ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2010. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

16. јануар 2011.

БРОЈ 1 и 2
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Први двоброј 1 и 2 "Привредног саветника" за 2011. годину изашао је 11. јануара 2011. године и отпремљен је претплатницима који су уплатили претплату за 2011. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2011. годину).
Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 1 и 2 могу преузимати од петка, 14. јануара 2011.године.

ТЕМЕ БРОЈА 1 и 2 СУ:

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Састављање, достављање и регистрација финансијских извештаја за 2010. годину

1. Уводне напомене

2. Новине у поступку пријема, регистрације и објављивања финансијских извештаја који се достављају Агенцији

3. Обвеза састављања годишњих финансијских извештаја

4. Садржина финансијског извештаја

5. Достављање финансијских извештаја Агенцији

6. Рокови за достављање финансијских извештаја Агенцији

7. Документација која се доставља уз финансијске извештаје

8. Посебна документација коју достављају обвезници ревизије

9. Накнада за регистрацију финансијских извештаја

10. Замена финансијских извештаја

11. Контрола финансијских извештаја

12. Регистрација финансијских извештаја и издавање потврде о регистрацији

13. Обрада финансијских извештаја

14. Објављивање финансијских извештаја

15. Достављање финансијских извештаја Пореској управи

16. Достављање финансијских извештаја Девизном инспекторату

17. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја правних лица и предузетника

18. Прописи који се примењују на састављање финансијских извештаја буџетских корисника

19. Актуелна питања у вези са састављањем финансијских извештаја за 2010. годину

20. Поступци приликом састављања финансијских извештаја

21. Одговорност управе друштва за финансијске извештаје и пословне књиге

22. Обавештење за предузетнике

 

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2010. годину

1. Уводне напомене

2. Критеријуми за разврставање правних лица по величини

3. Разврставање у велика правна лица

4. Достављање обавештења о разврставању Агенцији


 

ПРОЦЕЊИВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Процењивање позиција Биланса стања

Уводне напомене

I. Неуплаћени уписани капитал

1. Процењивање позиција неуплаћеног уписаног капитала

2. Поступци на дан биланса

3. О чему треба водити рачуна

4. Мала правна лица која нису дужна да примењују МРС/МСФИ и предузетници

II. Нематеријална улагања

1. Основица за амортизацију и методе амортизације

2. Обелодањивање

3. Процењивање позиција нематеријалних улагања

3. Процењивање позиција нематеријалних улагања код малих правних лица и предузетника који не примењују МРС/МСФИ

III. Некретнине, постројења и опрема

1. Намена средства и разврставање у групе средстава

2. Некретнине, постројења и опрема

3. Инвестиционе некретнине

IV. Биолошка средстава

Фер вредност биолошких средстава

Признавање процене биолошких средстава по фер вредности у пореском билансу

V. Процењивање дугорочних финансијских пласмана

1. Класификација и вредновање финансијских пласмана

2. Учешћа у капиталу

3. Дужничке хартије од вредности

4. Дугорочни кредити и зајмови у земљи и иностранству

5. Сопствене акције и сопствени удели

6.Употреба резерви за откуп сопствених акција

7. Остали дугорочни пласмани

8. Умањење вредности дугорочних финансијских пласмана

VI. Залихе

1. Залихе материјала, резервних делова и алата и инвентара

2. Обрачун утрошка материјала

3. Књижење материјала преко рачуна 910 – Материјал у оквиру обрачуна трошкова учинака

4. Недовршена производња

5. Залихе робе

6. Стална средства намењена продаји

7. Дати аванси за залихе и услуге

VII. Краткорочна потраживања, пласмани и готовина

1. Краткорочна потраживања

2. Краткорочни финансијски пласмани

3. Готовински еквиваленти и готовина

VIII. Порез на додату вредност

IX. Активна временска разграничења

1. Унапред плаћени трошкови

2. Потраживања за нефактурисани приход

3. Разграничени трошкови по основу обавеза

4. Разграничени порез на додату вредност

5. Одложена пореска средства

6. Остала активна временска разграничења

7. Губитак изнад висине капитала

X. Капитал

1. Основни и остали капитал

2. Неуплаћени уписани капитал

3. Резерве

4. Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици

5. Нераспоређена добит

6. Губитак

7. Губитак изнад висине капитала – карактеристична књижења –

XI. Дугорочна резервисања и обавезе

1. Дугорочна резервисања

2. Обавезе

3. Обавезе у страној валути

4. Дугорочне обавезе

5. Краткорочне финансијске обавезе

6. Обавезе из пословања

7. Обавезе по основу зарада и накнада зарада

8. Усаглашавање обавеза

9. Обавезе за ПДВ

10. Пасивна временска разграничења

 

