ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

3. јун 2013.

ДВОБРОЈ 11 И 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 11 и 12 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 31. маја 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 11 и 12 могу преузимати од понедељка, 3. јуна 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 11 И 12 СУ:

 

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ПРИМАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Резиденти и нерезиденти као физичка лица

1. Појам резидента у складу са Законом о порезу на доходак грађана

1.1. Услови за стицање својства пореског резидента

1.2. Утврђивање почетка, трајања и окончања резидентства

2. Појам резидента у уговорима о избегавању двоструког опорезивања

3. Доказивање статуса резидентности физичког лица

3.1. Нерезиденти

3.2. Резиденти

4. Физичка лица – резиденти у складу са Законом о девизном пословању


 

ЗАРАДЕ

Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених

1. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених

1.1. Стопе пореза и доприноса на зараде запослених

1.2. Основица за обрачун пореза на зараде

1.2.1. Умањење пореске основице

1.2. Основица за социјалне доприносе

1.2.1. Сразмерна најнижа месечна основица за обрачун социјалних доприноса

1.3. Основица за чланарине коморама

1.4. Обавеза уплате доприноса без исплате зараде

1.5. Уплата и усмеравање пореза и доприноса, пореске пријаве за порез по одбитку и њихово достављање

1.6. Прерачун са нето на бруто

2. Шта све чини зараду на коју се обрачунавају порез и доприноси

Зараде запослених упућених на рад у иностранство

1. Обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

1.1. Када Република Србија има право опорезивања зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са Законом о порезу на доходак грађана?

1.2. Пореска и стопа и основица за обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са Законом

1.3. Порески кредит за порез на зараде плаћен у другој држави

2. Обрачун доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

3. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

4. Обрасци који се подносе за порезе и доприносе

Обрачун и плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензионер поново заснује радни однос

2. Који се порези и доприноси плаћају по основу зараде пензионисаног лица

2.1. Обрачун пореза на зараде

2.2. Обрачун доприноса за ПИО

2.3. Обрачун доприноса за здравствено осигурање

2.4. Обрачун доприноса за осигурање од незапослености

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица

4. Пример обрачуна зараде

Новине у обрачуну пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

Пореска ослобођења и олакшице приликом запошљавања нових лица и лица са инвалидитетом и губитак ових права

1. Пореске олакшице и ослобођења од плаћања социјалних доприноса за одређена лица

2. Прописани услови за коришћење олакшица

2.1. Прописани услови и олакшице за приправнике млађе од 30 година

2.2. Прописани услови и олакшице за лице млађе од 30 година

2.3. Прописани услови за коришћење олакшица за инвалидна лица

2.4. Прописани услови за коришћење олакшице за лица старија од 45 година, односно 50 година

3. Губитак права на прописане олакшице

3.1. Губитак права на олакшице за приправнике и лица млађа од 30 година

3.2. Губитак права на олакшице за лица старија од 45, односно 50 година

3.3. Губитак права на олакшице за инвалидна лица

4. Обрасци за остваривање права на олакшице

4.1. Прописани обрасци за остваривање пореске олакшице

4.2. Прописани обрасци за остваривање права на ослобођење од плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање

5. Попуњавање образаца и контрола обрачуна олакшица по основу пореза и социјалних доприноса за новозапослена лица

5.1. Обрачун и исказивање пореза из зараде за новозапослена лица

5.2. Обрачун и исказивање доприноса за социјално осигурање за новозапослена лица

6. Поступак послодавца када изгуби права на пореску олакшицу и олакшице по основу доприноса за социјално осигурање на терет послодавца

7. Табеларни приказ

Остваривање субвенција за запошљавање незапослених лица у приватном сектору

1. Прописани услови за остваривање права на субвенцију (дела) обрачунатог пореза на зараде и доприноса за пензијско инвалидско осигурање

2. Време коришћења субвенције и висина субвенције

3. Начин субвенционисања пореза и доприноса

4. Губитак права на субвенције

5. Пример обрачуна субвенционисане зараде

6. Обрасци који се достављају приликом исплате зарада

7. Однос олакшица које се остварују по Закону о порезу на доходак грађана и по Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање и субвенција по основу Уредбе о подстицању запошљавања

