ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. октобар 2011.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 20 "Привредног саветника" је изашао 28. октобра 2011. године и отпремљен је претплатницима у недељу 30. октобра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од уторка, 1. новембра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Донета је Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима

Уредба о мерама за спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према привредним субјектима

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

1. Максимална висина обавезе пореза на имовину за 2012. годину за обвезнике који не воде пословне књиге

2. Измене и допуне у вези са опорезивањем пољопривредног земљишта површине преко 10 ари

3. Прималац лизинга чији је предмет непокретност као нови порески обвезник

4. Измене и допуне у вези са пореским ослобођењима код пореза на имовину „у статици“

5. Обвезници који не воде пословне књиге немају обавезу подношења нових пореских пријава до 31. децембра 2011. године

6. Увођење нових обавеза јавним бележницима и укидање постојећих обавеза дипломатско-конзуларним представништвима


 

Измене и допуне Правилника о пореским ослобођењима код ПДВ

1. Обезбеђење доказа за пореско ослобођење када се добра шаљу у иностранство поштом или брзом поштом без подношења извозне документације

2. Обезбеђење доказа за пореско ослобођење за унос електричне енергије, природног гаса, мазута и угља у слободну царинску зону

Предлог новог Закона о играма на срећу - кључне измене и новине

1. Обавезе приређивача у вези са друштвеном одговорношћу

2. Новине код игара на срећу на аутоматима

3. Новине код игара на срећу - клађења

4. Приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације

5. Новине код наградних игара у роби и услугама

6. Повећање новчаних казни за прекршаје

7. Усклађивање приређивача који поседују важеће решење о давању дозволе, односно одобрења за приређивање игара на срећу

 

РАЧУНОВОДСТВО

Финансијски и оперативни лизинг - порески и рачуноводствени аспекти

1. Уводне напомене

2. Врсте лизинга

3. Финансијски лизинг

3.1. Основица ПДВ на промет добара извршен путем финансијског лизинга

3.2. Промена основице ПДВ услед примене променљиве накнаде, односно камате

3.3. На затезне камате по основу неблаговремено плаћених лизинг рата не обрачунава се ПДВ

3.4. Право на одбитак претходног пореза даваоца лизинга

3.5. Право на одбитак претходног пореза примаоца лизинга

3.6. Пример обрачуна ПДВ и књижења финансијског лизинга

4. Финансијски лизинг непокретности

4.1. ПДВ на финансијски лизинг непокретности

4.2. Пореза на пренос апсолутних права на непокретностима које су предмет финансијског лизинга

4.2.1. Пренос предмета лизинга са испоручиоца лизинга на даваоца лизинга

4.2.2. Пренос овлашћења држања и коришћења непокретности са даваоца лизинга на примаоца лизинга

4.2.3. Пренос права својине на непокретности као предмету лизинга, са даваоца лизинга на треће лице - привредно друштво као новог даваоца лизинга

4.2.4. Враћање непокретности као предмета лизинга, од стране примаоца лизинга даваоцу лизинга

4.2.5. Откуп предмета лизинга од стране примаоца лизинга

4.3. Порез на капиталну добит правних лица на непокретностима које су предмет финансијског лизинга

5. Раскид уговора о финансијском лизингу

5.1. Раскид уговора о финансијском лизингу због неплаћања лизинг накнаде

5.1.1. Рачуноводствено обухватање раскида уговора о лизингу.

5.2. Раскид уговора о финансијском лизингу због неиспоруке предмета лизинга .

5.3. Раскид уговора о финансијском лизингу због настале штете на предмету лизинга

5.4. Раскид уговора о финансијском лизингу због крађе предмета лизинга

6. Уступање уговора о финансијском лизингу

6.1. Уступање уговора о финансијском лизингу када уступилац лизинга није обвезник ПДВ

6.2. Уступање уговора о финансијском лизингу када је уступилац лизинга обвезник ПДВ

7. Трансакције продаје и повратног лизинга (Sale and Leaseback)

7.1. Појам и дефиниција трансакције продаје и повратног лизинга

7.2. Продаја и повратни лизинг као финансијски лизинг

7.3. Продаја и повратни лизинг као оперативни лизинг

7.3.1. Продаја и повратни лизинг као оперативни лизинг по фер вредности

7.3.2. Продаја и повратни лизинг као оперативни лизинг испод фер вредности

7.3.3. Продаја и повратни лизинг као оперативни лизинг изнад фер вредности

8. Оперативни лизинг

8.1. Пример обрачуна и књижења оперативног лизинга (закупа)

8.2. Оперативни лизинг када је давалац лизинга страно лице

8.3. Уговарање услуга оперативног лизинга у страној валути и исказивање вредности у пословним књигама

8.3.1. Основица ПДВ код обрачуна вредности оперативног лизинга у страним валутама

8.4. Депозит примљен по основу оперативног лизинга не подлеже обавези ПДВ

Оквирни (оverdraft) кредит - коришћење и начин исказивања

1. Појам и намена оквирног кредита

2. Оправданост коришћења оквирног кредита

3. Начин књижења оквирног кредита у пословним књигама корисника кредита

4. Обрачун камате по коришћеном оквирном кредиту

5. ПДВ на износ одобреног оквирног кредита и обрачунату камату

Начин књижења куповине нафте и нафтних деривата путем корпоративних картица

Врсте и типови картица

Књижење куповине нафте и нафтних деривата путем „картице за гориво“

Евиденција утрошка горива

 

