ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

24.јун 2013.

БРОЈ 13
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 13 "Привредног саветника" изашао је 21. јуна 2013. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 13 могу преузимати од уторка, 25. јуна 2013. године.

 

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 13 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог новог Закона о рачуноводству

1. Основне новине садржане у Предлогу Закона о рачуноводству

2. Примена нових подзаконских аката за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја

3. Нови рокови за достављање финансијских извештаја и обавеза достављања у електронском облику

4. Обрасци финансијских извештаја

5. Законска и интерна регулатива

6. Утврђивање и објављивање превода МСФИ и МСФИ за МСП

7. Разврставање правних лица по величини

8. Друга правна лица као недобитне организације

9. Рачуноводствене исправе и одговорност за рачуноводствене исправе

10. Стручност лица за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја

11. Одговорност лица за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја

12. Општа рачуноводствена начела и примена МСФИ

13. Закључивање пословних књига и чување исправа и финансијских извештаја

14. Консолидовани годишњи финансијски извештаји

15. Ревизија финансијских извештаја

16. Национална комисија за рачуноводство

17. Надзор над спровођењем Закона

18. Казнене одредбе

Предлог новог Закона о ревизији

Разлози за доношење Закона

Међународни стандарди ревизије биће објављивани у „Службеном гласнику“

Минималан број овлашћених ревизора који мора да запошљава предузеће за ревизију

Ревизију финансијских извештаја моћи ће да обављају и предузетници

Ревизију финансијских извештаја моћи ће да обављају и страна ревизорска друштва и ревизори – предузетници земље чланице ЕУ и трећих земаља

Овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор – услови за добијање лиценце

Испит за стицање звања овлашћени ревизор

Ослобођење од теоријског дела испита

Континуирано професионално усавршавање

Друштво за ревизију

Осигурање од одговорности

Уговор о сарадњи

Извештај о транспарентности

Обвезници ревизије

Рок за избор друштва за ревизију

Садржај уговора о ревизији

Замена лиценцираног овлашћеног ревизора

Комисија за ревизију код друштава од јавног интереса

Комора овлашћених ревизора вршиће контролу рада ревизорских друштава

Контрола рада ревизорских друштава и овлашћених ревизора

Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије

Остало

Прелазне и завршне одредбе и ступање на снагу

 


 

АКТУЕЛНО

Порески третман откупа пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга

1. Пољопривредник

2. Пољопривредни и шумски производи и пољопривредне услуге

3. Обрачун и плаћање ПДВ надокнаде, услови за одбитак претходног ПДВ

4. Признаница и откупни лист

5. Евидентирање ПДВ надокнаде

6. Обрачун пореза на доходак и доприноса за социјално осигурање на пољопривредне услуге

7. Обавеза обавештавања надлежног пореског органа од стране обвезника о пољопривреднику који није евидентиран у систем ПДВ а који му је у претходних 12 месеци извршио промет пољопривредних производа већи од 1.000.000 динара

8. Откуп сирове коже, млечних и месних прерађевина, рукотворина и др.

9. Куповина (откуп) ракије, других алкохолних пића и вина од физичког лица (пољопривредника)

10. Откуп појединих врста пољопривредних производа (инкубаторски произведени пилићи, пчеле, пчелињи производи, пужеви)

Обавеза састављања периодичног обрачуна јануар–мај 2013. године ради утврђивања коначне обавезе социјалних доприноса за чланове привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву

1. Плаћање доприноса на најнижу основицу

2. Утврђивање коначне обавезе доприноса за период 1. јануар – 29. мај 2013. године и обавеза састављања периодичног обрачуна за тај период

Информативна пореска пријава – рок за подношење је 30. јун, уведене су санкције за неподношење

1. Прописи којима је уређено подношење информативне пореске пријаве и санкције за неподношење или непријављивање комплетне имовине

2. Обвезници подношења информативне пореске пријаве

3. Попуњавање информативне пореске пријаве

Утврђена је јединствена тарифа за остваривање права на накнаду за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма

Полугодишње извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

ПДВ

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Шта се сматра секундарним сировинама у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ

2. У којим случајевима прималац добара без накнаде није дужан да плати порез на поклон ако је на та добра плаћен ПДВ

2.1. На које обвезнике се односе одредбе о изузимању од обавезе плаћања пореза на поклон добара у случају када је на пренос тих добара плаћен ПДВ

2.2. Прималац добара без накнаде, који пореску обавезу по прописима о опорезивању добити, утврђује на обрасцима ПБН и ПДН, односно обрасцима ПБН1 и ПДН, за чији је пренос давалац добара примаоцу добара издао рачун са обрачунатим ПДВ у складу са прописима о ПДВ, изузима се од обавезе плаћања пореза на поклон

