ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. октобар 2011.

ДВОБРОЈ 21 И 22
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Двоброј 21 и 22 "Привредног саветника" је изашао 11. новембра 2011. године и отпремљен је претплатницима у недељу 13. новембра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 21 и 22 могу преузимати од среде, 16. новембра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 21 и 22 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Осврт на Нацрт Закона о рачуноводству

1. Уводне напомене

2. Разврставање правних лица по величини

3. Примена стандарда финансијског извештавања

4. Садржина финансијских извештаја

5. Усвајање финансијских извештаја и одговорност за тачност и објективност података у финансијским извештајима

6. Достављање финансијских извештаја Агенцији

7. Надзор рачуноводствених послова

8. Прелазне и завршне одредбе


 

Измене Уредбе о контролним акцизним маркицама

1. Увод

2. Укинута је обавеза достављања банкарске гаранције за преузимање маркица за обележавање производа који се продају у авионима и бродовима на међународним линијама и слободним царинским продавницама

3. Измена података које достављају произвођачи и увозници алкохолних пића и цигарета уз захтев за издавање маркица

4. Повраћај оштећених, односно неискоришћених маркица

5. Достављање података о издатим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама

6. Реализација гаранције ако се не изврши увоз или повраћај издатих маркица у року важења гаранције

7. Достављање Извештаја о количини преосталих маркица и припадајућег износа акцизе на ту количину маркица

8. Достављање Извештаја о продаји и износу припадајуће акцизе и ПДВ закључно са последњим даном месеца у коме је Уредба ступила на снагу

 

ГОДИШЊИ ПОПИС

Попис имовине и обавеза са стањем на дан 31. децембра 2011. године

I. Напомене у вези са годишњим пописом

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања - Група 01

IV. Попис некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава (основна средства)

V. Попис основног стада

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Усаглашавање обавеза и потраживања

VIII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

IХ. Попис недовршене производње и готових производа

Х. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

XI. Попис готовинских еквивалената и готовине

XII. Дугорочна резервисања

XIII. Попис временских разграничења

XIV. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XV. Извештај о извршеном попису и одлука о усвајању извештаја о попису

XVI. Обрачун акцизе и пдв на разлике утврђене по попису

XVII. Књижење резултата пописа код предузећа - обвезника ПДВ

 

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

1.1. Општи рок застарелости

1.2. Потраживања из уговора о промету роба и услуга

1.3. Потраживања из међународних уговора о купопродаји робе

1.4. Повремена потраживања и потраживања за ануитете

1.5. Потраживања по основу накнаде штете и потраживања по основу закупнине

1.6. Потраживања утврђена правноснажном судском одлуком

1.7. Потраживања код уговора о осигурању

1.8. Потраживања за испоручену електричну енергију, воду, ТВ претплату, ПТТ услуге, претплате на часописе и сл.

1.9. Застој застарелости

1.10. Прекид застарелости

1.11. Приговор застарелости

2. Застарелост зараде и других примања из радног односа

3. Застарелост потраживања ортака, чланова и акционара према привредном друштву

4. Застарелост меничних потраживања

5. Застарелост према стечајним прописима

6. Књижење обезвређења застарелих потраживања и обавеза

7. Судска пракса и застарелост

 

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

2. Застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

3. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

4. ЗППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

5. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

6. Прекид и застој застаревања утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

7. Застарелост покретања и вођења пореско-прекршајног поступка по одредбама које су важиле од 8. јула 2007. године до 5. августа 2010. године

8. Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

9. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

10. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

 

Специфичности пописа код предузетника

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства

2. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

3. Попис код паушално опорезованих предузетника

 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени и порески третман софтвера

1. Рачуноводствено евидентирање софтвера

1.1. Рачуноводствено евидентирање развоја софтвера у сопственој режији

1.2. Признавање прихода од софтвера

2. Порески третман промета софтвера на унутрашњем тржишту

3. Порески третман софтвера који се набавља из иностранства - увоз софтвера

3.1. Царињење софтвера

3.2. Интерни обрачун ПДВ у својству пореског дужника

3.3. Порез по одбитку на накнаду за софтвер која се исплаћује нерезидентном правном лицу

4. Порески третман продаје софтвера лицу из иностранства - извоз софтвера

5. Вођење Књиге контролника и обавеза извештавања Девизног инспектората о промету софтвера са иностранством

6. Право на порески кредит за улагања у основна средства

7. Евидентирање продаје софтвера и пружања софтверских услуга преко фискалне касе

8. Коришћење и чување рачуноводственог софтвера

 

