ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

5. септембар 2013.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 16 "Привредног саветника" изашао је 4. септембра 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 16 могу преузимати од понедељка, 9. септембра 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Донет је Закон о факторингу

1. Појам и предмет факторинга

2. Учесници у факторинг пословима

3. Услови за обављање факторинг послова

4. Врсте факторинга

5. Уговор о факторингу

6. Продаја и наплата потраживања

7. Права, обавезе и одговорности у поступку реализације факторинга

8. Надзор над обављањем послова факторинга

9. Казнене одредбе

10. Прелазне и завршне одредбе


 

ПДВ

Измене Правилника о утврђивању секундарних сировина, у смислуЗакона о ПДВ

1. Шта се сматра секундарним сировинама за промет извршен упериоду од 1. јануара до 28. августа 2013. године

1.1. Добра која се сматрају секундарним сировинама, чији јепромет извршен од 1. јануара до 28. августа 2013. године

1.2. Добра која се не сматрају секундарним сировинама, чијије промет извршен од 1. јануара до 28. августа 2013. године

2. Шта се сматра секундарним сировинама за промет који се вршиод 29. августа 2013. године

2.1. Добра која се сматрају секундарним сировинама од 29. августа2013. године

2.2. Добра која се не сматрају секундарним сировинама од29. августа 2013. године

2.2.1. Поступак са авансима које је добављач примио пре 29.августа 2013. и платио ПДВ за добра која испоручује од 29. августа 2013. године,као секундарне сировине, без ПДВ

3. Порез по одбитку по стопи од 1% од износа исплаћене накнадеприликом откупа секундарних сировина и отпада од правних лица из земље и иностранства,обрачунава се и плаћа у свему на досадашњи начин

Измена основице и примена члана 21. Закона о ПДВ

1. Увод

2. Накнадно смањење пореске основице

3. Враћање добара због неодговарајућег квалитета

4. Измена основице или нови промет

5. Накнадно повећање пореске основице

6. Измена пореске основице за увоз добара

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Примена одредбе члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ услучају када одобрење за градњу гласи на правна и физичка лица

2. Неповраћена новчана средства по накнадно одобреном рабатукупцу сматрају се авансом из којег је добављач дужан да обрачуна и плати ПДВ

3. Промет грађевинских објеката по члану 10. став 2. тачка2) Закона о ПДВ

4. Право на претходни порез на резервне делове набављене радиуградње у половне путничке аутомобиле увезене ради даље продаје

5. Продавац секундарних сировина не испоставља купцу рачун увећанза 1% накнаде по одбитку

6. Примена прописа о ПДВ у случају када страно правно лице вршиуслуге обвезнику ПДВ који нема право на претходни порез

7. Превозне услуге које су у вези са транзитом добара ослобођенесу ПДВ

8. Обавеза интерног обрачуна ПДВ по основу извршених услугапревоза опреме, демонтаже и утовара машина у иностранству

9. Право на одбитак претходног пореза по основу набавке таблетрачунара који се користе у сврхе предавања али се и накнадно поклањају учесницимапредавања

10. Систем наплате, интерни обрачун ПДВ и попуњавање ОбрасцаПППДВ

11. Обавеза обавештавања ПУ о измени података из евиденционепријаве код обвезника који се баве прометом добара и услуга из члана 25. Законао ПДВ

12. Повраћај примљеног аванса из 2012. године, измена ПДВ постопи од 18% или 20%

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Оснивачи привредног друштва, облици радног ангажовања и обавезепо основу социјалних доприноса

1. Плаћање социјалних доприноса за оснивача, односно члана привредногдруштва који није засновао радни однос у свом привредном друштву

1.1. Образац ПП ОД-О

2. Оснивачи привредног друштва који су засновали радни односу свом привредном друштву

