ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

30. септембар 2013.

ДВОБРОЈ 17
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Двоброј 17 и 18 "Привредног саветника" изашао је 27. септембра 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 17 и 18 могу преузимати од уторка, 1. октобра 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 17 и 18 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Појединачна пореска пријава за порезе по одбитку

1. Начин достављања пореске пријаве

1.1. Ко мора да има квалификован електронски потпис

1.2. Како се може доставити пореска пријава

1.3. Подношење пореске пријаве

1.4. Уплата пореске обавезе

2. Састављање Обрасца ППП-ПД

2.1. Подаци о пореској пријави

2.1.1. Врста пријаве

2.1.2. Обрачунски период, датум настанка пореске обавезе и датум плаћања

2.1.3. Измена пореске пријаве

2.1.4. Најнижа основица доприноса

2.2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода

2.3. Подаци о примаоцима прихода/физичким лицима и врстама прихода

2.3.1. Шифра прихода

2.3.2. Подаци о броју дана и броју часова

2.3.3. Подаци о обрачунатим приходима, порезу и доприносима

2.3.4. Мултифункционално поље за обрачун

2.3.5. Остале напомене око попуњавања Обрасца ППП-ПД

3. Пример попуњавања пријаве када се зарада исплаћује одједном

Примери обрачуна пореза и доприноса на приходе ван радног односа и попуњавање пореске пријаве ППП-ПД

1. Накнада која представља други приход, а која се исплаћује за рад примаоца прихода

2. Подношење пореске пријаве код исплате накнаде по основу прикупљања и продаје секундарних сировина када се накнада не плаћа на текући рачун

3. Закуп непокретности од физичког лица које је власник непокретности

4. Подношење пореске пријаве код исплате накнаде на коју се не плаћа порез

Подношење пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима који су доспели за плаћање до 31.12.2013. године на Обрасцу ПП-ПД С

1. Садржина и начин попуњавања Обрасца ПП-ПД С

2. Пример попуњавања Обрасца ПП-ПД С


 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Усвојена је нова Директива Европске уније о рачуноводству

Измене рачуноводствене регулативе у Европској унији

Најзначајније карактеристике нове рачуноводствене директиве

Област примене, дефинисање појмова и категорије предузећа и група

Опште одредбе и начела

Биланс стања и Биланс успеха (исказ пословног резултата)

Напомене уз рачуноводствене исказе

Извештај о пословању

Консолидовани рачуноводствени искази и извештаји

Обвезници састављања консолидованих рачуноводствених исказа и извештаја

Састављање консолидованих рачуноводствених исказа и извештаја

Јавно објављивање рачуноводствених исказа

Р е в и з и ј а

Одредбе о изузимањима и ограничења изузимања

Извештај о плаћањима владама

Завршне одредбе

З а к љ у ч а к

Компаративна анализа метода процене приносне вредности капитала

1. Методе процене приносне вредности капитала

1.1. Метода после и метода пре сервисирања дугова

1.2. Заједничке карактеристике метода процене приносне вредности капитала

1.2.1. Анализа тржишног положаја

1.2.2. Финансијска анализа

1.2.3. Пројектовање биланса успеха и нето новачног тока

1.3. Пројекција новчаних токова

1.3.1. Пројекција новчаног тока после сервисирања дугова

1.3.2. Пројекција нето новчаног тока пре сервисирања дугова

1.4. Компаративна анализа новчаног тока пре и после сервисирања дугова

1.5. Дисконтна стопа

1.5.2 Дисконтна стопа по методи пре сервисирања дугова

1.5.3. Компаративна анализа дисконтне стопе

1.6. Резидуална вредност

1.7. Приносна вредност капитала

1.8. Компаративна анализа

2. Процена вредности акционарског друштва „X“

2.1. Књиговодствена вредност капитала

2.2. Имовинска вредност капитала

2.3 Приносна вредност капитала

2.3.1. Пројекција биланса успеха

2.3.2. Пројекција нето новчаног тока обртних средстава

2.3.3. Пројекција слободног новчаног тока

2.3.4. Дисконтна стопа

2.3.5. Резидуална вредност

2.4. Тест процењене вредности капитала

Закључак

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун ПДВ приликом примене „валутне клаузуле“

