ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

12. децембар 2011.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 24 "Привредног саветника" је изашао 9. децембра 2011. године и отпремљен је претплатницима у четвртак 12. децембра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од уторка, 13. децембра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Нови прописи из области девизног пословања

У в о д

1. Одлука о евидентирању кредитних послова са иностранством

2. Упутство о попуњавању образаца за евидентирање кредитних послова са иностранством

3. Одлука о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству

4. Одлука о обављању послова с финансијским дериватима

5. Одлука о условима и начину обављања кредитних послова са иностранством у динарима

6. Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством

Усвојене су измене и допуне Закона о спољнотрговинском пословању

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

 


 

РАЧУНОВОДСТВО

Kaпитализација трошкова позајмљивања

1. Основне одредбе МРС 23 – Трошкови позајмљивања

2. Капитализовања трошкова позајмљивања код квалификованих средстава која се обавезно примењује

3. Књижење капитализације трошкова позајмљивања са закључним разматрањима

 

 

ПДВ И АКЦИЗА

Књижење пословних промена које се односе на 2011. годину по којима ПДВ доспева у 2012. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса у 2011. години по којима се ПДВ плаћа у 2012. години

3. Погрешна књижења ПДВ садржаног у датим и примљеним авансима

4. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2011. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2012. години

5. Књижење рачуна који се односе на 2011. годину а право на претходни ПДВ се остварује у 2012. години

6. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2011. години

7. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2011. године

Права из Закона о ПДВ, које је могуће остварити самo до 15. јануара 2012. године

1. Могућност правних лица, предузетника и физичких лица за добровољно евидентирање за ПДВ до 15. јануара 2012. године

2. Могућност пољопривредника да се до 15. јануара 2012. године добровољно евидентирају у систем ПДВ

3. Могућност подношења захтева до 15. јануара 2012. године за промену пореског периода из календарског тромесечја у календарски месец

4. Могућност одређених обвезника ПДВ да до 15. јануара 2012. године поднесу захтев за брисање из евиденције за ПДВ

Рефакција ПДВ страном држављанину

1. Начин и поступак остваривања рефакције ПДВ

2. Обавезе продавца приликом продаје добара

3. Поступак надлежног царинског органа

4. Поступак страног држављанина – купца

5. Обавезе продавца при рефакцији плаћеног ПДВ, начин исказивања у пореској пријави и књижење рефакције ПДВ у књиговодственој евиденцији

Превозне услуге у систему ПДВ

1. Превозне услуге у земљи

2. Међународни транспорт

3. Посредовање у превозу добара

4. Посредовање у превозу лица

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Префактурисање трошкова у систему ПДВ

2. У случају када обвезник ПДВ почне да се бави и другом делатношћу у односу на делатности које је навео у евиденционој пријави, о томе је дужан да писмено обавести надлежни порески орган у року од пет дан

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Уговор о зајму из аспекта пореских прописа о ПДВ, пореза на имовину, пореза на доходак грађана и пореза на добит предузећа

1. Појам и карактеристике уговора о зајму и уговора о кредиту

1.1. Уговор о зајму

1.2. Уговор о кредиту

1.3. Разлике између уговора о зајму и уговора о кредиту

2. Шта треба имати у виду приликом уговарања зајма

2.1. Обвезник ПДВ који редовно одобрава новчане позајмице другим привредним субјектима уз наплаћивање камате, дужан је да врши поделу претходног пореза и утврђује сразмерни порески одбитак

2.2. Да ли правно лице може да одобри позајмицу свом оснивачу физичком лицу

3. Уговор о зајму из аспекта ПДВ

3.1. Обавеза исказивања камате у Обрасцу ПППДВ

4. Порески третман уговора о зајму у случају да се оснивач одрекне позајмице

4.1. Предузетник (радња) није обвезник пореза на поклон када се власник радње одриче позајмице по уговору о зајму

5. Порески третман зајма у случају опроста дуга између два правна лица (не признаје се расход у ПБ-1)

6. Порески третман уговора о зајму који је дат у роби

7. Када се зајам не враћа у новцу, већ се Анексом уговора о зајму врши испорука добара или услуга, такав посао има третман аванса

8. Уговор о зајму између правних лица из Републике Србије и правних лица са територије АПКМ

9. Позајмица страног правног или физичког лица правном лицу у земљи

10. Повраћај зајма физичком лицу (оснивачу) у случају стечаја правног лица

11. Порески третман камате

11.1. Опорезивање камате коју остварује физичко лице – зајмодавац резиденти и нерезиденти

11.2. Порески третман камате коју остварује правно лице, односно предузетник по уговору о зајму

11.3. Признавање камате по уговору о зајму између повезаних правних лица у Пореском билансу тзв. „Камата ван дохвата руке“

