ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2011. ГОДИНИ:

 

Архива издања 2021.

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

26. септембар 2011.

БРОЈ 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

 

Број 18 "Привредног саветника" је изашао 23. септембра 2011. године и отпремљен је претплатницима у недељу 25. септембра 2011. године.

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 18 могу преузимати од уторка, 27. септембра 2011. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 18 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Нацрт стратегије за унапређење рачуноводства и ревизије није пут ка Европи већ странпутица у беспуће

1. Уводне напомене

2. Зашто се предлажу посебни закони о рачуноводству и ревизији

3. Примена прописа за састављање финансијских извештаја

4. Превод рачуноводствених и ревизорских стандарда

5. Легализација „нелегално“ стечених сертификата за ревизоре

6. Оснивање посебне јединице за проверу квалитета финансијских извештаја

7. Оснивање Агенције за јавни надзор ревизије

8. Закључне напомене

 


 

Измењена је Уредба о примени прописа о ПДВ у промету са АП Косово и Метохија

У в о д

1. Опорезивање телекомуникационих услуга

2. Промет моторних возила

3. Промет нафте и нафтних деривата

4. Доказ о наплати новчаних средстава

5. Прецизирање појединих одредби Уредбе

6. Промет осталих добара и услуга

Нова Уредба о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у државној својини у право својине уз накнаду

1. Уводне напомене

2. Решавање започетих поступака по старим уредбама

3. Која лица имају право на конверзију уз накнаду

4. Подношење захтева за конверзију

5. Начин обрачуна накнаде за конверзију

6. Поступак остваривања права по поднетом захтеву за конверзију

7. Начин плаћања накнаде

8. Упис права својине у јавном регистру непокретности

Регистар судских забрана

Шта је Регистар судских забрана?

Поступак уписа у Регистар

Обрасци захтева

Претрага регистра

Претраживање Регистра према субјектима

Претраживање према броју судске одлуке о привременој мери

Претраживање према броју под којим је заведен захтев за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.)

Накнаде за упис у Регистар

 

ПДВ И АКЦИЗА

Шпедиција - порески и рачуноводствени аспекти

1. Улога шпедитера по Закону о облигационим односима

2. Обавезе шпедитера у царинском поступку

3. ПДВ на услуге које су у вези са извозом, привременим увозом и транзитом

4. Основица ПДВ за шпедитерске услуге при увозу добара

5. Накнада за рад - услуга шпедитера

6. Трошкови плаћени у име и за рачун налогодавцапролазне ставке

7. Примери за књижење увоза и извоза добара када је отпрема добара поверена шпедитеру

8. Нека питања о обрачуну ПДВ у вези са шпедитерским услугама

Измена пореске пријаве пореза на додату вредност

1. Увод

2. Измена пореске пријаве пореза на додату вредност

2.1. Случајеви у којима је порески обвезник дужан да поднесе измењену пореску пријаву

2.2. Рок за подношење измењене пореске пријаве за ПДВ

2.3. Измењена пореска пријава не може да се поднесе у поступку пореске контроле

2.4. Измењена пореска пријава не може да се поднесе електронским путем

2.5. Обрачун камате за неблаговремено плаћени ПДВ

2.6. Случајеви у којима порески обвезник није дужан да поднесе измењену пореску пријаву

2.7. Пропусти и грешке при исказивању накнаде за извршен промет добара и услуга

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Обрачун ПДВ у случају фактурисања купцу трошкова тужбе коју обвезник ПДВ подноси надлежном суду за ненаплаћена потраживања

2. Обрачун ПДВ у случају промета добара и услуга без накнаде

3. Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ на тзв. уговорну казну, коју у складу са уговором дужник плаћа повериоцу ако не испуни своју обавезу или ако задоцни са њеним испуњењем

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Обрачун и плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензинер поново заснује радни однос

2. Који порези и доприноси се плаћају по основу зараде пензионисаног лица

2.1. Обрачун пореза на зараде

2.2. Обрачун доприноса за ПИО

2.3. Обрачун доприноса за за здрсвствено осигурање

2.4. Обрачун доприноса за за осигурање од незапослености

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица

4. Пример обрачуна зараде

Пример попуњавања образаца при исплати зарада за послодавце који користе субвенције по основу Уредбе о субвенцији

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Заштита права понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки

1. Увод

2. Заштита права пред наручиоцем

2.1. Активна легитимација у поступку - ко може да поднесе захтев

2.2. Рокови и начин подношења захтева за заштиту права

2.3. Последице поднетог захтева за заштиту права

2.4. Садржина захтева за заштиту права

2.5. Одлука наручиоца о захтеву за заштиту права

3. Наставак поступка код Републичке комисије по доношењу одлуке наручиоца

3.1. Рок за доношење и достављање одлуке

3.2. Одлука Републичке комисије

4. Заштита јавног интереса кроз откривање намештених понуда у поступцима јавних набавки

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Решење о плаћању социјалних доприноса предузетника

1. Обвезници и обавезе по основу јавних прихода на приход од самосталне делатности

2. Утврђивање обавезе по основу доприноса за социјално осигурање предузетника

3. Доприноси у специфичним условима радног ангажовања предузетника

3.1. Предузетник који обавља самосталну делатност из радног односа код другог послодавца

3.2. Предузетник који је истовремено и оснивач привредног друштва у којем није радно ангажован

3.3. Предузетник који је истовремено и оснивач привредног друштва у којем је радно ангажован

3.4. Предузетник који је истовремено и оснивач привредног друштва у којем је засновао радни однос

3.5. Предузетник који самосталну делатност обавља као пензионер

4. Књижење доприноса

4.1. Предузетник који води двојно књиговодство

4.2. Предузетник који води просто књиговодство

Књижење решења о плаћању социјалних доприноса власника привредних друштава

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Извештавање у пословању са иностранством

Увод

1. Прописи

2. Начин и рокови достављања извештаја о пословању с иностранством

3. Казне за непоштовање прописа о извештавању

4. Извештаји у пословању са иностранством

4.1. Извештај о директним инвестицијама нерезидената у Србији - Образац ДИ-1

4.2. Извештај о директним инвестицијама резидената у иностранству - Образац ДИ-2

4.3. Извештај о улагању у дужничке хартије од вредности - Образац ХОВ

4.4. Извештај о извођењу инвестиционих радова - Образац ГРУ

4.5. Извештај о стању и променама на рачунима резидената у иностранству - Образац РН

4.6. Извештај о портфолио власничким улагањима резидената у иностранству (стања и трансакције) - Образац ПИ

 

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

Право на повраћај и прекњижавање више или погрешно уплаћених јавних прихода и застарелост права на прекњижавање

1. Повраћај више плаћених јавних прихода

2. Поступак прекњижавања више плаћених јавних прихода

3. Подношење захтева за прекњижавање

4. Обрачун камате

5. Застарелост права на повраћај и прекњижавање пореза

6. Пример захтева за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода

7. Пример захтева за прекњижавање

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

1. Књижење пословних активности код буџетских корисника који обављају издавачку делатност

2. Састављање тромесечногпериодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2011. године

3. Измене Уредбе о коефицијентима за обрачун плата у јавним службама

4. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Регистрација меница и овлашћења почиње од 1. фебруара 2012. године

2. Донета је Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине

3. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА

ПДВ

Акцизе

Имовина

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2011. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке

Актуелни подаци

 

На почетак стране!