1. Уговарање валутне клаузуле у промету добара и услуга

2. Уговарање промета добара и услуга у страној валути и исказивање вредности у пословним књигама

3. Основица ПДВ када је накнада за промет добара и услуга исказана у страној валути

4. Случајеви уговарања промета добара и услуга који не представљају „валутну клаузулу“

5. Обрачун ПДВ када се накнада у целини плаћа авансом применом валутне клаузуле

6. Обрачун ПДВ по рачуну који се плаћа после извршеног промета применом валутне клаузуле

7. Обрачун ПДВ када се накнада делимично плаћа авансом а делимично после извршеног промета применом „валутне клаузуле“

8. Обрачун ПДВ на услуге закупа када се нето накнада исказује применом „валутне клаузуле“

9. Пример уговора о продаји са валутном клаузулом

Извоз добара у систему ПДВ

У в о д

1. Прописи

2. Извоз у своје име а за туђи рачун

3. Пореска ослобођења при извозу добара

3.1. Пореско ослобођење код редовног декларисања

а) докази да су добра отпремљена у иностранство

б) поступање надлежних царинских органа од почетка јуна 2012. године

в) препоруке за поступање извозника

3.2. Услови за пореско ослобођење при периодичном декларисању извоза добара

3.3. Пореско ослобођење при извозу добара када се не подноси декларација

3.4. Пореско ослобођење када се добра шаљу поштом

3.5. Услови за пореско ослобођење при авансној наплати за добра која ће тек бити извезена

3.6. Промет добара намењених непосредним потребама летилица које се користе у међународном ваздушном саобраћају

3.7. Испоруке добара намењених непосредним потребама бродова који се користе у међународном речном саобраћају

4. Пореска ослобођења у случају рефакције ПДВ страном држављанину

5. Претежан промет добара у иностранство

Обрачун акцизе за период јануар–септембар 2013. године

1. Увод

2. Прописи који се примењују на обрачун акцизе за период јануар – септембар 2013. године

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.1.1. Акцизе на биогорива и биотечности

4.1.2. Акцизе на течни нафтни гас (ТНГ) за погон моторних возила

4.1.3. Акциза на остале деривате нафте

4.1.4. Усклађивање акциза на деривате нафте

4.1.5. Поступак и начин одобравања акцизних складишта

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2013. години

4.2.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2013. години

8. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

8.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1–3

9. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јул–септембар 2013. године

10. Ослобођења од плаћања акцизе

10.1. Умањење обрачунате акцизе

11. Рефакција акцизе

12. Повраћај акцизе

13. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

13.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

13.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

13.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

13.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

13.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

13.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

13.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

13.8. Подаци о количини произведених и продатих дизел–горива и лож–уља

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порески третман примања нерезидентних физичких лица

1. Порески резиденти и нерезиденти Републике Србије

2. Прописи који се примењују приликом опорезивања нерезидената

3. Уставни и правни основ за закључење уговора и однос националних прописа и међународ-
них уговора

3.1. Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања

3.1.1. Услови за примену уговора о избегавању двоструког опорезивања

3.1.2. Доказивање статуса резидентности физичког лица – нерезидента

3.2. Међународни (билатерални) споразуми о социјалном осигурању

3.2.1. Примена билатералних споразума о социјалном осигурању на обавезно социјално осигурање запослених у једној држави уговорници а који раде на територији Републике Србије као друге државе уговорнице

3.2.1. Примена споразума на лица која привремено започну обављање самосталне делатности на територији друге земље уговорнице

3.2.2. Примена споразума на лица запослена у компанијама које се баве превозом путника у друмском, железничком и авио саобраћају и лица која чине посаду брода

3.2.3. Примена споразума на лица запослена у дипломатским и конзуларним представништвима

3.2.4. Примена споразума на лица запослена у државним органима и јавним установама и службама

3.2.5. Социјално осигурање страних држављана која обављају уговорене послове (уговор о ауторском делу, уговор о делу и др.)

