ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

11. март 2011.

БРОЈ 7
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 7 "Привредног саветника" изашао је 08. марта 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 7 могу преузимати од петка, 11. марта 2011. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 7 СУ:

ГОДИШЊИ РАЧУН

Консолидовани финансијски извештаји за 2010. годину

1. Уводне напомене

2. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

3. Замена консолидованих финансијских извештаја

4. Достављање усвојених ревидираних консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

5. Најзначајније измене у новом МРС 27

6. Финансијско извештавање о повезаним привредним друштвима по Закону о привредним друштвима

7. Утврђивање обавезе консолидовања

8. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

9. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја


10. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна правна лица, придружена правна лица и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

11. Поступци консолидовања

12. Пример консолидовања рачуна

13. Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу

14. Састављање образаца консолидованог биланса успеха и консолидованог биланса стања

15. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

16. Консолидовани извештај о променама на капиталу.

17. Састављање консолидованог Статистичког анекса

18. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

19. Извод из консолидованих финансијских извештаја

20. Достављање биланса успеха зависног правног лица у иностранству Девизном инспекторату

Консолидовани финансијски извештаји - питања из праксе

1. Да ли постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја када је матично друштво мало правно лице?

2. Да ли је матично друштво које је разврстано у мало правно лице дужно да и своје годишње појединачне финансијске извештаје састави у складу са МСФИ и достави их Агенцији за привредне регистре у пуном обиму

3. Када не постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја?

4. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача / већинског власника - физичко лице?.

5. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ и годишње финансијске извештаје доставља у скраћеном обиму.

6. У круг консолидовања се укључује и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

7. Шта је преовлађујући фактор за утврђивање контроле - већински удео у капиталу или већинско право гласа?

8. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2010. годину за матично правно лице које је у току 2010. године основало зависно правно лице

9. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2010. годину за матично правно лице које је у току 2010. године купило друго (зависно) правно лице

10. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и нa који начин?

11. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

12. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

13. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

14. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

15. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

16. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

17. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

18. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности.

19. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

20. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

 

ПДВ

Префактурисање трошкова у систему ПДВ

1. Префактурисање трошкова који су настали у вези са прометом добара и услуга

1.1. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп пословног простора

1.2. Префактурисање трошкова насталих у вези са издавањем у закуп станова

1.3. Префактурисање трошкова у случају закупа земљишта.

1.4. Префактурисање трошкова (осигурање, поправка и сл.) у случају закупа покретних добара (моторних возила)

1.5. Префактурисање трошкова есконтовања менице коју је купац дао добављачу.

1.6. Префактурисање трошкова камате по кредиту банке

1.7. Префактурисање ПТТ трошкова

1.8. Префактурисање трошкова превоза извезене робе иностраном купцу.

2. Префактурисање трошкова без обавезе обрачуна и плаћања ПДВ.

2.1. Расподела заједничких трошкова (ел. енергије, комуналних услуга, услуга одржавања и др.) између више правних лица у случају када заједнички користе исту пословну зграду, а када рачуни добављача гласе на једно правно лицеобвезника ПДВ

2.2. Префактурисање трошкова премије осигурања

2.3. Префактурисање плаћања извршених по уговору о јемству

2.4. Префактурисање трошкова обраде кредита, камате и ефеката валутне клаузуле

2.5. Префактурисање плаћених трошкова смештаја и превоза пословних партнера из земље и иностранства

2.6. Префактурисање трошкова који настају у вези са увозом добара и услуга (нпр. превоз), а које купац у складу са уговором са добављачем из иностранства, рефундира од добављача

2.7. Новчана средства која обвезник ПДВ потражује од инопартнера на име покрића трошкова добијања атеста и дозвола потребних за стављање у промет лека

2.8. Порески третман потраживања инвеститора од извођача радова новчаних средстава на име престанка банкарске гаранције

2.9. Порески третман префактурисаних трошкова ноћења путника страној авио-компанији због отказаног лета

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Достављање пореских пријава за порез на имовину за 2011. годину

1. Правна лица и предузетници који воде пословне књиге за имовину која им служи за обављање делатностипријава на Обрасцу ППИ-1

1.1. Порески обвезник.

1.2. Подношење пореске пријаве за права на непокретности на Обрасцу ППИ-1

1.3. Опорезива права на непокретности

1.4. Настанак пореске обавезе.

1.5. Пореске стопе.

1.6. Пореска ослобођења.