8. Тумачења појединих одредби Уредбе од стране надлежног министарства

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Накнада зараде за време државних и верских празника

2. Накнада зараде за време годишњег одмора

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

5. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

Право на накнаду зараде за време боловања до 30 и преко 30 дана – обрачун и исплата

1. Боловање до 30 дана – на терет средстава послодавца

1. Утврђивање основа накнаде зараде

2. Примери утврђивања основа

2. Боловање преко 30 дана – на терет средстава обавезног здравственог осигурања

1. Утврђивање основа накнаде зараде

2. Усклађивање основа за накнаду зараде

Обрачун накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

1. Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета

2. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, обрачун и исплата накнаде

2.1. Примери утврђивања накнаде зараде у зависности од дужине радног стажа запослене пре отварања породиљског одсуства

3. Не врши се усклађивање обрачунате накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства

4. Висина накнаде за време породиљског одсуства у зависности од дужине радног стажа

4.1. Стаж остварен преко Националне службе за запошљавање и остваривање права на накнаду зараде, односно утврђивање њене висине

4.2. Стаж остварен у бившим републикама

4.3. Накнада за време породиљског одсуства у зависности од дужине радног стажа може да буде испод минималне зараде

5. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

6. Накнада зараде за предузетнике

Остале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

1.1. Одредбе Закона о раду које уређују удаљење са рада и износ накнаде за време удаљења

1.2. Обрачун накнаде за време удаљења са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнаде инвалидима рада II и III категорије

4.1. Износ накнаде и начин њеног усклађивања по Закону и тумачењима надлежних органа

4.2. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде инвалида II и III категорије

4.3. Подношење захтева за рефундацију накнаде зараде

5. Накнада за вршење војне обавезе

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Накнадe трошкова и других примања запослених које немају карактер зараде после измене пореских закона

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи и у иностранству

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и у иностранству)

4. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

5. Накнада трошкова службених путовања оснивачима – власницима привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву

6. Накнада трошкова службених путовања директору који није власник привредног друштва, а који није засновао радни однос са послодавцем

7. Накнада трошкова и други расходи физичким лицима која нису у радном односу код исплатиоца

8. Накнада трошкова службених путовања одређеним лицима на које се не плаћа порез на доходак грађана, односно где су признати стварни трошкови

9. Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

Друга примања запослених која немају карактер зараде

1. Исплата отпремнине при одласку у пензију

1.2. Отпремнина запосленом који је проглашен технолошким вишком

1.3. Једнократна новчана накнада која се исплаћује запосленом у складу са Програмом за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију

1.4. Исплата отпремнине при споразумном раскиду радног односа

2. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Солидарна помоћ

4.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

4.2. Солидарна помоћ у случају смрти других чланова породице и лица која нису запослена код исплатиоца

4.3. Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

5. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

6. Јубиларна награда

 

ПЛАТЕ

Oбрачун плата запослених у јавним службама, државним органима, државних службеника и намештеника према изменама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Обрачун пореза и доприноса из плата у складу са новим прописима

Запослени чија је основна плата мања од минималне зараде имају право на минималну зараду

Евиденција и обрачун плате

 

САМООПОРЕЗИВАЊЕ (кад исплатилац нема обавезу обрачунавања пореза по одбитку)

Самоопорезивање физичког лица и обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса за остварене приходе од стране физичког лица као пореског обвезника (Образац ПП ОПО)

1. Ситуације када физичко лице – резидент остварује приходе од резидентног правног лица

2. Ситуације када физичке лице – нерезидент остварује приходе на територији Републике од резидентног правног лица

3. Ситуације када приходе остварује физичко лице резидент од нерезидентног правног лица

3.1. Исплатилац – страно правно лице

3.1.1. Приход од зарада и други приходи по основу запослења физичког лица остварени од исплатиоца из друге државе

3.1.2. Приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине и други приходи физичког лица – резидента за доходак остварен од исплатиоца из друге државе

3.1.3. Приход од капитала физичког лица – резидента за доходак остварен од стране исплатиоца из друге државе

