ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

21. октобар 2013.

БРОЈ 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 19 "Привредног саветника" изашао је 18. октобра 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 19 могу преузимати од понедељка, 21. октобра 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 19 СУ:

 

ПДВ

Опорезивање промета добара и услуга по уговорима о заједничким улагањима за изградњу грађевинских објеката

1. Уговори о заједничкој изградњи објеката

1.1. Опорезивање промета добара и услуга по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта, који су закључили грађевинско предузеће – извођач радова и инвеститор

1.2. Опорезивање промета добара и услуга по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта, који су закључили инвеститор и друго правно лице које финансира изградњу објекта (које није извођач радова на објекту) – тзв. финансијер изградње

2. Уговори о суфинансирању изградње објекта

2.1. Пореске обавезе суинвеститора који има инвеститорско право на изградњи целог објекта за испоруку делова објекта осталим суинвеститорима

2.2. Утврђивање права на претходни порез суинвеститора – организатора изградње објекта, тј. грађевинског предузећа које је као суинвеститор изградио објекат и другог предузећа – тзв. финансијера, које је као суинвеститор извршило финансирање изградње целокупног објекта

2.3. Пореске обавезе осталих суинвеститора приликом преноса права власништва на делу објекта на име накнаде суинвеститору – организатору изградње објекта извођачу радова, односно финансијеру

2.4. Пореске обавезе приликом продаје (или другог промета) економско дељивих целина у оквиру новоизграђеног објекта трећим лицима

3. Уговори о заједничком улагању

3.1. Обрачун ПДВ при испоруци дела објекта од стране обвезника ПДВ, суинвеститора – организатора изградње осталим суинвеститорима који нису у систему ПДВ

3.2. Право обвезника ПДВ који финансира изградњу целокупног објекта, на одбитак укупног износа претходног пореза по примљеним рачунима претходних учесника у промету

3.3. Обрачун ПДВ на први пренос права располагања на делу новоизграђеног објекта, који врше суинвеститори, обвезници ПДВ – потписници уговора о заједничком улагању, другим лицима


 

Промет грађевинских објеката и економски дељивих целина (станови, пословни простор, гараже и др.) може да се врши, под прописаним условима, без плаћања ПДВ и пореза на пренос апсолутних права

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Куповина пословног простора без плаћања ПДВ и пореза на пренос апсолутних права

2. Право инвеститора на претходни порез по рачунима извођача радова, издатим пре прибављања грађевинске дозволе

3. Примена прописа о ПДВ у случају када је инвеститор уплатио аванс извођачу радова пре прибављања грађевинске дозволе

4. Примена прописа о ПДВ у случају када инвеститор набавља материјал а извођач радова врши услугу изградње објекта

5. Приликом продаје отпадака од гипса обрачунавају се ПДВ и накнада од 1%

6. Отпаци и остаци од гуса, као неупотребљива добра, сматрају се секундарном сировином

7. Обрачун обавезе ПДВ у случају уплаћеног аванса за секундарне сировине у 2011. години, а промет је извршен у јуну 2013. године

8. Погрешно издати авансни рачун за уплату по основу промета секундарних сировина у складу са чланом 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ

9. Исправка више обрачунатог ПДВ приликом увоза добара, по решењу надлежног царинског органа

10. Промет употребљаваног моторног возила (камиона)

11. Продаја употребљаваног путничког аутомобила добијеног у компензацији без обрачунатог ПДВ

12. Обвезник ПДВ који обавља делатност промета добара са ПДВ са правом на претходни порез, није дужан да врши исправку одбитка претходног пореза по члану 30. Закона о ПДВ, због продаје путничког аутомобила

13. Опорезивање хотелске услуге – преноћишта у случају када ту услугу врши други хотел

14. Примена пореске стопе код издавања апартмана физичким лицима

15. Обавеза издавања откупног листа за купљене и плаћене пољопривредне производе пољопривредним газдинствима и обавеза измене ПППДВ због погрешно уписаних накнада у одговарајућа поља Обрасца ПППДВ

16. Мањак комитентове робе на складиштењу и обавеза ПДВ по основу накнаде штете

17. Право одбитка претходног пореза по рачуну за закуп пословног простора који је издат пре извршеног промета услуге закупа

