ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2013. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. мај 2013.

БРОЈ 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 10 "Привредног саветника" за 2013. годину изашао је 14. маја 2013. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2013. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2013. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 10 могу преузимати од четвртка, 16. маја 2013. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 10 СУ:

 

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Очекују се значајне измене у више пореских закона

1. Закон о порезу на доходак грађана

2. Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

3. Закон о порезима на имовину

4. Закон о порезу на добит правних лица

5. Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о раду и предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом


АКЦИЗА

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте, који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

1. Ко има право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе?

2. Пријава лица за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе

3. Право на рефакцију плаћене акцизе на гасна уља која се користe као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

3.1. Износи акцизе до којих се може остварити право на рефакцију

3.2. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља која се користе у производњи електричне и топлотне енергије

3.3. Гасна уља која се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

4. Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе

4.1. Износи акцизе до којих се може остварити право на рефакцију

4.2. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте која се користе у индустријске сврхе

4.3. Листа гасних уља која се користе у индустријске сврхе

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање

1. Намене за које се остварује право на рефакцију плаћене акцизе

2. Пријава лица за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе

3. Рефакција плаћене акцизе на гасна уља и ТНГ који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

3.1. Остваривање права на рефакцију акцизе на деривате нафте који се користе за обављање превоза за сопствене потребе

3.2. Обавезе овлашћеног дистрибутера да у рачуну и фискалном рачуну искаже податке о купцу гасног уља и ТНГ

3.3. Износ акцизе који се може рефундирати на гасна уља и ТНГ који се користе за транспортне сврхе

3.4. Захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и ТНГ за транспортне сврхе

3.5. Доношење решења о рефакцији акцизе на гасна уља и ТНГ за транспортне сврхе

4. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се као моторно гориво користе за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају

4.1. Обавезе овлашћеног дистрибутера да у рачуну и фискалном рачуну искаже податке о купцу гасног уља

4.2. Износ акцизе који се може рефундирати на гасна уља која се користе за погон бродова у унутрашњем речном саобраћају

4.3. Захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља која се користе за погон бродова у унутрашњем речном саобраћају

4.4. Доношење решења о рефакцији акцизе на гасна уља која се користе за погон бродова у унутрашњем речном саобраћају

5. Рефакција плаћене акцизе на гасна уља и ТНГ који се користе за загревање пословног, односно стамбеног простора

5.1. Обавезе овлашћеног дистрибутера да у рачуну и фискалном рачуну искаже податке о купцу гасног уља и ТНГ

5.2. Износ акцизе који се може рефундирати за гасна уља и ТНГ који се користе за грејање пословног и стамбеног простора

5.3. Захтев за рефакцију плаћене акцизе на гасна уља и ТНГ који се користе за грејање пословног и стамбеног простора

5.4. Доношење решења о рефакцији акцизе на гасна уља и ТНГ који се користе за грејање пословног и стамбеног простора

6. Нови обрасци за рефакцију плаћене акцизе

Остваривање права на регресирану набавку гасних уља од стране пољопривредних газдинстава

1. Рефакција плаћене акцизе на гасна уља коришћена за пољопривредне сврхе

2. Регресирање набавке гасног уља које се користи као моторно гориво за пољопривредне сврхе

2.1. Регресирана набавка горива за пољопривредне сврхе може се вршити код овлашћеног дистрибутера

2.2. Поступак за остваривање права на регрес

 

ПДВ

Ветеринарска делатност у систему ПДВ

1. Обрачун ПДВ код пружања ветеринарских услуга

2. Опорезивање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације

 

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Примена прописа о ПДВ у грађевинској делатности

2. Право одбитка претходног пореза по грађевинским услугама извођача за објекат који нема грађевинску дозволу

3. Начин попуњавања податка на редном броју 7. Образац ПППДВ приликом плаћања надокнаде пољопривреднику

4. Порески третман плаћања учешћа (партиципације) за коришћење сајамског простора на сајму у иностранству

5. Грешке приликом попуњавања поља 003 и 008 и евентуалне законске санкције по том основу

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Порез по решењу на капиталне добитке које остварују нерезидентна правна лица

1. Начин плаћања пореза на капитални добитак

1.1. Да ли се плаћање по основу промета капиталне имовине мора вршити на нерезидентни рачун у Србији

2. Пореска пријава за капиталну добит нерезидентних правних лица (Образац ППКД)