2.3. Прималац добара без накнаде, који пореску обавезу по прописима о опорезивању добити, утврђује на обрасцима ПБН и ПДН, односно обрасцима ПБН1 и ПДН, за чији пренос давалац добара – обвезник ПДВ није дужан да обрачуна и плати ПДВ у складу са прописима о ПДВ, обавезан је да надлежном пореском органу поднесе пореску пријаву и плати порез на поклон

2.4. Прималац добара без накнаде, који пореску обавезу по прописима о опорезивању добити, утврђује на обрасцима ПБН и ПДН, односно обрасцима ПБН1 и ПДН, чији давалац добара је правно лице или предузетник који није евидентиран за ПДВ, обавезан је да поднесе пријаву и плати порез на поклон

2.5. Прималац добара без накнаде, који пореску обавезу по прописима о опорезивању добити, утврђује на обрасцима ПБН и ПДН, односно обрасцима ПБН1 и ПДН, чији је давалац физичко лице које није евидентирано у систем ПДВ, обавезан је да надлежном пореском органу поднесе пореску пријаву и да плати порез на поклон

2.6. Прималац добара без накнаде, која се увозе по основу уговора о донацији, односно као хуманитарна помоћ, без ПДВ, није дужан да плаћа порез на поклон

2.7. Прималац добара у складу са међународним уговором о донацији, закљученим са страном државом, није дужан да плати порез на поклон

3. Обвезници ПДВ чији укупан промет у претходној години није већи од 6.000.000 динара, могу да поднесу захтев за паушално опорезивање, под условом да су претходно, по свом захтеву, брисани из евиденције за ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Порески третман услуге обрачуна ПДВ, коју врши страно лице

2. Порез на поклон добара

3. Обрачун ПДВ на накнаду штете наплаћену од осигурања у иностранству

4. Обрачун пореза по фактури страног добављача за услугу демонтаже машине коју набавља увозник за познатог корисника

5. Опорезивање промета секундарних сировина

6. Исказивање података на ред. броју 8 у пољу 008

7. Поступање по захтеву коминтента да датум новоиздате фактуре и датум промета буду исти

8. Исказивање у ПППДВ по основу обавезе за ПДВ након извршене теренске контроле ПУ

9. Како попунити ПППДВ у случају у којем, због сторниране улазне фактуре, претходни порез „иде у минус“

10. Право одбитка претходног пореза по улазном рачуну Телекома без печата и потписа који је послат email-oм

11. Комуналне услуге одржавања јавних зелених површина – 8% или 20% (замена мобилијара у градским парковима)

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

1. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених лица упућених на рад у државу са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања који предвиђа методу изузимања и са којом је закључен споразум о социјалном осигурању

2. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених лица упућених на рад у државу са којом није закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања или ако је закључен и предвиђа методу кредита и са којом је закључен споразум о социјалном осигурању

3. Очекују се измене правилника којима су прописани ОД и ОПЈ обрасци

Укинута је обавеза плаћања пореза на поклон правним лицима којима приходи по том основу улазе у основицу за опорезивање порезом на добит правних лица, од 30. маја 2013. године

1. Шта се сматра предметом опорезивања порезом на поклон

2. Шта се не сматра поклоном

3. Шта се изузима од опорезивања порезом на поклон

4. На која правна лица се односи укидање обавезе плаћања пореза на поклон

Накнаде трошкова службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

1. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним, односно позваним од стране државног органа или организације укључујући и чланове представничких и извршних тела Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе

2. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези са делатношћу домаћег исплатиоца

3. Накнаде трошкова службених путовања лицима упућеним код исплатиоца по налогу послодавца, а у вези са делатношћу послодавца

4. Накнада трошкова службених путовања лицима која добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, васпитно–образовне, културне, спортске, научно–истраживачке, верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним организацијама, као и у другим недобитним организацијама

Примања по основу чињења погодности запосленом

1. Коришћење службеног аутомобила у приватне сврхе

2. Коришћење станова у власништву послодавца од стране запослених

Новине у вези са утврђивањем и плаћањем годишњег пореза на доходак грађана

1. Резиденти и нерезиденти као обвезници годишњег пореза на доходак

2. Који приходи улазе у збир годишњег пореза

3. Померен је рок за предају пријаве за годишњи порез на доходак

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Повећање основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу новим улозима

