ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

19. јануар 2011.

БРОЈ 3 и 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Други двоброј 3 и 4 "Привредног саветника" за 2011. годину изашао је 18. јануара 2011. године. Овај двоброј отпрема се 20.01.2011 претплатницима који су уплатили претплату за 2011. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2011. годину) Двоброј 3 и 4 са двобројем 1 и 2, служи и као материјал за најављена саветовања Привредног саветника на тему: Састављање годишњих рачуна за 2010. годину.
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 3 и 4 могу преузимати од петка, 21. јануара 2011. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 3 и 4 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

Обрачун пореза на добит правних лица за 2010. годину

1. Обрачун пореза на добит предузећа, задруга и других правних лица који достављају порески биланс – Образац ПБ 1 

1.1. Рокови за достављање пореског биланса и пореске пријаве и документација која се доставља Пореској управи 

1.2. Основни принципи утврђивања опорезиве добити

1.3. Признавање прихода и расхода по основу грешака ранијих периода и услед промене рачуноводствених политика 

1.4. Састављање Обрасца ПБ 1

А. Пословна добит и губици

I. Финансијски резултат у билансу успеха

II. Капитални добици и губици

III. Усклађивање расхода

IV. Корекција расхода по основу трансферних цена

V. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

VI. Корекција расхода по основу камата применом правила о трансферним ценама

VII. Усклађивање прихода

VIII. Корекција прихода по основу трансферних цена

IX. Опорезива добит

Б. Капитални добици и губици

В. Пореска основица

2. Састављање пореске пријаве – Обрасца ПДП


 

Порез на добит по основу прихода од дивиденде, камата и ауторских накнада

1. Приходи од дивиденде

1.1. Исплатилац дивиденде је резидентно правно лице

1.2. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентна филијала (утврђивање кредита у складу са Законом)

 1.3. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентно правно лице (утврђивање кредита у складу са Уговорима о избегавању двоструког опорезивања)

2. Приходи од камата и ауторских накнада

2.1. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде према Закону

2.2. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде према Уговорима о избегавању двоструког опорезивања

3. Могућност преношења пореског кредита

Капитални добици и губици које остваре правна лица (рачуноводствени и порески аспект)  

1. Капитални добици и губици према Закону о порезу на добит правних лица

1.1. По основу капиталних добитка и губитака не подноси се посебна пореска пријава

1.2. Новине при утврђивању капиталних добитака и губитака

1.3. Имовина за коју се утврђују капитални добици и губици

1.4. Случајеви у којима се утврђује и не утврђује капитални добитак

1.5. Набавна и продајна вредност имовине за сврхе утврђивања капиталног добитка

2. Примери утврђивања капиталних добитака и губитака

Порез на добит и расходи по основу обезвређења имовине

1. Порески третман обезвређења

1.1. Исказивање раније непризнатог обезвређења у Пореском билансу (Обрасцу ПБ-1)

2. Примери утврђивања расхода обезвређења који се признају у пореском периоду када је средство отуђено

2.1. Обезвређење робе

2.2. Обезвређење залиха материјала

2.3. Обезвређење непокретности

2.4. Обезвређење опреме

2.5. Обезвређење ХОВ расположивих за продају

2.6. Обезвређење инвестиционих некретнина

Утврђивање вредности отуђених сталних средстава за потребе обрачуна амортизације за пореске сврхе

Средства набављена и дата у употребу после 31.12.2003. године

Средства набављена и дата у употребу пре 31.12.2003. године

Остале напомене

Обрачун пореза на добит који оствари огранак страног правног лица

1. Обрачун пореза на добит за 2010. годину за огранак страног правног лица

1.1. Порески биланс  за огранак страног правног лица

1.2. Пореска пријава за огранак страног правног лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ НЕДОБИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица која примењују контни оквир за предузећа и задруге

1. Порески биланс – Образац ПБН 1

2. Пореска пријава – Образац ПДН

Обрачун пореза на добит коју стална пословна јединица нерезидента оствари на територији Републике Србије

 

ГОДИШЊИ РАЧУН

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези) према МРС 12 – порез на добит

1. Новине у утврђивању одложених пореза и случајеви за које се утврђују одложени порези