1.7. Утврђивање и наплата пореза на имовину на права на непокретности.

2. Предузетници који воде пословне књиге за имовину која им не служи за обављање делатности, предузетниципаушалци и физичка лица као обвезници пореза на имовину.

2.1. Пореска основица.

2.2. Пореске стопе.

2.3. Пореска ослобођења и олакшице.

2.4. Пореска пријава на Обрасцу ППИ-2

 3. Обавеза достављања пореских пријава до краја 2011. године према прелазним одредбама Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 87

Прописи о заштити животне средине (евиденције, накнаде, документа)

1. Увод.

2. Закон о заштити животне средине

3. Закон о управљању отпадом.

4. Закон о заштити природе

5. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду.

6. Закључак

Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом

1. Ко је обвезник запошљавања особа са инвалидитетом?.

2. Утврђивање обавезног броја запослених особа са инвалидитетом.

3. Ко се, у смислу закона, сматра запосленим лицем?

4. Ко се, у смислу закона, сматра особом са инвалидитетом?.

5. Праћење извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом Образац ИОСИ

6. Начин извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом .

7. Буџетски корисници

8. Чување документације о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом .

 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Услови за остваривање права на старосну пензију - у периоду 2011–2022. године.

Старосна граница за стицање права на пензију и стаж осигурања са увећаним трајањем

Увећање навршеног стажа осигурања за одређивање висине старосне пензије за осигураника жену

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Камата за неплаћене (неблаговремено плаћене) јавне приходе

1. Јавни приходи на које се плаћа законска камата

2. Стопа законске камате.

3. Метод обрачуна законске камате

4. Када се обрачунава законска камата.

5. Дани за које се обрачунава законска камата.

6. Дан измирења пореске обавезе.

7. Редослед намирења.

8. Право обвезника на камату за више плаћен јавни приход.

9. Примери обрачуна законске камате

10. Књижење законске камате

11. Обрачун законске камате ако је обавеза плаћања јавних прихода настала пре 1. јануара 2003. године.

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Промена правне форме предузетника у привредно друштво или пренос целокупне имовине радње у већ основано привредно друштво

1. Начин организовања предузетника у привредно друштво .

2. Разлози „за“ и „против“ организовања предузетника у привредно друштво .

3. Организовање предузетника у привредно друштво кроз промену правне форме .

4. Организовање предузетника у привредно друштво уношењем имовине радње као неновчаног улога власника радње у друштво

Исплата дивиденде у акцијама друштва или повећање основног капитала из нераспоређене добити друштва и примери књижења код власника капитала

1. Основне карактеристике исплате дивиденде

2. Порески аспект

3. Књиговодствено евидентирање код власника акција.

4. Сходна примена на друштво с ограниченом одговорношћу

5. Губитак у правном лицу у које је уложен капитал и смањење основног капитала ради покрића губитка

Подсетник о сазивању и одржавању годишње скупштине акционара а.д. и чланова д.о.о

Указивање на основна правила о сазивању годишње скупштине а.д.

Одржавање скупштине

Улога секретара а.д. поводом сазивања, одржавања и спровођења одлука скупштине.

Годишња скупштина чланова д.о.о

Сазивање

Шта још треба знати о одузимању имовине проистекле из кривичног дела

Увод

Кривично-правни модел одузимања имовинске користи проистекле из кривичног дела.

Пребацивање терета доказивања о пореклу имовине у Закон.

Доказни стандарди

Амнестија извесне имовине проистекле из кривичног дела.

Закључна разматрања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Састављање годишњег финансијског извештаја директних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и Републичког завода за здравствено осигурање за 2010. годину.

2. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Давања поводом 8. марта - Дана жена.

2. Достављање годишњих финансијских извештаја отворених акционарских друштава за 2010. год. Комисији за хартије од вредности, Београдској берзи и брокерско-дилерском друштву.

3. Утврђен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину

4. Влада Републике Србије утврдила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о висини стопе затезне камате

5. Попуњавање пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана код лица којима је зарада умањена у складу са Законом

6. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију

7. Усклађивање права на дечији и родитељски додатак.

8. Измена Одлуке о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију.

9. Парафиран je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Црном Гором.

10. Ступио је на снагу Протокол уз Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Чешком Републиком

11. Потписан je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Индонезијом.

12. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порез на добит

Избегавање двоструког опорезивања.

Порез на доходак грађана.

Регистар касе.

 

КУРСЕВИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу марту 2011. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!