ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

1. децембар 2011.

БРОЈ 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 23 "Привредног саветника" је изашао 29. новембра 2011. године и отпремљен је претплатницима у четвртак 1. децембра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 23 могу преузимати од петка, 2. децембра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 23 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Утврђивање и плаћање социјалних доприноса за предузетнике за време коришћења права на породиљско одсуства који настављају са обављањем самосталне делатности

2. Ближе се одређује висина месечне основице за свештенике и верске службенике

 

Измењена је и допуњена Уредба о посебним токовима отпада

1. Увод – укратко о изменама и допунама

2. Накнада за возила

3. Достављање доказа о уплати накнаде и спецификације плаћене накнаде

4. Утврђивање накнаде на основу решења фонда

5. Годишње усклађивање износа накнаде

 


 

РАЧУНОВОДСТВО

Обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе

1. Рачуноводствена амортизација

1.1. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом

1.2. Стална средства која подлежу и не подлежу обрачуну амортизације

1.3. Разврставање на основна и обртна средства (резервни делови, алат и ситан инвентар)

1.4. Почетак обрачуна амортизације

1.5. Престанак обрачуна амортизације

1.6. Појединачни обрачун амортизације

1.7. Основица за обрачун амортизације

1.8. Утврђивање корисног века трајања (стопе амортизације)

1.9. Методи обрачуна амортизације

1.10. Примери обрачуна и књижења амортизације

 

2. Пореска амортизација

2.1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2.2. Почетак обрачуна пореске амортизације

2.3. Пореске амортизационе групе

2.4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

2.5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

2.6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

2.7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

 

3. Нека питања у вези са обрачуном амортизације

3.1. Висина обрачунате рачуноводствене амортизације не утиче на висину опорезиве добити и износ обрачунатог пореза на добит предузећа

3.2. Накнадни издаци (увећање набавне вредности и искњижавање књиговодствене вредности замењених делова средстава)

3.3. Разврставање на стална средства и залихе и порез на добит предузећа

3.4. Стална средства намењена продаји

Процењивање по фер вредности

1. Процена некретнина, постројења и опреме по поштеној (фер) вредности

1.1. Да ли је обавезна процена некретнина, постројења и опреме по фер вредности?

1.2. Поступање са потпуно отписаним основним средствима

1.3. Како се утврђује поштена вредност?

1.4. Учесталост процене некретнина, постројења и опреме по поштеној вредности

1.5. Прва примена политике ревалоризације

1.6. Процена свих основних средстава у оквиру једне групе

1.7. Књижење ефеката процене некретнина, постројења и опреме по поштеној вредности

1.8. Коришћење ревалоризационих резерви насталих проценом некретнина, постројења и опреме по поштеној вредности

1.9. Признавање процене некретнина, постројења и опреме по поштеној вредности у пореском билансу

 

2. Процена нематеријалних улагања по поштеној (фер) вредности

2.1. Признавање процене нематеријалних улагања по поштеној вредности у пореском билансу

 

3. Процена инвестиционих некретнина по поштеној (фер) вредности

3.1. Књижење ефекта процене инвестиционих некретнина по поштеној вредности

3.2. Признавање процене инвестиционих некретнина по поштеној вредности у пореском билансу

 

4. Процена биолошких средстава по поштеној вредности

4.1. Поштена вредност биолошких средстава

4.2. Признавање процене биолошких средстава по поштеној вредности у пореском билансу

 

5. Процена хартија од вредности по поштеној (фер) вредности

 

6. Процена по фер вредности код малих правних лица и предузетника који се определе да не примењују МРС/МСФИ 60

 

ПДВ И АКЦИЗА

Утврђивање износа укупног промета добара и услуга

1. Промет добара и услуга који се урачунава у укупан промет

2. Промет добара и услуга, који се не урачунава у укупан промет

3. Утврђивање података о износу укупног промета добара и услуга

 

Брисање из евиденције обвезника ПДВ на крају 2011. године

1. Које залихе треба да попишу обвезници који се бришу из евиденције за ПДВ на дан 31.12.2011. године

2. Које податке треба да садрже пописне листе (обрасци и садржина пописних листа нису прописани)

3. Порески обвезници који у 2011. години остваре укупан промет већи од 2.000.000, а мањи од 4.000.000 динара, нису дужни да доставе Пореској управи писмено обавештење да ли желе да остану у евиденцији за ПДВ

4. Могућности обвезника ПДВ који у 2011. години остваре укупан промет мањи од 2.000.000 динара, а који располажу доказима о значајнијим инвестиционом улагању, примљеним авансима, припремама за започињање делатности и сл., да остану у евиденцији за ПДВ

