ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

29. децембар 2011.

БРОЈ 25
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 25 "Привредног саветника" је изашао 27. децембра 2011. године и отпремљен је претплатницима у четвртак 29. децембра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 25 могу преузимати од четвртка, 29. децембра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 25 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Измене и допуне Закона о привредним друштвима

1. Укида се обавеза смањења основног капитала ради покрића губитка

2. Рок за усклађивање капитала акционарског друштва продужен је до 1. јануара 2014. године

3. Усклађивање аката и органа управљања акционарских друштава са новим Законом и поступање постојећих органа управљања до регистрације нових органа управљања

4. Остале измене и допуне Закона

Предложене измене Закона о акцизама са применом од 1. jануара 2012. године

1. Дефинисање обвезника акцизе на алкохолна пића

2. Измена начина утврђивања минималне акцизе

3. Измене у вези са одлагањем и настанком пореске обавезе

4. Повећање износа акцизе на цигарете од 1. јануара 2012. године

5. Нови минимални износи акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине од 1. јануара 2012. године

6. Прво усклађивање акциза на цигарете извршиће се у јануару 2013. године

 


 

Примена нових прописи о мењачким пословима од 1. јануара 2012. године

1. Уводне напомене

2. Новине у Закону о девизном пословању које се односе на мењачке послове

3. Новине у подзаконским прописима о начину обављања мењачких послова

Извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

1.1. Евиденција произвођача дуванских производа

1.2. Евиденција трговаца на велико дуванским производима

1.3. Евиденција трговаца на мало дуванским производима

1.4. Евиденција увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

1.5. Евиденција извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

3.1. Обрасци за произвођаче дувана

3.2. Обрасци за обрађиваче дувана

 

ПДВ И АКЦИЗА

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2011. године

А. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза у току године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

1.1. Поступак код пријема рачуна или другог документа за набавку добара и услуга у пореском периоду

1.1.1. Набавка добара, односно примање услуга по једном рачуну у целини извршена за обављање промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 1)

1.1.2. Набавка добара, односно примање услуга у целини извршена за обављање промета добара и услуга без права на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 2)

1.1.3. Набавка добара, односно примање услуга по једном рачуну извршена и за потребе обављања промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза и за потребе обављања промета добара без права на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 3.А.1. и групу 3.А.2)

2. Подела претходног пореза према сразмерном учешћу прометасразмерни порески одбитак (рачуни разврстани у групу 3.Б)

2.1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

3. Обавеза или могућност коришћења сразмерног одбитка претходног пореза

4. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност са ПДВ са правом на претходни порез

5. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност ослобођена ПДВ без права на претходни порез

Б. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2011. године 38

1. Који обвезници су дужни да изврше исправку сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2011. године

2. Када се врши исправка сразмерног одбитка претходног пореза

3. Начин на који се врши исправка сразмерног пореског одбитка за 2011. годину

4. Књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2011. годину

5. Исказивање исправке сразмерног дела пореског одбитка у пореској пријави за последњи порески период

6. Припрема података за исправку сразмерног пореског одбитка за 2011. годину

Обрачун акцизе за период јануар–децембар 2011. године

1. Увод

2. Прописи о акцизама

3. Настанак обавезе акцизе и обавезе обрачуна акцизе

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2011. години

8. Основица за обрачун акцизе

9. Вођење евиденције акцизе

9.1. Евиденција коју води физичко лице произвођач алкохолних пића

9.2. Евиденција коју воде произвођачи акцизних производа

9.3. Евиденција коју воде продавци течног нафтног гаса за погон моторних возила

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

10.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1, 2, 3 и 4

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобардецембар 2011. године

12. Ослобођења од плаћања акцизе

12.1. Умањење обрачунате акцизе

13. Рефакција акцизе

14. Повраћај акцизе

15. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

15.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

15.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

15.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

15.4. Достављање података од стране произвођача алкохолних пића

15.5. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

15.6. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

15.7. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

15.8. Подаци о количини произведеног и продатог дизел-горива и лож-уља

Пореска ослобођења у случају продаје добара дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

Директан начин остваривања пореског ослобођења код носиоца права

Услови за остваривање пореског ослобођења

Обрасци СНПДВ и ЛНПДВ могу бити издати на дужи временски период

Пореске обавезе приликом продаје грађевинских објеката дипломатским и конзуларним представништвима за њихове службене потребе

Обавеза плаћања ПДВ у случају отуђења добара набављених уз пореско ослобођење

Остваривање пореског ослобођења код продаваца и издавање рачуна носиоцима права

Евиденције код продавцаиспоручиоца добара (обрасци КЕПУ и КИР)

Књижење код продавцаиспоручиоца добара

Остваривање права на рефакцију плаћеног ПДВ (индиректно пореско ослобођење)

Обавеза евидентирања промета добара и услуга носиоцима права

На примљени аванс за испоруку добара и услуга дипломатским и конзуларним представништвима не обрачунава се ПДВ

