ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

5. август 2013.

БРОЈ 15
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 15 "Привредног саветника" изашао је 3. августа 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 15 могу преузимати од уторка, 6. августа 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 15 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Донет нови Закон о рачуноводству

1. Уводне напомене

2. Нови подзаконски акти за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја

3. Надлежност за прописивање подзаконских аката у вези са Регистром финансијских извештаја

4. Примена потпуних МСФИ

5. Примена МСФИ за МСП

6. Примена подзаконског акта за микро и друга правна лица

7. Финансијски извештаји за 2013. годину достављају се у складу са досадашњим прописима

8. Финансијски извештаји по новим прописима достављају се почев од 2014. године

9. Примена одредби о разврставању правних лица по величини

Усвојен нов Закон о ревизији

1. Нов Закон о ревизији се не примењује на уговарање и спровођење ревизије за 2013. год.

2. Одредбе Закона о ревизији које се примењују почев од ревизије финансијских извештаја за 2014. год.

3. Одредбе које су ступиле на снагу 24. јула 2013. год.

4. Одредбе које се примењују даном пријема у ЕУ

5. Рокови за усаглашавање


ПДВ И АКЦИЗА

Опорезивање промета нових и половних путничких аутомобила и других моторних возила

Уводне напомене

1. Промет нових моторних возила (продаја и куповина)

1.1. Продаја нових моторних возила (обавеза продавца у вези са опорезивањем)

1.2. Куповина нових моторних возила као основних средстава (право купца на претходни порез)

2. Промет половних моторних возила (продаја и набавка)

2.1. Продаја половних моторних возила (обавеза продавца у погледу обрачуна пореза)

2.2. Куповина половних моторних возила од обвезника ПДВ (право купца на претходни порез, односно обавеза за порез на пренос апсолутних права)

3. Давање на поклон нових и половних моторних возила

4. Примање на поклон нових и половних путничких аутомобила и других моторних возила из земље и иностранства

4.1. На увоз моторних возила (осим путничких аутомобила) која се добијају као донација, ПДВ се не плаћа ако се увоз врши у складу са Законом о донацијама и хуманитарној помоћи

4.2. Увоз путничког аутомобила као донације страног лица, није ослобођен ПДВ

5. Увоз моторних возила

5.1. Увоз путничких аутомобила није ослобођен ПДВ

5.2. Увоз путничких аутомобила које набављају инвалидна лица није ослобођен ПДВ

5.3. Увоз путничког аутомобила од стране удружења инвалидних лица није ослобођен царине и ПДВ

5.4. Ако се увоз возила од стране прогнаних лица и војних лица која су из Републике Црне Горе прекомандована у Републику Србију, врши без царине, не плаћа се ПДВ

5.5. Право на рефундацију ПДВ на увоз моторних возила од стране инвалидних лица

6. Размена нових и половних моторних возила по систему „старо за ново“

6.1. Размена путничких аутомобила по систему „старо за ново“

6.2. Размена теретних моторних возила по систему „старо за ново“

7. Специфични облици промета путничких аутомобила и других моторних возила

7.1. Промет половног моторног возила од стране осигураника осигуравачу

7.2. Давање запосленом путничког аутомобила без накнаде

7.3. Порески третман преноса теретних и путничких аутомобила у оквиру преноса целокупне имовине привредног друштва у поступку статусне промене спајања уз припајање

7.4. Привремени увоз сопствених моторних возила која се поново извозе, ослобођен је ПДВ

7.5. Продаја путничког аутомобила у поступку принудне наплате

7.6. Судска или вансудска продаја заложног права – моторног возила

7.7. Порески третман промета моторних возила која се налазе у царинском складишту под царинским надзором

7.8. Порески третман промета моторних возила која страно лице испоручује из иностранства у јавно царинско складиште на територији Републике Србије, купцу – домаћем лицу

7.9. Промет моторног возила са територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

1. Нови износи минималних акциза

2. Обавеза пописа залиха цигарета због промене минималне акцизе на цигарете и плаћање разлике акцизе на цигарете

2.1. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Новоосновани обвезник ПДВ има право на повраћај ПДВ и у случају када није отпочео обављање делатности

2. Право обвезника ПДВ на претходни порез по рачуну инвеститора за набавку стана

3. Обвезник ПДВ који врши промет грађевинског објекта по члану 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза

4. Обрачун ПДВ по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта

5. Примена прописа о ПДВ код реконструкције и доградње постојећег објекта

6. У случају када извођач радова обвезник ПДВ испоставља ситуације правном лицу које финансира изградњу, а грађевинска дозвола гласи на друго правно лице, обвезник је дужан да на испостављене ситуације обрачуна ПДВ

7. У основицу за обрачун ПДВ на први пренос права располагања на новоизграђеном објекту (викенд кући) узима се и земљиште на којем се тај објекат налази

8. Уношење прихода на основу књижних одобрења из иностранства, пореза по одбитку и реекспорта у ПППДВ

9. Обрачун ПДВ приликом промета секундарних сировина од стране обвезника ПДВ купцима – правним (и физичким) лицима који нису обвезници ПДВ (и могућност готовинске уплате на благајни)

10. Пореске обавезе примаоца услуга рекламирања на рели возилима на тркама у иностранству (спонзорство или рекламирање)

11. Порески третман робе која се бесплатно шаље на територију АПКМ и уношење података о том промету у ПППДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Донет је Правилник о трансферним ценама

1. Садржај документације о трансферним ценама која се доставља пореској управи

2. Методе за проверу трансферних цена

2.1. Метода упоредиве цене на тржишту

2.2. Метода препродајне цене

2.3. Метода цене коштања увећане за уобичајену зараду

2.4. Метода трансакционе нето марже

2.5. Метода поделе нето добити

3. Закључни део документације о трансферним ценама

4. Поступање Пореске управе

5. Стручна обука за трансферне цене коју ће вршити „Привредни саветник“

 

КАМАТЕ

Камата за неплаћене (неблаговремено плаћене) јавне приходе

1. Јавни приходи на које се плаћа законска камата

2. Стопа законске камате

2.1. Стопа законске камате у случају одлагања пореског дуга

3. Метод обрачуна законске камате

4. Од ког дана се обрачунава законска камата

5. Дани за које се обрачунава законска камата

6. Дан измирења пореске обавезе

7. Редослед намирења

8. Право обвезника на камату за више плаћен јавни приход

9. Примери обрачуна законске камате

10. Књижење законске камате

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Пребијање дуговања и потраживања по основу спољнотрговинског промета робе и услуга

У в о д

1. Новине које доноси Уредба

2. Предмет и врсте пребијања дуговања и потраживања

3. Билатерално пребијање дуговања и потраживања

4. Интракорпоративно пребијање дуговања и потраживања

5. Пребијање дуговања и потраживања на основу међународних уговора

6. Казне за прекршаје за непоштовање Уредбе

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Надзор у друштвима капитала

Увод

1. Вршење надзора у друштву с ограниченом одговорношћу

2. Вршење надзора у акционарском друштву

3. Посебна и ванредна ревизија

4. Вршење надзора над радом управе друштва у акционарским друштвима

5. Надзорни одбор – улога и надлежност

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Од 1. августа 2013. године у примени је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Уједињеним арапским емиратима

Уговори о избегавању двоструког опорезивања – Табеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода

Увод:

Метод изузимања

Метод кредита

 

ТРГОВИНА

У сусрет регионалној конвенцији о пан-евро- медитеранским преференцијалним правилима о пореклу робe

У в о д

1. Значај, циљеви и тренутно стање по питању примене пем конвенције

2. Садржај текста конвенције

3. Уместо закључка

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Електронски потпис

Увод

а) Електронски потпис

б) Електронски сертификат

а) Квалификовани електронски потпис

б) Квалификовани електронски сертификат

Сертификациона тела

а) Издавање квалификованог електронског сертификата

Закључак

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Књижење пословних активности код буџетских корисника који обављају издавачку делатност

2. Књижење промета роба у малопродаји код буџетских корисника

 

СУДСКА ПРАКСА

Сентенце из пресуда Врховног касационог суда

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Измене и допуне Правилника о условима и поступку за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе

2. Нови износи накнада за производњу и промет дуванских производа

3. Радно време занатства и трговине на територији града Београда

4. Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове под 30. јуном 2013. године

5. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

6. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

7. Измењена је Одлука о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију

8. Влада Републике Србије усвојила је предлог Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

9. Нова Уредба о цени хлеба од брашна „Т-500“

10. Oчекује се измена и допуна Правилника о утврђивању секундарних сировина у смислу Закона о ПДВ

11. Од августа 2013. године Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање (Образац М) доставља се Централном регистру – обавезно у електронском облику

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу августу 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!