2. Ко је обавезан да исказује одложене порезе

3. Текући порез и одложени порез

4. Дугорочна резервисања и одложена пореска средства

5. Обезвређења имовине и одложена пореска средства

6. Одложена пореска средства по основу обрачунатих а неплаћених јавних дажбина

7. Финансијска средстава расположива за продају и одложени порези

8. Инвестиционе некретнине по фер вредности и одложени порези

9. Утврђивања одложених пореза по основу привремених пореских разлика по основу амортизације ако се средства не ревалоризују 

10. Начин утврђивања одложених пореза по основу привремених пореских разлика по основу амортизације ако се средства процењују по моделу ревалоризације

11. Одложена пореска средства по основу губитка ранијих година који је исказан у пореском билансу и по основу неискоришћених пореских кредита исказаних на Обрасцу ПК, односно Обрасцу ПК-1

12. Правна лица којима престаје обавеза исказивања одложених пореза

13. Правна лица која први пут исказују одложене порезе

Ефекти промена девизних курсева, прерачун нето пласмана у инострано пословање и прерачун финансијских извештаја

1. Уводне напомене

2. Иницијално и накнадно признавање трансакција које су исказане у страној валути

3. Прерачун нето пласмана у инострано пословање

4. Прерачун финансијских извештаја

5. Валута хиперинфлаторне привреде

6. Обелодањивања

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у складу са МРС 19

1. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

Разлози насталих актуарских добитака/губитака

2. Јубиларне награде

Разлози насталих актуарских добитака/губитака

3. Закључна разматрања

Специфичности финансијског извештаја малих правних лицa и предузетника који не примењују МРС, односно мсфи за 2010. годину

1. Која мала правна лица и предузетници могу да не примењују МРС/МСФИ

2. На који начин мала правна лица и предузетници доносе одлуку да не примењују МРС/МСФИ 

3. Разлози због којих се мала правна лица и предузетници одлучују да примењују Правилник за мала правна лица

4. Примена Правилника о Контном оквиру за привредна друштва

5. Специфичности у процењивању позиција биланса стања и биланса успеха

6. Састављање и подношење образаца финансијских извештаја

7. Закључне напомене

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја банака у складу са међународним стандардима финансијског извештавања

Уводне напомене

1. Усклађеност рачуноводствених политика

2. Основни захтеви и делокруг МСФИ 7

3. Обелодањивање позиција биланса стања

4. Структура биланса успеха према МСФИ 7

5. Резервисања за потенцијалне губитке

6. Процењивање хартија од вредности

7. Кредити и други пласмани

8. Стална средства

9. Приказивање обавеза и капитала

10. Извештај о променама на капиталу и резервама

11. Одложена пореска средства и обавезе

12. Извештај о токовима готовине

13. Напомене уз финансијске извештаје

2. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2.1. Процењивање расхода

2.2. Утврђивање прихода

2.3. Утврђивање резултата пословања

2.4. Процењивање хартија од вредности и потраживања

3. Састављање финансијских извештаја за берзе и брокерско-дилерска друштва

3.1. Уводне напомене

3.2. Достављање финансијских извештаја Агенцији

3.3. Специфичности финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3.4. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја за 2010. годину

3.5. Састављање финансијских извештаја за 2010. годину

3.6. Финансијски инструменти

3.7. Утврђивање финансијског резултата

4. Специфичности састављања финансијских извештаја за предузећа и огранке у иностранству

5. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава

5.1. Законска регулатива

5.2. Примена МРС/МСФИ и интерне регулативе

5.3. Обрасци за састављање финансијских извештаја

5.4. Извештај о ревизији финансијских извештаја

6. Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга

6.1. Уводне напомене

6.2. Новине у начину књижења финансијског лизинга

6.3. Достављање финансијских извештаја Агенцији

6.4. Обелодањивања у складу са МРС 17 – Лизинг

Специфичности састављања финансијских извештаја за друга правна лица

1. Упис у регистар

2. Пословне књиге и процењивање имовине и обавеза

3. Достављање финансијских извештаја

4. Ревизија финансијских извештаја и правилности пословања других правних лица

5. Отварање рачуна, платни промет, готов новац

6. Финансирање других правних лица

Обавеза подношења финансијских извештаја од стране пољопривредника

1. Пољопривредник обвезник стварних прихода од пољопривреде

2. Пољопривредник обвезник ПДВ, односно пореза на приходе од самосталне делатности

 

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Расподела добити и покриће губитка

1. Која добит је предмет расподеле?