Нека питања и одговори у вези са пореским ослобођењима у случају продаје добара дипломатским и конзуларним представништвима

специфичности у примени прописа о пдв на крају 2011. године код обвезника ПДВ који су први пут започели обављање делатности у току 2010. године

1. Порески период од 1.01.2012. године ови обвезници утврђују у зависности од оствареног укупног промета добара и услуга у претходних 12 месеци

2. Обавеза достављања Пореској управи писменог обавештења о изменама података из евиденционе пријаве

3. Обвезници ПДВ који у 2011. години остваре укупан промет добара и услуга у износу мањем од 20.000.000 динара, могу на основу захтева поднетог Пореској управи, најкасније до 15. јануара 2012. године, да у 2012. години плаћају ПДВ месечно ако им то одобри Пореска управа

4. Пореска управа ће брисати из евиденције за ПДВ под 1.01.2012. године, обвезнике који у 2011. години остваре укупан промет добара и услуга у износу мањем од 2.000.000 динара

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Подношење захтева за брисање из евиденције за ПДВ обвезника који су у претходних 12 месеци остварили укупан промет у износу већем од 2.000.000 а мањем од 4.000.000 динара

2. Обрачун ПДВ и право на претходни порез код обвезника који су брисани из евиденције за ПДВ на дан 31.12.2011. године, а који су се поново пријавили у систем ПДВ на почетку 2012. године

3. Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације не могу се опорезовати са ПДВ као комуналне услуге по стопи од 8%, иако их као делатности зоохигијене нови Закон о комуналним делатностима, од 2.12.2011. године разврстава у ове услуге 83

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Подношење појединачне пореске пријаве за исплате зарада и других примања у 2011. години (образац ППП)

1. Обвезници, рок за подношење обрасца ППП и место подношења обрасца

2. Најважније напомене у вези са попуњавањем обрасца

3. Садржина и начин попуњавања обрасца ППП

3.1. Подаци о пореском плацу (исплатиоцу прихода)

3.2. Подаци о примаоцима прихода из радног односафизичким лицима

3.3. Подаци о примаоцима прихода ван радног односафизичким лицима

3.4. Подаци о примаоцима приходаправним лицима

3.5. Казнене одредбе

4. Потврда физичким и правним лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку

Права запослених на зараду по основу процењене добити и нa приходе од капитала по основу остварене добити

1. Право на исплату награде као дела зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху (процењеној добити) послодавца

2. Право запослених на исплату прихода од капитала на основу остварене добити по годишњем рачуну за 2011. годину

3. Рачуноводствени третман зарада из добити (учешћа запослених у добити)

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Евидентирање кредитних послова са иностранством по основу ненаплаћеног извоза и неплаћеног увоза

У в о д

1. Прописи

2. Врсте кредитних послова који се евидентирају

3. Начин и рокови за достављање образаца за евидентирање кредитних послова са иностранством

4. Обрасци за евидентирање кредитних послова из члана 4. Закона

5. Попуњавање образаца за евидентирање кредитних послова

5.1. Извештај о потраживању резидента по спољнотрговинском промету које није измирено у року дужем од годину дана (Образац П-1) 102

5.1.1. Извоз робе или услуга који није наплаћен у року дужем од годину дана

5.1.2. Унапред плаћена роба или услуга која није увезена у року дужем од годину дана

5.2. Извештај о обавези резидента по спољнотрговинском промету која није измирена у року дужем од годину дана (Образац О-1)

5.2.1 Увезена роба или услуга која није плаћена у року дужем од годину дана

5.2.2. Унапред наплаћена роба или услуга која није извезена у року дужем од годину дана

5.3. Извештај о потраживању резидента по претходно евидентираном послу извоза/увоза унапред плаћене робе или услуге по коме није истекао уговорени рок (Образац П-2)

5.3.1. Претходно евидентирани извоз робе или услуга са уговореним дужим роком наплате

5.3.2. Претходно евидентирана унапред плаћена роба или услуга са уговореним дужим роком увоза

Лични и физички преноси средстава плаћања

У в о д

1. Прописи

2. Лични пренос средстава плаћања

3. Физички пренос средстава плаћања

3.1. Изношење и уношење динара

3.2. Изношење и уношење новца у колекционарске сврхе

3.3. Изношење и уношење ефективног страног новца, чекова и хартија од вредности

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Предлог Ззакона о буџету републике србије за 2012. годину

2. У припреми је доношење Правилника о повраћају неутрошених средстава републичког буџета за 2011. годину

3. Завршни рачун (финансијски годишњи извештај) за 2011. годину саставља се на исти начин и по истим прописима, као и за 2010. годину

4. донет је нови правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору

5. донет је нови правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

2. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Ираном

3. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Црном Гором

4. Парафиран Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Палестином

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

Двоструко опорезивање

Прописи о раду

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2012. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!