ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

02. фебруар 2011.

БРОЈ 5
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 5 "Привредног саветника" за 2011. годину изашао је 31. јануара 2011. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2011. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2011. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 5 могу преузимати од четвртка, 3. фебруара 2011. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 5 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених почев од 1. фебруара 2010. године

1. Основица за обрачун пореза на зараде

2. Умањење пореске основице

2.1. Примања за која се примењује умањење пореске основице

2.2. Умањење основице пореза на зараде у пуном износу ( 7.310 ) и у сразмерном износу

2.3. Умањење пореске основице на зараде и накнаде зарада инвалида рада II и III категорије

2.4. Умањење пореске основице када се зарада исплаћује у деловима

3. Коефицијенти за прерачун са нето на бруто

4. Пример обрачуна зараде у фебруару 2011. године

 


 

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде који се примењују од 1. фебруара 2011. до 31. јануара 2012. године

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и иностранству)

4. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ

5.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

5.2. Солидарна помоћ у случају смрти других чланова породица и лица која нису запослена код исплатиоца

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Јубиларна награда

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима и хранарина спортистима аматерима

9. Премије за добровољно додатно осигурање

Рад са непуним радним временом и умањење пореске основице за запосленог са непуним радним временом (од 1. фебруара 2011. године)

1. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са непуним радним временом

1.1. Запослени са непуним радним временом код једног послодавца

1.2. Запослени са непуним радним временом код више послодаваца

2. Образац И и Образац Обавештење о запосленима који раде са непуним радним временом

Нови усклађени динарски износи акциза који се примењују од 29. јануара 2011. године

Износи акцизе и стопе који се примењују од 1. јануара 2011. године

1) Износи и стопе акцизе на деривате нафте, алкохолна пића и кафу

2) Износи акцизе на дуванске прерађевине

Обезбеђење доказа за пореско ослобођење превозних и осталих услуга које су повезане са увозом добара

Обавезе трговаца у вези са новим прописима о унутрашњој трговини

У в о д

Део први

Обавезе трговаца у вези са применом новог Закона о трговини

1. Обавезе трговаца у вези са испуњавањем услова за обављање трговине

2. Обавезе у вези са општим условима за обављање трговине

2.1. Обавезе трговца у вези са минималним условима у погледу запослених и минималним техничким условима

2.2. Обавезе трговаца у вези са робом

3. Обавезе у вези са условима за обављање трговине на мало

3.1. Декларација за робу

3.2. Истицање цена и пословног имена

3.3. Радно време у трговини на мало

3.4. Обавезе трговаца у вези са продајним подстицајима

Део други

Обавезе трговаца робом у вези са применом новог закона о заштити потрошача

1. Обавезе трговаца у вези са обавештавањем потрошача

1.1. Обавеза истицања цене

1.1.1. Начин истицања цена робе

1.1.2. Истицање цена услуга

1.1.3. Истицање цена угоститељских услуга

1.2. Издавање рачуна

1.3. Обавеза обавештавања потрошача

2. Обавезе трговаца у погледу заштите потрошача из уговора о продаји робе

2.1. Испорука робе и прелазак ризика

2.2. Одговорност трговца за несаобразност робе

2.2.1. Случајеви када трговац одговора за несаобразност

2.2.2. Случајеви када је искључена одговорност трговца за несаобразност

2.2.3. Рокови у којима постоји одговорност трговца за несаобразност

2.2.4. Обавезе трговаца код отклањања несаобразности

2.3. Гаранција и гарантни лист

2.4. Обавезе трговаца у вези са рекламацијама потрошача

 

РАЧУНОВОДСТВО

Књижење расхода и прихода по основу камата на дан биланса

1. Књижење расхода по основу камата на дан биланса

2. Књижење прихода од камата на дан биланса

Могућност коришћења ревалоризационих резерви насталих проценом основних средстава пре отуђења

Формирање ревалоризационих резерви насталих проценом основних средстава

Коришћење ревалоризационих резерви насталих проценом основних средстава пре отуђења

Мала правна лица која не примењују МРС/МСФИ

Питања и одговори

Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за привредна друштва и задруге, друга правна лица, предузетнике и огранке страних правних лица

Примери попуњених захтева за регистрацију финансијског извештаја

 

ПДВ

Пореске обавезе привредног друштва у случају адаптације пословног простора чији је власник физичко лицеоснивач привредног друштва

Питања и одговори у вези са ПДВ

 

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Опредељивање за начин вођења пословних књига предузетника, подизање добити (прихода) и прелазак са простог на двојно књиговодство од 1. јануара 2011. године

1. Опредељивање за начин вођења пословних књига

2. Подизање добити (прихода) предузетника и покриће губитка

1) На терет нераспоређене добити ранијих година

2) На терет резерви из добити

3) На терет реализованих ревалоризационих резерви

4) На терет основног капитала

3. Прелазак са простог на двојно књиговодство

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Утврђивање масе средстава за исплату зарада у јавним предузећима у 2011. години

1. Политика пројектованог раста цена и зарада за 2011. годину

2. Поступање локалне самоуправе и надлежних републичких органа у вези са програмом пословања јавних предузећа

3. Техника исплате зарада у јавним предузећима

 

ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ

Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2011 годину

У в о д

1. Номенклатура Царинске тарифе за 2011. годину

2. Структура Царинске тарифе за 2011. годину

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Обрачунавање, плаћање и књижење пореза на добит предузећа

1.1. Обрачунавање и плаћање годишњег и месечних аконтација пореза на добит предузећа

1.2. Књижење пореза на добит предузећа

1.2.1. Књижење уплаћених аконтација пореза на добит у 2010. години

1.2. 2. Књижење утврђених разлика пореза на добит у 2011. години по коначном обрачуну за 2010. годину

1.3. Утврђивање пореза на добит за 2010. годину

2. Логичка контрола образаца завршног рачуна буџетских корисника за 2010. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Објављени су усклађени износи накнада о дувану са годишњом стопом раста цена на мало у 2010. години

2. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31. децембра 2010. године

3. Мере активне политике запошљавања

4. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

5. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

6. Петороструки износ просечне месечне зараде за децембар 2010. године који се примењује за потребе пореске амортизације износи 274.740 динара

7. Републички завод за статистику више неће објављивати податке о просечној месечној заради у привреди Републике од јануара 2011. године

8. Републички завод за статистику од 2011. године престаје са израдом индекса цена на мало и индекса трошкова живота

9. Утврђен је неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана за 2010. годину

10. Овера здравствених књижица за запослене врши се за период од две календарске године

 

ПРИМЕРИ

Када настаје обавеза усклађивања опорезиве добити за износ обрачунате а неплаћене акцизе у пореском периоду

Укалкулисавање зараде

1. Обавеза укалкулисавања зараде

2. Укалкулисавање минималне зараде

2.1. Обрачун минималне зараде у 2010. години

2.2. Обавеза уплате доприноса без исплате зараде

3. Укалкулисавање разлике минималне зараде

4. Исплата минималне зараде у 2011. години

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Порез на имовину

Порез на употребу и држање добара

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

 

РОКОВНИК

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

 

На почетак стране!