2.1. Право на зараду, дивиденду, накнаду трошкова и друга примања

2.1.1. Право на зараду и право на дивиденду

2.1.2. Право на накнаду трошкова и друга примања

2.1.3. Право на накнаду зараде за време одсуства са рада збогболести

3. Оснивач привредног друштва који у свом привредном друштвуради а истовремено је запослен код другог послодавца (оснивање привредног друштваиз радног односа)

3.1. Уплата доприноса за ПИО на најнижу месечну основицу

3.2. Уплата доприноса за ПИО на уговорену накнаду

3.3. Основица и повраћај више плаћених доприноса

4. Оснивачи више привредних друштава и оснивач привредног друштваи радње

4.1. Оснивач, односно члан више привредних друштава

4.2. Лице које је истовремено оснивач, односно члан привредногдруштва и власник радње

5. Пензионери као оснивачи, односно чланови привредног друштва

5.1. Корисник старосне пензије као оснивач, односно члан привредногдруштва

5.2. Корисник инвалидске пензије као оснивач, односно члан привредногдруштва

5.3. Корисник породичне пензије као оснивач, односно члан привредногдруштва

6. Страни држављани као оснивачи, односно чланови привредногдруштва

6.1. Социјално осигурање странаца – оснивача привредног друштвакада међудржавни уговор о социјалном осигурању није закључен

6.2. Социјално осигурање странаца – оснивача привредног друштвакада је закључен међудржавни уговор о социјалном осигурању

Приход физичких лица од издавања сопствених непокретности

1. Уговор о закупу непокретности из аспекта Закона о облигационимодносима

1.1. Обавезе закуподавца и закупца

2. Обавезе обрачуна пореза на доходак грађана на приходе однепокретности

3. Пореска основица и пореска стопа

4. Коефицијент за прерачун са нето на бруто

5. Попуњавање и подношење пореских пријава

6. Пример обрачуна закупнине и попуњен Образац ПП ОПЈ-3

Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности уподзакуп

Приходи физичких лица од давања у закуп покретних ствари правним лицима и предузетницима – Иван Антић

1. Трошкови одржавања и коришћења закупљене ствари

2. Утврђивање пореза

3. Коефицијент за прерачун са нето на бруто

4. Попуњавање и подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПЈ-4

5. Обавеза физичког лица да поднесе пореску пријаву на ОбрасцуППДГ-4

6. Опорезивање прихода од давања у закуп покретних ствари којиостварују нерезидентна физичка лица

Плаћање пореза и доприноса на остале приходе грађана

1. Увод – опште напомене

2. Лица која остварују остале приходе могу бити и нерезиденти

3. Приходи од осигурања лица

4. Накнада за рад (примања чланова управе правног лица, накнадепосланицима, општинским одборницима, стечајним управницима, судијама поротницима,судским тумачима и судским вештацима, итд.)

5. Уговори о заступању и посредовању

6. Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима којанису запослена код исплатиоца

7. Накнада трошкова службених путовања и других расхода лицимакоја нису запослена код исплатиоца

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима

9. Професионална пракса, производни рад и практична наставаученика и студената

Плаћање пореза и доприноса на приходе по основу уговора о делу

1. Увод – опште напомене

2. Обрачун пореза и доприноса

3. Пореске пријаве

4. Пријављивање на осигурање пензионера и незапослених лица

5. Пример обрачуна уговора о делу и попуњени обрасци

Допунски рад

1. Допунски рад у здравству

2. Допунски рад у високом образовању

3. Допунски рад у систему предшколског, основног и средњег образовањаи васпитања

4. Обрачун пореза и доприноса по основу уговора о допунскомраду

Обрачун пореза на приходе од прикупљања и продаје секундарнихсировина, шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје печурака, пчелињегроја (пчела) и пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањемпривремених или повремених послова

1. Исплата физичком лицу за откупљене секундарне сировине, шумскеплодове и лековито биље

2. Опорезивање прихода од продаједобара остварених обављањем привремених или повре-мених послова