12. Опорезивање камате према Закону о порезу на добит предузећа

13. Примери уговора о зајму

Порез на пренос апсолутних права на промет непокретности

1. Однос пореза на пренос апсолутних права и пореза на додату вредност

1.1. Пренос права на грађевинском објекту чија је изградња започета и завршена до 31.12.2004. године

1.2. Пренос права на грађевинском објекту чија је изградња започета пре 31.12.2004. године, а настављена после 01.01.2005. године

2. Предмет опорезивања

2.1. Уговорни пренос права својине на непокретности уз накнаду

2.2. Порез на пренос апсолутних права на промет и давање у закуп грађевинског земљишта

2.3. Право на експроприсану непокретност, ако се експропријација врши ради изградње стамбених или привредних објеката

2.4. Стицање права из члана 23. Закона на основу правоснажне судске одлуке или другог акта државног органа

2.5. Стицање права својине одржајем

2.6. Пренос целокупне имовине правног лица у случају његове редовне продаје, ликвидације, стечаја и пренос имовине у случају статусне промене

3. Пореска ослобођења

4. Утврђивање и плаћање пореза

4.1. Пореска пријава ППИ-4

4.2. Месна надлежност за подношење пореске пријаве

4.3. Решење о пореској обавези

 

Давање поклона за новогодишње и божићне празнике и порески третман тих давања

1. Давања поклона деци запослених радника

1.1. Исплата у новцу

1.2. Давање у роби

1.3. Давања из средстава синдиката

2. Исплате и поклони пензионерима, пословним партнерима и другим лицима која нису у радном односу код послодавца

2.1. Давања поклона пословним партнерима из аспекта Закона о ПДВ

3. Организовање новогодишњег програма за децу

4. Давање новогодишњих поклона запосленима у новцу или роби

5. Исплате и давања у новцу или добрима деци без родитељског старања, деци војних инвалида из средстава хуманитарних, социјалних и других организација правних и физичких лица

6. Давања деци запослених у јавним службама, државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе за Нову годину и Божић

Трошкови пропаганде, рекламе и репрезентације

1. Економска пропаганда и реклама

2. Трошкови репрезентације

3. Порески аспекти трошкова рекламе, пропаганде и репрезентације

3.1. Порез на добит правних лица

3.2. Порез на доходак грађана

3.3. Порез на додату вредност – изузимање од права на одбитак претходног пореза на издатке за репрезентацију

 

Поклон честитке (ваучери, поклон бонови)

1. Предности и недостаци поклон честитки за продавца

2. Признавање прихода од продаје, рачуноводствене исправе и обрачун ПДВ

3. Евидентирање продаје преко фискалне касe

4. Организација продаје поклон честитки

5. Рачуноводствено евидентирање поклон честитки

6. Признавање прихода по основу нереализованих поклон честитки

7. Поклон честитке које се испоручују купцима без наплате унапред

8. Ваучери и поклон честитке који се штампају на каталозима и у часописима

9. Порески и рачуноводствени третман поклон честитки из угла правног лица купца поклон честитки

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Oбрачун пореза на добит који оствари огранак страног правног лица

1. Прописи којима је утврђен статус огранка страног правног лица

2. Финансијски извештаји за 2011. годину

3. Обрачун пореза на добит за 2011. годину за огранак страног правног лица

3.1. Порески биланс за огранак страног правног лица

3.2. Пореска пријава за огранак страног правног лица

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Институт права пречег уписа акција (удела)

У в о д

1. Основне карактеристике института права пречег стицања акција

2. Институт права пречег уписа акција према одредбама претходног Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 125/04)

2.1. Поступак реализације права пречег уписа

2.2. Искључење или ограничење права пречег уписа акција

2.3. Правни режим располагања акцијама које су биле предмет права пречег стицања

3. Право пречег уписа акција према одредбама новог Закона о привредним друштвима

4. Слобода преноса удела и право прече куповине удела према Новом Закону о привредним друштвима

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Учешће у финансирању Програма активне политике запошљавања из републичког буџета у 2012 години

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Измене и допуне Закона о платама у државним органима и јавним службама

2. Књижење изградње грађевинског објекта у сопственој режији који се финансира из текућих прихода

3. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2011. године

4. Измене и допуне Правилника о контном плану за буџетски систем

 

СУДСКА ПРАКСА

Употребна дозвола као управни акт

Грађевинска дозвола

Правна природа и сврха употребне дозволе

Издавање употребне дозволе

Управна пракса

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Овера здравствених књижица за запослене врши се за период од 6 месеци

2. Предложено је продужење рока за раздвајање пословања композитних друштава за осигурање

3. Објављена је Измена и допунама Закона о државним и другим празницима

4. Предложена је измена Закона о становању

5. Усвојен нови Закон о играма на срећу

6. Ступио је на снагу Закон о комуналним делатностима

7. Предлoжен је Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава

8. Одлаже се обавеза увођења фискалне касе за делатност такси превоза

9. Прописани су нови рачуни за уплату јавних прихода

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ

АКЦИЗА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!