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Уговор о зајму из аспекта прописа о ПДВ, пореза на имовину, пореза на доходак грађана и пореза на добит предузећа

1. Појам и карактеристике уговора о зајму и уговора о кредиту

1.1. Уговор о зајму

1.2. Уговор о кредиту

1.3. Разлике између уговора о зајму и уговора о кредиту

2. Шта треба имати у виду приликом уговарања зајма

2.1. Обвезник ПДВ који редовно одобрава новчане позајмице другим привредним субјектима уз наплаћивање камате, дужан је да врши поделу претходног пореза и утврђује сразмерни порески одбитак

2.2. Да ли правно лице може да одобри позајмицу свом оснивачу физичком лицу и другим физичким лицима

3. Уговор о зајму из аспекта ПДВ

 3.1. Обавеза исказивања камате у Обрасцу ПППДВ

4. Укинута је обавеза плаћања пореза на поклон у случају да се оснивач одрекне позајмице

4.1. Предузетник (радња) није обвезник пореза на поклон када се власник радње одриче позајмице по уговору о зајму

5. Порески третман зајма у случају опроста дуга између два правна лица (не признаје се расход у ПБ-1)

6. Порески третман уговора о зајму који је дат у роби

7. Када се зајам не враћа у новцу, већ се Анексом уговора о зајму врши испорука добара или услуга, такав посао има третман аванса

8. Може ли правно лице из Србије одобрити зајам правном лицу из иностранства

9. Позајмица страног правног или физичког лица правном лицу у земљи

10. Повраћај зајма физичком лицу (оснивачу) у случају стечаја правног лица

11. Порески третман камате

11.1. Опорезивање камате коју остварује физичко лице – зајмодавац резидент и нерезидент

11.2. Порески третман камате коју остварује резидентно правно лице, односно предузетник по уговору о зајму

11.3. Порески третман камате коју остварује нерезидентно правно лице по уговору о зајму

11.4. Признавање камате по уговору о зајму између повезаних правних лица у Пореском билансу („Камата ван дохвата руке“ и „Утањена капитализација“)

12. Преглед стопа пореза по одбитку на камате

13. Примери уговора о зајму

а) Уговор о зајму новца – када оснивач одобрава зајам свом друштву

б) Уговор о зајму новца када правно лице даје зајам правном лицу

ц) Анекс уговора о зајму

Књижење решења о плаћању социјалних доприноса власника привредних друштава

1. Књижење доприноса

1.1. Књижење коначне обавезе за 2012. годину по решењу пореског органа

1.2. Књижење аконтационе обавезе за 2013. годину по решењу пореског органа

1.3. Књижење на крају 2013. године

Решење о плаћању социјалних доприносa предузетника и опредељивање за начин исплате прихода од наредне године

1. Обвезници и обавезе по основу јавних прихода на приход од самосталне делатности

2. Утврђивање и плаћање обавезе по основу доприноса за социјално осигурање предузетника

3. Доприноси у специфичним условима радног ангажовања предузетника

4. Књижење доприноса

4.1 Предузетник који води пословне књиге по систему двојног књиговодства

4.2. Предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства

5. Опредељивање за исплату личне зараде предузетника од јануара 2014. године

Трансферне цене – порески аспекти повезаних лица и потенцијално ризична подручја у пословању са повезаним лицима

1. Појам трансферне цене и специфичности односа између повезаних лица

2. Повезана лица за сврхе обрачуна пореза на добит

2.1. Члан 59. ст. 2, 3. и 4. Закона

2.2. Члан 59. став 5. Закона

2.3. Члан 59. став 6. Закона

2.4. Члан 59. став 7. Закона

3. Идентификација повезаних лица

4. Значај идентификације повезаних лица у пореским прописима

5. Повезана лица у уговорима о избегавању двоструког опорезивања

6. Потенцијално ризична подручја у односу са повезаним лицима

7. Повезана лица из аспекта непореских закона

7.1. Повезана лица из угла Закона о привредним друштвима

7.2. Рачуноводствени аспекти повезаности међу лицима

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке из угла понуђача

1. Увод

2. Предмет уговора о јавној набавци

3. Поступак јавне набавке

4. Огласи о јавној набавци

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке

5.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и доказивање испуњености услова