3.2.6. Социјално осигурање оснивача привредног друштва када је закључен међудржавни уговор о социјалном осигурању

4. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ-а

5. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

6. Порези и доприноси на поједине приходе нерезидентних физичких лица остварених од резидентних правних лица

6.1. Уговор о делу и други уговори уз накнаду (самосталне личне делатности – слободне професије)

6.1.1. Избегавање двоструког опорезивања дохотка од самосталних личних делатности (слободних професија)

6.1.2. Уговор о делу и други уговори уз накнаду и плаћање социјалних доприноса

6.1.3. Сумарни приказ обавеза за порез и доприносе на приходе које остварују нерезидентна лица по уговорима уз накнаду

6.2. Примери

6.2.1. Физичко лице – резидент Румуније као пружалац консултантских услуга

6.2.2. Физичко лице – резидент Мађарске као пружалац консултантских услуга

6.2.3. Из аспекта Закона о ПДВ

6.3. Опорезивање уметника и спортиста (спортских стручњака)

6.4. Порез по одбитку на приходе од закупа непокретности

6.4.1. Примена уговора о избегавању двоструког опорезивања

6.5. Ауторски уговори

Порез на пренос апсолутних права

1. Порез на пренос апсолутних права на промет непокретности

1.1. Однос пореза на пренос апсолутних права и пореза на додату вредност

1.2. Предмет опорезивања

1.2.1. Уговорни пренос права својине на непокретности уз накнаду

1.2.2. Порез на пренос апсолутних права на промет и давање у закуп грађевинског земљишта

1.2.3. Стицање права из члана 23. Закона на основу правоснажне судске одлуке или другог акта државног или другог надлежног органа са јавним овлашћењем

1.2.4. Стицање права својине одржајем

1.2.5. Пренос уз накнаду целокупне имовине правног лица

1.2.6. Продаја стечајног дужника као правног лица

2. Порез на пренос апсолутних права на промет права интелектуалне својине

2.1. Предмет опорезивања

2.2. Однос пореза на пренос апсолутних права и ПДВ

3. Порез на пренос апсолутних права на промет права својине на моторном возилу, пловилу и ваздухоплову

4. Пореска ослобођења

5. Утврђивање и плаћање пореза

5.1. Пореска пријава ППИ-4

5.2. Месна надлежност за подношење пореске пријаве

5.3. Решење о пореској обавези

Подзаконски акти за потребе утврђивања пореза на имовину које доносе јединице локалне самоуправе

1. Подзаконски акти које су јединице локалне самоуправе дужне да донесу

1.1. Одлука о стопама пореза на имовину

1.2. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне

1.3. Одлука о просечној цени одговарајућих непокретности у зонама

1.4. Одлука о коефицијентима за непокретности у зонама

1.5. Објављивање просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони

2. Подзаконски акти за чије доношење су овлашћене јединице локалне самоуправе

2.1. Одлука о утврђивању стопе амортизације за коју се умањује вредност непокретности обвезника који не води пословне књиге која чини основицу пореза на имовину

2.2. Одлука којом се обавезују порески обвезници који не воде пословне књиге да поднесу пореске пријаве

Приходи по основу Уговора о волонтерском раду и Уговора о стручном оспособљавању и усавршавању

1. Уговор о волонтирању

1.1. Ко може бити волонтер, организатор волонтирања и корисник волонтирања?

1.2. Начела на којима се заснива волонтирање

1.3. Плаћање пореза и социјалних доприноса на накнаду трошкова волонтеру

1.4. Организовање волонтирања од стране привредних друштава и јавних предузећа

1.5. Уговор о волонтирању

2. Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

2.1. Уговор о оспособљавању за самостални рад у струци – приправнички стаж

2.2. Уговор о стручном усавршавању, стицању посебних знања и специјализације

2.3. Обрачун доприноса када се не исплаћује накнада

2.4. Обрачун доприноса када се исплаћује накнада за рад

Интернет игре на срећу у Србији

1. Приређивачи

1.1. Услови за приређиваче

2. Базе података

3. Технички и безбедносни услови

4. Друштвена одговорност

5. Рок трајања одобрења и престанак важења одобрења

6. Закључак

 