ПДВ И АКЦИЗА

Брисање обвезника из евиденције за ПДВ на крају 2011. године

1. Обвезници који су отпочели обављање делатности у текућој години износ укупног промета утврђују сразмерно са периодом обављања делатности

2. Обвезници ПДВ који су се добровољно евидентирали за ПДВ у периоду од 1. до 15. јануара 2011. године, изузимају се од обавезе брисања из евиденције за ПДВ на крају 2011. године

3. Обвезници ПДВ који ће се брисати из евиденције за ПДВ на крају 2011. године због недовољно оствареног промета у 2011. години

3.1. Престаје обавеза плаћања ПДВ

3.2. Престаје право на одбитак претходног пореза

3.3. Обавеза плаћања ПДВ на затечена добра

4. Обрачун ПДВ и право на претходни порез код обвезника који буду брисани из евиденције за ПДВ на дан 31.12.2011. године а који се поново пријаве у систем ПДВ на почетку 2012. године

5. Закључне напомене

Одговори на питања у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Локалне комуналне таксе и боравишнe таксе

Локалне комунале таксе

Такса за истицање фирме

Боравишна такса

Новине у вези са обавезом пензијског и инвалидског осигурања оснивача привредног друштва

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Анексирање уговора о јавним набавкама

1. Увод

2. Уговор о јавној набавци

3. Разлог за анексирање уговора

4. Услови, начин и време измене уговорених услова

5. Набавка додатних добара, услуга или радова

6. Извршење уговора по истеку уговореног времена извршења

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Додатни улози и допунске (додатне) уплате у д.о.о. - садашња и нова регулатива

1. Уводне напомене

2. Додатни улози и допунске уплате према садашњим прописима и пракси (према старом Закону)

3. Додатне уплате и зајам друштву према новом Закону

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2012. години - крајњи рок је 30. новембар 2011. године

1. Увод

2. Услови за паушално опорезивање

3. Подношење захтева за паушално опорезивање у 2012. години

4. Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

5. Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

6. Надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева

7. Порески орган може у току године укинути право на паушално опорезивање

8. Надлежни порески орган решењем утврђује основицу за плаћање пореза на доходак грађана и осталих јавних прихода у паушалном износу

9. Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу плаћања доприноса за социјално осигурање

10. Када паушалац постане обвезник ПДВ, од тога дана губи статус паушалца и обавезан је да води пословне књиге

11. Паушалци губе тај статус ако им приход до краја 2011. године пређе 3.000.000 динара

12. Паушалци су ослобођени обавезе вођења двојног и простог књиговодства

13. Располагање и плаћање средствима са текућег рачуна паушалаца

Узимање или унос имовине од стране предузетника (члан 37б Закона о порезу на доходак грађана)

1. Узимање или унос имовине од стране предузетника

2. Књижење уноса имовине у радњу од стране власника

3. Узимање имовине од стране власника радње

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Правила Међународне трговинске коморе за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини - INCOTERMS 2010

Увод

1. Правила INCOTERMS

2. Класификација правила INCOTERMS

2.1. Правила за сваки вид или видове транспорта

2.2. Правила за поморски и за транспорт унутрашњим пловним путевима

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Донет је нови правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе

1.1. Уводни део

1.2. Начин попуњавања образаца

1.3. Динамика достављања образаца

2. Књижење набавке опреме из средстава амортизације

3. Књижење промета робе путем комисионе продаје код буџетских корисника

4. Исплата јубиларних награда у 2011 години код корисника буџета за запослене који су то право стекли у 2009. и 2010. години

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Предложена је измена и допуна Закона о државним и другим празницима у Републици Србији

2. Најнижа прописана основица за обрачун социјалних доприноса (од 1. новембра 2011. до 31. јануара 2012. године)

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Основица на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

5. Донета је Уредба о успостављању Јединствене базе података Централног регистра обавезног социјалног осигурање

6. Пореска управа је најавила појачану контролу евидентирања промета преко фискалних каса

7. Подизање готовине са текућег рачуна на име „депозита у фискалној каси“

8. Ревалоризација потраживања и отплатних рата за станове и зајмове на дан 30. септембра 2011. године

9. Допуне националног акционог плана запошљавања за 2011. годину

10. Усвојен национални акциони план запошљавања за 2012. годину

11. Парафиран Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Грузијом

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са применом прописа

Рачуноводство

1. Књижење по основу решења пореске управе о принудној наплати пореза на добит за претходну годину са припадајућом каматом

2. Активирање и обрачун амортизације основног средства врши се по основу његове употребе у току пробног рада у коме се остварује економска корист

3. Књижење отварања пословних књига код д.о.о. који је правни следбеник предузетничке радње, са посебним освртом на књижење неисплаћеног прихода од самосталне делатности

Прописи о привредним друштвима

1. Рок за усаглашавање општих аката са новим Законом о привредним друштвима

Порез на доходак грађана

1. Накнада трошкова службеног пута лицима која добровољно сарађују у образовне сврхе

2. Накнада трошкова путовања у иностранство физичком лицу које није запослено код исплатиоца

Запошљавање особа са инвалидитетом

1. Статус особе са инвалидитетом не може се доказати на основу медицинске документације

2. Здравствене установе имају обавезу запошљавања особа са инвалидитетом

 

МИШЉЕЊА

Министарство финансија Републике Србије

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2011. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!