Признавање расхода и прихода за 2010. годину

Уводне напомене

1. Новине у Закону о порезу на доходак грађана, које се односе на утврђивање расхода од 27.03.2010. године

2. Новине у Закону о порезу на добит правних лица, које се односе на признавање расхода и прихода у пореском билансу за 2010. годину

3. Могућност разграничења курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у финансијским извештајима за 2010. годину

4. Новине у примени МРС/МСФИ при утврђивању резултата пословања у финансијским извештајима за 2010. годину

5. Примена међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања приликом исплата одређених расхода нерезидентним физичким и правним лицима

6. Остале новина у прописима, које се односе на утврђивање расхода и прихода

7. Редослед у обављању обрачуна и поступака при утврђивању расхода, прихода и финансијског резултата

Признавање расхода

1. Пословни расходи (групе рачуна 50 до 55)

Утврђивање прихода

1. Приходи од продаје робе (група рачуна 60)

2. Приходи од продаје производа и услуга (група рачуна 61)

3. Приходи од активирања учинака и робе (група рачуна 62)

4. Промена вредности залиха учинака (група рачуна 63)

5. Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. (група рачуна 64)

6. Други пословни приходи (група рачуна 65)

7. Финансијски приходи (група рачуна 66)

8. Остали приходи (група рачуна 67)

9. Приходи од усклађивања вредности имовине (група рачуна 68)

10. Добитак пословања које се обуставља (група рачуна 69)

 

Утврђивање резултата пословања

1. Закључак рачуна и пренос расхода

2. Закључак рачуна и пренос прихода

3. Закључак рачуна успеха

4. Утврђивање добити или губитка пре опорезивања

5. Утврђивање нето добитка или нето губитка

6. Примери утврђивања пословног резултата пословања

 

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

1. Увод

2. Процењивање залиха недовршене производње и готових производа

3. Трошкови производње

4. Главне карактеристике књиговодства трошкова и учинака

5. Утврђивање цене коштања залиха недовршене производње и готових производа

6. Пренос промена вредности залиха у финансијско књиговодство

7. Свођење залиха недовршене производње и готових производа на нето продајну цену

8. Специфичности процењивања залиха у пољопривредној производњи

9. Специфичности процењивања залиха у грађевинарству

10. Обелодањивање информација о залихама у финансијским извештајима

 

Зарада по акцији

1. Ко је обавезан да исказује зараде по акцији

2. Обичне, преференцијалне и потенцијалне обичне акције

3. Обрачунавање зараде по акцији

4. Друштва која су издала само обичне акције

5. Друштва која су издала обичне акције и незаменљиве преференцијалне акције

6. Друштва која су издала обичне акције и потенцијалне акције

7. Посебни случајеви који захтевају ретроактивно прерачунавање свих упоредивих зарада по акцијама

8. Исказивање зараде по акцији у Билансу успеха

 

Догађаји након датума биланса стања

1. Датум одобравања и датум усвајања финансијских извештаја

2. Корективни догађаји након дана биланса стања

3. Некорективни догађаји након дана биланса стања

4. Догађаји након дана биланса стања код малих правних лица и предузетника који не примењују МСФИ

5. Закључак:

 

Обрачун курсних разлика и ефеката валутне клаузуле на дан биланса

1. Увод

2. Монетарне и немонетарне ставке

3. Класификација спорних ставки (аванси)

4. Осврт на другачија тумачења курсирања аванса у страној валути

 

Могућност разграничења курсних разлика и ефеката валутне клаузуле у финансијским извештајима за 2010. годину

1. Уводне напомене

2. Поступак разграничења нето ефеката валутне клаузуле и нето ефеката курсних разлика

3. Ефекти уговорене валутне клаузуле који могу да се разграниче у финансијским извештајима за 2010. годину

4. Курсне разлике које се могу разграничити у финансијским извештајима за 2010. годину

5. Утврђивање нето ефеката валутне клаузуле и курсних разлика који се могу разграничити