3.1.5. Приход од спортиста и спортских стручњака остварених у другој држави

3.1.6. Други приходи остварени у другој држави

4. Ситуације када физичка лица – нерезиденти остварују приходе на територији Републике од нерезидентног правног лица

5. Ситуације када приходе остварују физичка лица – резиденти од стране физичког лица – резидента

6. Попуњавање Обрасца ПП ОПО

7. Достављање Обрасца ПП ОПО

8. Уплата пореза и доприноса по Обрасцу ПП ОПО

 

ОСНИВАЧИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Измене у вези са обавезним социјалним осигурањем оснивача, односно чланова привредног друштва

1. Плаћање социјалних доприноса за оснивача, односно члана привредног друштва који није засновао радни однос у свом привредном друштву

2. Плаћање социјалних доприноса за осниваче, односно чланове привредног друштва који су засновали радни однос у свом привредном друштву

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

Порески третман пољопривредника

Порески статус пољопривредника који није обвезник пореза на доходак грађана

Порески статус пољопривредника обвезника пореза на доходак грађана

Предузетници – обрачун пореза и доприноса на приходе од самосталних делатности

1. Уводне напомене

2. Појам предузетника у складу са прописима

3. Обавезе по основу пореза и доприноса на приходе предузетника

4. Лична зарада предузетника

5. Порез на приходе од самосталне делатности

6. Паушално опорезивање самосталних делатности

7. Доприноси за социјално осигурање

8. Порези и доприноси у специфичним условима радног ангажовања предузетника

8.1. Предузетник који обавља самосталну делатност из радног односа код другог послодавца

8.2. Предузетник који је истовремено и оснивач, власник привредног друштва у којем није радно ангажован

8.3. Предузетник који је истовремено и оснивач, власник привредног друштва у којем је радно ангажован

 

ПРИХОДИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

1.1. Порез на зараде

1.2. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

1.3. Допринос за здравствено осигурање

1.4. Допринос за осигурање од незапослености

1.5. Пријава на осигурање

1.6. Највиша и најнижа основица за обрачун социјалних доприноса и сразмерна најнижа основица

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

3.1. Незапослена лица и лица која раде код другог послодавца са непуним радним временом

3.2. Привремени и повремени послови које обављају корисници старосне пензије

3.3. Лице које ради преко задруге (задруга осигураник) старије од 26 година

3.4. Лице – члан задруге на школовању, а није старије од 26 година

Приходи од капитала које остварују резидентна и нерезидентна физичка лица у земљи

1. Појам прихода од капитала

2. Камате

2.1. Камате које остварују резидентна физичка лица

2.2. Камате које остварују нерезидентна физичка лица

2.3. Исплата камате, уплата пореза на приходе од камата и обрасци који се достављају
Пореској управи

3. Дивиденде и учешће у добити

3.1. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

3.2. Дивиденде које остварују резидентна физичка лица

3.2. Дивиденде које остварују нерезидентна физичка лица

3.2.1. Дивиденде које остварују нерезидентна физичка лица из земаља са којима су закључени
међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања

3.3. Умањење прихода од дивиденде по основу куповине друштвеног капитала на рате

3.4. Исплата дивиденде, уплата пореза на приходе од дивиденде и обрасци који се достављају Пореској управи

4. Принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда

5. Приход од издавања сопствених непокретности

Приходи од ауторских права која остварују резиденти –

1. Ауторска права, права сродна ауторском праву и права индустријске својине

2. Обрачун пореза и доприноса на ауторске накнаде

2.1. Прерачун са нето на бруто накнаду

2.2. Пример обрачуна и књижења ауторских накнада

2.3. Пореске пријаве које се достављају по основу исплаћених ауторских накнада

2.4. Пример обрачуна пореза и доприноса када се признају стварни уместо нормираних трошкова

2.5. Пример обрачуна пореза и доприноса када се поред нормираних признају и стварни трошкови

2.6. Плаћање пореза на приходе од ауторства када је обвезник уплате физичко лице – аутор