5.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и доказивање испуњености услова

6. Обавезни елементи конкурсне документације и начин доказивања услова

7. Регистар понуђача

8. Начин достављања доказа

9. Понуда са подизвођачем и заједничка понуда

9.1. Понуда са подизвођачем

9.2. Заједничка понуда

10. Негативне референце

11. Критеријуми за доделу уговора

12. Понуда у поступку јавне набавке

13. Поступак заштите права

14. Одговорност понуђача за примену Закона

Питања и одговори у вези са јавним набавкама

1. Једно лице може да се јави као подизвођач у више понуда, али ако је самостално поднело понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда

2. Рок за подношење захтева за заштиту права је од три до десет дана

3. Поступак избора приватног партнера врши се кроз поступак јавне набавке

4. Не могу ни да се предузимају радње прописане Законом о јавним набавкама све док јавна набавка не буде предвиђена планом набавки

5. У случају јавних набавки чија је процењена вредност већа од милијарду динара, поступак надгледа грађански надзорник

6. Одређивање процењене вредности јавне набавке услуга када је дужина трајања уговора пет година

7. Мере за спречавање корупције у поступку јавних набавки

8. Образовање службе која ће да спроводи контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки

9. Чланови пројектног тима формираног на основу Закона о ЈПП и концесијама треба да буду и чланови комисије за јавну набавку

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору

1. Подношење захтева за приступ Регистру

2. Рокови за достављање података

3. Начин достављања података на прописаним обрасцима

 

СУДСКА ПРАКСА

Судска заштита државних службеника у управном спору

1. Увод

2. Покретање управног спора. Тужба.

2.1 Тужба због ћутања управе

3. Фаза претходног поступка код Суда

4. Утврђивање чињеница. Расправа.

5. Врсте пресуда у управном спору

6. Обавезе државног органа после поништаја донетог акта – oбавезност пресуда.

7. Правна средства у управном спору

7.1 Захтев за преиспитивање судске одлуке

7.2 Понављање поступка

Закључак

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Измењена је референтна каматна стопа Народне банке Србије, а тиме и стопе законске и затезне камате

2. Датум 21. октобар празнује се и обележава радно, а 11. новембар се празнује и обележава нерадно

3. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2013. године

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

РАДНИ ОДНОСИ

1. Запослени који ради са непуним радним временом код два послодавца има права на накнаду трошкова сразмерно са временом проведеним на раду

2. Само запосленом који је технолошки вишак може да се понуди да ради са половином пуног радног времена

3. Над запосленом која је на породиљском одсуству не могу се спроводити мере према програму вишка запослених све док је на породиљском одсуству

4. Ако запослени одмор из текуће године не започне да користи до 30. јуна наредне године, губи право на коришћење годишњег одмора

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

1. Порески третман исплате бонуса запосленом физичком лицу – резиденту код домаћег послодавца од стране исплатиоца, нерезидентног лица које се сматра повезаним лицем са домаћим послодавцем

2. Порески третман преноса удела

3. Застарелост доприноса почиње да тече тек од дана ступања на снагу Измена и допуна ЗПППА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

1. Пореско ослобођење утврђено у складу са чланом 46. Закона о порезу на добит правних лица за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, сразмерно са учешћем тих лица у укупном броју запослених не утиче на висину аконтације

РЕГИСТРАЦИЈА

1. Региструје само претежну делатност а за обављање одређених делатности потребно је испуњење одређених услова

2. Предузетник је дужан да код АПР региструје само претежну делатност

ОСТАЛО

1. Редослед затварања потраживања од дужника у пословним књигама повериоца

2. Уговором о асигнацији може да се предузме обавеза исплате нето зараде (без плаћања пореза и доприноса)

3. Предмет међународног факторинга је потраживање настало по основу спољнотрговинског промета роба и услуга

4. Откуп књига од физичких лица

5. Потврда о извршеној пријави (Образац М-А) меродавна је и без потписа и печата

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!