ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

13. април 2011.

БРОЈ 9
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 9 "Привредног саветника" изашао је 11. априла 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 9 могу преузимати од среде, 13. априла 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 9 СУ:

РАЧУНОВОДСТВО

Порески и рачуноводствени аспект преноса (продаје) жига и давање лиценце за право коришћења жига

1. Жиг као право индустријске својине

1.1. Појам и подела жигова

1.2. Функције и предмет жига

1.3. Термини који се у пракси користе у вези са жигом

1.4. Заштита жига

2. Пренос жига

2.1. Порески аспекти преноса жига

2.2. Рачуноводствени аспект преноса жига

2.3. Залога на жигу

3. Уступање права коришћења жига

3.1. Порески аспект уступања права коришћења жига

3.2. Рачуноводствени аспект уступања права коришћења жига

Консолидовани финансијски извештаји – питања са саветовања  –

1. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

2. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

3. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

4. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства 

5. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

6. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

7. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

8. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

9. Утврђивање обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за правно лице које је члан конзорцијума

10. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више


ПДВ  И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–март 2011. године

1. Увод

2. Прописи о акцизама

3. Настанак обавезе акцизе и обавезе обрачуна акцизе

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2011. години

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2011. години

8. Основица за обрачун акцизе

9. Вођење евиденције акцизе

9.1. Евиденција коју води физичко лице произвођач алкохолних пића

9.2. Евиденција коју воде произвођачи акцизних производа

9.3. Евиденција коју воде продавци течног нафтног гаса за погон моторних возила

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

10.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јануар – март 2011. године 

12. Ослобођења од плаћања акцизе

12.1. Умањење обрачунате акцизе

13. Рефакција акцизе

14. Повраћај акцизе

15. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

15.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

15.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

15.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

15.4. Достављање података од стране физичких лица – произвођача алкохолних пића

15.5. Подаци о количини произведеног и продатог дизел-горива и лож-уља

15.6. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

15.7. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

15.8. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

Измене Правилника о пореским ослобођењима код ПДВ у делу обезбеђења доказа за превозне и остале услуге извршене на територији Републике Србије, које су повезане са увозом добара

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Могућност састављања периодичних финансијских извештаја у току 2011. године – ради смањења аконтација пореза на добит и исплате међудивиденде

1. Порески биланс и пореска пријава за јануар–март 2011. године

2. Исплата међудивиденде на основу периодичног финансијског извештаја

Законом о шумама уведена је накнада за коришћење шума и шумског земљишта и накнада за заштиту и унапређење општекорисних функција шума

1. Буџетски фонд и Буџетски покрајински фонд

2. Извори средстава Буџетских фондова

3. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

3.1. Накнада коју плаћа корисник шума

3.2. Накнада коју плаћа сопственик шума

4. Накнада за заштиту, коришћење и унапређивање општекорисних функција шума

5. Уплатни рачуни за уплату казни за кривична дела и привредне преступе

6. Наплата накнада

Накнаде које наплаћују СОКОЈ, О.Ф.П.С. и ПИ

1. Тарифа накнада које наплаћује Сокој

2. Тарифа накнада које наплаћује О.Ф.П.С

3. Тарифа накнада које наплаћује Организација за колективно остваривање права интерпретатора – ПИ

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Контрола девизног пословања и обавеза вођења контролника и извештавања о спољнотрговинским пословима

У в о д

1. Прописи

2. Контрола девизног пословања

2.1. Непосредна контрола девизног пословања

2.2. Посредна контрола девизног пословања

3. Извештавање у функцији девизне контроле

3.1. Извоз и увоз услуга

3.2. Куповина и продаја потраживања и дуговања између резидената

3.3. Наплаћивање и плаћање другом нерезиденту

3.4. Компензациони послови са иностранством

3.5. Остварена добит у иностранству

3.6. Достављање документације у електронској форми

4. Књига контролника извоза и увоза робе и услуга

4.1. Принципи на којима се заснива вођење књиге контролника

4.2. Књига контролника извоза робе и услуга

4.3. Књига контролника увоза робе и услуга

4.4. Пример књиге контролника извоза робе и услуга

4.5. Пример књиге контролника увоза робе и услуга

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Правни режим акција

Увод  

1. Основна својства и карактеристике акција

2. Правни режим одобрених (неиздатих) акција

3. Право гласа и ограничења остваривања права гласа

4. Институт права пречег уписа акција

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојене су измене и допуне Закона о планирању и изградњи