Порез на приходе физичког лица по основу капиталног добитка

1. Шта се сматра опорезивим приходом од капиталног добитка

2. Шта се не сматра опорезивим приходом од капиталног добитка

3. Одређивање капиталног добитка

4. Самоопорезивање од 1. јануара 2014. године

5. Примена измена Закона на настале пореске обавезе

Остали приходи

Закуп покретних ствари

Добици од игара на срећу

1. Ослобођење од пореза на добитке од игара на срећу

2. Обрачун пореза на добитке од игара на срећу

Приходи од осигурања

Узимање из имовине привредног друштва

Приходи које оствари физичко лице издавањем непокретности у подзакуп

Накнада трошкова по основу службених путовања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

Изузимање од плаћања пореза на друге приходе за примања клијената банке

Остали приходи на које се плаћа допринос за ПИО (уговор о делу, допунски рад, трговинско заступање и др.)

Приходи спортиста и спортских стручњака

 Други приходи

Примања која су изузета од опорезивања –

 

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

Измене и допуне Закона о порезима на имовину

1. Измене у опорезивању имовине

Предмет опорезивања

1.2. Порески обвезник

1.3. Пореска основица обвезника који води пословне књиге

1.3.1. Пореска основица обвезника који непокретности у пословним књигама исказују по фер вредности

1.3.2. Пореска основица обвезника који непокретности у пословним књигама не исказују по фер вредности

1.4. Пореска основица обвезника који не води пословне књиге

1.5. Настанак пореске обавезе и пореска ослобођења

1.6. Подношење пореске пријаве и утврђивање и плаћање пореза

2. Измене у вези са порезом на наслеђе и поклон и порезом на пренос апсолутних права

3. Прелазне и завршне одредбе

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Измене Закона о порезу на добит правних лица –

1. Измене које се примењују одмах – од 31. маја 2013. године

1.1. Порез по одбитку 1% приликом откупа секундарних сировина и отпада од правног лица (резидентног или нерезидентног)

1.2. Порез по одбитку на приходе нерезидентног правног лица

1.3. Капитални добици/губици

2. Измене које се примењују у пореском билансу и пријави за 2013. годину

2.1 Стопа порески признатих расхода за здравствене, образовне и остале намене повећана је на 5% укупних прихода

2.2. Стопа порески признатих расхода за улагања у области културе повећана је на 5% укупних прихода, укључујући и кинематографску делатност

2.3. Отпис потраживања од купаца

2.4. Губитак по основу продаје потраживања

2.5. Приходи у вези са порески непризнатним расходима из члана 7а који не улазе у пореску основицу

2.6. Порески кредит по основу улагања у развој исказаних као нематеријална улагања

2.7. Укида се порески кредит за улагања у основна средства која се налазе у иностранству

2.8. Смањење броја новозапослених лица са 200 на 100 за пореско ослобођење из члан 50а Закона

2.9. Укидање обавезе подношења доказа да је порески обвезник извршио уплату мање плаћеног пореза

2.10. Друго правно лице које није организовано као привредно друштво или задруга

2.11. Недобитне организације

2.12. Нерезидентни обвезник који делатност на територији РС остварује преко сталне пословне јединице

2.13. Правно лице које плаћа посебан порез по тонажи брода

2.14. Брисање казнених одредби

Измене у пореским прописима приликом откупа секундарних сировина и отпада од 1. јуна 2013. године

1. Шта се сматра секундарним сировинама и отпадом у смислу наведених закона

2. Обавеза обрачунавања, обустављања и плаћања пореза по одбитку код откупа секундарних сировина и отпада од 31. маја 2013. године

2.1. Обрачун, обустава и плаћање 1% пореза по одбитку код откупа секундарних сировина и отпада, у случају када откуп врши обвезник ПДВ од правног лица из земље – обвезника ПДВ

2.2. Обрачун, обустава и плаћање 1% пореза по одбитку код откупа секундарних сировина и отпада који врши обвезник ПДВ од правног лица које није евидентирано у систем ПДВ

2.3. Обрачун, обустава и плаћање 1% пореза по одбитку код откупа секундарних сировина и отпада, у случају када откуп врши привредни субјект који није евидентиран у систем ПДВ од правног лица које је обвезник ПДВ

