ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. јул 2013.

БРОЈ 14
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 14 "Привредног саветника" изашао је 12. јула 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 14 могу преузимати од понедељка, 15. јула 2013. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 14 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Измене и допуне правилника о збирним пореским пријавама пореза и доприноса по одбитку и правилника о рачунима за уплату јавних прихода

1. Лична зарада предузетника (Образац ПП ОД-П и измене Обрасца ПП ОПЈ)

1.1. Обавеза уплате доприноса без исплате личне зараде

1.2. Уплате предузетника за додатно здравствено и/или пензијско осигурање

2. Социјални доприноси оснивача привредних друштава који нису засновали радни однос у свом друштву (Образац ПП ОД-О)

2.1. Образац ПП ОД-О

3. Приходи од издавања у закуп непокретности исказују се на Обрасцу ПП ОПЈ-3

3.1. Приходи од капитала који се исказују на Обрасцу ПП ОПЈ-3

4. На Обрасцу ПП ОПЈ-4 исказују се само приходи од давања у закуп покретних ствари

5. Измењен је Образац ПП ОПЈ-5 у делу који се односи на приходе од осигурања лица

6. Измене везане за обрасце ПП ОПЈ-6 и ПП ОПЈ-8

Донет је правилник којим је прописана пореска пријава за обрачун и плаћање 1% пореза код откупа секундарних сировина и отпада – Образац ППДСО –

1. Подношење пореске пријаве

2. Попуњавање пореске пријаве

2.1. Попуњавање пореске пријаве за друго тромесечје 2013. године – крајњи рок за подношење ове пријаве је 15. јул 2013. године –

Донета је Одлука о начину пребијања дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама

1. Предмет пребијања дуговања и потраживања

2. Начин пребијања дуговања и потраживања

3. Престанак важења Уредбе о условима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу кредитиних послова са иностранством у девизама

4. Извештавање Народне банке Србије

Достављање усвојених финансијских извештаја oбвезника ревизије за 2012. годину

Шта обвезници ревизије треба да доставе агенцији за привредне регистре?

Јавна акционарска друштва


ПДВ

Измена пореске пријаве пореза на додату вредност

1. Увод

2. Рок за подношење измењене пореске пријаве и застарелост пореске обавезе

3. Измењена пореска пријава по основу ПДВ обавезе у периоду 2009–2011. године

4. Измена пореске пријаве пореза на додату вредност

4.1. Случајеви у којима је порески обвезник дужан да поднесе измењену пореску пријаву

4.2. Случајеви у којима порески обвезник није дужан да поднесе измењену пореску пријаву

4.3. Пропусти и грешке при исказивању накнаде за извршен промет добара и услуга

4.4. Измењена пореска пријава не може да се поднесе у поступку пореске контроле

4.5. Измењена пореска пријава не може да се поднесе електронским путем

Увоз добара у систему ПДВ

У в о д

1. Одредбе прописа о ПДВ које се односе на увоз

2. Дефиниције

3. Увоз робе у своје име, а за туђи рачун

4. Обрачун увоза робе у своје име а за туђи рачун

5. Обрачун ПДВ при увозу добара

6. Одбитак претходног пореза при увозу добара

7. Исправка одбитка претходног пореза при увозу добара

8. Пореска ослобођења при увозу добара

8.1. Пореска ослобођења при увозу повезана са пореским ослобођењима из члана 24. Закона о ПДВ

8.2. Пореска ослобођења при увозу повезана са пореским ослобођењима из члана 25. Закона о ПДВ

8.3. Пореска ослобођења при увозу непродатих добара

8.4. Пореска ослобођења при увозу добара на који се примењују посебни царински поступци

8.5. Пореска ослобођења при увозу одређених добара од стране правних и физичких лица која су ослобођена од плаћања увозних дажбина

8.6. Ослобођења од ПДВ при увозу добара на основу посебних уговора

8.7. Пореско ослобођење код увоза по основу замене у гарантном року

9. Најчешће грешке у вези ПДВ код увоза добара

9.1. Исказивање одбитка претходног пореза при увозу када тај ПДВ није плаћен

9.2. Неправилан поступак у случају измене пореске основице по решењу царинског органа

9.3. Грешке код комисионог увоза

9.4. Делимично плаћен износ из обрачуна царинског дуга

9.5. Неправилно утврђена основица ПДВ при увозу добара

9.6. Исказивање одбитка претходног пореза у случају када је увоз плаћен унапред, али добро још није увезено

9.7. Исправка одбитка претходног пореза по основу каса сконта који је обвезнику ПДВ накнадно одобрио добављач из иностранства

9.8. Погрешно утврђена пореска основица због грешке шпедитера

Испостављање привремених и коначних ситуација у грађевинској делатности, за које је уговорена „валутна клаузула“

Право на претходни порез по основу плаћене путарине за коришћење јавних путева

Уводне напомене

1. Обавезе пружаоца услуге, који наплаћује путарину

2. Права обвезника ПДВ који плаћа путарину

Актуелности из прописа о ПДВ

Извођач радова обавезан је да обрачуна ПДВ у случају када испоставља ситуације једном лицу а грађевинска дозвола гласи на друго лице, без обзира на то што се ради о државним органима и лицима које је основала држава

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Рекламација робе у гарантном року

