ставки (аванси)

4. Осврт на другачија тумачења курсирања аванса у страној валути

Обавеза накнађивања разграничених курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у 2012. години и могућност разграничења тих ефеката на крају 2012. године

1. Обавеза накнађивања сразмерног износа разграничених курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у 2012. години

2. Могућност разграничења курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у финансијским извештајима за 2012. годину

Неусклађеност основног капитала у пословним књигама и основног капитала евидентираног код Aгенције за привредне регистре

1. Усклађеност основног капитала акционарских друштава

2. Усклађеност капитала друштава с ограниченом одговорношћу, командитних друштава и ортачких друштава

3. Закључак

Укалкулисавање зарада, накнада трошкова и других примања запослених

1. Обавеза укалкулисавања зараде

2. Укалкулисавање минималне зараде

3. Укалкулисавање накнада трошкова и других примања

Oбавеза вођења пословних књига и прелазак са простог на двојно књиговодство од 1. јануара 2013. године

1. Подизање добити (прихода) предузетника и покриће губитка

2. Прелазак са простог на двојно књиговодство

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

I. Припреме за састављање финансијских извештаја

II. Састављање образаца финансијских извештаја за 2012. годину за мала правна лица и предузетнике који нису примењивали МСФИ

III. Састављање обрасца Биланс успеха

IV. Састављање обрасца Биланс стања

V. Састављање статистичког анекса

1. Општи подаци о правном лицу, односно предузетнику

2. Бруто промене нематеријалних улагања и некретнина, постројења, опреме и биолошких

средстава

3. Структура залиха

4. Структура основног капитала

5. Структура акцијског капитала

6. Потраживања и обавезе

7. Други трошкови и расходи

8. Други приходи

9. Остали подаци

10. Разграничени негативни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

11. Разграничени позитивни нето ефекти уговорене валутне клаузуле и курсних разлика

12. Шема контроле према врсти посла и према кодексу (логичке контроле) за опште податке о правном лицу, односно предузетнику

VI. Састављање извештаја о токовима готовине

1. Увод

2. Значај Извештаја о токовима готовине

3. Садржина Извештаја о токовима готовине

4. Пример извештаја о токовима готовине

5. Логичка контрола попуњавања обрасца „Извештај о токовима готовине“

VII. Састављање извештаја о променама на капиталу

1. Које промене на позицијама капитала могу да настану у извештајном периоду

2. Исправка грешака ранијих периода и промене рачуноводствене политике

3. Попуњавање Обрасца Извештаја

4. Како најлакше попунити Образац извештаја

VIII. Напомене уз финансијске извештаје

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, продаје, стечаја и ликвидације

Закључак пословних књига за 2012. годину и отварање пословних књига за 2013. годину

1. Закључак пословних књига за 2012. годину

2. Отварање пословних књига за 2013. годину

 

ПДВ

Примена прописа о ПДВ у области грађевинске делатности од 1. јануара 2013. године

Примена прописа о ПДВ у вези са прометом секундарних сировина од 1. јануара 2013. године

Подношење захтева, одобравање система наплате и брисање из система наплате

Брисање обвезника из евиденције за ПДВ – одговори на питања

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Награђивање запослених и чланова управе путем учешћа у процењеној добити (бонуси) и путем учешћа у расподели остварене добити

1. Учешће запослених у процењеној добити (бонуси)

2. Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

3. Упоредна пореска анализа учешћа у процењеној добити и учешћа у оствареној добити (Шта је порески повољније?)

4. Рачуноводствено обухватање примања запослених и чланова управе по основу учешћа у процењеној и учешћа у оствареној добити

Поклон честитке (ваучери, поклон бонови)

1. Предности и недостаци поклон честитки и картица за продавца

2. Признавање прихода од продаје, рачуноводствене исправе и обрачун ПДВ

3. Евидентирање продаје преко фискалне касе

4. Организација продаје поклон честитки

5. Рачуноводствено евидентирање поклон честитки

6. Признавање прихода по основу нереализованих поклон честитки

7. Поклон честитке које се испоручују купцима без наплате унапред

8. Ваучери и поклон честитке који се штампају на каталозима и у часописима

9. Порески и рачуноводствени третман поклон честитки из угла правног лица купца поклон честитки

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Састављање завршног рачуна за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2012. годину

1. Уводни део

2. Прописи за састављање и подношење финансијских извештаја

3. Обвезници састављања завршних рачуна по прописима о буџетском рачуноводству

4. Садржај завршног рачуна

5. Рокови за састављање завршног рачуна

6. Достављање завршног рачуна

7. Процењивање позиција финансијских извештаја корисника буџета

8. Припреме за састављање завршног рачуна

9. Усклађивање књиговодствене евиденције према готовинској основи

10. Успостављање равнотеже између конта класе 000000 и класе 100000 са контима класе 300000

11. Утврђивање и књижење резултата пословања

12. Начин попуњавања образаца завршног рачуна

13. Закључивање пословних књига за 2012. годину

2. Исплата награде за уговорене запослене у здравственој делатности

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Брисање из евиденције (ЗБПДВ)

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Подношење појединачне пореске пријаве електронским путем

2. Донета је Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда

3. Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

4. Донет је нови Закон о јавним набавкама

5. Утврђен је предлог Закона о изменама и допунама Закона о трговини

6. Од 1. јануара 2013. године чланство у привредним коморама је добровољно

7. Исплата једнократног новчаног давања породиљама на територији града Београда за 2013. годину

8. Нови образац пријаве, промене и одјаве на обавезно социјално осигурање

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!