5. Обавеза исказивања ПДВ по основу пописаних залиха и исправке одбитка претходног пореза у пореској пријави за последњи порески период 2011. године (подношење доказа о утврђеном износу ПДВ по захтеву Пореске управе)

6. Прекњижавање претходног пореза, односно исправке одбитка претходног пореза у набавну вредност залиха, односно основних средстава на дан 31.12.2011. године

7. Обвезници ПДВ који се бришу из евиденције за ПДВ 31.12.2011. године, а који се поново евидентирају за ПДВ до 15.01.2012. године, обрачунавају ПДВ на промет који врше од 1.01.2012. године и немају право да ПДВ плаћен при брисању одбију од обавезе за плаћање по основу извршеног промета у текућој години

8. Обавезе обвезника ПДВ који се 31.12.2011. године бришу из евиденције за ПДВ, а који се поново не евидентирају за ПДВ у периоду од 1.01. до 15.01.2012. године

8.1. Обавеза усклађивања промене у фискалној каси

8.2. Обавеза плаћања грешком обрачунатог ПДВ приликом промета преко фискалне касе од 1.01.2012. године

8.3. Обавеза плаћања ПДВ на мањак утврђен редовним годишњим пописом за 2011. годину, најкасније до 10. фебруара 2012. године

9. Обвезници који се бришу из евиденције за ПДВ 31.12.2011. године могу да поднесу захтев за повраћај неискоришћеног претходног пореза

Одговори на питања у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Коришћење пословних платних картица

Увод

1. Уопште о платним картицама

2. Пословне картице

3. Како се користе пословне картице

4. Плаћање добара и услуга платном картицом

5. Подизање готовине пословном платном картицом

6. ПДВ евиденције и претходни ПДВ

7. Књижење набавке добара и услуга и подизања готовине помоћу платне картице у рачуноводству

8. Плаћање трошкова службеног пута пословном картицом

9. Поступак у случају да је пословна картица неовлашћено коришћена за непословне сврхе (плаћање приватних рачуна оснивача привредног друштва, предузетника, запослених и других лица)

9.1. Плаћање приватних трошкова оснивача привредног друштва пословном картицом

9.2. Плаћање приватних трошкова предузетника пословном картицом

9.3. Плаћање приватних трошкова запосленог пословном картицом

10. Плаћања картицом за која није обезбеђен рачун

Пријава података за матичну евиденцију – јединствена пријава на обавезно социјално осигурање – Образац М

Oбавеза послодавца, односно другог обвезника плаћања доприноса да пријави податке за матичну евиденцију

Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање – Образац М

Где се врши пријава података за матичну евиденцију и у ком року

Докази који се подносе уз јединствену пријаву – Образац М

 

РАДНИ ОДНОСИ

Законска обавеза да се до краја године искористи први део годишњег одмора за 2011. годину

1. Право на годишњи одмор запослене која је у току 2011. године била на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и одсуству са рада ради посебне неге детета

2. Право на годишњи одмор запосленог који се у току трајања првог дела годишњег одмора разболео и наставио одсуство са рада по основу болести до краја 2011. године

3. Право на годишњи одмор запосленог који у 2011. години нема шест месеци непрекидног рада, или је имао прекид радног односа дужи од 30 радних дана

4. Право на годишњи одмор запосленог на одређено време

5. Примена МРС 19 на неискоришћене годишње одморе који се преносе у наредну 2012. годину

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Нова Одлука о роби која у спољнотрговинском промету мора имати одређене исправе

У в о д

1. Органи надлежни за издавање исправа

2. Захтев за добијање исправа које прате робу у спољнотрговинском промету

3. Роба која подлеже одређеним врстама контроле при увозу

4. Роба за коју се при увозу прибавља исправа о усаглашености

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Евидентирање курсних разлика код буџетских корисника

2. Књижење промета роба у малопродаји код буџетских корисника

3. Обрачун доприноса на накнаде трошкова државним службеницима и намештеницима

4. Продужено је важење Посебног колективног уговора за државне органе

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Државни и верски празници у Републици Србији

1.1. Право на накнаду зараде за дане државних и верских празника

1.2. Право на увећану зараду за рад на дане празника

2. Достављање извештаја о неискоришћеним акцизним маркицама и извештаја о продаји цигарета и алкохолних пића

3. Предлог закона о изменама и допунама закона о преузимању акционарских друштава

4. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Порески поступак и пореска администрација

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2011. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!