2. У случају набавке добара ради поклањања другом правном лицу обвезник ПДВ не може да изда ПДВ рачун

3. Обавеза обрачунавања, обустављања и плаћања пореза по одбитку код откупа секундарних сировина

4. Опорезивање услуга контроле правилности примене прописа у привредном друштву чији је оснивач страно правно лице

5. Испостављање рачуна за давање добара без накнаде

6. У случају када је обвезник пропустио да у рачуну обрачуна ПДВ, обавезан је да изврши сторно тог рачуна и замени пореску пријаву

7. Примена прописа о ПДВ приликом продаје половног чамца у деловима

8. Право на претходни порез у случају када је датум промета и датум испостављања рачуна за тај промет нерадан дан (нпр. недеља)

8. Исправка одбитка претходног пореза не врши се за опрему која се извози у року краћем од пет година од дана набавке

9. Примена пореских прописа приликом продаје путничких аутомобила који су набављени пре 1.01.2005. године

10. Порески третман промета половних моторних возила из увоза

 

АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–јун 2013. године

1. Увод

2. Нови прописи који се примењују на обрачун акцизе за период јануар–јун 2013. године

3. Прописи о акцизама

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2013. години

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2013. години

8. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

8.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 2

9. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период април-јун 2013. године

10. Ослобођења од плаћања акцизе

10.1. Умањење обрачунате акцизе

11. Рефакција акцизе

12. Повраћај акцизе

13. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

13.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

13.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

13.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

13.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

13.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

13.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

13.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

13.8. Подаци о количини произведених и продатих дизел–горива и лож–уља

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Обрачун минималне зараде почев од 30. маја 2013. године

Основна бруто минимална зарада

Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

Донет је нови Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентни обвезник

1. Прописана је нова пореска пријава на Обрасцу ППКДЗ

2. Разлози за прописивање нове пореске пријаве

Приходи од закупа и подзакупа непокретности и покретне имовине

Капитални добици по основу продаје капиталне имовине

3. Територијална надлежност пореског органа коме се подноси пореска пријава

Капитални добици по основу продаје капиталне имовине

Приходи од закупа и подзакупа непокретности и покретне имовине

4. Рок за подношење пореске пријаве

5. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ нерезидентног обвезника

6. Документација која се подноси уз пореску пријаву

Капитални добици по основу продаје капиталне имовине

Приходи од закупа и подзакупа непокретности и покретне имовине

7. Уношење података у пореску пријаву на Обрасцу ППКДЗ

8. Пример попуњавања пореске пријаве приликом остваривања прихода од закупа непокретности

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Питања и одговори у вези са јавним набавкама

1. За преузимање конкурсне документације са Портала јавних набавки не плаћа се накнада

2. Наручилац није дужан да измене конкурсне документације достави свима који су преузели конкурсну документацију

3. Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде, односно објашњења у вези са конкурсном документацијом

4. Потенцијални понуђачи могу да се информишу о покренутим поступцима јавних набавки на Порталу јавних набавки и интернет страницама наручилаца

5. Потврда предвиђена чланом 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, мора да се достави само за законског заступника, а не и за остале заступнике (нпр. прокуристу)

6. Наручиоци су обавезни да постојећи план набавки прилагоде новом Правилнику о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки за набавке које покрећу после 1. априла 2013. године

7. Програм за електронску евиденцију јавних набавки је у функцији, а програм за израду годишњег плана набавки ће бити доступан у септембру 2013. године

8. Наручиоци нису обавезни да достављају план набавки и измена плана набавки УЈН и ДРИ у 2013. години

9. Надлежност за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела предвиђена у члану 75. став 1. тачка 2) Закона

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Измене и допуне Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину (ребаланс буџета)

2. Измене и допуне Закона о буџетском систему

3. Измене и допуне Правилника о Контном плану за буџетски систем

 

СУДСКА ПРАКСА

Управно-судска заштита конкуренције

Резиме

1. Увод

2. Доносилац решења по ЗУП-у – Савет или Комисија

3. Покретање управног поступка по службеној дужности – почетак тока

4. Ретроактивна или примена блажег закона у изрицању мера

5. Застарелост одређивања мере заштите конкуренције

6. Значај правноснажне пресуде прекршајног суда за одређивање управне мере заштите

7. Утврђивање релевантног тржишта

8. Јавна расправа у управном спору у предметима заштите конкуренције

9. Злоупотреба доминантног положаја

10. Рестриктивни споразуми

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Измењен Правилник о начину обрачунавања и плаћања акцизе

2. Измењен Правилник о начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач и увозник продају дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте који се продају на основу међународног уговора

3. Прописане су нове пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права

4. Замена консолидованих финансијских извештаја за 2012. била је могућа до 27. јуна 2013. године

5. Донета је Уредба о допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе

6. Нова Уредба о пребијању дуговања и потраживања са иностранством

7. Донета је Одлука о извештавању о кредитним пословима са иностранством

8. Нема потребе састављања периодичног обрачуна јануар–мај ради утврђивања основице за коначно задужење доприносима оснивача привредних друштава који нису засновали радни однос у свом друштву

9. Предузетници који су се определили за личну зараду неће морати Пореској управи достављати порески биланс за период јануар–јун

10. Измене и допуне Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

11. Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

ОБЈЕДИЊЕНА МИШЉЕЊА

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!