1. Измене у основним одредбама закона

2. Измене одредаба о просторном и урбанистичком планирању

3. Измене надлежности Републичке агенције за просторно планирање

4. Измене одредаба о грађевинском земљишту

4.1. Промена намене пољопривредног у грађевинско земљиште

4.2. Отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини

4.3. Измене уговора о закупу земљишта у случају продаје објекта изграђеног на закупљеном земљишту 

4.4. Експропријација права коришћења на грађевинском земљишту

4.5. Конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту без накнаде

4.6. Конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

4.7. Урбана комасација

5. Измене одредаба о изградњи објеката

6. Измене одредаба о грађевинској дозволи

7. Измене одредаба о грађењу

8. Измене одредаба о употребној дозволи

9. Измене одредаба о надзору

10. Измене одредаба о легализацији објеката

10.1. Износ накнаде за легализацију објеката

10.2. Могућност легализације објеката изграђених на зеленим површинама

10.3. Докази који се прибављају за објекте саграђене на земљишту на којем је уписано више сукорисника 

11. Измене казнених одредаба

12. Прелазне и завршне одредбе закона

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

1. Измене и допуне предмета опорезивања имовине у „статици“

2. Измене и допуне одредаба о пореским стопама и пореским ослобођењима у оквиру пореза на имовину у „статици“

3. Остале измене и допуне Закона

4. Утицај извршених измена Закона на већ поднесене пореске пријаве за 2011. годину

Осврт на Закон о изменама и допунама Закона о банкама

I. Разлози за доношење закона

II. Најважније новине

III. Основни правни институти и појединачна решења

IV. Измењен је делокруг органа банке

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Коришћење новчаних средстава корисника буџетских средстава за инвестирање на домаћем финансијском тржишту новца 

1.1. Управљање новчаним средствима на КРТ Републике

1.2. Инвестирање средстава

2. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са применом прописа

1. Рачуноводствено евидентирање приступања дугу у пословним књигама дужника и трећег лица (приступаоца дугу) 

2. Извештаји које саставља представништво стране банке

3. Издавање електронских рачуна

4. Накнадно одобрене рабате дате у току обрачунског периода не треба књижити на терет расхода већ сторном прихода јер то има утицаја на порески биланс

5. Измењена пореска пријава за порез на добит за 2009. годину саставља се у складу са прописима који су важили на дан 31.12.2009. године

6. Књижење обавеза за порез на добит

7. Порез на добит пословне јединице у иностранству

8. По прописима Србије могућа је конверзија дуга у основни капитал а не и конверзија дуга у капиталне резерве

9. Купац привредног друштва не може оспоравати обавезе купљеног привредног друштва

10. Поништење сопствених удела

11. Конверзија обавезе по основу камате у капитал оснивача – правног лица, нерезидентног обвезника 

12. Пословна јединица се не мора регистровати као огранак а Пореској управи се обавезно пријављују пословне јединице које се у ван седишта привредног друштва

13. Порески третман ангажовања нерезидентног предавача

14. Порез на имовину на објекте за обављање пољопривредне делатности

15. Компензациони посао са иностранством могуће је вршити тек по добијању одобрења Министарства за економију и регионални развој

16. Могуће је вршити наплату по основу извоза робе и од другог нерезидента

17. За обрачун набавке робе коју сте авансно платили, користите важећи курс на дан плаћања ино добављачу јер је вредност увезене робе одређена датумом плаћања аванса

18. Услуге организације самита у иностранству могуће је наплатити од физичког лица нерезидента

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Обрачун доприноса за ПИО у поступку утврђивања својства осигураника

2. Државни и верски празници у априлу и мају 2011. године

3. Измене и допуне Закона о порезима

4. Подношење пореске пријаве ради утврђивања ниже аконтације пореза на приходе од самосталне делатности

5. У току је трећа седница првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години

6. Измењена је референтна каматна стопа Народне банке Србије, а тиме и стопа законске затезне камате 

 

МИШЉЕЊА

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ

Акциза

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

Избегавање двоструког опорезивања

Министарство рада и социјалне политике Републике Србије

Закон о раду

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!