ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

17. октобар 2011.

БРОЈ 19
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 19 "Привредног саветника" је изашао 14. октобра 2011. године и отпремљен је претплатницима у недељу 16. октобра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 19 могу преузимати од уторка, 18. октобра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 19 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Усклађивање са новим Законом о привредним друштвима

1. Шта подразумева усклађивање са новим Законом

2. Усклађивање (основног) капитала

2.1. Усклађивање основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу

2.2. Усклађивање основног капитала акционарских друштава

3. Одредбе новог Закона у вези са усклађивањем постојећих друштава

4. Поступак усклађивања

5. Основне напомене о актима друштва с ограниченом одговорношћу (оснивачки акт и уговор чланова друштва)

6. Органи управљања друштва с ограниченом одговорношћу

7. Основне напомене о актима акционарског друштва (оснивачки акт и статут)

8. Органи управљања акционарског друштва

9. Додатне уплате и додатни улози

 


 

Зашто Србија треба да усвоји националне рачуноводствене стандарде уместо МСФИ за мала и средња правна лица? ? – Прилог расправи о Националној стратегији за унапређење квалитета корпоративног финансијског извештавања и ревизије -

1. МСФИ за мала и средња правна лица нису прихваћени у Европској унији

2. Недостаци МСФИ за мала и средња правна лица

3. Националним рачуноводственим стандардима уредила би се многа домаћа спорна питања која нису регулисана МСФИ

4. Које земље су прихватиле или планирају да прихвате МСФИ за мала и средња правна лица?

5. Задржавање или губитак законодавног суверенитета

6. Закључак

Осврт на нацрт новог Закона о ревизији

1. Примена Међународних стандарда финансијских извештавања везује се за усвајање и објављивање од стране Европске уније

2. Минималан број овлашћених ревизора који мора да запошљава предузеће за ревизију

3. Ревизију финансијских извештаја моћи ће да обављају и предузетници

4. Ревизију финансијских извештаја моћи ће да обављају и страна ревизорска друштва земље чланице ЕУ

5. Друштво за ревизију

6. Извештај о транспарентности

7. Осигурање од одговорности

8. Овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор - услови за добијање лиценце

9. Програм испита за стицање звања овлашћени ревизор

10. Признавање испита без полагања

11. Континуирано професионално усавршавање овлашћених ревизора код других правних лица

12. Обвезници ревизије постају и јавна предузећа

13. Скраћен је рок за именовање друштва за ревизију - 30. септембар године на коју се ревизија односи

14. Замена лиценцираног овлашћеног ревизора

15. Друштва од јавног интереса дужна су да имају Комисију за ревизију

16. Одбор за јавни надзор ревизије - ново надзорно државно тело

17. Комора овлашћених ревизора - нова овлашћења и активности

18. Прелазне и завршне одредбе и ступање на снагу

19. Закључак

Новине у пословању са готовим новцем

1) Правна лица и предузетници могу подизати са свог пословног рачуна дневно износ до 150.000 динара без подношења на увид документације

2) Правна лица и предузетници дужни су да подизање готовог новца у износу већем од 1.500.000 динара најаве банци три дана раније

3) Правна лица и предузетници нису дужни да подигнути готов новац са пословног рачуна, који нису утрошили, односно исплатили, уплате на пословни рачун најкасније у року од седам радних дана

4) Лица која обављају мењачке послове уплату готовог новца на пословни рачун код банке врше по посебним прописима

 

ПДВ И АКЦИЗА

Обрачун акцизе за период јануар–септембар 2011. године

1. Увод

2. Прописи о акцизама

3. Настанак обавезе акцизе и обавезе обрачуна акцизе

4. Акциза на производе за које се саставља тромесечни кумулативни обрачун

4.1. Акциза на деривате нафте

4.1.1. Усклађивање акциза на деривате нафте

4.1.2. Акцизе на течни нафтни гас за погон моторних возила

4.1.3. Акциза на остале деривате нафте

4.1.4. Рефакција акцизе плаћене на остале деривате нафте

4.1.5. Рефакција акцизе за дизел-гориво за погон трактора

4.1.6. Поступак и начин одобравања акцизних складишта за деривате нафте

4.2. Акциза на дуванске прерађевине у 2011. години

4.2.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

4.3. Акциза на алкохолна пића

4.4. Достављање података о издатим акцизним маркицама и увезеним количинама цигарета и алкохолних пића

5. Рокови плаћања акцизе

6. Обвезници акцизе

7. Преглед износа и стопа акциза у 2011. години

8. Основица за обрачун акцизе

9. Вођење евиденције акцизе

9.1. Евиденција коју води физичко лице произвођач алкохолних пића

9.2. Евиденција коју воде произвођачи акцизних производа

9.3. Евиденција коју воде продавци течног нафтног гаса за погон моторних возила

10. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

10.1. Попуњавање пореске пријаве Обрасца ПП ОАК и Прилога 1, 2 и 3

11. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јул–септембар 2011. године