3. Избегавање међународног двоструког опорезивања капиталног добитка

3.1. Капитални добитак по основу промета непокретности

3.2. Капитални добитак по основу промета акција и удела

3.3. Капитални добитак по основу промета остале капиталне имовине

Опорезивање топлог оброка

1. Порески третман топлог оброка

2. Обезбеђење топлог оброка преко угоститељског предузећа

3. Обезбеђење топлог оброка запослених преко сопственог ресторана предузећа

4. Евидентирање продаје оброка преко фискалне касе

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Компензација, цесија и асигнација у пословању са иностранством

Р е з и м е

У в о д

1. Прописи

2. Компензациони послови са иностранством

2.1. Услови за одобравање компензационих послова

2.2. Прописани обрасци који се подносе за одобрење компензационог посла

2.3. Пример попуњеног Захтева за одобрење компензационог посла

2.4. Пример Обрачуна о извршењу компензационог посла

3. Цесија и асигнација у пословању са иностранством

3.1. Послови преноса потраживања и дуговања

3.2. Уговори о преносу потраживања и преузимању дуговања

3.3. Плаћање и наплата по преносу потраживања и дуговања

3.4. Пример уговора о преносу потраживања по основу реализованог спољнотрговинског
промета робе

3.5. Пример уговора о преносу дуговања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе

4. Пренос потраживања и дуговања резидената која су настала по основу кредитног посла са иностранством

5. Пренос потраживања и преузимање дуговања између нерезидената

5.1. Учесници у послу по основу којег резиденти врше наплату, односно плаћање трећем лицу – нерезиденту

5.2. Уговори о пословима по основу којих резиденти врше наплату, односно плаћање трећем лицу – нерезиденту

5.3. Наплаћивање и плаћање по пословима на основу којих резиденти врше наплату, односно плаћање трећем лицу – нерезиденту

5.4. Пример уговора о наплати потраживања од другог нерезидента

5.5. Пример уговора о плаћању другом нерезиденту

Пребијање дуговања и потраживања у спољнотрговинском промету

У в о д

1. Услови и врсте пребијања дуговања и потраживања

2. Билатерално пребијање дуговања и потраживања

3. Интракорпоративно пребијање дуговања и потраживања

4. Пребијање дуговања и потраживања по основу међународних уговора

5. Казне за прекршаје за непоштовање Уредбе о пребијању дуговања и потраживања

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Смањење основног капитала и поништење удела друштва с ограниченом одговорношћу

1. Уводне напомене

2. Основна правила смањења основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу

3. Смањење основног капитала уз примену правила о заштити поверилаца

4. Смањење основног капитала путем смањења удела свих чланова друштва

5. Смањење основног капитала по основу поништења сопствених удела

6. Смањење основног капитала по основу иступања члана из друштва

7. Смањење основног капитала по основу искључења члана друштва

8. Смањење основног капитала ради покрића губитка

9. Смањење основног капитала претварањем у резерве

10. Смањење основног капитала по једном основу уз истовремено повећање, у истом износу, по другом основу

 

КАМАТА

Обрачун затезне камате по дужничко-поверилачким односима

1. Основне карактеристике затезне камате

1.1. Дани доцње који се узимају у обрачун затезне камате

1.2. Уговарање затезне камате

1.3. Обрачун затезне камате ако је уговорена камата виша од стопе затезне камате

1.4. Урачунавање камате и трошкова

1.5. Обрачун камате на камату

2. Обрачун затезне камате у складу са Законом о затезној камати

2.1. Стопе затезне камате

2.2. Начин (метод) обрачуна камате

3. Обрачун затезне камате за раније периоде врши се у складу са прописима који су важили у периодима за које се врши обрачун

3.1. Обрачун затезне камате за период до 24. јануара 1994. године

3.2. Обрачун затезне камате за период од 24. јануара до 7. априла 1994. године

3.3. Обрачун затезне камате за период од 8. априла 1994. до 28. јуна 1996. године

3.4. Стопе затезне камате за период од 29. јуна 1996. до 2. марта 2001. године

3.5. Стопе затезне камате за период од 3. марта 2001. до 16. маја 2011. године

4. Обрачун затезне камате на потраживања која гласе у страној валути и на потраживања обезбеђена „валутном клаузулом“

4.1. Период од 3. јула 1993. до 2. марта 2001. године

4.2. Период од 3. марта 2001. до 24. децембра 2012. године

5. Обрачун затезне камате применом Збирних коефицијената

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ;

1. Књижење набавке материјала и опреме из датих аванса

2. Књижење набавке опреме из средстава од примљених донација

3. Основице за обрачун плата за буџетске кориснике почев од исплате плате за април 2013. године

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1.Почиње стална контрола издавања фискалних рачуна

2. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

3. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Годишње усклађивање износа накнаде за посебне токове отпада (износи накнаде су повећани)

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!