1. Уводне напомене

2. Врсте улога у друштво с ограниченом одговорношћу

3. Утврђивање вредности неновчаног улога

4. Начини повећања основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу

5. Порески аспекти улагања у друштво с ограниченом одговорношћу

6. Рачуноводствено исказивање улагања у капитал друштва с ограниченом одговорношћу

 

ЦАРИНЕ

Примена царинских прописа од дана уласка Хрватске у ЕУ

Царинске дажбине

Докази о пореклу робе

Закључак

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Упутство о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки –

1. Критеријуми за одређивање порекла

2. Начин издавања уверења

3. Садржина уверења односно обавештења

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Евидентирање производње код буџетских корисника

2. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–јун 2013. године

3. Уредба о изменама и допунама Уредбе о корективном коефицијенту, највишем процентуално увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Укинута је обавеза обавештавања пореског органа о отуђењу основних средстава пре истека рока од три године и губитка права на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица

2. Полугодишњи финансијски извештаји јавних акционарских друштава на листингу и опен маркету

3. У 2013. години неће постојати обавеза достављања Образаца ОС и ОС-1 приликом исплата зарада

4. Уплатни рачун за порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада

5. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Мароком

6. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Тунисом

7. Потврђен је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Вијетнамом

8. Апликација Рино

9. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ПДВ

РОКОВИ ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

Упутство за инсталацију програма „Привредни саветник“ и „Регистар прописа“ 2012 – Електронско издање

 

 

 

 

 

ТЕМЕ ДОДАТКА УЗ "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК" БР. 13 СУ:

 

ОБВЕЗНИЦИ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

Увод

Велика и средња правна лица

Матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје

Јавна предузећа

Мала правна лица која јавном понудом издају хартије од вредности или чијим се хартијама

од вредности тргује на организованом тржишту ХОВ

Нејавна (затворена) акционарска друштва разврстана у мала правна лица нису обвезници ревизије

Не постоји обавеза ревизије финансијских извештаја новооснованих правних лица у години оснивања

Ревизија финансијских извештаја правних лица у поступку стечаја, односно ликвидације

Енергетски субјекти који обављају једну или више делатности

Политичке странке

Правна лица која учествују у конкурсу за јавну набавку

 

УГОВАРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ

Увод

Ко доноси одлуку о избору предузећа за ревизију?

Рок за избор ревизора и закључење уговора о ревизији

Узастопност вршења ревизије код истог правног лица

Цена ревизорских услуга

Писмо о ангажовању

Изаберите искључиво предузеће за ревизију које има дозволу за рад

Пружање других стручних услуга од стране предузећа за ревизију

Када одређено предузеће за ревизију не може да обавља ревизију?

Присуствовање попису залиха од стране ревизора

Права и обавезе овлашћеног ревизора

Консултовање са ревизором око избора и промене рачуноводствених политика и рачуноводствених процена

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕВИЗИЈЕ ЈАВНИХ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА

Листа ревизорских друштава која могу да обављању ревизију финансијских извештаја јавних друштава

Узастопност ревизије код истог јавног акционарског друштва

Забрана истовременог пружања консултантских услуга

Независност лица која обавља ревизију

Ревизорски извештај

Закључак

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ РЕВИЗОРСКОГ ИЗВЕШТАЈА

2. ОД ЧЕГА ЗАВИСИ ВРСТА МИШЉЕЊА КОЈЕ ЋЕ РЕВИЗОР ИЗДАТИ?

3. ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ

4. ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ СА СКРЕТАЊЕМ ПАЖЊЕ НА ОДРЕЂЕНА ПИТАЊА

5. МИШЉЕЊЕ СА РЕЗЕРВОМ

6. УЗДРЖАВАЊЕ ОД МИШЉЕЊА

7. НЕГАТИВНО МИШЉЕЊЕ

8. ПИСМО РУКОВОДСТВУ

 

СПИСАК ОБВЕЗНИКА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
– на основу података из годишњих финансијских извештаја за 2012. годину –

Списак привредних друштава и задруга разврстаних у велика правна лица према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак привредних друштава и задруга разврстаних у средња правна лица према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак других правних лица разврстаних у велика правна лица према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак других правних лица разврстаних у средња правна лица према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак банка према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак других финансијских организација према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак друштава за осигурање према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак берзи и брокерско-дилерских друштава према подацима из регистрованих редовних годишњих

финансијских извештаја за 2012. годину

Списак давалаца финансијског лизинга према подацима из регистрованих редовних годишњих

финансијских извештаја за 2012. годину

Списак друштава за управљање добровољним пензионим фондовима према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак затворених и приватних инвестиционих фондова према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

Списак затворених и приватних инвестиционих фондова према подацима из регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја за 2012. годину

 

 

На почетак стране!