Обезвређење некретнина, постројења и опреме

1. Правни оквир

2. Обавеза обезвређења некретнина, постројења и опреме

3. Укидање губитка због обезвређења средстава

4. Обелодањивање

5. Порески аспект обезвређења

 

Обезвређење друге имовине

1. Обезвређење залиха

2. Обезвређење сталних средстава намењених продаји

3. Обезвређење биолошких средстава и залиха у делатности пољопривреде

4. Обезвређење нематеријалних улагања

5. Обезвређење средстава за истраживање и процењивање минералних ресурса

6. Обезвређење средства које је проистекло из уговора о изградњи

7. Обезвређење финансијских средстава

 

Отпис и исправка вредности потраживања (рачуноводствени и порески аспект)

1. Исправка и отпис потраживања у књиговодству

1.1. У финансијском извештају не може бити исказано исправљено потраживање ако је оно наплаћено пре дана одобрења за издавање тог финансијског извештаја

1.2. Књижење наплате раније исправљеног потраживања

2. Исправка и отпис потраживања по пореским прописима

 

Резервисања у складу са МРС 37

1. Признавање резервисања

2. Обавезност резервисања и рачуноводствене политике

3. Резервисања која се признају као расходи у пореском билансу

4. Процена, преиспитивање и употреба резервисања

5. Обавеза дисконтовања

6. Резервисања за трошкове у гарантном року

7. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

8. Резервисања за трошкове реструктурирања

9. Остала резервисања у складу са МРС 37

10. Резервисања за задржане кауције и депозите

11. Надокнаде од других

12. Обелодањивање резервисања

13. Потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

 

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у складу са МРС 19

1. Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију

2. Јубиларне награде

3. Резервисања за неискоришћене дане годишњег одмора

4. Закључна разматрања

 

Стална средства намењена продаји

Увод

1. Када сталну имовину треба класификовати као стална средства намењена продаји?

2. Вредновање сталних средстава намењених продаји

2.1. Рачуноводствена и пореска амортизација сталних средстава намењених продаји

2.2. Поступак са сталним средствима која су продата у истој години у којој су испунила услове за признавање као средства намењеног продаји

3. Стална средства набављена ради даље продаје

3.1. Нематеријална улагања набављена ради продаје

3.2. Земљиште купљено ради даље продаје

3.3. Грађевински објекти набављени ради продаје

4. Стална средства која су коришћена, а за која је донета одлука о продаји

4.1. Коришћена нематеријална улагања за која је донета одлука о продаји

4.2. Коришћено земљиште за које је донета одлука о продаји

4.3. Коришћени грађевински објекти намењени продаји

5. Промена плана продаје

6. Продужетак периода потребног за завршетак продаје

7. Средства пословања које се обуставља

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Пореске олакшице код пореза на добит правних лица по основу улагања у основна средства

1. Порески кредит и ослобођења по основу улагања у основна средства

1.1. Порески кредит за улагања у основна средства из члана 48. Закона

1.2. Порески кредит за улагања у основна средства за производне делатности из члана 48а Закона

2. Пореска ослобођења у периоду од десет и пет година

 

 

ПДВ

Нормативи расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Расход добара услед више силе

4. Расход добара због истека рока трајања производа

 

Одговори на питања у вези са применом прописа о ПДВ

 

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Нека питања у вези са јемством у ситуацији када су рачуни главног дужника у блокади ради извршења принудне наплате

1. Може ли јемац уместо дужника чији рачуни су у блокади ради извршења принудне наплате, а на основу претходно закљученог уговора о јемству, да измири обавезу према повериоцу?

2. Може ли се закључити уговор о јемству између јемца и повериоца за обавезе дужника чији рачуни су већ у блокади?

3. Мора ли јемац измирити обавезу повериоцу по уговору о јемству исплатом у новцу или то може учинити на други начин, у добрима и услугама?

4. Могу ли се јемац и поверилац међусобно пребити по основу настале обавезе по основу реализације јемства у ситуацији када јемац има неко претходно (доспело) потраживање од повериоца?

 

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Специфичности годишњег пописа имовине и обавеза код корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања

2. Основице за обрачун и исплату плата код директних и индиректних корисника средстава буџета

 

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Измењена је референтна каматна стопа Народне банке Србије, а тиме и стопа законске затезне камате

2. Очекују се измене и допуне новог закона о привредним друштвима

3. Регистрација меница и овлашћења

 

 

КУРСЕВИ

Специјалистичка обука за пореско саветовање

Пријавни лист

 

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

 

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ

АКЦИЗА

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

ОБЈЕДИЊЕНО МИШЉЕЊЕ

 

Министарство рада и социјалне политике Републике Србије

Прописи о раду

 

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!