ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. фебруар 2011.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2011. годину изашао је 12. фебруара 2011. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2011. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2011. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од уторка, 15. фебруара 2011. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Финансијски извештаји и порески биланс за предузетнике

1. Финансијски извештаји

2. Порески билансОбразац ПБ 2

А. Пословна добит и губитак

I. Финансијски резултат у билансу успеха

II. Капитални добици и губици

III. Усклађивање расхода

IV. Корекција расхода по основу трансферних цена

V. Корекција расхода по основу камата применом правила о трансферним ценама

VI. Усклађивање прихода

Б. Капитални добици и губици

В. Обрачунати порез и умањење пореза

 


 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

1. Финансијско извештавање у случају стечаја и ликвидације

2. Утврђивање и плаћање пореза на добит правних лица

3. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације и утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације

3.1. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

3.2. Утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

3.3. Пример

4. Порез на добит у поступку ликвидације

4.1. Пореска основица за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији

4.2 Периоди за које се утврђују пореске основице за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији

4.3. Опорезивање остатка имовине ликвидационе масе изнад вредности уложеног капитала

4.4. Примери

5. Састављање образаца финансијских извештаја на крају 2010. године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку стечаја и ликвидације

6. Додељивање ПИБ-а привредним друштвима у ликвидацији

7. Резиме

Измене и допуне Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (Правилник о пореском билансу)

1. Измене у обрачуну расхода камата од повезаних лица „ван дохвата руке“

1.1. Корекција расхода камата по основу утањене капитализације – прва корекција

1.2. Корекција расхода камата применом правила о трансферним ценама – друга корекција

1.3. Порески биланс ПБ–1 Усклађивање расхода камата од повезаних лица

1.4. Други припадајући трошкови

1.5. Корекција прихода по основу трансферних цена приликом одобравања кредита и зајмова повезаном лицу

2. Измењени обрасци ПК и ПК–1

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обвезници пдв који стичу статус претежног извозника у 2011. години

1. Образац ПИД ПДВ

2. Образац ПИД ПДВ 1

Нови износи најпопуларнијих цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК

Годишњи порез на доходак грађана за 2010. годинуОбразац ППДГ-5

1. Неопорезиви износи и износи личних одбитака

2. Порески обвезници

3. Избегавање двоструког опорезивања

4. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

5. Пореска основица

6. Пореска стопа

7. Утврђивање и наплата пореза

8. Начин попуњавања Обрасца ППДГ-5 са примерима

8.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1.)

8.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатностипредузетника
(редни број 3.3.)

8.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5.)

8.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сaм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

8.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9.)

8.6. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

9. Казнене одредбе

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Новчана накнада за случај незапослености

Услови за остваривање права на новчану накнаду

Захтев за остваривање права и потребна документација

Дужина новчане накнаде

Висина новчане накнаде

Права и обавезе корисника новчане накнаде

Донет је Правилник о садржају и начину достављања Плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу на основу Закона о равноправности полова

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Институт додатних улога чланова друштва с ограниченом одговорношћу

Увод

1. Основна обележја друштва с ограниченом одговорношћу

2. Разлика између улога и удела у друштву с ограниченом одговорношћу

3. Обавеза чланова друштва у вези с улогом

4. Институт додатних улога чланова друштва

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Утврђен је коефицијент за израчунавање закупнина за станове за период јануар–јун
2011. године

2. Објављени јавни позиви за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом

3. Трошкови здравствене заштите запосленихпревентивни, систематски прегледи запослених и обавезе послодавца по основу пореза и доприноса

4. Достављање пореских пријава за порез на имовину за 2011. годину

5. Специфичност састављања финансијских извештаја за физичка лицаобвезнике ПДВ и обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности

6. Референтна каматна стопа задржана на нивоу од 12 одсто

7. Основице за обрачун и исплату плата у јавним службама

8. Основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе почев од плате за децембар 2011. године

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

1. Исказивања трансакција од повезаних лица у пореском билансу

2. Утврђивање порески неотписане вредности основних средстава у Обрасцу ОА

3. Исказивање неотписане вредности основних средстава у Обрасцу ОА

4. Приходи од камате сматрају се приходом оствареним на тржишту код недобитне организације

5. Признавање пореског кредита по основу набавке опреме на финансијски лизинг

6. Признавање пореског кредита по основу изградње објекта

7. Затезна камата по основу дужничко-поверилачког односа признаје се као расход у пореском билансу

8. Признавање трошкова датих донација у пореском билансу

9. Признавање пореског кредита по основу улагања у основна средства код јавног предузећа 107

10. Обрачун пореске амортизације на биолошка средства

11. Обрачун пореске амортизације приликом промене правне форме из предузетника у ДОО

12. Код продаје грађевинских објеката у поступку стечаја не утврђује се капитални добитак

13. Умањење права на порески кредит по основу отуђења основног средства

 

РАЧУНОВОДСТВО

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица не подлежу курсирању на датум биланса

2. Обезвређења ХОВ расположивих за продају и МРС 12

3. Књижење на крају године накнадно одобреног попуста од добављача

4. Обавеза вођења класе 9 за производњу коју за наручиоца обављају друга предузећа

5. Исказивање на крају године материјала који је издат у производњу а није утрошен

6. Књижење употребе сопствених производа за производњу других производа

7. Накнађивање разграниченог износа курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у финансијским извештајима за 2010. годину

8. Поступак са трајним и привременим пореским разликама између рачуноводствене и пореске добити

9. Капитализација трошкова позајмљивања код малих правних лица која не примењују МРС/МСФИ

10. Књижење процене основних средстава која су амортизована

11. Могућност вођења пословних књига по уговору о допунском раду

12. Исказивање потражног салда на текућем рачуну

13. Процењивање акција на дан биланса

14. Поништавање сопствених акција стечених куповином друштвеног капитала у поступку приватизације

15. Књижење гарантног депозита

16. Отпис обавеза на основу извода отворених ставки (Образац ИОС)

17. Мала правна лица која не подлежу ревизији достављају Агенцији скраћене финансијске извештаје за 2010. годину

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

1. Порез на имовину на закупљено грађевинско земљиште

2. Утврђивање капиталног добитка и губитка по основу продаје непокретности

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Акцизе

Имовина

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Избегавање двоструког опорезивања

 

КУРСЕВИ

Курс „Привредног саветника“ о вођењу рачуноводства привредних друштава према МРС/МСФИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

Пријавни лист

 

РОКОВНИК

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

 

На почетак стране!