6. Ефекти валутне клаузуле и курсних разлика обрачунати на доспела а неплаћена потраживања,  односно обавезе не могу да се разграничавају

7. Курсне разлике обрачунате на девизе исказане  као готовина и готовински еквиваленти не могу да се разграничавају

8. На крају године не утврђују се ефекти валутне клаузуле и курсних разлика на дате и примљене авансе исказане у страној валути

9. Исказивање података у Напоменама уз финансијске извештаје за 2010. годину о разграниченим ефектима валутне клаузуле и курсних разлика

 

МРС 23 – Трошкови позајмљивања

1. Основне одредбе МРС 23 – Трошкови позајмљивања

2. Капитализовања трошкова позајмљивања код квалификованих средстава која се обавезно примењује

3. Књижење капитализације трошкова позајмљивања са закључним разматрањима

 

Рачуноводствено обухватање државних давања и државне помоћи у складу са МРС 20

1. Појам и дефиниција државних давања

2. Признавање државних давања

3. Дaвања по основу средстава

4. Дaвања по основу прихода

5. Повраћај државних давања

6. Обелодањивање државних давања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

I. Припреме за састављање финансијских извештаја

II. Састављање образаца финансијских извештаја за 2010. годину за мала правна лица и предузетнике који нису примењивали МСФИ

III. Састављање Обрасца биланс успеха

IV. Састављање Обрасца биланс стања

V. Састављање статистичког анекса

1. Општи подаци о правном лицу, односно предузетнику

2. Бруто промене нематеријалних улагања и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3. Структура залиха

4. Структура основног капитала

5. Структура акцијског капитала

6. Потраживања и обавезе

7. Други трошкови и расходи

8. Други приходи

9. Остали подаци

10. Шема контроле према врсти посла и према кодексу (логичке контроле) за опште податке о правном лицу, односно предузетнику

11. Шема контроле према врсти посла и према кодексу за бруто промене нематеријалних улагања и некретнина, постројења опреме и биолошких средстава

12. Шема контроле према врсти посла и према кодексу за остатак табеларног дела обрасца

VI. Састављање извештаја о токовима готовине

1. Увод

2. Значај Извештаја о токовима готовине

3. Садржина Извештаја о токовима готовине

4. Пример извештаја о токовима готовине

5. Логичка контрола попуњавања обрасца „Извештај о токовима готовине“

VII. Састављање извештаја о променама на капиталу

1. Које промене на позицијама капитала могу да настану у извештајном периоду

2. Исправка грешака ранијих периода и промене рачуноводствене политике

3. Попуњавање Обрасца Извештаја

4. Како најлакше попунити Образац извештаја

VIII. Напомене уз финансијске извештаје

 

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, продаје, стечаја и ликвидације

 

Закључак пословних књига за 2010. годину и отварање пословних књига за 2011. годину

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Обрачун пореске амортизације

1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2. Почетак обрачуна пореске амортизације

3. Пореске амортизационе групе

4. Обрачун пореске амортизације за прву амортизациону групу

5. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

6. Обрачун пореске амортизације у случају када су стална средства предмет улога у друго привредно друштво

7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

Царинске повластице за одређену робу у 2011. години

Посебне дажбине за пољопривредне и прехрамбене производе у 2011. години

Усвојене су измене и допуне Закона о играма на срећу

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

1. Састављање завршног рачуна за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2010. годину

2. Измене и допуне Закона о буџетском систему

3. Донет је Правилник о повраћају (преносу) неутрошених буџетских средстава у 2010. години

4. Измене и допуне Закона о платама државних службеника и намештеника

5. Измене и допуне Правилника о контном оквиру за буџетски систем

6. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ враћен је на поновно гласање

2. Измене Закона о акцизама

3. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника

4. Студентски и ђачки домови ослобођени су обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

5. Измене правилника о пдв ослобођењима

6. Прописани су лимити за јавне набавке мале вредности

7. Правилник о преносу неутрошених буџетских средстава

8. Нови неопорезиви износ за накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са посла утврдиће се 1. фебруара 2011. године

9. Подношење пријаве и утврђивање доприноса за самосталне уметнике (Образац ППД-СУ)

10. Исплата једнократног новчаног давања породиљама на територији града Београда

11. примењује се нови начин утврђивања висине стопе законске затезне камате

12. Измене правилника о рачунима за уплату јавних прихода

13. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

 

На почетак стране!