2.4. Обрачун, обустава и плаћање 1% пореза по одбитку који врши привредни субјект, обвезник ПДВ приликом откупа секундарних сировина и отпада од нерезидентног правног лица (увоз секундарних сировина и отпада)

3. Укинута је обавеза обрачуна, обуставе и плаћања пореза на доходак грађана код откупа секундарних сировина и отпада од физичких лица ако се плаћање накнаде врши на текући рачун продавца – физичког лица

 

АКЦИЗА

Измене и допуне Закона о акцизама

1. Проширење броја производа који се опорезују акцизом и право на рефакцију плаћене акцизе

2. Прецизирање одредби о овлашћеном дистрибутеру деривата нафте, биогорива и биотечности

3. Право на регресирану набавку биогорива за пољопривредне сврхе

4. Ослобођење од плаћања акцизе на биогорива и биотечности

5. Допуне одредби о режиму одложеног обрачунавања и плаћања акцизе

6. Допуне одредби о пријави места обављања делатности

7. Попис залиха биогорива и биотечности на дан ступања на снагу закона

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

У в о д

1. Циљеви које треба постићи Законом

2. Новине које доноси Закон

2.1. Надлежности Пореске управе

2.2. Надлежност органа јединица локалне самоуправе

2.3. Ванбилансно пореско рачуноводство

2.4. Достављање обавештења Пореској управи од стране органа који воде одговарајуће регистре

2.5. Појединачна пореска пријава

2.6. Информативна пореска пријава

2.7. Обрачун камате

2.8. Остале новине које доноси Закон

3. Ступање на снагу и примена Закона

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Нека питања у вези са применом Закона о јавним набавкама

1. Обвезници који су испунили услове за мировање пореског дуга могу учествовати као понуђачи у јавним набавкама

2. Примена Закона о јавним набавкама на другу фазу рестриктивног (квалификационог) поступка на листе кандидата које важе најкасније до 6. јула 2013. године

3. Поступак заштите права покренут након 1. априла 2013. године

4. Вредности из члана 57. Закона о јавним набавкама

5. Преузимање конкурсне документације од стране заинтересованих лица

 

ПРИВАТИЗАЦИЈА

Измене и допуне Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације

Прописани су методи продаје имовине субјекта у реструктурирању

Подаци које треба да садржи програм реструктурирања

Доношење и достављање програма реструктурирања Агенцији

Продаја имовине субјекта реструктурирања и утврђивање продајне цене

Начин уплате продајне цене

Брисање заложних права по завршетку поступка продаје имовине

Контрола извршења уговора о продаји имовине субјекта реструктурирања

Сходна примена других прописа о продаји имовине јавном аукцијом

Примена Уредбе на започете поступке продаје имовине субјеката у реструктурирању

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Материјално-финансијско пословање ученичке задруге

2. Књижење угоститељских услуга код корисника буџетских средстава

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Продужен рок за подношење захтева за регрес за гориво за пролећне радове у пољопривреди

2. Нови уплатни рачуни за порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и за акцизу за биогорива и биотечности

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

1. Могућност примене одредбе члана 3. став 7. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама на промет репроматеријала за обављање пољопривредне делатности који је уговорен између увозника, односно дистрибутера и других учесника – дужника који нису регистровани као пољопривредно газдинство или земљорадничка задруга

2. Примена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама одредбе уговора о осигурању, односно на уговарање начина и рокова плаћања премије
осигурања

3. а) Примена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у случајевима када је уговорено страно меродавно право на уговорене односе у којима су учесници у послу домаћа и страна правна лица

б) Да ли постоји ограничење када је дужина продуженог рока у питању и колики је најнижи износ гаранције која је потребно да буде дата у складу са чланом 3. став 5. Закона како би могао да буде уговорен рок плаћања дужи од 60 дана?

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2013. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕДИ УПЛАТНИХ РАЧУНА

Преглед 1 – Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на зараде и накнаде зарада запослених

Преглед 2 – Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на примања физичких лица

 

На почетак стране!