12. Ослобођења од плаћања акцизе

12.1. Умањење обрачунате акцизе

13. Рефакција акцизе

14. Повраћај акцизе

15. Обавеза достављања одређених података о акцизним производима

15.1. Подаци о издатим, оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама код произвођача цигарета и алкохолних пића

15.2. Подаци о количини произведених цигарета и алкохолних пића

15.3. Подаци о количинама цигарета и алкохолних пића које су стављене у промет

15.4. Достављање података од стране физичких лицапроизвођача алкохолних пића

15.5. Подаци о количини произведеног и продатог дизел-горива и лож-уља

15.6. Обавеза достављања података о увезеним акцизним производима и акцизним маркицама

15.7. Подаци о количини увезених цигарета и алкохолних пића

15.8. Обавеза достављања података о обиму остварене продаје дуванских прерађевина по маркама дуванских производа и ценовним групама

Промена пореског периода за који се обрачунава ПДВ

1. Порески период

2. Промена пореског периода и достављање обавештења пореском органу

2.1. Промена пореског периода из календарског месеца у календарско тромесечје

3. Промена пореског периода из календарског тромесечја у календарски месец

3.1. Промена пореског периода код обвезника који остваре, односно процене укупан промет већи од 20.000.000 динара

3.2. Промена пореског периода у складу са чланом 48. став 4. Закона о ПДВ

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Обвезници ПДВ не могу издавати авансне рачуне по основу примљених и есконтованих меница на име авансног плаћања

2. Утврђивање основице за обрачун ПДВ код обвезника ПДВ који се баве прометом половних добара (моторна возила и др.) у случају делимичне наплате накнаде путем авансног плаћања

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности

1. Увод

2. Појам јавне набавке мале вредности

3. Покретање поступка

4. Образовање и надлежност комисије

5. Конкурсна документација

6. Доказивање испуњености услова

7. Критеријуми за избор најповољније понуде

8. Подношење и припрема понуда

9. Отварање понуда

10. Извештај комисије о стручној оцени понуда

11. Избор најповољније понуде

12. Уговор о јавној набавци

13. Наруџбеница

14. Објављивање обавештења о закљученом уговору о јавној набавци и о обустави поступка јавне набавке

15. Евиденције о јавним набавкама мале вредности

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Институт одобрених (неиздатих) акција

Увод

(1) Правни режим одобрених (неиздатих) акција по претходном Закону о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 125/04)

(2) Издавање одобрених (неиздатих) акција

(3) Институт одобрених акција (одобреног капитала) према новом Закону о привредним друштвима („Службени гласник РС“. бр. 36/11)

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Наплаћивање и плаћање у ефективном страном новцу

У в о д

1. Врсте ефективног страног новца у којима могу да се врше плаћање, наплаћивање, уплата и исплата

2. Случајеви у којима наплата у земљи може да се врши у ефективном страном новцу

3. Наплата конзуларних такси у ефективном страном новцу

4. Наплата извоза робе и услуга у ефективном страном новцу

5. Уплате и исплате ефективног страног новца по посебним пословима државних органа и код судских решења

6. Уплате и исплате ефективног страног новца при обављању мењачких послова

7. Уплате и исплате ефективног страног новца по основу службених путовања у иностранство

8. Обавеза поштовања прописа о спречавању прања новца

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Буџетски корисници нису дужни да плаћају накнаду за заштиту, коришћење и унапређење општекорисних функција шума

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Јединствени регистар девизних рачуна

2. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

3. Достављање Одлуке о расподели добити/покрићу губитка јавних предузећа Агенцији за привредне регистре

4. Уредба о измени и допуни Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ

5. Обавеза извештавања према прописима о дувану

6. Обрачун пореза на доходак на приходе пољопривредника од пољопривредних услуга

7. Донета је нова Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“

8. Донет је Правилник о обавезама оператора услуга са додатом вредношћу

9. Усклађивање накнада зарада инвалида рада II и III категорије од 1. oктобра 2011. године

10. Повећани су износи на које се не плаћају увозне дажбине

11. Нови износи такси за издавање потврде о резидентности

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Уговори о избегавању двоструког опорезивања - табеларни приказ права опорезивања појединих категорија прихода

Увод

Метод изузимања

Метод кредита

 

СУДСКА ПРАКСА

Право привредног субјекта и правног лица на накнаду нематеријалне штете

Стечај повезаних привредних друштава

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

Избегавање двоструког опорезивања

Остало

Рад и радни односи

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!