РАДНИ ОДНОСИ

Законска обавеза да се до краја године искористи први део годишњег одмора за 2013. годину

1. Право на годишњи одмор запослене која је у току 2013. године била на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и одсуству са рада ради посебне неге детета

2. Право на годишњи одмор запосленог који се у току трајања првог дела годишњег одмора разболео и наставио одсуство са рада по основу болести до краја 2013. године

3. Право на годишњи одмор запосленог који у 2013. години нема шест месеци непрекидног рада

4. Право на годишњи одмор запосленог на одређено време

5. Право на годишњи одмор запосленог са непуним радним временом

6. Накнада штете уколико запослени не искористи годишњи одмор или део годишњег одмора у току календарске године

7. Примена МРС 19 на неискоришћене годишње одморе који се преносе у наредну 2014. годину

Обуставе новчаних потраживања из нето зараде запосленог

1. Обуставе новчаних потраживања из зараде према Закону о раду

1.1. Обуставе из зараде на основу правноснажне судске одлуке и у случајевима утврђеним законом

1.2. Обуставе из зараде на основу пристанка запосленог

2. Обуставе новчаних потраживања из зараде према ЗИБ-у

2.1. Ограничења обуставе према ЗИБ-у

2.2. Случајеви истовремене обуставе административне забране и потраживања по судској одлуци

2.3. Истовремено извршење привилегованих извршних решења и административне забране

2.4. Истовремено извршење осталих новчаних потраживања и административне забране

2.5. Шта чини зараду као предмет извршења по извршним судским одлукама

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Обавезе јавних друштава сагласно са законским одредбама

1) Обавезе извештавања јавних друштава према Закону о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11)

а) Обавеза јавног друштва у погледу годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја

Годишњи извештај о пословању друштва

Полугодишњи извештај

Квартални извештај

б) Обавеза јавних друштава у погледу ревизије финансијских извештаја

в) Обавеза јавног друштва у погледу додатних информација

(г) Обавеза јавних друштава у погледу објављивања података у вези са значајним учешћем

Процедуре обавештавања и обелодањивања у вези са значајним учешћима

Изузеци од обавезе обавештавања о значајним учешћима

(д) Друге обавезе информисања јавног друштва у складу са законом

(2) Обавезе јавних друштава према Закону о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11)

 (а) Право на информисање чланова друштва

(б) Коришћење аката или докумената друштва

(в) Обавезе акционарског друштва да омогући акционарима право приступа актима и документима друштва у складу са одредбом члана 465. Закона

(г) Информисање акционара у пракси

Обавезе привредних друштава према Закону о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13)

(а) Објављивање финансијских извештаја

Осврт на противзаконита решења у дневном реду ванредних седница скупштине а.д.

 

ПРАЊЕ НОВЦА

Обавезе рачуновођа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење промета робе путем комисионе продаје код буџетских корисника

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2013. године

3. На набавке екскурзија, чији је извор финансирања родитељски динар, а који се уплаћује школи која закључује уговор, примењују се одредбе Закона о јавним набавкама

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

СУДСКА ПРАКСА

Одсуство заштите странке код одложног дејства управне тужбе

Значење одредбе о одложном дејству тужбе

Усаглашени ставови управно-судске праксе

Линија разграничења правне природе одложног дејства

Различита судска пракса и ускраћивање права странака на правну заштиту

Нови ставови Суда значајни за судску праксу

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Тромесечно извештавање према прописима о дувану

Обрасци за произвођаче дувана

Обрасци за обрађиваче дувана

2. Ревалоризација потраживања и отплатних рата за станове и зајмове на дан 30. септембра
2013. године

3. Привремено су прекинути сви поступци који се воде код обвезника који врше промет секундарних сировина

4. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде
за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

 

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ И ОБУКА

Специјалистичка обука за пореско саветовање

Студије за иновацију знања у облсти трансферних цена

 

На почетак стране!