2. Када се врши расподела добити остварене по годишњем рачуну

3. Расподела добити у ортачком друштву

4. Расподела добити у командитном друштву

5. Расподела добити у друштву с ограниченом одговорношћу

6. Расподела добити у акционарском друштву

7. Расподела добити у друштвеном предузећу

8. Расподела добити у задругама

9. Учешће запослених у добити

10. Порески аспект расподеле добити

11. Покриће губитка

 

ПДВ И АКЦИЗЕ

Годишњи обрачун акцизе за 2010. годину

1. Уводне напомене

2. Прописи о акцизама

3. Годишњи обрачун акцизе

4. Обвезници акцизе

5. Износи и стопе акцизе у 2010. години

6. Састављање годишњег обрачуна акцизе

7. Ослобођења од плаћања акцизе

8. Умањење обрачунате акцизе

9. Рефакција акцизе

10. Повраћај акцизе

11. Преглед износа и стопа акцизе у 2011. години

Обрачун ПДВ и право на претходни порез код обвезника који су брисани из евиденције за ПДВ на дан 31.12.2010. године а који су се поново пријавили у систем ПДВ на почетку 2011. године

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Подношење захтева за брисање из евиденције за ПДВ обвезника који су у претходних 12 месеци остварили укупан промет у износу већем од 2.000.000 а мањем од 4.000.000 динара

2. Обезбеђење доказа за пореско ослобођење превозних и осталих услуга које су повезане са увозом добара

 

НОВИ ПРОПИСИ

Од 1. јануара 2011. године примењују се нови уговори о избегавању двоструког опорезивања

Увод  

Садржина уговора

Уговорне стране

Порези на које се уговор примењује

Опште дефиниције

Опорезивање добити од пословања предузећа и стална пословна јединица

Опорезивање добити од међународног саобраћаја

Опорезивање повезаних предузећа

Опорезивање дивиденди, камата и ауторских накнада

Опорезивање накнада за техничке услуге

Опорезивање капиталног добитка

Опорезивање самосталних личних делатности

Опорезивање зарада из радног односа

Опорезивање накнада директора

Опорезивање уметника и спортиста

Опорезивање пензија

Опорезивање примања и пензија које исплаћује држава уговорница

Опорезивање студената

Опорезивање професора и истраживача

Опорезивање осталог дохотка

Опорезивање имовине

Отклањање двоструког опорезивања

Метод кредита

Кредит за уштеђен порез

 

ПРИВРЕДНО ПРАВО

Плаћање закупнине – основна обавеза закупца

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Утврђивање пореза на добит за 2010. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

1.1. Састављање пореског биланса на Обрасцу ПБН

1.2. Састављање пореске пријаве на обрасцу ПДН

2. Отварање пословних књига за 2010. годину

2.1. Уводни део

2.2. Евидентирање исказаног вишка прихода по завршном рачуну за 2010. годину приликом отварања пословних књига за 2011. годину

2.3. Пренос стања (салда) исказаних у завршном рачуну за 2010. годину која су резултат добити по основу промене вредности и промене у облику нефинансијске имовине, приликом отварања пословних књига (почетних стања) у 2011. години 264

3. Покриће дефицита по завршном рачуну за 2010. годину

4. Инструкција за повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике

5. Донет је нови списак директних и индиректних корисника буџетских средстава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Измењена је Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда

2. Одлука о измени и допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

3. Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама

4. Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

5. Усклађивање накнада зарада инвалида рада II и III категорије од 1. децембра 2010. године

6. Предлог Закључка Владе за нове основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

7. Обавеза подношења аконтационе пријаве за предузетнике – паушалце (рок 31. јануар 2011. године) 

8. Измене и допуне Уредбе о накнадама за регистрацију финансијских извештаја

 

МИШЉЕЊА

Министарство финансија Републике Србије

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порез на употребу, држање и ношење добара

Порески поступак и пореска администрација

Министарство рада и социјалне политике Републике Србије

 

УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ

Регистрација претплатника за приступ претплатничким сервисима на сајту Привредног саветника и садржаји претплатничких сервиса

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!