2.1. Продаја добара преко комисиона

2.2. Подношење пореске пријаве, уплатни рачуни

Приходи спортиста и спортских стручњака

1. Увод

2. Примања спортиста аматера, спортских стручњака и стручњакау спорту који нису запослени код исплатиоца

2.1. Обрачун пореза и доприноса на примања спортиста аматера,спортских стручњака и стручњака у спорту који нису запослени код исплатиоца

2.2. Попуњавање и подношење пореске пријаве и пример обрачуна

2.3. Стипендије спортистима аматерима

2.4. Стипендије и новчана помоћ врхунским спортистима за спортскоусавршавање

2.5. Опорезивање прихода који се исплаћују лицима која нисуспортисти, спортски стручњаци и стручњаци у спорту

2.6. Опорезивање прихода по основу признања и награда спортистимаи спортским стручњацима које исплаћују правна лица која нису из области спорта

2.7. Опорезивање прихода које остваре спортисти – нерезидентиу Републици Србији

3. Примања професионалних спортиста и спортских стручњака којису запослени код исплатиоца

Добици од игара на срећу

1. Увод – опште напомене

2. Ослобођење од пореза на добитке од игара на срећу

3. Обрачун пореза на добитке од игара на срећу

4. Попуњавање пореске пријаве ПП ОПЈ-5 и плаћање пореза на добиткеод игара на срећу

5. Остала питања која се односе на добитке од игара на срећу

Узимање из имовине привредног друштва

Примања запослених и чланова управе по основу учешћа у добитиоствареној у пословној години

Примања на која се не плаћа порез на доходак грађана

1. Накнада материјалне и нематеријалне штете

2. Примања по основу организоване социјалне и хуманитарне помоћи,као и новчане помоћи физичким лицима која служе за лечење у земљи или иностранству

3. Солидарна помоћ запосленима из средстава синдиката

4. Затезна камата коју запослени остваре у судском спору израдног односа

5. Издаци за образовање, стручно оспособљавање и усавршавањезапослених

6. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

7. Порески третман уплате премије и доприноса по основу добровољногпензијског осигурања и добровољног здравственог осигурања

8. Радна одећа за запослене под одређеним условима не представљадруго примање које чини зараду

9. Издаци за рекреацију запослених

10. Обавеза и видови здравствене заштите запослених, који терететрошкове пословања, без плаћања пореза и доприноса

11. Накнада трошкова по основу службених путовања физичким лицимакоја нису запослена код исплатиоца

12. Издаци за репрезентацију, рекламу и пропаганду

13. Накнада трошкова ученицима и другим лицима за учешће натакмичењу, бесплатно образовање, трошкови стручног усавршавања, учешће на конгресу

14. Куповина (откуп) предмета сопствене имовине од физичкихлица

15. Порез на доходак грађана у случају отписа дуга физичкомлицу, с посебним освртом на банке

16. Остварени попусти у малопродаји и сл.

17. Приходи које остваре физичка лица ангажована на реализацијипројекта финансираног из средстава ИПА Фонда

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Регистрација понуђача према одредбама Закона о јавним набавкама

Регистрационе пријаве

Уплата накнада за регистрацију понуђача

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење изградње грађевинског објекта у сопственој режијикоји се финансира из текућих прихода

2. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетскомрачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Објављен је Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

2. Донети су нови правилници у вези са играма на срећу

3. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за становеза период јул–децембар 2013. године

4. Обавештење о стручном испиту за стицање лиценце за спречавањепрања новца

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ИМОВИНА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописанихобрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембар 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕДИ УПЛАТНИХ РАЧУНА

Преглед 1 – Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни зауплату јавних прихода на зараде и накнаде зарада запослених

Преглед 2 – Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни зауплату јавних прихода на примања физичких лица

 

КУРСЕВИ И ОБУКА

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привреднихдруштава према МРС/МСФИ

Студије за иновацију знања у области трансферних цена

 

На почетак стране!