ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

28. март 2011.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" изашао је 25. марта 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од понедељка, 28. марта 2011. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

РАЧУНОВОДСТВО

Тешкоће приликом примене Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извештавања

1. Утврђивање добитка/губитка у оквиру капитала

2. Финансијски положај и биланс стања.

3. Тешкоће примене Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извештавања у вођењу рачуноводствених књига и сачињавању биланса

4. Мишљење ревизора

5. Закључак.

Исправке рачуноводствених грешака (замена финансијских извештаја или достављање коригованих финансијских извештаја)

1. Исправке рачуноводствених грешака у пословним књигама.

2. Поступак са финансијским извештајима за претходну и текућу годину у случају постојања материјално значајне грешке

3. Замена финансијских извештаја.

4. Достављање коригованих финансијских извештаја.

Рачуноводствени и порески третман промета робе у транзиту

1. Кретање докумената и робе при промету робе у транзиту

2. Обрачун ПДВ.

3. Рачуноводствено евидентирање продаје робе у транзиту

4. Евидентирање продаје робе у транзиту према прописима о трговини

Анализа и интерпретација финансијских извештаја

Хоризонтална и вертикална анализа

Показатељи ликвидности.

Показатељи финансијске структуре и сигурности

Показатељи обрта.

Показатељи рентабилности

Важност напомена уз финансијске извештаје

Важност извештаја о променама на капиталу.

Стандарди за поређење


ПДВ

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Основица за обрачун ПДВ у случају када је уговорена валутна клаузула

2. Издавање и садржина рачуна (или другог документа који служи као рачун) у случају префактурисања трошкова насталих у закупљеном пословном простору

3. Обрачун ПДВ на промет услуга које врши страно правно лице

4. Обавеза обрачуна ПДВ на добра која страно правно лице набави у Републици и унесе као улог у домаће привредно друштво 

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Измена пореске пријаве пореза на добит предузећа

Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности – Обрасца ППДГ-1

Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности – Обрасца ППДГ-1.

Грешке или пропусти који захтевају измену пореске пријаве

Уплата средстава у Буџетски фонд за ванредне ситуације

1. Закон о ванредним ситуацијама.

2. Буџетски фонд за ванредне ситуације

3. Начин, рокови плаћања и рачуни за уплату средстава у Буџетски фонд за ванредне ситуације (члан 135. став 1. тачка 2) Закона) 

4. Примери и књижење код обвезника уплате средстава у Буџетски фонд

5. Казнене одредбе.

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2010. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2011. години

1. Повраћај доприноса према Закону о социјалним доприносима.

2. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

3. Случајеви повраћаја доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

4. Поступак повраћаја социјалних доприноса .

5. Престанак плаћања доприноса у 2011. години.

6. Пример Захтева за издавање уверења

Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2010. годину (обрасци М-4, М-4К, М-4/СП И М-4К/СП)

1. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике – запослене

2. Обрасци за пријаву података за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

3. Обрасци за пријаву података за лица која обављају самосталну делатност, а истовремено су запослена код другог послодавца 

4. Стаж осигурања.

5. Утврђивање зарада и основица осигурања за запослене који раде пуно радно време.

6. Уношење података о плаћеним доприносима за запослена лица старија од 45, односно од 50 година, за приправнике и лица млађа од 30 година, за лица са инвалидитетом, у складу са чл. 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

7. Утврђивање основице за запослене који раде са непуним радним временом .

8. Уношење података у матичну евиденцију о накнадама за време проведено на боловању

9. Уношење података када је запослена у години била и на раду и на породиљском одсуству

10. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем.

11. Уношење података у Образац М-4 за осигуранике из члана 15. Закона и лица која се сама укључе у обавезно осигурање  

12. Инвалиди рада II и III категорије инвалидности и Образац М-4.

13. Утврђивање основице за запослене упућене на рад у иностранство

14. Закашњење у исплати зараде и попуњавање Обрасца М-4.

15. Највише и најниже основице које су се примењивале у 2010. години.

16. Утврђивање основице за лица која обављају привремене и повремене послове

17. Накнаде по основу уговора на које је плаћен допринос за ПИО (уговор о делу, ауторски уговор, заступање и др.)

18. Подаци који се уносе у матичну евиденцију када је допринос плаћен у 2010. години, а односи се на раније године 

19. Утврђивање износа неизмирених обавеза за допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица којима се врши повезивање стажа у складу са Закључком Владе Републике Србије

20. Подаци који се уносе у Образац М-4, односно у Образац М-4К за 2010. годину .

21. Пријава М-4/СП за осниваче привредних друштава који су засновали радни однос у свом предузећу

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Измиривање обавеза и наплата потраживања по основу промета робе и услуга у земљи путем компензације, асигнације, цесије и преузимањем дуга

Уводне напомене

Прописи који уређују ову материју.

I. Измиривање обавеза путем компензације.

II. Измиривање обавеза путем асигнације.

III. Измиривање обавеза путем цесије.

IV. Преузимање дуга

V. Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга у случају блокаде пословних рачуна.

VI. Компензација, асигнација, цесија и преузимање дуга када је једна од уговорних страна физичко лице 

VII. Измиривање обавеза и наплата потраживања са правним лицима са територије АП Косово и Метохија

Исплата зарада, других личних примања и накнада трошкова запосленима путем асигнације у случају блокаде пословних рачуна правних лица и предузетника

1. Техника спровођења исплате зарада путем асигнације.

2. Пример уговора о асигнацији

3. Књижење исплате зарада путем асигнације

4. Исплата накнада трошкова запосленима и других примања у блокираном правном лицу по уговору о асигнацији 

Могућност закључивања уговора о асигнацији, цесији и преузимању дуга у случају када између учесника није претходно заснован дужничко-поверилачки однос

1. Уговори о асигнацији, цесији и преузимању дуга, по којима претходно нису засновани међусобни дужничко-поверилачки односи између потписника ових уговора, могу се спровести ако се, поред ових уговора, закључи и уговор о зајму (позајмици) новчаних средстава.

2. Уговори о асигнацији, цесији и преузимању дуга, по којима претходно нису засновани међусобни дужничко-поверилачки односи између учесника ових уговора, не могу се спровести затварањем обавеза и потраживања, по уговору о авансу за будући промет добара и услуга

Измиривање пореских и других обавеза по основу јавних прихода путем компензације са буџетом Републике Србије

 

НОВИ ПРОПИСИ

Измене прописа о играма на срећу

1. Правилник о поступку активирања и враћања средстава наменског депозита, односно банкарске гаранције 

2. Измене и допуне Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу – клађења

3. Измене и допуне Правилника о начину вођења евиденција о оствареном промету по аутомату 

4. Измене и допуне Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима

5. Измене и допуне Правилника о врстама игара на срећу (каталог игара на срећу)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–март 2011. године 

2. Евидентирање прикупљања и трошења родитељског динара

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству.

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Ревалоризација потраживања и отплатних рата за станове и зајмове на дан 31. марта 2011. године  

2. Према мишљењу министарства постоји правни континуитет из аспекта прописа о ПДВ у случају промене правне форме предузетника у привредно друштво

3. Рок за усклађивање са Законом о удружењима истиче 22. априла 2011. године

4. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ  

Акцизе

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Фискалне касе

Министарство рада и социјалне политике Републике Србије

Рад и радни односи

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу априлу 2011. године.

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке .

Актуелни подаци

 

На почетак стране!